Μία, ἄκρως, διδακτική ἱστορία

 

 

Ὅλοι γνωρίζουμε κάποιες λεπτομέρειες ἀπ΄τις περιπέτειες τοῦ μυθικοῦ Ιάσωνα, που μέ τούς ἀργοναῦτες του κατάφερε νά πάρῃ τό χρυσόμαλλο δέρας ἀπό τήν Κολχίδα. Ἐλάχιστοι ὅμως γνωρίζουν τό ἐνδιαφέρον τέλος αὐτῆς τῆς ἱστορίας, ὁπως μοναδικά ἀφηγεῖται ὁ Διόδωρος ὁ Σικελιώτης. Ἀπολαῦστε το :

 «Ἡ ἐπιστροφή τῶν ἀργοναυτῶν δέν εἶχε γίνει ἀκόμα γνωστή. Στή Θεσσαλία οἱ φῆμες ἐλεγαν πώς οἱ σύντροφοι τοῦ Ἰάσωνα χάθηκαν στά μέρη τοῦ Πόντου! Ἐτσι ὁ Πελίας (ὁ ἄνθρωπος πού ἔστειλε μέ δόλο τόν Ἰάσωνα στήν Κολχίδα) σκέφτηκε πώς ἦταν εὐκαιρία νά βγάλῃ ἀπ΄τή μέση ὅλους τούς διεκδηκητές τοῦ θρόνου. Τόν πατέρα τοῦ Ἰάσωνα τόν ἀνάγκασε νά πιεῖ δηλητήριο. Τόν αδερφό του Πρόμαχο, πού ἦταν ἀκόμα παιδί, τόν σκότωσε. Μετά ἀπ΄ὁλα αὐτά, ἡ μητέρα τοῦ Ἰάσωνα αὐτοκτόνησε… ὁ Ἰάσωνας ὅμως κατέπλευσε τελικά νύχτα σέ ἕναν ἀπόμερο ὁρμο τῆς Θεσσαλίας.

 Ἦταν ὅμως σέ ἀπορία πώς θά καταλάμβανε τό ἀπόρθητο βασίλικό παλάτι μόνο μέ τούς πενῆντα τρεῖς συντρόφους του! Τότε ἐκεῖ πού ἦταν σέ ἀπορία, ἡ Μήδεια ὑποσχέθηκε νά ἐξοντώσῃ μόνη της μέ δόλο τόν Πελία καί νά παραδώσῃ χωρίς κανέναν κίνδυνο τά βασιλικά παλάτια στόν Ἰάσωνα. Ὅλοι μέ κατάπληξι ρωτοῦσαν πώς θά μποροῦσε νά κάνῃ κάτι τέτοιο. Τότε ἡ Μήδεια τούς ἐξήγησε πώς αὐτό θά τό πραγματοποιήσῃ μέ πολλά φάρμακα πού εἶχαν θαυμαστή δύναμι καί πού τά εἶχε ἀνακαλύψει ἡ μητέρα της Ἐκάτη καί ἡ ἀδερφή της Κίρκη. Αὐτά τά φάρμακα τά εἶχε φέρει μαζί της καί ποτέ δέν τά χρησιμοποίησε. Τώρα ὅμως εὔκολα θά ἐκδικηθῇ αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού τούς ἀξίζει νά τιμωρηθοῦν…

 Ἔτσι, ἀφοῦ ἐξήγησε τίς λεπτομέρειες τοῦ σχεδίου της, τούς εἶπε νά περιμένουν νά τούς κάνῆ σινιάλο ἀπ΄τό ἀνάκτορο τήν ἡμέρα μέ καπνό ἤ τήν νύχτα μέ φωτιά.

Τότε ἡ Μήδεια κατασκεύασε ἕνα κούφιο ἄγαλμα τῆς ( θεᾶς ) Ἀρτεμιδος, μέσα στό ὁποῖο ἔκρυψε ὅλων τῶν είδῶν τά μαγικά φίλτρα. Ἔβαψε μετά μέ ἰσχυρές βαφές τά μαλλιά της ἄσπρα, καί γέμισε τό πρόσωπο της μέ ρυτίδες, ὥστε νά φαίνεται πολύ γριά.

 Τέλος πῆρε μαζί της τό ἄγαλμα τῆς θεᾶς πού κατασκεύασε, ἔτσι ὥστε νά προκαλεῖ τρόμο στά πλήθη καά νά τούς ἐμπνέῃ τόν φόβο τῶν θεῶν καί μπῆκε στήν πόλη ξημερώματα. Καί ὅπως παρίστανε τήν θεόκλητη ( κειμ : ἐνθεάζουσα ) καί τό πλῆθος ἔτρεχε στούς δρόμους, αὐτή συνιστοῦσε σέ ὅλους νά δεχθοῦν τήν θεά μέ εὐσέβεια γιατί ἡ θεά ἦρθε απ΄τούς Ὑπερβορείους γιά νά φέρῃ καλή τύχη σ΄ὁλόκληρη τήν πόλι καί ἰδιαίτερα στόν Βασιλιᾶ!

Καί ἐκεῖ πού ὁλόκληρη ἡ πόλη φρενιτιοῦσε, εἰσέβαλε ἡ Μήδεια στό παλάτι καί μέ τίς μαγικές της τέχνες ( τερατεῖες ) ἔριξε τόν Πελία καί τίς κόρες του σέ τόση δεισιδαιμονία καί φόβο ὥστε πίστεψαν πώς ἡ θεά ἦρθε πραγματικά γιά νά φέρῃ εὐτυχία στό σπίτι τοῦ βασιλιᾶ.

Ἡ Μήδεια διαβεβαίωσε πώς ἡ θεά Ἄρτεμις, ἀφοῦ πέταξε σέ διάφορα μέρη τῆς οἰκουμένης, όχι μόνο διάλεξε τόν βασιλιά Πελία ὡς τόν εὐσεβέστερο ὅλων τῶν ἀνθρώπων γιά νά ἐγκαθιδρύσει τήν λατρεία της ( στήν Θεσσαλία ) ὥστε νά τιμᾶται αἰώνια, ἀλλά πώς ἡ ἴδια ἡ θεά τήν διέταξε, νά ἀφαιρέσῃ τά γηρατειά ἀπό πάνω του καί μέ θεϊκές δυνάμεις νά ξανακάνῃ ἐντελῶς νέο τό σῶμα του καί μαζί μέ πολλά ἀκόμα δῶρα, νά κάνῃ τή ζωή του εὐτυχισμένη.

Ὁ βασιλιᾶς κατάπληκτος ἔβλεπε τήν Μήδεια νά τόν διαβεβαιώνῃ πώς πρῶτα πάνω στό δικό της σῶμα θά δώσῃ ἀποδείξεις ἡ θεά γιά τήν άλήθεια τῶν λόγων της. Εἶπε λοιπόν σέ μία ἀπό τίς θυγατέρες τοῦ Πελία νά τῆς φέρῃ καθαρό νερό καί ἀφοῦ αὐτό συνέβη, κλείστηκε ἡ Μήδεια σέ ἕνα οἰκίσκο, ἔπλυνε ὁλόκληρο τό σῶμα της προσεκτικά καί τό καθάρισε ἀπό τίς ἀλλοιώσεις πού τοῦ εἶχαν προκαλέσει τά φάρμακα. Ἀφοῦ λοιπόν ἀποκαταστάθηκε στήν προηγούμενη μορφή της, παρουσιάστηκε καί ἔκθαμβοι ἔγιναν ὅλοι, νομίζοντας πώς ἀπό κάποια πρόνοια θεϊκή μεταμορφώθηκε ἀπό γριά σέ νέα κοπέλα εκπληκτικῆς μάλιστα ὀμορφιᾶς.

Καί ἄλλα πολλά ὅμως ἔκανε ἡ Μήδεια μέ τά φάρμακά της τά θαυμαστά…πού δήλωναν στόν βασιλιᾶ ὅτι ἡ θεά Ἄρτεμις ἦρθε πράγματι ἀπ΄τούς Ὑπερβορείους για να κατοικήσει στο παλάτι του. Και όπως τα έργα της Μήδειας φινόταν ἀνώτερα ἀπ΄τήν ἀνθρώπινη φύσι, κι ὁ βασιλιᾶς τήν ἔκρινε ἄξια μεγάλης αποδοχής και εμπιστοσύνης. Έτσι σε μια ιδιαίτερη συναντησή τους, η Μήδεια παρότρυνε τόν Πελία νά διατάξῃ τίς θυγατέρες του νά συνεργαστοῦν μαζί της καί νά κάνουν ὅτι προστάξει ἐκείνη. Γιατί εἶναι πρέπον τό σῶμα τοῦ βασιλιᾶ νά δεχθῇ τήν εὐεργεσία τῶν θεών ὄχι ἀπό τό χέρι τῶν ὑπηρετών, ἀλλά τῶν ἴδιων τῶν παιδιῶν του!

 Γι΄ αὐτό ο Πελίας ἔδωσε ἐντολή στίς θυγατέρες του νά κάνουν ἀνεπιφύλακτα ὅτι τίς προστάξει ἡ Μήδεια, σχετικά μέ τό σῶμα τοῦ πατέρα τους. Οἱ κοπέλες δέχθηκαν τήν διαταγή καί ὑποσχέθηκαν νά συνεργαστούν.

Τότε ἡ Μήδεια, ὅταν ἔπεσε ἡ νύχτα καί ὁ Πελίας πῆγε νά κοιμηθῇ, εἶπε στίς κόρες του πώς ἦταν ἀναγκαῖο νά βράσῃ τό σῶμα τοῦ Πελία σέ ἕναν λέβητα. Ὅταν ὅμως οἱ κοπέλες ἄκουσαν τήν πρότασί της μέ δυσπιστία, ἐκείνη ἔκανε τό ἑξῆς γιά νά γίνῃ πιστευτή : Στό σπίτι ἔτρεφαν ἕνα γέρικο κριάρι καί ἡ Μήδεια εἶπε στίς κοπέλες, πώς πρῶτα θά τό βράσῃ καί μετά θά τό κάνῃ ἀρνάκι. Ὅταν οἱ κοπέλες ἔμειναν σύμφωνες, ἡ Μήδεια πῆρε τό κριάρι, τό ἔκοψε σέ κομμάτια τό ἔβρασε καί δημιουργώντας μέ τούς μαγικούς της τρόπους ( κειμ : διά τινῶν φαρμάκων παρακρουσάμενη ) ἔβγαλε ἀπ΄τόν λέβητα ἕνα ἀρνάκι!

Οἱ κοπέλες ἔμειναν τότε κατάπληκτες καί πεισμένες πιά ὅτι μπροστά τους εἶχαν ἐκείνη πού εἶχε πράγματι τίς δυνάμεις νά κατορθώσῃ ὅτι εἶχε ὑποσχεθῇ, ἐκτέλεσαν τίς διαταγές της. Ὅλες μαζί χτύπησαν τόν πατέρα τους μέχρι θανάτου…Ἡ Μήδεια, λένε, δέν πῆρε μέρος στόν τεμαχισμό καί τό βράσιμο τοῦ σώματος τοῦ Πελία, ἀλλά προσποιούμενη ὅτι ἔπρεπε νά προσευχηθῇ στήν Σελήνη ἀνέβασε τίς κοπέλες μέ λαμπάδες στό ὑψηλότερο σημεῖο τῆς στέγης του παλατιοῦ καί ἐπί πολύ χρόνο ἔκανε μιά μεγάλη προσευχή στήν Κολχική γλῶσσα,  δίνοντας ὅλο τόν χρόνο στούς δικούς της πού ἐπρόκειτο νά είσβάλουν στό παλάτι…

Μόλις κατέβηκαν ἀπ΄τή στέγη, ἀντί να βροῦν τόν βρασμένο ἀλλά ἀναγεννημένο πατέρα τους, εἶδαν μέ κατάπληξι μέσα στό παλάτι τόν Ἰάσωνα καί τούς δικούς του καί ἔνιωσαν συντετριμμένες γιά τήν συμφορά πού τίς βρῆκε καί δέν εἶχαν μέσα τους τήν δύναμι οὔτε νά ἐκδικηθοῦν.»

 (Διόδωρος ὁ Σικελιώτης, ἱστορική βιβλιοθήκη 4.50-52)

 Ὁμολογουμένως, ἐκπληκτική καί ἄκρως διδακτική «ἱστορία»!

Συμπέρασμα: Ἡ μεταφυσική πίστι ἀχρηστεύει τήν κριτική σκέψι καί ἡ δεισιδαιμονία, κάνει τούς ἀνθρώπους καί τούς λαούς , εὐάλωτους στήν ὀργανωμένη ὑποκρισία καί τή διαφθορά. Ἡ μαγεία σαγηνεύει εὔκολα τήν ἔτσι κι ἀλλοιῶς νηπιακή μας νοημοσύνη! Ἡ φαντασιοκεντρική μας νόησι, εὐκολά κατακλύζεται ἀπό μεταφυσικές ἐξηγήσεις!

 Ὁ δεισιδαίμων, συμπληρώνει τά κενά τῶν γνώσεῶν του, μέ πόθους, φόβους καί αὐθαίρετες εἰκόνες!  Ἡ ἀμφισβήτησις καί οἱ μεθοδικές ἀναζητήσεις, τοῦ εἶναι ἄγνωστες καί ἀρκεῖται σέ ὑποθέσεις καί ὀνειροβαυκαλισμούς. Εὔκολά ὑποκύπτει σέ κάθε εἴδους μανίες καί ἐνθουσιωδῶς ατρατεύεται σέ ὑποθετικούς πολέμους καί πλαστές ἀντιπαλότητες!

 Ἡ νοημοσύνη μας νοσεῖ ….. ἐπειδή κάποιοι ἔτσι τό θέλησαν! Κάποιοι ἐπιθυμοῦν τήν προβατοποίησιν μας, τήν ἐπιδιώκουν καί τήν ἐπιβάλλουν γιατί … ἀπ΄ αὐτήν ζοῦν ! Ἡ συνολική εἰκόνα τῆς ἀνθρωπίνου νοημοσύνης, εἶναι πραγματικά ἀνυπόφορη !

Ἄς ἀντιδράσουμε, λοιπόν, στόν βαθμό καί μέ τόν τρόπο πού ὁ καθένας μπορεῖ! Ἴσως νά μήν εἶναι πολύ ἀργά, γιά νά σώσουμε κάτι ἀπό τό μέλλον τοῦ ὑπέροχου καί θεϊκότατου αὐτοῦ κόσμου, πού ἁπλόχερα μᾶς φιλοξενεῖ!

Θυμήσου νά δυσπιστῇς ἤ «μέμνησο ἀπιστεῖν» εἶναι ἡ συμβουλή στήν βάσι τοῦ μοναδικοῦ πολιτισμοῦ.

 Ἄς διασώσουμε κυρίως, τό πολύτιμο δῶρο τῆς νοημοσύνης!

 Ἀποσπάσματα ἀπό τό «θέατρο τῆς σωτηρίας» τοῦ Μιχ. Καλόπουλου (εἰκόνα)

(Visited 56 times, 1 visits today)
Leave a Reply