Μία γενοκτονία ξεκινᾶ στὴν Βραζιλία. Ἀλλά τί μᾶς νοιάζει ἐμᾶς;

Ἔχουμε συνειδητοποιήσει πώς ὁ ἀέρας, τό νερό καί ἡ τροφή εἶναι ἀναφαίρετα δικαιώματα τοῦ κάθε ἀνθρωπίνου ὄντος; Ἔχουμε συνειδητοποιήσει πώς αὐτός ὁ πλανήτης ἔχει «φτιαχθεῖ» γιά νά μπορῇ νά θρέφῃ τούς ἀνθρώπους; Ἔχουμε συνειδητοποιήσει πώς κάθε προσβολή ἤ κάθε φθορά ἤ κάθε ἀσέβεια πρός τήν φύσι εἶναι κάτι πού θά ἐπιστρέψῃ συντόμως ἐπάνω μας;

Ὄχι. Δὲν τὸ ἔχουμε συνειδητοποιήσει.
Ἀν τί νὰ διαβιοῦμε φυσικῶς, διαβιοῦμε παρὰ φύσιν.
Ἀν τὶ νὰ διαβιοῦμε στὰ χωριά μας, διαβιοῦμε μέσα στὰ κλουβιά μας.
Συνέχεια

Ὁ μπλὲ χρυσὸς καὶ ἡ Παγκόσμιος Οἰκονομικὴ Δικτατορία.

Νερό!
Τὸ νερό μας!
Ἡ ἀνάγκη ἐπιβιώσεως τοῦ κάθε ζωντανοῦ ὄντος ἐπὶ τοῦ πλανήτου!
Νερό! Τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὠμέγα τῆς Ὑπάρξεώς μας!
Κι ὅμως…
Κάποιοι, ἀπολύτως παρανοϊκοί, θεωροῦν πὼς τὸ νερὸ εἶναι εἶδος ἐμπορίας καὶ μέσον κερδοσκοπίας ἢ ἀκόμη καὶ πλουτισμοῦ.
Συνέχεια