Περὶ τῆς Ἁλώσεως!

Σήμερα, κατ’ ἀντιστοιχίαν, μποροῦμε νὰ δοῦμε μίαν ἀπόλυτον ἅλωσιν! 
Αὑτὴν τὴν φορὰ δὲν ὑπάρχουν ὀχυρά, πολεμίστρες καὶ πανοπλίες. 
Κάτι παλαβοί, γραφικοί, ἀνόητοι πασχίζουν μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια νὰ ἀποδείξουν πὼς ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἴδια ἰστορία.
Πὼς ἡ ἅλωσις ἐκ νέουν θὰ συμβῇ ἐκ τῶν ἔσω….
συνέχεια

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply