Μά πῶς στά κομμάτια σχεδιάστηκε τό ἐσωτερικό τῶν πυραμίδων;

Μά πῶς στά κομμάτια σχεδιάστηκε τό ἐσωτερικό τῶν πυραμίδων;2Πόσα μᾶς κρύβουν;
Ἡ ἱστορία πρέπει νὰ ξαναγραφῇ, λένε μεγάλοι ἱστορικοί:
Στὴν πυραμίδα τῆς Αἰγύπτου, τοῦ Χέοπος, μέσα στὰ δωμάτια ἔχει τοιχογραφίες καὶ ἄλλα ἀριστουργήματα.
Ἐὰν δὲν ἔχεις φῶς ὅμως εἶναι φυσικὸ νὰ μὴν βλέπῃς κάτι. Δὲν ἔχει παράθυρα ἡ πυραμίδα.
Ἄρα γιὰ νὰ φτιάξουν τὶς τοιχογραφίες εἶχαν φῶς.
Ἐξήτασαν οἱ εἰδικοὶ νὰ δοῦν ἐὰν ἔχῃ κάπνα, ἀπὸ δαδιά. Ἔμειναν φυσικὰ ἔκπληκτοι, διότι δὲν ὑπάρχει ἴχνος ἀπὸ καπνιά.
Τότε πῶς τά ζωγράφισαν καί πῶς τά ἔβλεπαν οἱ ἐπισκέπτες;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι στὴν παρακάτω εἰκόνα. Μά πῶς στά κομμάτια σχεδιάστηκε τό ἐσωτερικό τῶν πυραμίδων;
Ἀπεικονίζει δύο ὑπηρέτες νὰ κρατοῦν δύο ἠλεκτρικοὺς λαμπτῆρες, οἱ ὁποῖοι στηρίζονται ἐπάνω σὲ ντζέντ.
Οἱ λάμπες συνδέονται μὲ καλώδια μὲ ἕνα κουτί. Οἱ στῆλες ντζέντ εἶναι μονωτὲς καὶ καταλήγουν σὲ πυκνωτές, στὴν κορυφή τους.
Γιατί λοιπόν δέν μᾶς λέν πώς τότε εἶχαν ἠλεκτρικό ῥεῦμα;

Θέλετε νά προχωρήσω καί σέ ἄλλο παράξενο ἀλλά ἀληθινό;
Ἡ πυραμίδα τοῦ Χέοπος εἶναι τὸ μοναδικὸ κτίσμα τῆς Γῆς, τοῦ ὁποίου ἡ σκιὰ δὲν ὑπερβαίνει ΠΟΤΕ τὸ πραγματικό της ὕψος.
Γιατί δέν δίδουν ἐξήγηση;
Ὅταν ὁ Ἥλιος βασιλεύει ἤ ἀνατέλει, δὲν πρέπει νὰ κάνῃ μεγαλύτερη σκιά ἀπό τό ὕψος τῆς πυραμίδος;
Ἄς ἀπαντήσουν…
Κανεὶς δὲν μιλᾶ… Κάνουν τὸν κουφό.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 234 times, 1 visits today)
Leave a Reply