Ὅταν δὲν καταλαβαίνει κάποιος Ὅμηρο, τὸν …μεταποιεῖ σὲ κάτι ποὺ καταλαβαίνει!

Ὅταν δὲν καταλαβαίνει κάποιος Ὅμηρο, τὸν ...μεταποιεῖ σὲ κάτι ποὺ καταλαβαίνει!1Βέβαια, μὴν περιμένετε νὰ τὸν ….μετατρέψῃ σὲ κάτι πραγματικό.
Αὐτὸ εἶναι ἄλλο θέμα. 
Σημασία ἔχει πὼς τὸν κόβει, τὸν ῥάβει, τὸν ξηλώνει κατὰ πῶς τὸν βολεύει καὶ κατὰ πῶς τοῦ ὑπαγορεύει ἡ ἀμάθειά του, ἡ ἀντίληψίς του καὶ τὰ …πάθη του.
Κάθισε λοιπὸν ἡ μανδὰμ Μαντλὶν Μϊλερ καὶ διάβασε Ὅμηρο. 
Τὸ τὶ κατάλαβε βέβαια εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις. Ὄχι πάντως τοῦ Ὁμήρου!
Διότι ἐὰν ἦταν τοῦ Ὁμήρου θὰ συζητούσαμε γιὰ Ὅμηρο καὶ ὄχι γιὰ τὴν μανδάμ!
Τί κατάλαβε; Τίποτα!Ὅταν δὲν καταλαβαίνει κάποιος Ὅμηρο, τὸν ...μεταποιεῖ σὲ κάτι ποὺ καταλαβαίνει!2
Διότι δὲν τῆς εἶπε οὐδεῖς πὼς ὁ Ὅμηρος εἶναι τόσο ἀκραῖα ἀκριβολόγος, ποὺ καταλήγει ὁ μελετητής του (κι ὄχι ἀναγνώστης) νὰ «ζῇ» κυριολεκτικῶς μέσα στὸ περιβᾶλλον ποὺ αὐτὸς περιγράφει. 
Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ψιλὰ γράμματα γιὰ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν κοινότητα. 
Αὐτοὶ ἀντιλαμβάνονται μόνον τὰ ὅσα τοὺς ὑπαγορεύει ἡ περιορισμένη τους ὀπτική, τὴν ὁποίαν φυσικὰ βασίζουν στὴν ὅποια τους πραγματικότητα. 
Τί λοιπόν ὑπαγορεύει ἡ πραγματικότης τους; Μία κοινωνίαν πλήρη ὁμοφυλοφίλων. Συνεπῶς τί βλέπουν; Παντοῦ βλέπουν ὁμοφυλοφίλους Ξέρουν αὐτοί! 
Ἔκαναν τοὺς Σπαρτιᾶτες ἀδελφὲς τοῦ ἐλέους, τὸν Πάτροκλο καὶ τὸν Ἀχιλλέα πορτοκαλὶ σαπουνόπερα καὶ κάθε σχέσι στὴν Ἑλλάδα τοῦ τότε ὅμοια μὲ αὐτὰ ποὺ μόνον αὐτοὶ κατανοοῦν. Δῆλα δὴ σὰν τὰ μοῦτρα τους!
Καὶ καλὰ ἡ μανδάμ… Μία ἀνικανότητα νὰ ἀντιληφθῇ Ὅμηρο τὴν ἔχει. 
Αὐτό τό Βῆμα; Γιά πόσο ἀκόμη θά τό σεβόμαστε, ἰδίως σέ ζητήματα τέχνης, λογοτεχνίας καί ἱστορίας; Δέν ἔχουμε ἀντιληφθεῖ πώς εἶναι ἀπό τά χείριστα ἔντυπα πού χρησιμοποιοῦνται ὥς μέσα διαβρώσεως τῆς σκέψεώς μας καί τῆς ἀντιλήψεώς μας; Πόσο ἀκόμη θά τοῦ ἐμπιστευόμαστε τήν ἐνημέρωσίν μας;
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα. Ἐὰν ἡ μανδὰμ εἶναι μία ἀνόητη καὶ ἡμιμαθής, τὸ συγκρότημα τοῦ ΔΟΛου διόλου τυχαίως δὲν κάνει ὅσα κάνει. Κάθε του κίνησις, κάθε του δημοσίευσις, κάθε του «ἔρευνα» στοχεύει στὸ νὰ κάμψῃ ἀκόμη μία ἀντίστασίν μας.
Θά ἐξακολουθοῦμε νά τούς τό ἐπιτρέπουμε;
Υ.Γ.1. Δέν βλέπετε τόν βρώμικο ῥὀλο πού ἔχει παίξει μέ τό ἀνυπαρκτον θέμα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς; Δέν βλέπετε πού μᾶς κρατᾶ σέ κατάστασιν καταστολῆς; Τί ἄλλο πρέπει πλέον νά δοῦμε γιά νά μποροῦμε νά παραμένουμε ἀποστασιωποιημένοι ἀπό κάθε του δημοσίευσιν, καθῶς φυσικά καί σκεπτικοί;  Καλὴ ἡ πληροφορία, ἀλλὰ πάντα καλλίτερη ἡ ἀλήθεια!
Υ.Γ.2. Τὸ παραπάνω δημοσίευμα μοῦ ἔστειλε ὁ φίλος τοῦ  ἱστολογίου Νικόλαος, τὸν ὁποῖον εὐχαριστῶ ἀπὸ καρδιᾶς.Τὸ σχόλιόν του ἦταν τὸ ἐξῇς:
Αὐτὸ εἶναι κατάντημα τῶν καταντημάτων ἀγαπητὴ Φιλονόη. Διότι δὲν φθάνει μόνον νὰ βλέπωμεν κατὰ καιροὺς τὰ ὅσια, τὰ ἱερά μας καὶ αἱ παραδόσεις μας νὰ γίνονται ἀθύρματα εἰς τὰς χείρας τοῦ ἑκάστοτε ἀνωμάλου ἀμορφώτου καὶ παράφρονος, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει καὶ κανεὶς νὰ τοὺς βάλῃ εἰς τὴν θέσιν των. Ἀλλὰ ποῖοι; Ἐδῶ μίαν Ρεπούσην καὶ τὸν ἄλλον, αὐτὸν τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα δὲν ἐνθυμοῦμαι καὶ ὁ ὁποῖος ἔγγαλε τοὺς ἥρωας τοῦ ’21 ἀδελφές, ὁ λαὸς αὐτὸς τοὺς ἀνέδειξεν εἰς βο(υ)λευτὰς καὶ δὴ θορυβοδῶς καὶ ὑπερηφάνως
Ἀφορμὴν διὰ τὰ ἀνωτέρω ἔλαβον ἀπὸ ἄρθρον εἰς τὸν ἔνθετον περιοδικὸν τοῦ ΒΗΜΑτος τῆς Κυριακῆς κάποιας Μαντλὶν Μίλερ – εἶδος προφανῶς γυναικὸς τριβάδος ἤ ἀπομυζούρεως ἤ ὁμοίως πως – ὑπὸ τὸν τίτλον «Ὁ Ἀχιλλέας καὶ ὁ Πάτροκλος ἦταν ζευγάρι». Πρόσεξε ἐδῶ τὴν βεβαιότητα τοῦ ‘ἦταν’! Καὶ εὑρέθη ‘Ἑλληνικὸν’ περιοδικὸν νὰ φιλοξενήσῃ τὸ αἶσχος τοῦτο ὡς καὶ ‘Ἕλλην’ νὰ λάβῃ συνέντευξιν ἀπὸ τὸ γύναιον τοῦτο περὶ τοῦ ἄρθρου.
Ἐπισυνάπτω δύο σελίδας ἀπὸ τὸ ἄρθρον τοῦτο, τὴν πρώτην καὶ μίαν ἄλλην εἰς τὴν ὁποίαν πρόσεξε τὴν δι’ ἐρυθρῶν γραμμάτων ἀποστροφήν ὅπου ‘ἄν καὶ ὁ Ὅμηρος δὲν ἀναφέρει ὅτι ἦσαν ἐρασταί…. ἐν τούτοις… κλπ., κλπ., κλπ.’!!! Ἄν πάσχεις ἀπὸ ὑπότασιν νὰ σοῦ στείλω ὅλας τὰς σελίδας, νὰ τὰς διαβάσῃς καὶ νὰ συνέλθης!!
Αὐτὰ καὶ χαῖρε (κατὰ τὸ δυνατόν),
Νικόλαος
Υ.Γ.3. Νὰ δεῖτε ποὺ συντόμως θὰ ἔχουμε καὶ μετάφρασιν τοιῦ ἐν λόγῳ σκουπιδιοῦ στὴν Ἑλληνική. Ποιός θά εἶναι ὅμως ὁ ἐκδότης; 
Υ.Γ.4. Πεινοῦσε ἡ γριά, καρβέλια ὀνειρευόταν… Κάτι τέτοιο μοῦ μυρίζει…. Μᾶλλον ἔχουν πλέον μεγάλη ἔλλειψιν ἀνδρῶν στὴν πόλι της. Τί νά σοῦ κάνῃ ἡ γυναίκα; Μέ ποιούς θά τά βάλῃ; 
(Visited 73 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὅταν δὲν καταλαβαίνει κάποιος Ὅμηρο, τὸν …μεταποιεῖ σὲ κάτι ποὺ καταλαβαίνει!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅταν δὲν καταλαβαίνει κάποιος Ὅμηρο, τὸν …μεταποιεῖ σὲ κάτι ποὺ καταλαβαίνει! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ δική μου γλῶσσα πάντως δὲν φύτρωσε στὴν Ἀνατολία! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply