Ἀπαντήσεις σὲ «ἀνθρωπιστές».

Σὲ μίαν ἀνάρτησι τοῦ Ἐξάντα, μὲ θέμα «Νύκτες Κρυστάλλων στοὺς δρόμους τῆς Ἀθήνας», μὲ ἐνημέρωσε κάποιος φίλος γιὰ τὸ θρᾶσος μερικῶν νὰ ἐξακολουθοῦν τὴν ἀθλία τους προπαγάνδρα, ἀναφορικῶς μὲ τὰ ἀνύπαρκτα «ἀνθρωπιστικά» μας  συναισθήματα, ποὺ ἐπέφεραν σκηνές βίας καὶ θανάτου στὴν Ἀθήνα.  

Ἕνα ἄρθρο ποὺ κτυπᾶ ἀπ’ εὐθείας στὸ συναίσθημα. Ποὺ ἐκβιάζει κυριολεκτικῶς τὴν ἔκφρασι «ἀνθρωπιστικῶν» συμπεριφορῶν, μόνον πρὸς μίαν κατεύθυνσι. Ποὺ ἀγνοεῖ συστηματικῶς (παλαιά μου τέχνη κόσκινο) τὴν οὐσία τῶν προβλημάτων. 

Μπορεῖτε νὰ βρεῖτε τὸ ἄρθρο ἒδῶ

Ἀκολουθοῦν τὰ σχόλια τοῦ φίλου Ἀλεξάνδρου:

Α’ σχόλιον:
Δυστυχῶς μέσα ἀπὸ τὸ κείμενό σας, αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἔκδηλα ἕως

καὶ προκλητικὰ καταφέρνετε εἶναι εἴτε νὰ παραποιεῖτε τὴν πραγματικότητα ἐξυπηρετώντας
γνωστὰ νεοταξικὰ συμφέροντα εἴτε νὰ δηλώνετε ξεκάθαρα πὼς οὐδεμία σχέση ἔχετε μὲ
τὴν ἑστία τοῦ προβλήματος τόσο μεταφορικὰ ὅσο καὶ κυριολεκτικά.

Ἐπίσης, καὶ δυστυχῶς γιὰ ἐσᾶς, οἱ χρυσαυγίτες, τὴν δεδομένη
στιγμὴ τουλάχιστον, δὲν φοροῦν ἁπλὰ τὸν μανδύα τοῦ ἀγανακτισμένου πολίτη, ὅπως
θέλετε ἐσεῖς νὰ μᾶς περάσετε ὡς ἄποψη, ἀλλὰ ἀντιπροσωπεύουν τὸν ἀγανακτισμένο
πολίτη καὶ ἂν ἔχετε τὴν ὅποια ἀμφιβολία ἐπὶ τούτου μὴ βιαστεῖτε νὰ μοῦ ζητήσετε
τὰ ρέστα, τουναντίον ζητῆστε δημοψήφισμα γιὰ νὰ βεβαιωθεῖτε! Αὐτοὶ οἱ
“τραμποῦκοι” λοιπόν, ἀντιπροσωπεύουν τὸν ἀνήμπορο γεράκο ποὺ φοβᾶται
νὰ πάει ἀκόμη καὶ ἕως τὸ φαρμακεῖο γιὰ τὰ ἀναγκαία, τὰ ζευγάρια ποὺ δὲν
φλερτάρουν πιὰ τὰ βράδια στοὺς δρόμους τῆς Ἀθήνας, τὶς κοπέλες ποὺ φοβοῦνται πλέον
νὰ κυκλοφορήσουν στοὺς δρόμους τόσο τῆς ἐπαρχείας ὅσο καὶ τῶν Ἀθηνῶν ἀκόμη καὶ
παρουσία συνοδείας.

Ὅσο γιὰ τὴν ἱστορία μὲ τὰ ᾠὰ καὶ τοὺς ὄφεις  ἀφῆστε τὰ καλλίτερα στὴν ἄκρη ὅπως καὶ λέξεις
σὰν αὐτὴ τοῦ “φασίστα” τὴν ὁποία χαίρεστε τόσο νὰ χρησιμοποιεῖτε ἀφειδῶς!
Ἀφῆστε καλλίτερα καὶ τὶς ψευτοκουλτουριάρικες διεξόδους στὸ χρονοντούλαπο ἀπὸ ὅπου
τὶς ἀνασύρατε, διότι  ἂν αὐτὸ ἀνοίξει καὶ
κάνουμε ὅτι ἀναμοχλεύουμε τὴν ἱστορία, σὲ ὁποιαδήποτε γωνιὰ τῆς ὑφηλίου καὶ
πόσο μᾶλλον στὴν Ἑλλάδα ἢ τὴν Ρωσία σίγουρα καθόλου κερδισμένη δὲν θὰ βγεῖτε, οὔτε
ἀκόμη καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη γιὰ τὴν ὁποία τόσο πολὺ καὶ τόσο ἀνόητα καυχιέστε,
τὴν οὐμανιστική!

Μήπως ἔφτασε ὁ αἰῶνας γιὰ νὰ κάνετε μιὰ σοβαρὴ αὐτοκριτική…

ξέρετε δὲν εἶνα κακό, τὸ ἀντίθετο μάλιστα!

Καλό σας ξημέρωμα!

Β’ σχόλιον:

Ἂχ ἐσεῖς οἱ ψευτοπροοδευτικοὶ κουλτουριάρηδες, ὀλιγωρεῖτε
μονίμως νὰ τελειώσετε ἕναν διάλογο κατονομάζοντας ὅλους τους ἄλλους ρατσιστὲς
καὶ φασίστες… Στὴν προκείμενη περίπτωση ὅμως δὲν μπορεῖς σὲ καμία περίπτωση νὰ
μοῦ προσάψεις κανένα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀναφέρεις, διότι πολὺ ἁπλὰ δὲν μὲ ἐκφράζουν
καὶ δὲν τὰ ἐνστερνίζομαι μὲ κανέναν τρόπο! Δὲν ἔγραψα ὅτι ὑποστηρίζω τὸ ἔργο τῶν
φανατικῶν ὀπαδῶν τῆς Χρ.Αὐγῆς, ἀλλὰ ἀκριβῶς ὅτι τὴν τρέχουσα περίοδο οἱ πράξεις
τοὺς βρίσκουν δικαίωση στὰ μάτια τοῦ εὐρύτερου συνόλου τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας,
ὅπως ἀκόμα καὶ στὰ μάτια τῆς ἀστυνομίας ἡ ὁποία φυσικὰ καὶ παρακολουθεῖ ἀμέτοχη,
ἀφοῦ, ἐντελῶς συμπτωματικά, γιὰ τὰ θύματα καὶ τὶς ζωὲς ἔνστολων ποὺ  θρήνησε, ἕως τώρα, δὲν ἦταν ὑπαίτιοι ποτὲ Ἕλληνες
ἀλλὰ ἀλλοδαποί!!

Πάψτε ἐπιτέλους ἐσεῖς οἱ “προοδευτικοὶ” νὰ
διαβάζετε πάντα αὐτὸ ποὺ θέλετε νὰ δεῖτε σὲ ἕνα κείμενο καὶ προσπαθῆστε νὰ δεῖτε
αὐτὸ τὸ ὁποῖο πραγματικὰ γράφει , καθὼς ὅσο ὁλοφάνερο, ἢ ἁπλὸ καὶ ἂν εἶναι τὶς
περισσότερες φορές, ἀρνεῖστε νὰ τὸ ἀντιληφθεῖτε ἢ νὰ τὸ δεχτεῖτε!

Ἐπίσης, ὅπως ἴσως ἐδῶ πολὺ καλά, κατ’ἐξαίρεση σωστά,
διαισθάνεσαι , δὲν εἶμαι ἰδιαίτερα ἐπιεικὴς μὲ αὐτὲς τὶς ὁμάδες οἱ ὁποῖες
καταχρηστικῶς αὐτοπροσδιορίζονται ὡς “προοδευτικές”, χαρακτηρισμὸ ποὺ
συχνὰ τὸν “πασπαλίζουν” καὶ μὲ μερικὲς ἐπιφανειακὲς καλλιτεχνικὲς ἀνησυχίες
γιὰ νὰ δώσουν ἕνα πιὸ “σοφιστικὲ” ἢ ἀπρόσιτο ὕφος, ἀναζητώντας κατ’οὐσίαν
ἀσφάλεια πίσω ἀπὸ πλαστὰ προσωπεῖα. Ἂς μᾶς ἐνημερώσουν λοιπὸν καταρχᾶς τί ἀκριβῶς
ὁρίζουν ὡς πρόοδο, ὥστε νὰ γνωρίζουμε γιὰ τί ἀκριβῶς μιλᾶμε καὶ ὕστερα ἂς μᾶς ἀποδείξουν
πρῶτα ὅτι τὸ “ὅραμά” τους ἀποτελεῖ πραγματικὰ πρόοδο καὶ ὄχι ἀποσάθρωση
καὶ κατακερματισμὸ τῶν ὅσων κλασικῶν ἀξιῶν καὶ ἰδανικῶν ἔχουν ἐπιβιώσει ἕως τὶς
ἡμέρες μας.

Καὶ γιὰ νὰ ἐπιστρέψω στὰ ὅσα γράφεις, δὲν μισῶ τοὺς
λαθρομετανάστες, κάνεις τραγικὸ λάθος! Ποῦ τὸ διάβασες καὶ πῶς τὸ συμπεραίνεις
αὐτό?  Πῶς ἀντιλαμβάνεσε τὴν δικιά μου ἀδυναμία
νὰ κατανοήσω τὸ ὁτιδήποτε, ἢ τὸ “κάτι”, ὅταν ἐσὺ τὴν ἴδια στιγμὴ δὲν
μπορεῖς νὰ συγκεντρωθεῖς στὴν ἀλληλουχία τῶν λέξεων ποὺ παρατίθεται μπροστά
σου? Μιλᾶς γιὰ μῖσος καὶ μάλιστα ἀπέναντι σὲ ἐσένα καὶ ἀπέναντι στοὺς
λαθροεποίκους, τὸ ὁποῖο καὶ μοῦ τὸ καταλογίζεις, μιλᾶς γιὰ θεσμικὰ
κουρελόχαρτα, καταπάτηση νομοθεσιῶν, οἱ ὁποῖες ἀλήθεια μὲ τίνος τὴ συγκατάθεση
καὶ ὄχι τὴν συναίνεση-ἄγνοια ψηφίστηκαν? Μιλᾶς
γιὰ ἕνα σύστημα παιδείας, φαντάζομαι ἀποτυχημένο στὸν στόχο του ἀφοῦ
βγάζει ἀνθρώπους πού μου μοιάζουν, μιλᾶς γιὰ ψευτοπατριωτισμό, δικαίωμά σου καὶ
ἀπαξιῶ ἐντελῶς νὰ σοὺ ζητήσω νὰ μοῦ ὁρίσεις τί εἶναι ὁ Πατριωτισμὸς καὶ ὁ
ψευτοπατριωτιμὸς κατ’ ἐσένα, ἀλλὰ μπορῶ νὰ σὲ διαβεβαιώσω πὼς καθόλου ἀπόβλητος
δὲν νιώθω στὴν Πατρίδα μου, ὅσο καὶ ἂν μπορεῖ νὰ τὸ ἤθελες αὐτό!

Ἀντίθετα, εἶναι εὐρέως γνωστὸ ποιοὶ νιώθαν πάντοτε ἀπόβλητοι
σὲ αὐτὴ τὴ χώρα τὴν ὁποία δὲν τὴν ἐνοίωσαν ποτὲ ὡς Πατρίδα, διότι πολὺ ἁπλὰ ἦταν
πραγματικὰ ἀπόβλητοι, οἱ ὁποῖοι μάλιστα ἄλλοτε διώχθηκαν καὶ κατόπιν ἀφέθηκαν
δακτυλοδεικτούμενοι στὸ περιθώριο πρὶν τοὺς ἀπαξιώσει ἡ ἴδια ἡ ἱστορία. Δὲν ἐπικροτῶ
τὶς πρακτικὲς καὶ τὶς μεθοδεύσεις ποὺ ἐφαρμόσθηκαν ἀλλὰ οὔτε μπορῶ νὰ τὶς
διαγράψω ὡς μὴ γενόμενες. Οἱ ἴδιες αὐτὲς ὁμάδες σήμερα, μὲ τὴν αμέριστη στήριξη
μιας κυβέρνησης, ἡ ὁποία δικαίως ή όχι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μεταξύ
άλλων τις κατηγορίες της Εθνικής Μειοδοσίας και Εθνικής Προδοσίας, όπως , φυσικά
καὶ μὲ τὴ στήριξη ἀρκετῶν “Μη(??) Κυβερνητικών Οργανώσεων”, ἀλλὰ καὶ ἄλλων
οἰκονομικῶν κέντρων ἐξουσίας καὶ ἐπιρροῆς,
παίρνουν ἢ προσπαθοῦν νὰ πάρουν τὴν ἐκδίκησή τους. Ἐντούτοις, τὸ μένος
τους δὲν εἶναι ἀρκετό, δὲν ἐπαρκεῖ οὔτε ποσοτικῶς οὔτε ποιοτικῶς γιὰ νὰ
συγκινήσει τὴν “ὑπεροψία” τὴν ὁποία τρέφω ἀπέναντί τους, εἶναι ἄλλωστε
τόσο μικροί, καὶ τόσο ἀσήμαντοι…

κι ἐδῶ εἶναι τὸ δικό μου σχόλιο:

Καλημέρα σας. 

Ἀναφέρατε γιὰ τὸν φόνο λαθρομετανάστου ποὺ συνέβη  λίγες ὧρες ἀργότερα. 
Ἐγώ στὸ newsit διάβασα γιὰ ἕναν φόνο ποὺ συνέβη πράγματι, ἀλλὰ (http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=77693&catid=4)

Για σεσημασμένο άτομο κάνουν λόγο σήμερα αξιωματικοί της ασφάλειας αναφερόμενοι στον 21χρονο μετανάστη από το Μπαγκλαντές
Οι
πληροφορίες κάνουν λόγο για άτομο που είχε “φάκελο” για ναρκωτικά. 
Παράλληλα από κάποιες πηγές τονίζεται ο τρόπος δράσης των δολοφόνων που 
έκαναν το “μαφιόζικο” χτύπημα και που από την πρώτη στιγμή, λένε, παρέπεμπε σε ξεκαθάρισμα.Οι
δυο δράστες πλησίασαν με μηχανή το θύμα στη Στρατηγού Καλλάρη στα κάτω 
Πατήσια, ο ένας κατέβηκε του κάρφωσε το μαχαίρι πάνω από πέντε φορές και
στη συνέχεια ανέβηκε στη μηχανή και εξαφανίστηκε μαζί με το συνεργό 
του.

Ἀναφέρατε γιὰ σκηνές βίας καὶ μίσους. 

Πράγματι, εἶναι συγκλονιστικές γιὰ ὅλους μας. Μὲ μίαν μπολιτεία ἀπούσα, 
ἕνα ἐγκληματικό δίκτυ νὰ ἔχῃ ἁπλώσει παντοῦ, χιλιάδες πολίτες ὁμήρους, 
τοὐλάχιστον τό 50% τοῦ πληθυσμοῦ νὰ ἐπιθυμῇ πλέον αὐτοδικία, τήν μία 
ληστεία πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην, τόν ἕναν βιασμό πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλον, τὴν μία 
σφαγή πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην. 

Λήστεψαν και σκότωσαν περιπτερά στην πλατεία Βάθη

(Ξεφτίλα και ρουτίνα έχουν καταντήσει πλέον οι κλοπές και οι ληστείες στο κέντρο της πόλης)
Στην πλατεία Βάθη, δύο λεπτά από την 
Ομόνοια, αλλοδαποί μαχαίρωσαν στις 06.30 το πρωί έναν άτυχο περιπτερά 
που προσπαθούσε να ανοίξει το περίπτερό του και να βγάλει ένα 
μεροκάματο. Ο άτυχος άνθρωπος … δύο μέρες μετά πέθανε και το περίπτερο είναι κλειστό.
Για το συγκεκριμένο συμβάν και τη στυγερή 
δολοφονία δεν ανακοινώθηκε τίποτα από την Αστυνομία. Είναι στο πλαίσιο 
ότι έχουν γίνει πλέον ρουτίνα οι ληστείες και οι κλοπές στην πλατεία 
Βάθη.
Ορίστε λοιπόν που ο Μανώλης Καντάρης δεν 
ήταν ούτε το πρώτο ούτε το μοναδικό θύμα της ωμής βίας λαθρομεταναστών. 
Απλά εκείνη την περίοδο, πριν ακριβώς από 10 ημέρες το γεγονός κρύφτηκε.

(http://filonohpontou.wordpress.com/2011/05/18/nekros/)

Τραγικό! 

Μία κοινωνία φιλησύχων ἀνθρώπων ὀδηγοῦνται σταδιακῶς στὸ μίσος καὶ στὴν 
βία.  Χάνουν τὸν ὕπνο τους, τὴν ζωή τους καὶ τὸ μέλλον τους.

Γιατί; 

Ποιός ἀπεφάσισε μὲ τσαμπουκὰ νὰ καταστρέψῃ αὐτὴν τὴν κοινωνία; Δὲν τοῦ ἄρεσε; Καὶ γιατί παρέμεινε ἐδῶ ὡς καταστροφέας; 

Καὶ ποιός φταίει;

Μήπως κάποιος φταίει; 

Μήπως κάποιος πρέπει νὰ πληρώσῃ γιά τόση κατάντια. 

Μήπως κάποιος μᾶς ἔφερε σὲ αὐτό τὸ σημεῖο; 

Δὲν χρειάζεται νὰ ἀπαντήσετε. 

Γνωρίζουμε πλέον καὶ τοὺς «ἀνθρωπιστές» ἐνόχους, καὶ τοὺς δουλεμπόρους ἐνόχους, καὶ τοὺς  διοργανωτές ἐνόχους.

Γνωρίζουμε πλέον ὅλους τοὺς σκηνοθέτες, ὅλους τοὺς καταστολεῖς συνειδήσεων, ὅλα τὰ ἀντιρρατσιστικὰ παπαγαλάκια. 

Καὶ ξέρουμε τὸ γιατί εἶναι ἔνοχοι. Διότι τὰ παιχνίδια τους δὲν παίχτηκαν
μόνον εἰς βᾶρος τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ ἰδίως εἰς βᾶρος ὅλων αὐτῶν τῶν 
ἐξαθλιωμένων, (ἀληθῶς ἢ ὄχι) ποὺ ἔχουν πνίξει τὴν κοινωνία μας μὲ κάθε 
εἴδους ἐγκλήματα. 

Δὲν εἶναι σαφῶς ὅλοι ἐγκληματίες. Ἀλλὰ κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι. 

Δὲν εἶναι ὅλοι σφαγεῖς. Ἀλλὰ κάποιοι εἶναι. 

Δὲν εἶναι ὅλοι ληστές, ἀλλὰ κάποιοι εἶναι. 

Καταφέρατε νὰ κάνετε τὴν Πατρίδα μας σκουπιδότοπο. Γεμίσατε τὸν ὄμορφο 
τόπο μας μὲ κάθε ἀσχήμια, κάθε ἀθλιότητα καὶ κάθε ἀνηθικότητα. 

Καταφέρατε νὰ φέρετε τὴν σκλαβιὰ στὴν χώρα μας, μὲ κάθε δυνατό μέσο. Στὸν βωμό τῆς παροχῆς, κλέψατε κάθε ἀνάσα ἐλευθερίας.

Ἕνα ζευγάρι βιάστηκε στὰ Ἰωάννινα καὶ τὸ θάβετε. 

Ἕνα κορίτσι βιάστηκε μέσα στὴν πλατεία Μέμου καὶ ξυλοκοπήθηκε τὸ ἀγόρι του, ἀλλὰ  φταῖνε οἱ κάτοικοι.

Γέροι σέρνονται καθημερινῶς στὸν δρόμο γιὰ νὰ τοὺς ἀφαιρεθῇ μία ἁλυσίδα, ἕνα πορτοφόλι, ἀκόμη καὶ μία σακούλα μὲ τομᾶτες.

Μία τυρόπιτα πᾶς νὰ ἀγοράσῃς καὶ σοῦ τὴν ἁρπάζουν. 

Δὲν ὑπάρχει σπίτι δίχως κάγκελα, δίχως συναγερμό καὶ δίχως μαχαίρι κάτω 
ἀπὸ τὸ μαξιλάρι τοῦ οἰκοδεσπότου. Συγχαρητήρια! Διπλά καὶ τριπλά!

Διότι ἐπιτύχατε κάτι ποὺ οὐδεῖς κατακτητής ἔως σήμερα ἐπέτυχε! Νὰ  βάλουμε κάγκελα στὶς καρδιές μας. 

Καὶ εἶστε ὅλοι ἐσεῖς οἱ «ἀνθρωπιστές» μοναδικοὶ ὑπεύθυνοι!

Λίγη ἐνοχή καὶ μία συγγνώμη ἀπαιτεῖται. Εἶστε οἰ κύριοι καὶ μοναδικοί ὑπεύθυνοι! 

Τοὐλάχιστον.  Μία συγγνώμη ἀπὸ ὄλον τὸν Ἑλληνικό λαό τὴν ὀφείλετε! Τουλάχιστον! 

Τὸ σχόλιο μου δὲν εἶναι ὑβριστικό, ἀλλὰ εἰλικρινές κι ἔντιμο. Ἐσεῖς ἀποφασίζετε ἐὰν θὰ ἀναρτηθῇ ἤ ὄχι.
Ἐγώ οὔτως ἤ ἄλλως θὰ τὸ δημοσιεύσω.
Καὶ πάλι καλημέρα σας.
Φιλονόη

Παρακαλῶ ὅσους ἀναγνῶστες ἔχουν κάποιαν ἄποψι νὰ προσθέσουν, εἶναι εὐπρόσδεκτη. Ἐγώ πάντως εἶμαι ἀγανακτισμένη πλέον. 

Φιλονόη.

(Visited 24 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀπαντήσεις σὲ «ἀνθρωπιστές».

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κοπιᾶστε καὶ βιᾶστε!!! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply