Οἱ 251 ψηφίσαντες τῆς συμμορίας τῶν 300 ποὺ ἔγιναν …223!!!

Οἱ 251 ψηφίσαντες τῆς συμμορίας τῶν 300 ποὺ ἔγιναν ...223!!!3Κανονικὰ αὐτὴ ἡ δημοσίευσις θὰ ἔπρεπε νὰ ὀνομάζεται «Νὰ ποιοὶ ἀποτελοῦν τὴν σημερινὴ συμμορία τῶν 300».
Ἐπεὶ δὴ ὅμως, ἀφ΄ ἑνός, κάποιοι πασχίζουν, τύποις, νὰ …διαφοροποιήσουν τὴν θέσιν τους, (καλὴν ὥρα ἡ Ζωὴ καὶ τὸ γιάν(ν)η), ἀλλὰ καὶ κάποιοι ἄλλοι τὸ παίζουν …«παρόντες», νομιμοποιώντας οὐσιαστικῶς τὴν ἀτιμία, τὴν ἀντισυνταγματικότητα καὶ τὴν καταπάτησιν κάθε ἀνθρωπίνου δικαιώματος, ἄς τοὺς πιάσουμε ἕναν ἕναν, πρὸ κειμένου νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἐδῶ τὸ πρόβλημα εἶναι βαθύτερο κι ὄχι τὸ ἐπιφανειακῶς οἰκονομικό.

Πρὶν περάσουμε στὸ ποιοί, πῶς, γιατί, ἄς θυμηθοῦμε κάτι πολὺ σημαντικό. Ἡ κυβέρνησις ἔχει χάσει ἤδη τὴν δεδηλωμένη, ἀπὸ καιρό. Αὐτὸ συνέβη ὅταν ἡ μανδὰμ Τασία ἔθεσε θέμα λαθρονόμου.

«Η αρχή της δεδηλωμένης είναι όρος του Συνταγματικού Δικαίου και ορίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να έχει τη «δεδηλωμένη» εμπιστοσύνη της απόλυτης πλειοψηφίας των Βουλευτών.[1][2] Διαχρονικά αυτή η εμπιστοσύνη δηλώνεται με σχετική ψηφοφορία της Βουλής μετά από κάθε σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η δημοκρατική νομιμοποίηση της κυβέρνησης, η οποία συνήθως, σε αντίθεση με το Κοινοβούλιο, δεν εκλέγεται απευθείας από τον λαό, αλλά διορίζεται από τον ανώτατο άρχοντα της χώρας.

Ἀπαιτὼν ὡς ἀπαραίτητον προσὸν τῶν καλουμένων παρ’ ἐμοῦ εἰς τὴν κυβέρνησιν τοῦ τόπου τὴν δεδηλωμένην πρὸς αὐτοὺς ἐμπιστοσύνης τῆς πλειοψηφίας τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ ἔθνους ἀπεκδέχομαι ἴνα ἡ Βουλὴ καθιστᾷ ἐφικτὴν τὴν ὕπαρξιν τοῦ προσόντος τούτου, οὔ ἄνευ ἀποβαίνῃ ἀδύνατος ἡ ἐναρμόνιος λειτουργία τοῦ πολιτεύματος.

 Μὲ βάσιν τὰ παραπάνω στὴν πραγματικότητα ΔΕΝ ἔχουμε κυβέρνησιν ἀπὸ τὶς 24 Ἰουνίου τοῦ 2015!!!

Οἱ 251 ψηφίσαντες τῆς συμμορίας τῶν 300 ποὺ ἔγιναν ...223!!!1

Ἄς θυμηθοῦμε ἐπίσης κι αὐτό:

Κενὸν βουλευτικῆς ἕδρας παρακαλῶ!
Πρέπει νὰ καλυφθῇ ἄμεσα, διότι καμμία ψηφοφορία δὲν δύναται νὰ ἰσχύῃ μὲ τὴν ἀπουσία ἔςτῳ καὶ μίας ἕδρας!

Διαβάζουμε στὸν ἐκλογικὸ νόμο:

35. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν για οποιονδήποτε λόγο κατά την διάρκεια βουλευτικής περιόδου, κενούται βουλευτική έδρα, η κενωθείσα έδρα πληρούται μέσα σε σαράντα πέντε το πολύ ημέρες με ανακήρυξη από τον Έφορο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34, ως βουλευτή τον εν ζωή κατά τον χρόνο της ανακηρύξεως υποψήφιο του συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων, ο οποίος, στην περίπτωση κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, αποδεδειγμένα κατά τον χρόνο κενώσεως της έδρας εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων και οποίος θα εκλεγόταν στις γενικές βουλευτικές εκλογές, αν αυτός, που κατείχε την κενωθείσα έδρα και όσοι τυχόν άλλοι υποψήφιοι του εν λόγω συνδυασμού είτε αποποιούνται του δικαιώματος βάσει του παρόντος εδαφίου είτε δεν αποκτούν δικαίωμα ανακηρύξεως βάσει του παρόντος εδαφίου λόγω θανάτου ή γιατί κατά τον χρόνο κενώσεως της έδρας δεν ανήκουν στο ίδιο κόμμα ή τον συνασπισμό κομμάτων, δεν είχαν πάρει περισσότερους από αυτόν σταυρούς προτιμήσεως ή δεν είχαν ή μπορούσαν να είχαν θεωρηθεί δυνάμει της δευτέρας παραγράφου του εδαφίου (4) του άρθρου 32 ότι προηγούντο αυτού: 

Τί ἔχουμε; Πανικὸ ἔχουμε! Τὰ ποντίκια ἱδρώνουν καὶ ξεϊδρώνουν, φτύνουν καὶ ξαναφτύνουν, τρέμουν καὶ ξανατρέμουν….

Ὁ ἐκλογικὸς νόμος ἐπιτάσσει διάλυσιν τῆς βο(υ)λῆς!!! Τώρα!

Δῆλαδὴ:

γνωρίζουν ὅλοι τὰ ἐξῆς:

 • Ἡ βουλὴ ΔΕΝ λειτουργεῖ μὲ λιγοτέρους ἀπὸ 300 βουλευτές. Ἐὰν ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς παραιτηθῇ, τότε αὐτομάτως ἡ βουλὴ ἀκυρώνεται, ἐφ΄ ὅσον δὲν βρεθῇ ἀντικαταστάτης.
  Εἴδατε ἐσεῖς κάποιο κόμμα, πρό ψηφίσεως μνημονίων, νά παραιτηθῇ;;; Ἐγὼ ὄχι. Γιὰ αὐτὸ καὶ μόνον εἶναι ΟΛΟΙ προδότες.
  (Παράδειγμα τέτοιου εἴδους εἶναι ἡ Ἄννα Βαγενᾶ, ποὺ ἔσπευσε νὰ ἀντικαταστήσῃ παραιτηθέντες συναδέλφους της!!!)
 • Οἱ διαδηλώσεις ΔΕΝ ἔγιναν. Ὅταν κοτζὰμ Τσίπρας βγαίνει καὶ δηλώνει πὼς «δὲν θὰ βγάλουμε τὸν κόσμο στοὺς δρόμους» εἶναι ἀπὸ μόνον του ἀπόδειξις τοῦ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει. Μᾶς ἔχουν ξεπουλήσει κι ἐμεῖς ἀκόμη ἐλπίζουμε.
  Ἡ βουλὴ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ΜΑΤ ἔχει καὶ τὰ ΚΝΑΤ γιὰ προστασία. Στὰ ΚΝΑΤ εἶναι καὶ τὸ ΠΑΜΕ, ποὺ κάποιοι, ἀκόμη, θεωροῦν ὡς μέσον …ἀντιστάσεως καὶ ἐπαναστασεως.
 • Ἐὰν ΜΟΝΟΝ τριάντα (30) βουλευτὲς προτείνουν τὴν παραπομπή, ἤ τὸν ἔλεγχο, ἤ τὴν ἐξαίρεσιν πρωθυπουργοῦ, τότε αὐτομάτως μποροῦν νὰ τὸν παραπέμψουν.
  Ποιούς βουλευτές εἴδαμε νά τό κάνουν αὐτό;;;

Ἐάν βγοῦμε ἀπό τό εὐρῶ θά καταῤῥεύση τό παγκόσμιον χρηματοοικονομικόν σύστημα;

Παρ’ ὅλα αὐτά, κι ἀκριβῶς γιὰ ὅλα αὐτά, ΔΕΝ ἔχουμε παραιτήσεις ἀλλὰ …μαγειρέματα.
Καὶ σαφῶς ἄτομα, ποὺ ἀνήκουν σὲ κόμματα, ΔΕΝ θὰ μποροῦσαν εὔκολα νὰ παραιτηθοῦν, διότι πίσω τους προσμένουν ἄλλα, ξεπουλημένα τομάρια, γιὰ νὰ τὰ ἀντικαταστήσουν.
Τί γίνεται ὅμως μέ τά ἴδια τά κόμματα;
Ἐφ΄ ὅσον χρυσῆ αὐγή καί κκε ΔΕΝ ἔχουν παραιτηθεῖ, τί δηλώνει αὐτό;
Τίποτα περισσότερο ἀπὸ τὴν συμμετοχή τους στὴν συμμορία τῶν 300  μὲ ἀπόλυτον συνείδησιν!!!

Ψηφίσαντες λοιπόν:Ἐμεῖς ὅμως παραμένουμε ...ΒΛΑΚΕΣ!!!5

 • διακόσιοι εἴκοσι ἐννέα (229)  Ναί
 • ἑξῆντα τέσσερις (64) Ὄχι
 • ἕξι (6) Παρὼν ἤ παροῦσα καὶ
 • μία (1) …ἀποῦσα!!!
  (Προφανῶς ΔΕΝ ἄντεξε τὸ τσαμένο μας…!!! Τὸ δεκαχίλιαλον, μηνιαίως, τὸ ἀντέχει ὅμως!!!)

ΚΑΜΜΙΑ παραίτησις!!!
Οὔτε ἀτόμου, μὰ κυρίως, ΟΥΤΕ κόμματος!!!
(Αὐτὰ γιὰ νὰ καταλαβαίνουμε μὲ ποιοὺς ἔχουμε νὰ κάνουμε!!!)

Ποιοί ἐφήφισαν Ὄχι, γιά ἀρχή;;
Ξεκινᾶμε…

τσύριζα
(αὐτοί, μᾶλλον, θὰ εἶναι καὶ ἡ …«μαγιά» νέου κόμματος, ἀντιμνημονιακοῦ καὶ …καλά!!!)

 1. Κωνσταντοπούλου Νικολάου Ζωή, Α’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
  (αὐτὸ τὸ …president  κρατῆστε το. Θὰ ἀσχοληθοῦμε συντόμως μαζύ του!!!)
 2. Λαφαζάνης Γεωργίου Παναγιώτης, Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ [email protected]
  (Ἄς περιμένουμε… Κατὰ πῶς λέγεται οὔτε πτυχίον μαθηματικοῦ κατέχει. Ἀντιθέτως κατέχει πολὺ καλὰ τὰ τοῦ συνδικαλισμοῦ… Ἄς περιμένουμε λοιπόν… ἔχουμε μεγάλες οὐρές, σὲ ἐτοῦτες τὶς …ἀχλάδες!!!)
 3. Βαλαβάνη Γεωργίου Ὄλγα – Νάντια, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected],
  http://nantiabalabani.blogspot.com
  (ἡ μανδὰμ …«πατριώτισσα» ὑπὲρ τοῦ ΕΝΦΙΑ!!!)
 4. Κοδέλας Παναγιώτη Δημήτριος, ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ [email protected], [email protected]
 5. Ἥσυχος Νικολάου Κωνσταντῖνος – Ἡρακλῆς, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 6. Στρατούλης Ἰωάννη Δημήτριος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected],
  http://www.stratoulis.gr
  (αὐτὸς ἀφῆστε τά… ἔχει μπερδέψει τὸ «μὲ ἕνα ἄρθρο κι ἕναν νόμο», ὁλίγον, μὲ τὰ …μπούτια του!!!)
 7. Σωτηρίου Δημητρίου Ἑλένη, ΑΤΤΙΚΗΣ [email protected]
 8. Ζαχαριᾶς Παναγιώτη Κωνσταντῖνος, ΑΡΚΑΔΙΑΣ [email protected]
 9. Μακρῆ Κωνσταντίνου Ραχήλ, ΚΟΖΑΝΗΣ [email protected]
 10. Βαρουφάκης Γεωργίου Ἰωάννης, Β’ ΑΘΗΝΩΝ
  (Ὄχι, ὄχι, ὄχι… Μὴν σᾶς μπαίνουν ἰδέες… Καμμία σχέσις μὲ τὸν Soros!!! Ἁπλῶς ἡ ἀλληλο-
  ἐκτίμησίς τους εἶναι βαθυτάτη!!!)
 11. Χατζηλάμπρου Σάββα Βασίλειος, ΑΧΑΪΑΣ [email protected], [email protected], http://xatzilamprou.wordpress.com/
 12. Κώτσιας Μάρκου Θωμᾶς, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
 13. Κριτσωτάκης Γεωργίου Μιχαήλ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [email protected]
 14. Χαραλαμπίδου Δημητρίου Δέσποινα, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected], http://www.xaralampidou.gr/
 15. Ἀμμανατίδου – (Πασχαλίδου) Γεωργίου Εὐαγγελία (Λίτσα), Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected]http://www.ammanatidou.gr
 16. Διαμαντόπουλος Περικλῆ Εὐάγγελος, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ [email protected]


 17. Ἰωαννίδης Λαζάρου Ἠλίας, ΚΑΒΑΛΑΣ
 18. Ζερδελῆς Χριστοφόρου Ἰωάννης, ΛΕΣΒΟΥ [email protected]
 19. Πετρᾶκος Κωνσταντίνου Ἀθανάσιος, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ [email protected], [email protected], http://thanasispetrakos.blogspot.gr/
 20. Δερμιτζάκης Νικολάου Κωνσταντῖνος, ΛΑΣΙΘΙΟΥ [email protected]
 21. Λεουτσᾶκος Πιέῤῥου Εὐστάθιος (Στάθης), Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ http://sleotsakos.blogspot.gr/
 22. Γαϊτάνη Γεωργίου Ἰωάννα, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected], [email protected],
  http://www.igaitani.gr
 23. Οὐζουνίδου Χρήστου Εὐγενία, ΚΟΖΑΝΗΣ [email protected][email protected]http://ouzounidou.wordpress.com
 24. Ζάννας Γρηγορίου Ζήσης, ΠΙΕΡΙΑΣ [email protected], [email protected]www.zzannas.gr
 25. Κυρίτση Λαζάρου Ἀγλαΐα, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 26. Κυριακάκης Κωνσταντίνου Βασίλειος, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ [email protected]
 27. Σκοῦμας Δημητρίου Ἀθανάσιος, ΒΟΙΩΤΙΑΣ [email protected]
 28. Ψαῤῥέα Παναγιώτη Ἑλένη, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ [email protected], http://elenapsarrea.gr/
 29. Σαμοΐλης Κωνσταντίνου – Νικολάου Στέφανος, ΚΕΡΚΥΡΑΣ [email protected], [email protected]
 30. Δελημῆτρος Εὐαγγέλου Κωνσταντῖνος, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 31. Σταθᾶς Παναγιώτη Ἰωάννης, ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 32. Λαπαβίτσας Ἀντωνίου Κωνσταντῖνος, ΗΜΑΘΙΑΣ [email protected], http://costaslapavitsas.blogspot.gr

χρυσῆ αὐγή
(αὐτοί, εἴπαμε, ἀντιμνημονιακοὶ γενικῶς…!!!
Ἀλλὰ ὄχι ὑπὲρ τῆς ἀκυρώσεως τῆς μνημονιακῆς πολιτικῆς στὴν πράξιν.. Στὰ λόγια ὅμως… Ἔ;)

 1. Παππᾶς Ἠλία Χρῆστος, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ [email protected], http://xristospappas.blogspot.gr/
 2. Μιχαλολιᾶκος Γεωργίου Νικόλαος, Α’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 3. Γερμενῆς Σπυρίδωνος Γεώργιος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 4. Παναγιώταρος Κωνσταντίνου Ἠλίας, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 5. Ζαρούλια Βασιλείου Ἑλένη, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 6. Μπαρμπαρούσης Ἠλία Κωνσταντῖνος, ΑΙΤ15ΩΛΙΑΣ ΚΑΙ AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [email protected]
 7. Γαλέος Ἀθανασίου Γεώργιος,  ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
 8. Κασιδιάρης Παναγιώτη Ἠλίας, ΑΤΤΙΚΗΣ [email protected]
 9. Ἀρβανίτης – Ἀβράμης Κωνσταντίνου Μιχαήλ, ΑΧΑΪΑΣ [email protected]
 10. Μῖχος Ἀντωνίου Νικόλαος, ΕΥΒΟΙΑΣ [email protected]
 11. Γρέγος Βασιλείου Ἀντώνιος, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected]
 12. Γραικὸς Εὐστρατίου Φώτιος, Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 13. Χατζησάββας Κωνσταντίνου Χρῆστος, ΚΙΛΚΙΣ
 14. Σβερώνη Χονδρονάσιου Ἀθανασίου Δέσποινα, ΛΑΡΙΣΗΣ [email protected]
 15. Κούζηλος Παναγιώτη Νικόλαος, Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ [email protected]
 16. Λαγὸς Εὐαγγέλου Ἰωάννης, Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ [email protected]
 17. Ματθαιόπουλος Παύλου Ἀρτέμιος, ΣΕΡΡΩΝ [email protected]

ΚΚΕ
(Τί λέγαμε γιά τά ΚΝΑΤ; Καλά… Τὸ ἐθνικό μας ξεπούλημα ἀπὸ τοὺς ἐθνικούς μας μειοδότες…!!!)

 1. Παπαῤῥῆγα Νικολάου Ἀλεξάνδρα, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ [email protected], [email protected]
 2. Κανέλλη Χρήστου Γαρυφαλλιᾶ (Λιάνα), Α’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 3. Κουτσούμπας Ἀποστόλου Δημήτριος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ
 4. Παφίλης Σπυρίδωνος Ἀθανάσιος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 5. Κατσώτης Περικλῆ Χρῆστος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 6. Μωραΐτης Ἐπαμεινῶνδος Νικόλαος, ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [email protected]
 7. Γκιόκας Χρήστου Ἰωάννης, ΑΤΤΙΚΗΣ [email protected]
 8. Καραθανασόπουλος Πέτρου Νικόλαος, ΑΧΑΪΑΣ [email protected]
 9. Μαρῖνος Βασιλείου Γεώργιος, ΕΥΒΟΙΑΣ
 10. Συντυχάκης Δανιὴλ Ἐμμανουήλ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 11. Βαρδαλῆς Δημητρίου Ἀθανάσιος, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 12. Γερασιμίδου Νικολάου Ἑλένη, Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected]
 13. Λαμπρούλης Ἀριστείδου Γεώργιος, ΛΑΡΙΣΗΣ [email protected], [email protected]
 14. Τᾶσσος Τάσσου Σταῦρος, ΛΕΣΒΟΥ
 15. Μανωλάκου Ἐμμανουὴλ Διαμάντω, Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ [email protected]

Γιὰ νὰ καταλήξουμε στοὺς ΜΗ ψηφίσαντες ἤ στοὺς …«παρόντες», ποὺ τελικῶς, μὲ τὴν παρουσία τους, ἐμμέσως, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝ τὴν ἀντισυνταγματικὴ καὶ παράνομο αὐτὴν διαδικασία, ἀλλὰ καὶ στοὺς …ἀπουσιάζοντες!!!
(ἐδῶ πέφτει γέλιο…!!!)

 Ἡ …ἀποῦσα!!!
(Τὴν πλάκωσε τὸ …κλιματιστικό-;;;-!!!)

Τσανάκα Δημητρίου Ἀλεξάνδρα, ΚΑΒΑΛΑΣ ἀποῦσα

Οἱ …«παρόντες» ποὺ …«ναὶ μὲν στηρίζουν τὴν κυβέρνησιν-πρώτη φορὰ ἀριστερά, ἀλλὰ δὲν στηρίζουν τὰ μνημόνια»… Ἐάν ΔΕΝ ἔβγαιναν τά …«κουκιά» τί θά ἔκαναν;
Ῥητορικὸν τὸ ἐρώτημα…

 1. Κατριβάνου Ἠλία Βασιλική, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://vkatrivanou.gr
 2. Μπαξεβανάκης Σόλωνος Δημήτριος, ΗΛΕΙΑΣ [email protected], [email protected]
 3. Καραγιαννίδης Γεωργίου Χρῆστος, ΔΡΑΜΑΣ [email protected]
 4. Μιχαλάκης Ἠλία Νικόλαος, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ [email protected]
 5. Διώτη Μαρίνου Ἡρῶ, ΛΑΡΙΣΗΣ [email protected], [email protected], http://www.irodioti.gr
 6. Λέβα Κωνσταντίνου Βασιλική, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ποιοί ἔπεσαν λίγο κάτω ἀπό τό νά στέκονται στά τέσσερα;

Οἱ 223 ψηφίσαντες-ἐγκρίνοντες τὸ 3ον μνημόνιον:

τΣΥΡΙΖΑ

 1. Τσουκαλᾶς Ἀγγέλου Κωνσταντίνος,  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ [email protected]
 2. Ἀντωνοπούλου Ἀντωνίου Οὐρανία, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ [email protected]
 3. Σκουρλέτης Βασιλείου Παναγιώτης (Πᾶνος), ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ [email protected]
 4. Αὐλωνίτου Βασιλείου Ἑλένη, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected], http://www.avlonitou.gr
 5. Τσίπρας Παύλου Αλέξιος, Α’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected]
 6. Σακελλαρίδης Γεωργίου Γαβριήλ, Α’ ΑΘΗΝΩΝ
 7. Βούτσης Γεωργίου ΝικόλαοςΑ’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected], [email protected], http://nikosvoutsis.wordpress.com/
 8. Φίλης Ἀριστοτέλη Νικόλαος, Α’ ΑΘΗΝΩΝ
 9. Δραγασάκης Ἀνδρέα Ἰωάννης, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected], http:www.dragasakis.gr
 10. Κουρουμπλῆς Ἐλευθερίου Παναγιώτης, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://www.kouroumplis.gr
 11. Χουντῆς Βασιλείου Νικόλαος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected], http://www.chountis.gr
 12. Παππᾶς Στυλιανού Νικόλαος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ
 13. Τσακαλῶτος Στεφάνου Εὐκλείδης, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected]
 14. Δημαρᾶς Θεοδώρου Γεώργιος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected], http://www.dimarasg.com/
 15. Μπαλάφας Περικλῆ Ἰωάννης, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://www.ybalafas.gr/
 16. Ξυδάκης Γαλάτη ΝικόλαοςΒ’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://www.xydakis.gr
 17. Φωτίου Βασιλείου Θεανῶ, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://theanofotiou.gr/
 18. Καφαντάρη Φωτίου Χαρούλα (Χαρά), Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected], http://kafantari.com
 19. Βίτσας Ἀθανασίου Δημήτριος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 20. Καββαδία Σωκράτη Ἰωαννέτα (Ἀννέτα), Β’ ΑΘΗΝΩΝ
 21. Παναγούλης Βασιλείου Εὐστάθιος (Στάθης), Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 22. Βαρεμένος Βασιλείου Γεώργιος, ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [email protected]
 23. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου ΜαρίαΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [email protected]
 24. Γεροβασίλη Βασιλείου Ὄλγα, ΑΡΤΗΣ [email protected][email protected],
  http://gerovasili.wordpress.com
 25. Τσίρκας Δημητρίου Βασίλειος, ΑΡΤΗΣ [email protected], http://www.vasilistsirkas.gr
 26. Μητρόπουλος Παναγιώτη Ἀλέξιος, ΑΤΤΙΚΗΣ [email protected], http://www.alexismitropoulos.com
 27. Ἀθανασίου Εὐθυμίου Ἀθανάσιος (Νᾶσος), ΑΤΤΙΚΗΣ [email protected]
 28. Σκουρολιᾶκος Λουκᾶ Παναγιώτης (Πᾶνος), ΑΤΤΙΚΗΣ p.skouroliakos@parliament.gr
 29. Πάντζας Σπυρίδωνος-Ἀριστοτέλη Γεώργιος, ΑΤΤΙΚΗΣ gpantzas@parliament.gr, http://gpantzas.wordpress.com
 30. Δέδες Γεωργίου Ἰωάννης, ΑΤΤΙΚΗΣ inslian@yahoo.gr, i.dedes@parliament.gr, idedes.press@gmail.com
 31. Κανελλοπούλου Ἀνδρέα Μαρία, ΑΧΑΪΑΣ maria.kanello@gmail.com
 32. Ἀναγνωστοπούλου Πέτρου Ἀθανασία (Σία), ΑΧΑΪΑΣ
 33. Καματερὸς Ἰωάννη Ἠλίας, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ i.kamateros@gmail.com, i.kamateros@parliament.gr
 34. Σαντορινιὸς Κωνσταντίνου Νεκτάριος, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ n.santorinios@parliament.gr, http://www.santorinios.com/html/
 35. Γάκης Θωμᾶ Δημήτριος, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ dgakis@otenet.gr, dgakis@parliament.gr, http://dimitrisgakis.blogspot.gr
 36. Καρασαρίδου Γεωργίου Εὐφροσύνη (Φρόσω), ΗΜΑΘΙΑΣ froso.karasarlidou@gmail.com, http://www.frosokarasarlidou.gr
 37. Οὐρσουζίδης Νικολάου Γεώργιος, ΗΜΑΘΙΑΣ
 38. Μιχελογιαννάκης Δημητρίου Ἰωάννης, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ imichelogiannakis@gmail.com,
  http://www.michelogiannakis.gr
 39. Βαρδάκης Δημητρίου Σωκράτης, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ info@sokratisvardakis.gr, http://www.sokratisvardakis.gr
 40. Κάτσης Σπυρίδωνος Μάριος, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ katsis.thesp@gmail.com
 41. Ἀμανατίδης Γεωργίου Ἰωάννης, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ amajohn1961@gmail.com, amajohn@parliament.gr 
 42. Κουράκης Στυλιανοῦ Ἀναστάσιος (Τᾶσος), Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ypkourakis@minedu.gov.gr, http://www.kourakis.gr/
 43. Μηταφίδης Ἀνδρέα Τριαντάφυλλος, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ tmitafidis@gmail.com
 44. Τριανταφυλλίδης Γεωργίου Ἀλέξανδρος (Ἀλέκος), Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ talek1@otenet.gr, al.triantafyllidis@gmail.com, a.triantafyllidis@parliament.gr, http://alexandros-triantafillidis-blog.analitis.g…
 45. Τεκτονίδου Ἀναστασίου Κυριακὴ (Βοῦλα), Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ tektonidou@gmail.com, k.tektonidou@parliament.gr, http://www.tektonidou.gr
 46. Φάμελλος Πέτρου Σωκράτης, Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ s.famellos@parliament.gr, sfamellos2001@gmail.com
 47. Μαντᾶς Κωνσταντίνου Χρῆστος, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ chmantas@parliament.gr
 48. Στέφος Θεοδώρου Ἰωάννης, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ stefgianni1@gmail.com
 49. Τζούφη Στεφάνου Μερόπη, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ m.tzoufi@parliament.gr, http://meropitzoufi.wordpress.com
 50. Καραγιάννης Κωνσταντίνου Ἰωάννης, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ykk@otenet.gr
 51. Ἐμμανουηλίδης Ἰωάννη Δημήτριος, ΚΑΒΑΛΑΣ d.emmanouilidis@parliament.gr
 52. Λάππας Εὐαγγέλου Σπυρίδωνας, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
 53. Κατσαβριᾶ – Σιωροπούλου Ἀθανασίου Χρυσούλα, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ xrysa.sior@gmail.com
 54. Βάκη Γεωργίου Φωτεινή, ΚΕΡΚΥΡΑΣ f.vaki@parliament.gr
 55. Θεοπεφτάτου Χρήστου Ἀφροδίτη, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ atheop@parliament.gr
 56. Παραστατίδης Σωκράτη Θεόδωρος, ΚΙΛΚΙΣ th.parastatidis@parliament.gr, t.parastatidis@gmail.com,
  www.teodoros-parastatidis.gr
 57. Δημητριάδης Κλεάνθη Δημήτριος, ΚΟΖΑΝΗΣ d.dimitriadis@parliament.gr, mdimitriadis@hotmail.com
 58. Θελερίτη Παναγιώτη Μαρία, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ m.theleriti@parliament.gr, theleriti.maria@gmail.com
 59. Ψυχογιὸς Κωνσταντίνου Γεώργιος, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ psichogios.geor@dsa.gr, g.psychogios@parliament.gr
 60. Κουρεμπὲς Σπυρίδωνος Θεοφάνης (Φάνης), ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ t.kourempes@parliament.gr, fanis.kourebes@gmail.com
 61. Συρμαλένιος Εὐαγγέλου Νικόλαος, ΚΥΚΛΑΔΩΝ nsyrm@parliament.gr
 62. Συρῖγος Δημητρίου Ἀντώνιος, ΚΥΚΛΑΔΩΝ antoniossyrigos@hotmail.gr, syrigosantonis.wix.com/syrigosantonis
 63. Μανιὸς Ἐμμανουὴλ ΝικόλαοςΚΥΚΛΑΔΩΝ nikolaos.manios@gmail.com
 64. Ἀραχωβίτης Γεωργίου Σταῦρος, ΛΑΚΩΝΙΑΣ saraxovitis@gmail.com
 65. Βαγενᾶ Γεωργίου Ἄννα, ΛΑΡΙΣΗΣ a.vagena@parliament.gr, annavagena47@gmail.com
 66. Γρηγόρης Γεωργίου Σταῦρος, ΛΕΥΚΑΔΟΣ stavrosgrigoris@gmail.com, s.grigoris@parliament.gr
 67. Μεϊκόπουλος Μιχαὴλ Ἀλέξανδρος, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ alexandros.meikopoulos@gmail.com, ameikopoulos@parliament.gr, ameikopoulos@hotmail.com, http://www.meikopoulos.gr
 68. ΤζῆκαΚωστοπούλου Ἰωάννη Δανάη, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ grafeio.dtzika@gmail.com, d.tzika@parliament.gr
 69. Παπανάτσιου Στεργίου Αἰκατερίνη, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ katerina.papanatsiou@gmail.com, papanatsiouvolos@gmail.com, a.papanatsiou@parliament.gr
 70. Μπαλλῆς Γεωργίου Συμεών, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ makbal@otenet.gr
 71. Κοζομπόλη – Ἀμανατίδη Γεωργίου Παναγιῶτα, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ pkozoboli@gmail.com, p.kozompoli@parliament.gr
 72. Κωνσταντινέας Νικολάου Πέτρος, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ p.konstantineas@parliament.gr,
 73. Ζεϊμπὲκ Χασὰν Χουσεΐν, ΞΑΝΘΗΣ zeybek@parliament.gr
 74. Γιαννακίδης Ἀλεξάνδρου Εὐστάθιος, ΞΑΝΘΗΣ
 75. Δρίτσας Παναγιώτη Θεόδωρος, Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ synpirea@otenet.gr
 76. Σταματάκη Παναγιώτη Ἑλένη, Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ e.stamataki@parliament.gr, elen.stamataki@gmail.com
 77. Λεουτσᾶκος Πιέῤῥου Εὐστάθιος (Στάθης), Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ http://sleotsakos.blogspot.gr/
 78. Κασιμάτη Γεωργίου Εἰρήνη (Νίνα), Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 79. Καρακώστα Ἐλευθερίου Εὐαγγελία (Εὔη), Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ e.karakosta@parliament.gr, evikarakosta@gmail.com, http://evikarakosta.blogspot.gr
 80. Τζάκρη Ἐμμανουὴλ Θεοδῶρα, ΠΕΛΛΗΣ thtzakri@otenet.gr, http://www.tzakri.gr
 81. Σηφάκης Γεωργίου Ἰωάννης, ΠΕΛΛΗΣ sifakis17@gmail.com
 82. Σμίας Ἰωάννη Χρῆστος, ΠΕΛΛΗΣ
 83. Σκοῦφα Δημητρίου Ἐλισσάβετ (Μπέττυ), ΠΙΕΡΙΑΣ bettyskoufa@gmail.com, www.bettyskoufa.gr
 84. Τζαμακλῆς Γεωργίου Χαρίλαος, ΠΙΕΡΙΑΣ c.tzamaklis@parliament.gr, harilaw54@gmail.com, www.tzamaklis.gr
 85. Μπάρκας Θεοφάνη Κωνσταντῖνος, ΠΡΕΒΕΖΗΣ barkas@parliament.gr
 86. Ξανθὸς Γεωργίου Ἀνδρέας, ΡΕΘΥΜΝΗΣ axanthos@parliament.gr
 87. Μουσταφᾶ Μεμὲτ Μουσταφᾶ, ΡΟΔΟΠΗΣ
 88. Καρὰ Γιουσοῦφ Μεμὲτ Ἀϊχάν, ΡΟΔΟΠΗΣ ayhankarayusuf@gmail.com
 89. Σεβαστάκης Ἀλεξίου Δημήτριος, ΣΑΜΟΥ
 90. Σταμπουλῆ Ἀποστόλου Ἀφροδίτη, ΣΕΡΡΩΝ astampouli@parliament.gr, www.stampouli.gr
 91. Παπαδόπουλος Ἀποστόλου Ἀθανάσιος (Σάκης), ΤΡΙΚΑΛΩΝ apapadopoulos@parliament.gr, papad_sak@yahoo.gr
 92. Δριτσέλη Ἰωάννη Παναγιῶτα, ΤΡΙΚΑΛΩΝ pandritseli@parliament.gr, pdritseli@gmail.com,
  http://www.dritseli.gr
 93. Σιμορέλης Βασιλείου Χρῆστος, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 94. Καραναστάσης Δημητρίου Ἀπόστολος, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ apostolis.karanastasis@gmail.com
 95. Βέττας Φωτίου Δημήτριος, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 96. Σέλτσας Δημητρίου Κωνσταντῖνος, ΦΛΩΡΙΝΗΣ
 97. Κωστοπαναγιώτου Κωνσταντίνου Ἠλίας, ΦΩΚΙΔΟΣ kostopanagiotou@outlook.com.gr, i.kostopanagiotou@parliament.gr, http://kostopanagiotou.blogspot.gr
 98. Ἰγγλέζη Θεοδώρου Αἰκατερίνη, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ igglezikaterina@gmail.com, igglezi@parliament.gr,
  https://katerinaigglezi.wordpress.com/
 99. Σταθάκης Μηνᾶ Γεώργιος, ΧΑΝΙΩΝ stathakisgs@yahoo.gr, g.stathakis@parliament.gr
 100. Πολάκης Πέτρου Παῦλος, ΧΑΝΙΩΝ pavlos.polakis@gmail.com, p.polakis@parliament.gr
 101. Βαγιωνάκη Νικολάου Εὐαγγελία (Βάλια), ΧΑΝΙΩΝ valiaon@yahoo.gr
 102. Μιχαηλίδης Φραγκούλη Ἀνδρέας, ΧΙΟΥ press.michailidis@gmail.com
 103. Καΐσας Δημητρίου Γεώργιος, ΕΒΡΟΥ kaisasgeo@windowslive.com, g.kaisas@parliament.gr
 104. Γκαρᾶ Γεωργίου Ἀναστασία (Νατάσα), ΕΒΡΟΥ
 105. Ῥῖζος Γεωργίου Δημήτριος, ΕΒΡΟΥ rizossufli@gmail.com
 106. Ἀποστόλου Δημητρίου Εὐάγγελος, ΕΥΒΟΙΑΣ evagelosapostolou@gmail.com, e.apostolou@parliament.gr, eapostolou@hq.minagric.gr, http://vagapostolou.blogspot.gr/
 107. Ἀκριώτης Κυριάκου Γεώργιος, ΕΥΒΟΙΑΣ g.akriotis@parliament.gr, geakriotis@yahoo.gr
 108. Κοντονῆς Νικολάου Χαράλαμπος – Σταῦρος, ΖΑΚΥΝΘΟΥ kontonis@parliament.gr, http://syrizazante.wordpress.com
 109. Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Εὐσταθίου Εὐσταθία (Ἔφη), ΗΛΕΙΑΣ efgeorgopoulousaltari@gmail.com efgeorgopoulou@parliament.gr
 110. Μπαλαοῦρας Δημητρίου Γεράσιμος,  ΗΛΕΙΑΣ balmak@yahoo.com

νουδουλάρα
(Τί νά ποῦμε γιά αὐτά τά κουδουνισμένα; Δέν τά γνωρίζαμε;)

 1. Φορτσάκης Πέτρου Θεόδωρος, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 2. Σταμάτης Ἰωάννου Δημήτριος, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 3. Κεραμέως Κωνσταντίνου Νίκη, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ info@nikikerameus.gr, http://www.nikikerameus.gr
 4. Οἰκονόμου Ἀθανασίου Βασίλειος, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ b.oikonomou@parliament.gr, http://www.oikonomoub.gr
 5. Κεφαλογιάννη Ἰωάννου Ὄλγα, Α’ ΑΘΗΝΩΝ ol.kefalogianni@parliament.gr, http://www.olgakefalogianni.gr
 6. Κικίλιας Παναγιώτη Βασίλειος, Α’ ΑΘΗΝΩΝ vassilis.kikilias@kikilias.gr, http://www.kikilias.gr
 7. Μπακογιάννη Κωνσταντίνου Θεοδώρα (Ντόρα), Α’ ΑΘΗΝΩΝ gram@dorabak.gr, achatzivasileiou@dorabak.gr, http://www.dorabak.gr
 8. Κακλαμάνης Μιχαὴλ Νικήτας, Α’ ΑΘΗΝΩΝ press@nkaklamanis.gr, http://www.nkaklamanis.gr
 9. Δένδιας Σπυρίδωνος Νικόλαος – Γεώργιος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ dendias2@otenet.gr, http://www.nikosdendias.gr
 10. Μητσοτάκης Κωνσταντίνου Κυριᾶκος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ kyriakos@parliament.gr,  http://www.kmitsotakis.gr
 11. Γεωργιάδης Ἀθανασίου Σπυρίδων – Ἄδωνις, Β’ ΑΘΗΝΩΝ g-adonis@otenet.gr
 12. Χατζηδάκης  Ἰωάννου Κωνσταντῖνος (Κωστῆς), Β’ ΑΘΗΝΩΝ info@khatzidakis.gr, http://www.khatzidakis.gr
 13. Βαρβιτσιώτης Ἰωάννου Μιλτιάδης, Β’ ΑΘΗΝΩΝ info@mvarvitsiotis.gr, miltiadis@mvarvitsiotis.gr, http://www.mvarvitsiotis.gr
 14. Μεϊμαράκης Ἰωάννου Εὐάγγελος – Βασίλειος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ info@meimarakis.gr, polgrmv@otenet.gr,
  http://www.meimarakis.gr/
 15. Κουμουτσᾶκος Σπυρίδωνος Γεώργιος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ info@gkoumoutsakos.gr, http://www.gkoumoutsakos.gr
 16. Καραμανλῆ Ἀρκαδίου Ἄννα, Β’ ΑΘΗΝΩΝ karamanlia@yahoo.gr
 17. Βούλτεψη Ἰωάννη Σοφία, Β’ ΑΘΗΝΩΝ info@elzoni.gr
 18. Ἀσημακοπούλου Παναγιώτη Ἄννα-Μισέλ, Β’ ΑΘΗΝΩΝ a.asimakopoulou@parliament.gr, http://www.asimakopoulou.gr
 19. Γιακουμᾶτος Χαραλάμπους Γεράσιμος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ giakoumatosge@gmail.com, http://www.giakoumatos.gr
 20. Σαλμᾶς Γεωργίου Μάριος, ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ msalmas@otenet.gr, http://www.msalmas.gr
 21. Καραγκούνης Ἀνδρέα Κωνσταντῖνος, ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ kkaragounis@gmail.com
 22. Ἀνδριανὸς Σωτηρίου Ἰωάννης, ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ nafplio@andrianos.eu, jandrianos@parliament.gr,
  argos@andrianos.eu
 23. Βλάσης Γεωργίου Κωνσταντῖνος, ΑΡΚΑΔΙΑΣ k.vlasis@parliament.gr
 24. Στύλιος Δημοσθένη Γεώργιος, ΑΡΤΗΣ stylios@parliament.gr
 25. Βορίδης Χρήστου Μαυρουδῆς (Μάκης), ΑΤΤΙΚΗΣ voridis@parliament.gr, http://www.voridis.gr
 26. Μαρτίνου Ἀθανασίου Γεωργία, ΑΤΤΙΚΗΣ grafeio.voulas@gmail.com
 27. Βλᾶχος Θεοδώρου Γεώργιος, ΑΤΤΙΚΗΣ gvlahos@ath.forthnet.gr, http://www.gvlahos.gr
 28. Μποῦρας Κωνσταντίνου ἈθανάσιοςΑΤΤΙΚΗΣ bouras@parliament.gr, http://www.bouras.gr/
 29. Κατσανιώτης Ἰωάννου Ἀνδρέας, ΑΧΑΪΑΣ
 30. Μπασιᾶκος Ἀθανασίου Εὐάγγελος, ΒΟΙΩΤΙΑΣ http://www.ebassiakos.gr
 31. Κοψαχείλης Ἀθανασίου Τιμολέων, ΓΡΕΒΕΝΩΝ kopstim@hotmail.com, http://www.timoleonkopsahilis.gr
 32. Κυριαζίδης Τριαντάφυλλου Δημήτριος, ΔΡΑΜΑΣ d.kyriazidis@parliament.gr, dimitris@kyriazidis.com
 33. Κόνσολας Νικία Ἐμμανουὴλ (Μᾶνος), ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Konsolasmanos@gmail.com, http://www.konsolasmanos.gr
 34. Δημοσχάκης Σπύρου Ἀναστάσιος (Τᾶσος), ΕΒΡΟΥ
 35. Κεδίκογλου Βασιλείου Συμεὼν (Σῖμος), ΕΥΒΟΙΑΣ info@kedikoglou.gr, http://www.kedikoglou.gr
 36. Τζαβάρας Γεωργίου Κωνσταντῖνος, ΗΛΕΙΑΣ tzavaras@parliament.gr, kontzav@otenet.gr, http://www.k-tzavaras.gr
 37. Βεσυρόπουλος Φωτίου Ἀπόστολος, ΗΜΑΘΙΑΣ vesiropoulos@gmail.com, http://vesiropoulos.blogspot.com
 38. Αὐγενάκης Κωνσταντίνου Ἐλευθέριος, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ info@avgenakis.gr, http://www.avgenakis.gr
 39. Γιόγιακας Νικολάου Βασίλειος, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ v.giogiakas@parliament.gr
 40. Καραμανλῆς Ἀλεξάνδρου ΚωνσταντῖνοςΑ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ karamanlis.office@gmail.com
 41. Γκιουλέκας Πέτρου Κωνσταντῖνος, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ info@gioulekas.gr, gioulekas@parliament.gr,
  http://www.gioulekas.gr
 42. Καλαφάτης Ἀθανασίου Σταῦρος, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ info@stavroskalafatis.gr, http://www.stavroskalafatis.gr
 43. Ῥάπτη Δημητρίου Ἑλένη, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ e.rapti@parliament.gr, thessaloniki@elenarapti.gr
 44. Καράογλου Γεωργίου Θεόδωρος, Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ info@karaoglou.gr, th.karaoglou@parliament.gr,
  http://www.karaoglou.gr
 45. Ἀναστασιάδης Ἱωάννου Σάββας, Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ savanast@otenet.gr, s.anastasiadis@parliament.gr,
  http://www.savvas-anastasiadis.gr
 46. Τασοῦλας Ἀναστασίου Κωνσταντῖνος, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ tasoulas@parliament.gr
 47. Παναγιωτόπουλος Ἰωάννου Νικόλαος, ΚΑΒΑΛΑΣ nikos.i.panagiotopoulos@gmail.com, info@npanagiotopoulos.gr, www.npanagiotopoulos.gr
 48. Τσιᾶρας Ἀλεξάνδρου Κωνσταντῖνος, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ politikografeio@kostastsiaras.gr, http://www.kostastsiaras.gr
 49. Ἀντωνίου Βασιλείου Μαρία, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ mar.antoniu@gmail.com
 50. Γκίκας Σωτηρίου Στέφανος, ΚΕΡΚΥΡΑΣ stefanosgikas@parliament.gr, www.stefanosgikas.gr
 51. Γεωργαντᾶς Παύλου Γεώργιος, ΚΙΛΚΙΣ g.georgantas@parliament.gr, http://www.georgantas-georgios.gr
 52. Κασαπίδης Δημοσθένους Γεώργιος, ΚΟΖΑΝΗΣ kasapidi@parliament.gr, http://www.kasapidis.gr
 53. Δῆμας Σταύρου Χρῖστος, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ christos@dimas.gr, http://www.dimas.gr
 54. Βρούτσης Βασιλείου Ἰωάννης, ΚΥΚΛΑΔΩΝ vroutsis@ivroutsis.gr, http://www.ivroutsis.gr
 55. Δαβάκης Παναγιώτου Ἀθανάσιος, ΛΑΚΩΝΙΑΣ a.davakis@parliament.gr, http://www.thanasisdavakis.gr/
 56. Χαρακόπουλος Παντελῆ Μάξιμος, ΛΑΡΙΣΗΣ maximos@parliament.gr, http://www.maximos.gr
 57. Κέλλας Ἀχιλλέως Χρῆστος, ΛΑΡΙΣΗΣ kellas.xristos@gmail.com
 58. Πλακιωτάκης Ἰωσὴφ Ἰωάννης, ΛΑΣΙΘΙΟΥ plakiotakisgiannis@gmail.com, j.plakiotakis@parliament.gr
 59. Ἀθανασίου Χριστόφα Χαράλαμπος, ΛΕΣΒΟΥ xathanasiou2@gmail.com, info.athanasiou@gmail.com,
  www.athanasiou.info
 60. Μπουκῶρος Γεωργίου Χρῆστος, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ boukoros.office@gmail.com, chboukoros@gmail.com
 61. Σαμαρᾶς Κωνσταντίνου Ἀντώνιος, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ proedros@nd.gr
 62. Κοντὸς Εὐστρατίου Ἀλέξανδρος, ΞΑΝΘΗΣ alekos.kontos@yahoo.gr, http://www.alexandroskontos.gr
 63. Κατσαφᾶδος Ἰωάννου Κωνσταντῖνος, Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ katsafados@gmail.com
 64. Τραγάκης Παναγιώτου Ἰωάννης, Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ i.tragakis@gmail.com, http://www.tragakis.gr/
 65. Καρασμάνης Ἀθανασίου Γεώργιος, ΠΕΛΛΗΣ karasmanis@parliament.gr
 66. Κουκοδῆμος Γεωργίου Κωνσταντῖνος, ΠΙΕΡΙΑΣ info@koukodimos.gr, gtkoukodimos@gmail.com,
  http://www.kostaskoukodimos.gr
 67. Γιαννάκης Κωνσταντίνου Στέργιος, ΠΡΕΒΕΖΗΣ
 68. Κεφαλογιάννης Ἀχιλλέως Ἰωάννης, ΡΕΘΥΜΝΗΣ ykefalogiannis@gmail.com, g.kefalogiannis@parliament.gr, http://www.gianniskefalogiannis.gr
 69. Στυλιανίδης Στυλιανοῦ Εὑριπίδης, ΡΟΔΟΠΗΣ stylianidis@e-stylianidis.gr, http://www.e-stylianidis.gr
 70. Καραμανλῆς Ἀχιλλέως Κωνσταντῖνος, ΣΕΡΡΩΝ info@kostaskaramanlis.gr, http://www.kostaskaramanlis.gr
 71. Ἀραμπατζῆ Ἀθανασίου Φωτεινή, ΣΕΡΡΩΝ arampatzifot@yahoo.gr, foteini@arampatzi.gr
 72. Σκρέκας Θεοδώρου Κωνσταντῖνος, ΤΡΙΚΑΛΩΝ info@skrekaskostas.gr, http://skrekaskostas.gr
 73. Σταϊκοῦρας Κωνσταντίνου Χρῆστος, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ cstaik@parliament.gr, http://www.cstaikouras.gr
 74. Ἀντωνιάδης Δημητρίου Ἰωάννης, ΦΛΩΡΙΝΗΣ i.antoniadis@parliament.gr,
 75. Βαγιωνᾶς Κωνσταντίνου Γεώργιος, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ drvag1@ath.forthnet.gr, giorgos@vagionas.gr, http://www.vagionas.gr
 76. Μηταράκης Ἀντωνίου Παναγιώτης (Νότης), ΧΙΟΥ office@mitarakis.gr, contact@mitarakis.gr,
  http://www.mitarakis.gr/

«ἀνεξάρτητοι» παρ΄ ὁλίγον «Ἕλληνες»
(ἤ ἄλλως ΑΝΕΠΑΡ-κ-Ο-ΕΛ)

 1. Κουντουρᾶ Ἀλεξάνδρου Ἕλενα, Α’ ΑΘΗΝΩΝ kountoura.e@gmail.com, http://www.elenakountoura.gr
 2. Καμμένος Ἠλία Παναγιώτης (Πᾶνος), Β’ ΑΘΗΝΩΝ p.kammenos@anexartitoiellines.gr, http://www.anexartitoiellines.gr/
  (αὐτὸς …κάηκε!!! Ἀπὸ τότε ποὺ ζήτησε νὰ συνδεθῇ τὸ νόμισμά μας μὲ τὸ δολλάριον, τὸν εἶχαν γιὰ τὴν πυρά!!!)
 3. Παπαχριστόπουλος Θεμιστοκλῆ Ἀθανάσιος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ
 4. Χαϊκάλης Γεωργίου Παῦλος, ΑΤΤΙΚΗΣ p.chaikalis@parliament.gr
  (αὐτὸς μᾶς τελείωσε μετὰ τὸν Ντογιᾶκο… Παράτησε καὶ τὸ σανίδι κι ἔπιασε τὸ …στασίδι!!!)
 5. Νικολόπουλος Ἰωάννου Νικόλαος, ΑΧΑΪΑΣ ninikolopoulos@gmail.com
  (Αὐτός δέν ἦταν πού κατήγγειλε τά προηγούμενα μνημόνια; Τί συνέβη; Μετενόησε;)
 6. Μαυραγάνης Ἀνδρέα Νικόλαος, ΕΥΒΟΙΑΣ nikosmavraganis@yahoo.gr
  (Μαυραγάνης; Μαυραγάνης; Μαυραγάνης; Γιατί τό μυαλό μου πάει στόν Ἐμβέρ Χότζα;)
 7. Μακαρόνας Γεωργίου Γρηγόριος, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 8. Ζουράρης Γεωργίου Κωνσταντῖνος, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  (Ἐξηντλήθη ὁ …«πατριωτισμός» του στὰ τῆς …«ἰθαγενείας»!!!)
 9. Ξουλίδου Ἰωάννη Σταυροῦλα, Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ staxoyl@gmail.com, s.xoulidou@parliament.gr
  (Ἦταν μόνη καὶ ζητοῦσε παρέα… !!!)
 10. Κάτανας Λαζάρου Χαρίσιος, ΚΟΖΑΝΗΣ xaris.katanas@gmail.com, c.katanas@parliament.gr
  (τσαμπουκᾶ μέ τό μπιμπίκιον;  Ἔ; τσαμπουκᾶ; Τς τς τς… Δὲν κάνει… Στὸ ἴδιο στρατόπεδον εἶσθε…!!!)
 11. Κόκκαλης Κωνσταντίνου Βασίλειος, ΛΑΡΙΣΗΣ vkokkalhs@gmail.com, v.kokkalis@parliament.gr
 12. Καμμένος Κωνσταντίνου Δημήτριος, Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
 13. Κόλλια – Τσαρουχᾶ Εὐστρατίου Μαρία, ΣΕΡΡΩΝ maria@kollia.gr, dep.speaker_st@parliament.gr

τὰ σιγανὰ ποταμάκια τοῦ μπομπολιστᾶν νὰ φοβόμαστε

 1. Καρκατσούλης Γεωργίου Παναγιώτης, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ p.karkatsoulis@parliament.gr, www.panagiotiskarkatsoulis.gr
 2. Λυκούδης Διονυσίου Σπυρίδων, Α’ ΑΘΗΝΩΝ spyros.lykoudis@gmail.com, spyros.lykoudis@parliament.gr, http://www.spyroslykoudis.gr
 3. Ψαριανὸς Νικολάου Γρηγόριος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ gripsar@otenet.gr, http://www.psarianos.eu
 4. Θεοχάρης Ἀθανασίου Θεοχάρης (Χάρης), Β’ ΑΘΗΝΩΝ t.theocharis@parliament.gr, http://www.htheoharis.gr
 5. Ἀμυρᾶς Στυλιανοῦ Γεώργιος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ amiras@parliament.gr
 6. Λυμπεράκη Γεωργίου Ἀντιγόνη, Β’ ΑΘΗΝΩΝ a.lyberaki@parliament.gr, www.antigonelyberaki.gr
 7. Μαυρωτᾶς Παρασκευᾶ Γεώργιος, ΑΤΤΙΚΗΣ mavrotas@chemeng.ntua.gr, g.mavrotas@parliament.gr,
  http://www-liee.chemeng.ntua.gr/gm
 8. Φωτήλας Ἀσημάκη Ἰάσων, ΑΧΑΪΑΣ i.fotilas@parliament.gr, jfotilas@gmail.com, http://www.fotilas.gr
 9. Χαρακίδης Μιχαὴλ Κυριᾶκος, ΔΡΑΜΑΣ kcharakidis@gmail.com, http://www.xarakidis.gr
 10. Δανέλλης Ἀθανασίου Σπυρίδων, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ s.danellis@parliament.gr, http://www.sdanellis.gr
 11. Ταχιάου Γεωργίου Χριστίνα, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ c.tachiaou@parliament.gr, christachiaou@gmail.com,
  http://www.tachiaou.gr/
 12. Μάρκου Δημοσθένους Αἰκατερίνη, Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ k.markou@parliament.gr, kmarkou.office@gmail.com
 13. Μπαργιῶτας Ἀθανασίου Κωνσταντῖνος, ΛΑΡΙΣΗΣ Kbargio12@gmail.com, k.bargiotas@parliament.gr,
  kbargio@yahoo.gr
 14. Ἀντωνάκου Ἀγγέλου Σταυρούλα, Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 15. Ὀρφανὸς Δημητρίου Νικόλαος,  Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ nikorffanos@gmail.com
 16. Χατζηδημητρίου Νικολάου Ἀλέξανδρος, ΣΕΡΡΩΝ a.chatzidimitriou@parliament.gr, xatzidilaw@yahoo.gr
 17. Θεοδωράκης Παναγιώτου Σταῦρος, ΧΑΝΙΩΝ stavrostheodorakis@gmail.com

μπατσοκ
Ὅσο ξεψυχοῦν, τόσο ξεπωλοῦν …ΕΜΑΣ!!!

 1. Σκανδαλίδης Γεωργίου Κωνσταντῖνος, Α’ ΑΘΗΝΩΝ kskan@pasok.gr
 2. Γενηματᾶ Γεωργίου Φωτεινή, Β’ ΑΘΗΝΩΝ f.gennimata@parliament.gr, gennimata@gmail.com, www.fgennnimata.gr
 3. Λοβέρδος Νικολάου Ἀνδρέας, Β’ ΑΘΗΝΩΝ loverdos@hol.gr, http://www.loverdos.gr
 4. Κωνσταντόπουλος Χρήστου Δημήτριος, ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 5. Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνου Ὀδυσσέας, ΑΡΚΑΔΙΑΣ press.odysseas@gmail.com,
  http://www.odysseasnet.gr
 6. Χριστοφιλοπούλου σύζ. Δημητρίου Παρασκευὴ (Εὔη), ΑΤΤΙΚΗΣ politikografeio@christofilopoulou.gr
  http://www.christofilopoulou.gr
 7. Κρεμαστινὸς Θωμᾶ Δημήτριος, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ kremastinos@gmail.com
 8. Κουτσοῦκος Δημητρίου Γιάννης, ΗΛΕΙΑΣ j.koutsoukos@parliament.gr
 9. Κεγκέρογλου Ἀλεξάνδρου Βασίλειος, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ info@kegeroglou.gr, http://www.kegeroglou.gr
 10. Βενιζέλος Βασιλείου Εὐάγγελος, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ proedros@pasok.gr, http://www.evenizelos.gr
 11. Κόκκαλης Κωνσταντίνου Βασίλειος, ΛΑΡΙΣΗΣ vkokkalhs@gmail.com, v.kokkalis@parliament.gr
 12. Καμμένος Κωνσταντίνου Δημήτριος, Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 13. Κόλλια – Τσαρουχᾶ Εὐστρατίου Μαρία, ΣΕΡΡΩΝ maria@kollia.gr, dep.speaker_st@parliament.gr
 14. Ἀρβανιτίδης Πέτρου Γεώργιος, Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ g.arvanitidis@parliament.gr, info@garvanitidis.gr,
  http://www.garvanitidis.gr
 15. Γρηγορᾶκος Γεωργίου Λεωνίδας, ΛΑΚΩΝΙΑΣ grigorakos@parliament.gr, http://www.grigorakos.gr
 16. Δριβελέγκας Κωνσταντίνου Ἰωάννης, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ gdriv10@otenet.gr, http://www.drivelegkas.gr

Στὴν πραγματικότητα ΔΕΝ ἄλλαξε κάτι.
Ἀπὸ τὸ πρῶτο μνημόνιον ἔως σήμερα ἁπλῶς ἐπαναλαμβάνουν τὶς διαδικασίες. Ἀλλάζουν τὰ ὀνόματα, μὰ παραμένουν ἴδιες οἱ πολιτικές. Αὔριο θὰ ἀλλάξουν πάλι τὰ ὀνόματα, μὰ τὸ πρόγραμμα θὰ ἐξακολουθῆ.
Καὶ τὸ πρόγραμμα στοχεύει στὸ νὰ καταπατοῦν κάθε ἀνθρώπινον δικαίωμα, τὸ Σύνταγμα μὰ κυρίως τὸ δικαίωμά μας, τὸ φυσικὸ δικαίωμά μας, στὴν ἐπιβίωσιν. Ὄχι διότι ἀντιλαμβάνονται τὰ ἐδῶ κουδουνισμένα τὸ τὶ ἀκριβῶς κάνουν, ἀλλὰ γιατὶ ἐὰν θέλουν νὰ ἐπιβιώσουν πρέπει νὰ βγάλουν τὸν σκασμὸ καὶ νὰ ἐφαρμόζουν τὶς ἐντολές.
Διότι ἡ μία κυβέρνησις, ἡ μία ἀρχή, ἡ ἀπόλυτος δουλοποίησις τῶν πληθυσμῶν, ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ καὶ ἡ ΜΗ ἀντίδρασις εἶναι σχεδιασμένα ἐδῶ καὶ χρόνια καὶ δὲν θὰ ἀνακοπῆ ἡ ὑλοποίησίς τους, πρὶν φθάσουμε ΟΛΟΙ μας σὲ ἐκεῖνο τὸ ἐπίπεδον συνειδητότητος, ποὺ νὰ ἀντιλαμβανόμεθα τὸ ΓΙΑΤΙ πρέπει κι ὀφείλουμε νὰ κάνουμε τὶς ἀναγκαῖες ἀνατροπές.
Ἔως τότε, εἶτε διότι βλέπουμε τὴν ἀνατροπὴ σὰν μέσον γιὰ νὰ …κάτσουμε ἐμεῖς στὴν ἐξουσία, εἶτε διότι κάτι μᾶς ἔταξαν, ἤ ἀκόμη διότι χειραγωγηθήκαμε, ἄς κάνουμε αὐτὰ ποὺ μᾶς …προγραμμάτισαν δίχως κορῶνες.
Δὲν κάνει… Γελοιοποιούμεθα…

Τέλος…
Τὸ ὅ,τι τὰ 251 «Ναί», τῆς περασμένης ἑβδομάδος, «μετηλλάγησαν» σὲ 229 στὴν ὁριστικοποίησιν τοῦ τρίτου μνημονίου, δὲν ἀλλάζει κάτι στὰ γενικότερα δεδομένα.

Δὲν μᾶς ξημέρωσαν …πατριῶτες οἱ ψηφίσαντες τὸ «Ὄχι» γιὰ τοὺς λόγους ποὺ πρὸ ἀνέφερα. Γνωρίζουν ΟΛΟΙ τους μὰ σιωποῦν…

Ἐσεῖς ἐκεῖ μέσα, ποὺ τώρα ψηφίζετε…

Αὐτὲς εἶναι βλέπετε οἱ ἐντολές….
Καὶ οὔτε θὰ μᾶς προκύψουν.
Γνωρίζουν καὶ τὸ σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους, μὰ κυρίως γνωρίζουν, πολὺ καλά, τὸ ποιοὶ δίδουν τὶς ἐντολὲς καὶ ποιοὶ ἀποφασίζουν γιὰ τὸ ἐὰν θὰ παραμείνουν, ἤ ὄχι, τὰ κουδουνισμένα σὲ αὐτὲς τὶς καρέκλες…
Καὶ κακὰ τὰ ψέμματα… Τὰ δεκαχίλιαρα εἶναι σοβαρὸς λόγος γιὰ νὰ βγάζουν ΟΛΟΙ τους τὸν σκασμό…

Γιὰ αὐτὸ καὶ παραμένουν βιτρίνα ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν.

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Καὶ θὰ παραμένουν γιὰ ὅσο τὸ ὑπάρχον πολιτικὸ σύστημα τοὺς θρέφει.
Διότι, τελικῶς, ἐὰν τὸ ἐξετάσουμε σὲ βάθος, τὸ πρόβλημά μας ΔΕΝ εἶναι οἰκονομικό. Οὔτε κάτι ἄλλο…
Τὸ πρόβλημα παραμένει βαθύτατα πολιτικὸ καὶ στοχεύει στὴν στέρησιν κάθε δικαιώματός μας.
Λέγεται ΔΟΥΛΟΠΟΙΗΣΙΣ πληθυσμῶν!!!
Δὲν εἶναι λοιπὸν τὸ «δημοκρατικό» σύστημα ἀπὸ ἐδῶ, τὸ «φασιστικό» ἀπὸ ἐκεῖ καὶ τὸ «σοσιαλιστικό» παρὰ πέρα.
Εἶναι ΟΛΑ σοσιαλιστικὰ καὶ ΟΛΑ στοχεύουν στὸν ἴδιο στόχο.
Μὴν στέκεστε στὰ ὀνόματα καὶ στὶς ταμπέλες…
Υπάρχουν γιὰ νὰ μᾶς ῥίχνουν στάκτη στὰ μάτια…

Κι ὅταν λέῳ πολιτικὸ πρόβλημα, ἀναφέρομαι στὸ …καθόλου. (Τὸ καθ’ ὅλα, κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη!!!)
Ὄχι αὐτὸ ποὺ ἐκεῖνοι ὀνομάζουν πολιτική, ἀλλὰ τὸ ἴδιο τὸ δημοκρατικὸ καθεστώς τους, ποὺ ἀπὸ τότε ποὺ ἐμφανίσθηκε μόνον δικτατορίες κρύβει μέσα του.
Ἀλήθεια, γιατί ΟΛΟΣ ὁ κρατικός μηχανισμός, μαζύ μέ τό ἐκπαιδευτικό ΤΟΥΣ σύστημα, στοχεύει ΜΟΝΟΝ στήν πρός τά κάτω ὁμογενοποίησιν; Αὑτό ἀπό μόνο του δέν κρύβει ΟΛΕΣ τίς ἀπαντήσεις;

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Μεταξύ μας… Τὰ καθάρματα ΔΕΝ εἶναι 229 ἤ 251 ἤ ὅσο θέλετε ἐσεῖς. Τὰ καθάρματα εἶναι, ἐπισήμως, 300. Εἶναι ἡ συμμορία τῶν 300, ποὺ πίσω της ἀναμένουν μερικὲς δωδεκάδες «300» γιὰ νὰ στηρίξουν, νὰ ἐξυπηρετήσουν καὶ νὰ ἀντικαταστήσουν αὐτὲς τὶς …«πολιτικές» μὲ ἄλλες, ἐν τελῶς …ΙΔΙΕΣ!!!

Υ.Γ.2. Ἄς χορτάσουμε λοιπὸν …«ἀμεσοδημοκρατίες» καὶ λοιπὰ κουραφέξαλα.
Νὰ μὴν ξεχάσουμε μόνον νὰ ἀναζητήσουμε τὰ ποσά, μὲ τὰ ὁποῖα ἐξαγοράζονται ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ πρακτόρια, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς πωλοῦν …φύκια γιὰ μεταξωτὲς κορδέλλες. Κι ἐπίσης, ἄς κυττάξουμε μὲ προσοχὴ πίσω τους… Ἴσως ἀνακαλύψουμε τὸν γνωστό μας Sorow!!! Ξέρει καλὰ αὐτὸς ποιούς, πῶς, πότε θὰ «καλολαδώση»!!!

Υ.Γ.3. Στὴν φωτογραφία, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ δύο κρεμασμένα κορμιά, ποῦ καταδεικνύουν Ἀφρική,  Νότια Ἀμερικὴ καὶ Νοτιανατολικὴ Ἀσία, ἄς προσθέσουμε καὶ τὰ δικά μας κορμιά. Διότι αὐτὸ ἀκριβῶς μᾶς συμβαίνει

(Visited 267 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Οἱ 251 ψηφίσαντες τῆς συμμορίας τῶν 300 ποὺ ἔγιναν …223!!!

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ …«ἐπαναστάτες» τοῦ κ@λου!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κουμουτσᾶκος… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τί πίνουν; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply