Μά πῶς στά κομμάτια ἐσχεδιάσθη τό ἐσωτερικό τῶν πυραμίδων;

Πόσα μᾶς κρύβουν;
Ἡ ἱστορία πρέπει νὰ ξανὰ γραφῇ, λένε μεγάλοι ἱστορικοί:
Στὴν πυραμίδα τῆς Αἰγύπτου, τοῦ Χέοπος, μέσα στὰ δωμάτια ἔχει τοιχογραφίες καὶ ἄλλα ἀριστουργήματα.
Ἐὰν δὲν ἔχῃς φῶς ὅμως εἶναι φυσικὸ νὰ μὴ βλέπῃς κάτι. Δὲν ἔχει παράθυρα ἡ πυραμίδα.
Ἄρα γιὰ νὰ φτιάξουν τὶς τοιχογραφίες εἶχαν φῶς.
Ἐξήτασαν οἱ εἰδικοὶ νὰ δοῦν ἐὰν ἔχῃ κάπνα, ἀπὸ δαδιά. Ἔμειναν φυσικὰ ἔκπληκτοι, διότι δὲν ὑπάρχει ἴχνος ἀπὸ καπνιά.
Τότε πῶς τά ἐζωγράφισαν καί πῶς τά ἔβλεπαν οἱ ἐπισκέπτες;

Ἡ ἀπάντησις εἶναι στὴν παρακάτω εἰκόνα.
Ἀπεικονίζει δύο ὑπηρέτες νὰ κρατοῦν δύο ἠλεκτρικοὺς λαμπτῆρες, οἱ ὁποῖοι στηρίζονται ἐπάνω σὲ ντζέντ.
Οἱ λάμπες συνδέονται μὲ καλώδια μὲ ἕνα κουτί. Οἱ στῆλες ντζέντ εἶναι μονωτὲς καὶ καταλήγουν σὲ πυκνωτές, στὴν κορυφή τους.
Γιατί λοιπόν δέν μᾶς λέν πώς τότε εἶχαν ἠλεκτρικό ῥεῦμα;

Θέλετε νά προχωρήσω καί σέ ἄλλο παράξενο ἀλλά ἀληθινό;
Ἡ πυραμὶς τοῦ Χέοπος εἶναι τὸ μοναδικὸ κτίσμα τῆς Γῆς, τοῦ ὁποίου ἡ σκιὰ δὲν ὑπερβαίνει ΠΟΤΕ τὸ πραγματικό της ὕψος.
Γιατί δέν δίδουν ἐξήγησι;
Ὅταν ὁ Ἥλιος βασιλεύῃ ἤ ἀνατέλῃ, δὲν πρέπει νὰ κάνῃ μεγαλυτέρα σκιά ἀπό τό ὕψος τῆς πυραμίδος;
Ἄς ἀπαντήσουν…
Κανεὶς δὲν μιλᾶ… Κάνουν τὸν κουφό.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

Leave a Reply