Ἀπό πότε ἡ καταστροφή «ἀναβαθμίζεται» σέ …ἀνάπτυξιν;

Ἀπό πότε ἡ καταστροφή «ἀναβαθμίζεται» σέ ...ἀνάπτυξιν;Εἶδα αὐτὴν τὴν φωτογραφία καὶ συνειδητοποίησα πολλὰ γιὰ τὸ …δούλεμα τῶν λέξεων ποὺ μᾶς συμβαίνει!

φωτογραφία

Ἀπὸ τότε ποὺ τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας ξεκίνησε, ἀπολύτως συνειδητῶς, νὰ ἀλλοιώνῃ τὴν ἔννοιαν τῶν λέξεων, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀντιλαμβανόμαστε τὸ τὶ διαβάζουμε κι ἀκοῦμε, ξεκίνησε καὶ ἡ ἀλλοίωσις τῆς ἀντιλήψεώς μας, μαζὺ μὲ τὴν ἀλλοίωσιν τῆς συνειδήσεώς μας. Αὐτὸ φυσικὰ δὲν συμβαίνει μόνον ἐδῶ καὶ τέσσερις δεκαετίες. Εἶναι ἀρχαιότερον, ἀλλὰ σαφῶς καὶ δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε σήμερα μὲ τὶς ῥίζες τοῦ κακοῦ. Θὰ παραμείνουμε στὰ ὅσα βλέπουμε, ἀντιλαμβανόμαστε καὶ κατανοοῦμε στὸ ἐδῶ καὶ τώρα.  Τὸ μεγαλύτερον λοιπὸν τμῆμα τῆς κοινωνίας μας ἀγνοεῖ τὸ τὶ συμβαίνει στὴν Χαλκιδικὴ σήμερα. Ὅπως ἀγνοοῦσε ἄλλως τὲ καὶ τὸ τὶ συνέβαινε στὴν Κερατέα ἤ ἀκόμη καὶ στὸ Σύνταγμα.   Ὄχι διότι ἡ πληροφορία δὲν ὑπάρχει, ἀλλὰ διότι συνειδητῶς τὰ δημοσιοκαφρικὰ μέσα ἐξημερώσεως μᾶς κρατοῦν ὑπὸ συνθῆκες σκότους. Ὅμως δὲν εἶναι μόνον αὐτό.  Ἀκόμη κι ὅταν βλέπουμε τὴν δυστυχία, τὴν καταστροφὴ καὶ τὴν ἀποσάθρωσιν δίπλα μας, τὴν ἀντιμετωπίζουμε σὰν νὰ μὴν ὑπάρχῃ! Δὲν μᾶς ἀφορᾷ! Ἡ τηλεόρασις, ἡ ἄνευ αἰτίας καὶ λόγου ὑπερπληροφόρησις καὶ ἡ ἀντίληψις πὼς ὅλα αὐτὰ δὲν μᾶς ἀφοροῦν, μᾶς ὁδηγεῖ στὸ νὰ συμπεριφερόμαστε σὰν νὰ μὴν συμβαίνουν! Συμβαίνουν ὅμως, μέσα στὴν χώρα μας, μέσα στὴν γειτονιά μας καὶ σὲ λίγο μέσα στὰ σπίτια μας! Σέ τί λοιπόν διαφέρει ἡ παραπάνω φωτογραφία ἀπό αὐτήν;  Ἀπό πότε ἡ καταστροφή «ἀναβαθμίζεται» σέ ...ἀνάπτυξιν;;

φωτογραφία

Γιατί θεωρεῖται καταστροφή τό ἀποτέλεσμα μίας πυρκαϊᾶς κι ὄχι τό ἀποτέλεσμα μία ἀποψιλώσεως;  Τήν ἴδια εἰκόνα ὥς ἀποτέλεσμα δέν ἐπιφέρουν; Τά ἴδια φαινόμενα δέν καλούμαστε νά ἀντιμετωπίσουμε ὥς κοινωνίες, εἶτε ἀστικές εἶτε ἀγροτικές; Γιατί ἡ μία πράξις διώκεται ποινικῶς καί ἡ ἄλλη πράξις ὑποστηρίζεται νομικῶς; Μέ ποιάν δικαιολογίαν ὑποστηρίζουν τά ΜΑΤ καί ὁ Δένδιας τήν καταστροφή τοῦ τόπου μας; Μέ τήν ψευδολογία τῆς ἀναπτύξεως; Ποιάς ἀναπτύξεως; Πλάκα κάνουμε; Καί τί μέσα χρησιμοποιοῦνται γιά νά προασπισθῇ ἡ κατάντια τῆς παραπάνω εἰκόνας; Μήπως τά γνωστά μέτρα καταστολῆς πλήθους; Μήπως κάτι σάν κι αὐτήν τήν εἰκόνα εἶναι τό σύνηθες πού ἀντιμετωπίζουν οἱ κάτοικοι τῆς Χαλκιδικῆς;   Ἀπό πότε ἡ καταστροφή «ἀναβαθμίζεται» σέ ...ἀνάπτυξιν; βία ΜΑΤἈλήθεια, σέ τί διαφέρει ἡ παραπάνω φωτογραφία ἀπό αὐτήν: 

Ἀπό πότε ἡ καταστροφή «ἀναβαθμίζεται» σέ ...ἀνάπτυξιν; ἀποκεφαλισμός

φωτογραφία

Ἴδια εἰκόνα δέν προσλαμβάνουμε; Βέβαια, ἀντὶ γιὰ δόντια ἔχουν στολιστεῖ μὲ κράνη, ΓΚΛΟΜΠΣ καὶ ἄλλα μέσα καταστολῆς τὰ ΜΑΤ. Πάντως ἀναλόγως τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου, μᾶλλον πανομοιότυπα μέσα χρησιμοποιοῦν οἱ μὲν μὲ τοὺς δέ.   Ὁ πλανήτης ἔχει καταληφθεῖ ἀπὸ κτήνη! Ἀπὸ παρανοϊκούς, ἀνεγκεφάλους, ὑπανθρώπους μὲ ἀνύπαρκτον συνείδησιν καὶ μὲ μοναδικό τους μέλημα τὴν διατήρησιν τῆς ἐξουσίας τους. Ὁ τόπος μας ἀκόμη μᾶς ἀνήκει! Ἄς μὴν τοὺς ἐπιτρέψουμε νὰ γίνουμε κάτι χειρότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ θέλουν νὰ μᾶς κάνουν! Δούλους! Ζητιάνους τῆς τροφῆς, τοῦ ἀέρα, τοῦ ὕδατος! Τὰ ἀγαθὰ τοῦ πλανήτου εἶναι παντοῦ, ἐν ἀφθονίᾳ, καὶ εἶναι γιὰ ὅλους! Ὄχι γιὰ λίγους! Κάπου ἐδῶ πρέπει νὰ σημάνῃ τὸ τέλος τῆς παραστάσεως! Πολύ τράβηξε!

Φιλονόη.

πρώτη δημοσίευσις 24 Ὀκτωβρίου 2012

(Visited 62 times, 1 visits today)
Leave a Reply