Ὑποψιαζόμενοι…

…πὼς πίσω ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δὲν μάθαμε κρύβονται τὰ «κλειδιά» γιὰ νὰ λυθοῦν οἱ ἁλυσίδες μας, καθιστάμεθα ἀκόμη πιὸ εὐάλωτοι, ἐνᾦ παραλλήλως χάνουμε τὶς πραγματικές μας στοχεύσεις.

Ὑποψιαζόμενοι…
…πὼς κάτι δὲν κάνουμε σωστά, δὲν ἀποκτοῦμε τὴν ἀναγκαίαν θέλησιν γιὰ νὰ κινηθοῦμε ἀποφασιστικὰ πρὸς κάποιαν κατεύθυνσιν, ἐνᾦ ἡ σταθερότης ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸ βῆμα μας…

Ὑποψιαζόμενοι…
…πὼς οἱ ὅποιοι σύντροφοί μας δὲν εἶναι καὶ οἱ καταλληλότεροι, μεγιστοποιοῦμε τὸν φόβο καὶ τὴν ἀνασφάλειά μας, ἐνᾦ ταὐτοχρόνως ἀδυνατοῦμε νὰ αἰσθανθοῦμε μέλη ὁμάδος καὶ νὰ βιώσουμε τὴν χαρὰ ποὺ ἀφήνει πίσω της ἡ αἴσθησις τοῦ κοινοῦ μὲ ἄλλους σκοποῦ.

Καλὲς οἱ ὑποψίες καὶ οἱ ἐπιφυλάξεις καὶ οἱ ἀνασφάλειες, ἰδίως γιὰ τὴν ἐποχή μας, ἀλλὰ πάντα κι αὐτὲς πρέπει νὰ τίθενται ἐντὸς ὁρίων καὶ νὰ μὴν μᾶς δηλητηριάζουν.
Διότι ἐὰν τοὺς δόσουμε πολὺ χῶρο, τότε εἶναι βέβαιον πὼς σὲ λίγο θὰ ὑπερισχύουν καὶ ἡ σκέψις μας θὰ θολώση ἐν τελῶς.

Ἂς ἐμπιστευθοῦμε τοὺς ἑαυτούς μας.
Ἂς ἐμπιστευθοῦμε, ἐπὶ τέλους, τὸ ἔνστικτό μας.
Ἂς ἐμπιστεθοῦμε, γιὰ μίαν πρώτη φορά, τὸν κόσμο μας καὶ τὶς Φυσικὲς διαδικασίες, γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε νὰ γίνουμε ἐμεῖς, πρῶτα πρῶτα, ὅλα ἐκεῖνα ποὺ γελοιοποιοῦν καὶ τελικῶς κατανικοῦν φόβους, ἀμφιβολίες καὶ ὑποψίες.
Ἐὰν ἐμεῖς αἰσθανθοῦμε ἀπόλυτα σίγουροι γιὰ τὶς ἀποφάσεις μας, τότε δὲν ὑπάρχουν καλοὶ καὶ κακοὶ σύντροφοι, καλὲς καὶ κακὲς κινήσεις, πολλὲς ἢ λίγες ἀλήθειες.
Ὁ σύντροφός μας εἴμαστε …ἐμεῖς, οἱ ἀποφάσεις μας εἶναι οἱ καλλίτερες γιὰ τὸ ἐπίπεδον ποὺ διαβιοῦμε καὶ οἱ ἀλήθειες ποὺ κατέχουμε, γιὰ τὴν ὥρα, εἶναι ὑπὲρ ἀρκετὲς γιὰ νὰ μᾶς φωτίσουν τὸν δρόμο καὶ τὶς σκέψεις.

Καλὲς οἱ ὑποψίες, μὰ καλλίτερον ὅλων παραμένει τὸ νὰ παραμένουμε διαρκῶς ἑστιασμένοι στὸν σκοπό μας, νὰ αἰσθανόμεθα ἀσφαλεῖς καί, κυρίως, παρατηρώντας γύρω μας τὸν κόσμο μας, νὰ ἐλισσόμεθα, ὅταν ἀπαιτεῖται, γιὰ νὰ μὴν διαφύγουμε τῆς μίας καὶ μοναδικῆς ἀναγκαίας διαδρομῆς ποὺ ὀφείλουμε νὰ διανύσουμε.
Μά, τὸ κυριότερον, ἐὰν ἐπιτρέπουμε στὸ καθεστὼς ἀνασφαλείας νὰ μᾶς διακατέχῃ, τότε χάνουμε κάθε πολύτιμη στιγμὴ τῆς ζωῆς μας καί, τελικῶς, τὴν ἱκανότητα νὰ μποροῦμε νὰ διακρίνουμε τὶς διαφορὲς ἀνάμεσα στὴν ἀλήθεια καὶ στὸ ψέμμα. Διότι, ὅσο κι ἐὰν ἀδυνατοῦμε νὰ τὸ ἀποδεχθοῦμε, μόνον αὐτοὶ ποὺ γεύονται πραγματικά, εἶναι κι αὐτοὶ ποὺ μποροῦν νὰ …γνωρίζουν ὅταν κι ὅποτε ἀπαιτεῖται, ἐπιλέγοντας αὐτὰ ποὺ χρειάζονται κι ἀδιαφορώντας γιὰ τὰ περιττά.

Φιλονόη

 εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *