Ἐπιτρέπεται ὁ προσηλυτισμός;

Ἐπιτρέπεται ὁ προσηλυτισμός;1Καί ποῦ;
Ἔρχεται λοιπὸν ὁ φίλος ὁ Κωστῆς, καθυστερημένος σὲ κάποιαν συνάντησίν μας, διότι τὸν ἀπησχόλησαν κάτι τύποι, τὴν ὤρα ποὺ ἔβγαινε ἀπὸ τὸ σπίτι του. (Οἱ ὁποῖοι τελικῶς εἰσῆλθαν κι ἐντὸς τοῦ οἴκου του!!!)
Οἱ τύποι, ποὺ ὁμολόγησαν πὼς πηγαίνουν δύο-δύο, τοὐλάχιστον, ξεκίνησαν νὰ τοῦ παρουσιάζουν ἕνα γνωστὸ περιοδικό, ἰδίως γιὰ τὴν θρησκευτική του θεματολογία.

Κουβέντα στὴν κουβέντα, ἐρωτᾷ ὁ Κωστῆς ἐὰν ἐπιτρέπεται ὁ προσηλυτισμός. «Ναί, σὲ δημοσίους χώρους» τοῦ  ἀπαντοῦν!!!
Ἄναυδος ὁ Κωστῆς! Κατέφθασε στὴν συνάντησίν μας, μὲ ἀρκετὴ καθυστέρησιν ἀλλὰ μὲ πλῆθος προβληματισμῶν.

Ἐγώ, γιὰ νὰ λέω τὴν ἀλήθεια, ἐκνευρίστηκα πάρα πολύ. Θεωρῶ γενικῶς ἀπαράδεκτη κάθε μορφὴ προσηλυτισμοῦ, ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν προέρχεται. Ἰδίως ἀπὸ τὴν πολιτεία. Ἀλλὰ δὲν γνώριζα πολλὰ γιὰ τὴν σχετικὴ νομοθεσία καὶ τελικῶς ἀπεφάσισα, ἐκείνην τοὐλάχιστον τὴν στιγμή, νὰ τὸ ἀφήσω.

Σήμερα ὅμως ἐπανέρχομαι.
Διαβάζω στὸ ἄρθρον 13 τοῦ Συντάγματος τὰ κάτωθι:

Άρθρο 13

 1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.
 2. Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται.
 3. Οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκεινται στην ίδια εποπτεία της Πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις απέναντί της, όπως και οι λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας.
 4. Κανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Κράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους.
 5. Κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο, που ορίζει και τον τύπο του.

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε.
(Πρόχειρη ἐρμηνεία τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συντάγματος τῶν Ἑλλήνων… Καὶ μὴ χειρότερα!!!)Ἐπιτρέπεται ὁ προσηλυτισμός;2

 1. Ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως εἶναι ἀπαραβίαστη. Ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ τὸ δικό μου πιστεύω εἶναι καλλίτερο ἀπὸ τὸ δικό σου πιστεύω, εἶτε μὲ τὸ καλό, (διάλογος, ἀπαλὴ φωνή, ἐλλιπὴς μετάδοσις πληροφορίας…) εἶτε μὲ τὸ κακό, (ἐκφοβισμός, ἄσκησις σωματικῆς καὶ πνευματικῆς βίας, κοινωνικὸς ἀποκλεισμός….) θὰ σὲ «πείσω» ἤ θὰ σὲ πείσω νὰ ἀσπαστῇς τὸ δικό μου πιστεύω.
  Ἔχω τὸν τρόπο νὰ τὸ κάνω. Οὐδεὶς ξέφυγε ἀπὸ τὸ μαντρὶ αἰῶνες τώρα. Δὲν ἀναγνωρίζω τὸ δικαίωμα σὲ ἐσέναν νὰ συντηρῇς μίαν ἄλλην κοσμοθέασιν, διάφορην αὐτῆς ποὺ ἐγὼ πρεσβεύω. Ἐπιτρέπεται ὁ προσηλυτισμός;3Ἐπιτρέπεται ὁ προσηλυτισμός;4
 2. Ἡ ἄσκησις τῆς λατρείας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ προσβάλλῃ τὴν δημόσια τάξι ἤ τὰ χρηστὰ ἤθη!!! Αὐτὸ τὸ γράφει τὸ Σύνταγμα. Κι ἀκριβῶς ἔτσι ...δὲν συμβαίνει!!!Ἐπιτρέπεται ὁ προσηλυτισμός;5Ἐπιτρέπεται ὁ προσηλυτισμός;6

  μέσα στά πανεπιστήμια μωρέ; Σὰν δὲν ντρέπεστε....

  μέσα στά πανεπιστήμια μωρέ; Σὰν δὲν ντρέπεστε….

   

  Ἐγὼ δὲν βγῆκα στοὺς δρόμους νὰ μοιράζω περιοδικά, φυλλάδια ἤ νὰ προσεύχομαι. Θεωροῦσα πάντα ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ὑπόθεσιν (κατὰ τὸν νόμον, προσωπικὸν δεδομένον) τὴν πίστη ἤ τὴν ἀπιστία τοῦ κάθε ἑνός. Γιατί λοιπόν ἡ ἰδία ἡ πολιτεία ἐπιτρέπει νὰ καταπατοῦν τό Σύνταγμα οἱ προσηλυτιστές καί αὐτοί πού προσβάλλουν τό δημόσιον αἴσθημα, τήν δημοσία τάξιν καί τά χρηστά ἤθη;

  φωτογραφία ἀπὸ τὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν... κατὰ τὰ ἄλλα...

  φωτογραφία ἀπὸ τὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν…
  κατὰ τὰ ἄλλα…

  Ἐπιτρέπεται ὁ προσηλυτισμός;9
  Ἀπαγορεύεται ὁ προσηλυτισμός λοιπόν! Τὸ Σύνταγμα τὸ λέει ξεκάθαρα! Μόνον ἀπὸ τὸ ἐπίσημο κράτος δύναται νὰ γίνεται ἀνεμπόδιστα.
  Στὰ σχολεῖα μας γιὰ παράδειγμα θεωρεῖται δεδομένος ὁ προσηλυτισμός. Τώρα τελευταῖα, ἐπεὶ δὴ οἱ ἰμάμηδες, παρέα μὲ τοὺς παπᾶδες, κάπου ἔχασαν τὴν μπάλα, ἀπεφάσισαν νὰ παίζουν ἐντὸς συγκεκριμένου κι ἐλεγχομένου γηπέδου. Ἔτσι λοιπὸν ΟΛΟΙ οἱ Ἕλληνες φορολογούμενοι ὑποχρεοῦνται νὰ συντηροῦν, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς χιλιάδες θεολόγους, καὶ διακοσίους (200) ἀκόμη ἰμάμηδες.Ναί, τίθεται θέμα ἐθνικό, διότι ὁ ἀμόρφωτος λαουτζίκος ἔπεφτε θύμα τοῦ προσηλυτισμοῦ τῶν τούρκων. Σωστά…
  Ἀν τὶ ὅμως νὰ δοθῇ βαρύτης στὴν διασφάλισιν καὶ τὴν ἐνίσχυσιν τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως, αὐτοὶ τὸ ἔριξαν πάλι στὶς θρησκευτικὲς προσεγγίσεις. Ἀλήθεια, ἀπό πότε τό ἔθνος καί ἡ προσωπική θρησκευτική θεώρησις ἔχουν ταὐτοσημότητα; Εἶναι λιγότερο Ἕλλην ὁ Πομάκος ἀπό τόν χριστιανό ὀρθόδοξο ἤ ἀπό τόν ἄθεο ἤ ἀπό τόν δωδεκαθεϊστή; Καί ποιός τό ἀποφασίζει αὐτό; Δέν ἀρκεῖ ἡ προσωπική στάσις τοῦ κάθε ἑνός ἀπό ἐμᾶς;
  Ὁ προσηλυτισμὸς ἀπαγορεύεται. Τὸ ἀναγράφει ῥητῶς τὸ Σύνταγμα. Μήπως ἡ ἴδια ἡ πολιτεία παραβιάζει βασικόν ἄρθρον τοῦ Συντάγματος; Λέω τώρα ἐγώ…
  Ἐπιτρέπεται ὁ προσηλυτισμός;3
  Διότι μὲ αὐτὴν τὴν λογικὴ  θὰ ἔπρεπε καὶ οἱ  ἰεχωβάδες καὶ οἱ καθολικοὶ καὶ οἱ παντὸς αἱρέσεως μουσουλμάνοι  καὶ οἱ δωδεκαθεϊστὲς καὶ οἱ λάτρεις τῆς Μαρουλίας καὶ τοῦ Μαρουλιοῦ, νὰ διατηροῦν ΕΝΤΟΣ τῶν σχολείων μας, τοὺς δικούς τους ἱεροδιδασκάλους,  
   τοὺς ὁποίους  ὅμως πάλι ἐμεῖς θὰ πληρώναμε.  

    
  (Δέν  μᾶς ἀρέσει ἡ λογική; Κακῶς. Αὐτὸ μᾶς ὑπαγορεύει τὸ Σύνταγμα. Ἤ θὰ εἴμαστε καθ’ ὅλα ἐν τάξει μαζύ του, ἤ διόλου. Ὄχι μόνον σὲ ὅσα μᾶς ἐξυπηρετοῦν!!!)

 3. Ἡ πολιτεία ἐποπτεύει. Χὰ χὰ χά…
  Ἡ Θράκη χάνεται, διότι ἡ πολιτεία ΔΕΝ ἐποπτεύει.
  Ἡ Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια χάνεται, διότι ἡ πολιτεία ΔΕΝ ἐποπτεύει.
  Ἡ Ἑλληνικὴ συνείδησις χάνεται, διότι ἡ πολιτεία ΔΕΝ ἐποπτεύει!
  Ἡ γλῶσσα, ἡ ταὐτότης, ὁ ἐθνικὸς προσδιορισμὸς κατεπατήθησαν καὶ καταπατοῦνται διαρκῶς ἀπὸ τὴν ἴδιαν τὴν πολιτεία. Τὰ σύνορα ὁμοίως. Κάθε ἄρθρον τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖον, ἰδίως τὰ τελευταῖα χρόνια, ἔχει γίνῃ κουρελόχαρτο ἤ σκέτο …κωλόχαρτο!
  Ἀν τὶ ἡ πολιτεία νὰ μεριμνήσῃ πρὸ κειμένου νὰ κοπῇ κάθε λόγος ὑπάρξεως τοῦ «προξένου» ἔρχεται τώρα, χρησιμοποιῶντας τὸν προσηλυτισμὸ πάλι, νὰ ἐπισημοποιήσῃ τὴν δράσιν του. Δῆλα δή, τοῦ δίδει λόγους κηρύξεως ἐπισήμου πολέμου, τὴν στιγμὴ ποὺ ἔως τώρα ὅλοι κρύβονταν πίσω ἀπὸ τὸ δάκτυλό τους. Νὰ τὴν χαιρόμαστε λοιπὸν τέτοιαν πολιτεία.
 4. Μάλλιστα… Τώρα δέσαμε… Νὰ δῶ τὴν πολιτεία νὰ τοποθετῇ στὴν φρουρὰ τοῦ Ἕβρου «νεοέλληνες» ἐκ τῆς Ἀλβανίας ἤ δεδηλωμένους τούρκους, πρώην Πομάκους, τῆς Θράκης… Νὰ τὸ δῶ καὶ  νὰ πέσω κάτω ἀπὸ τὰ γέλια… Εὐτυχῶς δῆλα δὴ ποὺ αὐτοκατεδαφίζεται ἐτοῦτο τὸ σύστημα, διότι ἐὰν ἐξακολουθοῦσε νὰ στέκεται μὲ ἐτοῦτον τὸν παρανοϊκὰ ὑβριστικὸν τρόπο, τότε ὄχι τόπο νὰ σταθοῦμε δὲν θὰ εἴχαμε, ἀλλὰ οὔτε κἄν χῶρο νὰ ἀνασάνουμε.
 5. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο δὲν τὸ ἔχω καλοκαταλάβῃ… Ἀλλὰ ἀπὸ τὰ προηγούμενα ποὺ κατάλαβα, δὲν ἔχει καὶ τόσην σημασία. Καταλάβαμε…

Γιὰ νὰ μὴν εἶμαι ὅμως ἐν τελῶς ἄδικη, θὰ πρέπῃ νὰ μοιράσω, κατὰ τὴν χαμένη μας κοινὴ λογική, τὴν εὐθύνη ἀνάμεσα στὴν πολιτεία, ποὺ οὔτε προστατεύει, οὔτε ἐποπτεύει, οὔτε μεριμνᾶ, κατὰ τὸ ἥμισυ, καὶ στοὺς πολίτες, τὸ ὑπόλοιπον ἥμισυ.
Ναί, δὲν γίνεται νὰ φταίῃ γιὰ ὅλα ἡ πολιτεία.

 • Πρῶτον καὶ κύριον, τὴν πολιτεία τὴν διοικοῦν πρόσωπα ποὺ ἀναδύονται μέσα ἀπὸ τὶς τάξεις τῶν πολιτῶν. Δῆλα δὴ ἐγώ, ἐσύ, αὐτός… Συνεπῶς ὅλοι συνεργοῦμε.
 • Δεύτερον, κι ἐξ ἴσου σημαντικόν, εἶναι τὸ τὶ κάνουμε ἐμεῖς σὰν ἄτομα. Πότε ἀξιώσαμε ἀπό τήν πολιτεία νά σεβαστῇ βασικά ἀνθρώπινα δικαιώματα; Πότε ἀξιώσαμε νά ἀσχοληθῇ μέ ἐθνικά ζητήματα; Πότε ἀσχοληθήκαμε μέ τό θέμα τῶν Πομάκων; Πότε σεβαστήκαμε τούς Πομάκους; Ἤ τούς δωδεκαθεϊστές; Ἤ τούς ἀθέους;
  Πότε ἐνδιαφερθήκαμε γιά τήν παιδεία μας;
  Πότε ἀξιώσαμε ἐφαρμογή τοῦ Συντάγματος;
  Ὅταν ἄδειασε ἡ τσεπούλα μας; Χμμμ… Κάπως ἀργὰ γιὰ δάκρυα …Στέλλα!
 • Τρίτον καὶ τελικῶς βασικότερον. Ἡ ἀπουσία παιδείας δὲν συνεπάγεται ἀποποίησιν εὐθυνῶν. Ἐὰν ἡ πολιτεία δὲν μεριμνᾷ γιὰ τὴν παιδεία τῶν πολιτῶν της, διατηρῶντας τους σὲ ἐπίπεδον ὑπηκόων, αὐτὸ δὲν μᾶς μεταμορφώνει σὲ ἄνευ συνενοχῆς ὄντα. Ποῦ εἶναι ἡ αὐτοπεπαίδευσίς μας; Ποῦ εἶναι ἡ δική μας μέριμνα γιά τήν παιδεία τῶν παιδιῶν μας; Ποῦ εἶναι ἡ ἔμπρακτός μας ἀντίστασις; 

Ναί, ἡ πολιτεία τὸ ἔκανε τὸ Σύνταγμα ….σύρραμα!!!Ἀλλὰ κι ἐμεῖς… Τὸ κάναμε τὸ σύρραμα, ποὺ μᾶς ἔφτιαξε ἡ πολιτεία, …ἀσπρόμαυρη  καὶ λιωμένη, διαλυμένη, φωτογραφία!!! Οὔτε κἄν τὸ ὄνομα τοῦ εἰκονιζομένου εἴχαμε ὑπ’ ὄψιν μας…
Τώρα ποὺ μᾶς ἔτσουξαν κάποια ζητήματα τὸ θυμηθήκαμε. Ἐν ᾦ ἔως τώρα ὅλα ἦταν μία χαρά.. Νὰ χαρῶ ἐγώ!

Ὅσο γιὰ τὸν προσηλυτισμό…
Τώρα μᾶς ἐνόχλησε… Ὅταν εἴδαμε τὶς πλατεῖες μας γεμᾶτες….
Τόσα χρόνια ἦταν θαυμάσια ποὺ μᾶς ἀπήλασσε ἡ πολιτεία ἀπὸ τὸ τρεχαλητὸ στὰ κατηχητικά. 
Ἔ λοιπόν, τώρα εἶναι ἀργά…
Τώρα πληρώνουμε ἀκριβά, καὶ λίγα εἶναι.

Φιλονόη. 

 

Υ.Γ. Μὲ τὴν αὐτὴν λογικὴν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπαγορεύεται ἀπὸ τὰ σχολεῖα, τοὺς δημοσίους χώρους καὶ τὶς ἐργασίες μας ὁ συνδικαλισμός, ὁ κομματισμὸς καὶ κάθε μορφῆς προσπάθεια προσεταιρισμοῦ τῶν συνανθρώπων μας στὰ ὅσα πιστεύουμε. Αὐτὰ θαυμάσια μποροῦν νὰ γίνονται ἐκτός. Ἀλλὰ εἴπαμε… Τσιφλίκι μας τὰ πάντα, ἐκεῖ ποὺ μᾶς συμφέρει….
φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ,  ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 166 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐπιτρέπεται ὁ προσηλυτισμός;

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐπιτρέπεται ὁ προσηλυτισμός; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply