Ἔως καὶ …«νεκροὺς» ἀνασταίνουν γιὰ νὰ «φρενάρουν» τὴν Χρυσῆ Αὐγῆ.

Ἐπανέρχομαι συχνὰ στὸ θέμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, διότι τὸ ἔχουν παραξηλώσει ΟΛΟΙ τους!!!
«Μικροί», «μεγάλοι», δημοσιοκάφροι, πολιτικοί, ἔχοντες καὶ κατέχοντες…
Κι ἐγώ, ποὺ δὲν βλέπω τηλεόρασι, διαπιστώνω πὼς τόσους πολλοὺς ἠλιθίους, μαζεμένους, δὲν ἔχουν ξανασυγκεντρώσῃ σὲ ἐτοῦτον τὸν τόπο!!!

Τὸ καλλίτερο βέβαια εἶναι πὼς τὸ σχέδιο δράσεως τῶν «κρατούντων», κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἐξεκίνησε μὲ ἐντολὲς «ἐκ τῶν ἄνω». Κοινῶς; Κάποιο πουλάκι τοὺς ἐσφύριξε πὼς πρέπει νὰ βγάλουν ἐκτὸς νόμου τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ κι αὐτοὶ τὸ ἐπίστευσαν. Δὲν ἐνεθυμήθησαν, καὶ νὰ τὸ πρῶτο σημεῖον ἀποκαλύψεως τῆς ἠλιθιότητός τους, πὼς μόλις πρὸ ἕξι μηνῶν, ὅταν καὶ τότε ἐξήτασαν τὴν πιθανότητα νὰ θέσουν τὸ ἐν λόγῳ κίνημα ἐκτὸς νόμου, διεπίστωσαν πὼς ἡ ἐκτὸς νόμου Χρυσῆ Αὐγὴ θὰ κατέστρεφε σὲ λίγα εἰκοσιτετράωρα τοὺς ἰδίους.
Δικές τους διαπιστώσεις, ποὺ διαβάζαμε πρὸ μηνῶν, στὶς δικές τους δηλώσεις, ἐμμέσως ἤ ἀμέσως παραδεκτές.

Ἕξι μῆνες ὅμως ἀργότερα, ἡ ἐντολὴ ἐδόθῃ καὶ ἦταν ὁριστική!!!
«Πρέπει νὰ βγῇ ἐκτὸς νόμου ἡ Χρυσῆ Αὐγή».
Ἐδόθῃ μὲν ἡ ἐντολή, ἀλλά μετά τί;
Μετὰ τὸ χάος… Τοὺς εἶχαν πεῖ ἔως ἐκεῖ, ἀλλὰ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα μούγκα στὴν στρούγκα….

Καί τί ἠκολούθησε;
Τὸ χάος!!!
Ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς δὲν ἤξεραν οἱ κρατοῦντες τὶ νὰ κάνουν μὲ τόσους κρατουμένους, ἄφησαν τρεῖς νὰ ἐπιστρεύσουν στὰ σπίτια τους.
Μετὰ ὅμως, κι ἐφ΄ ὅσον τὸ Ἀντωνάκιον (συνειδητῶς γεγραμμένο μὲ ἰώτα) πῆγε στοὺς προϊσταμένους του, τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴν ἐξακολούθησι τῶν διώξεων ἐδόθῃ ἐπὶ τέλους… Γιατί ὅμως; Ἄλλαξαν τά ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν τους; Ἄλλαξαν τά ἀποτελέσματα τῶν διαπιστώσεών τους; Μήπως ἔχασαν τήν λίστα μέ τά συμπεράσματά τους;

Ὁπωσδήποτε δὲν συνέβῃ κάτι ἀπὸ τὰ παραπάνω.
Ἁπλῶς πράγματι, οἱ προϊστάμενοι ἐπιθυμοῦν ἄνοδο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς σὲ πρωτοφανῆ ἐπίπεδα.
Ὅμως, ἐπεὶ δὴ ἡ ἄνοδος ἔδειξε νὰ γίνεται μὲ καλπασμούς, τοὺς ξεβόλευσε… Τὴν ἤθελαν πιὸ …ἐλεγχομένη.
Καὶ ΤΣΟΥΠ… Νὰ καὶ ἡ πρώτη ἀνάστασις νεκρῶν:

Κόρινθος, 2 Ὀκτωβρίου 2013

Καὶ γιὰ νὰ μὴν μείνουμε μόνον μὲ τὶς εἰκόνες…
Νὰ κι ὁ Ζούγκλας, ποὺ ἔρχεται νὰ τοῦ …δωρίσῃ 4%!!!

Τὸ ὁποῖον 4% περιορίσθη στὸ 1,3%, ὅταν ἐδημοσιεύθησαν τὰ ἀποτελέσματα τῆς δημοσκοπήσεώς των:

(Μὴ μὲ ῥωτᾶτε… Δὲν ξέρω πῶς τὰ μαγειρεύουν ἐκεῖ μέσα!!! Πάντως ψήνεται λέμεεεεε!!!)

Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, μᾶς «πέταξαν στὸ γήπεδο» ἕνα πτῶμα, μήπως καὶ μετριάσουν τὴν ζημιὰ ποὺ φαίνεται νὰ ἔχουν πάθῃ.

Κατετρόμαξαν;
Ναί, ἔτσι φαίνεται. Ἐτρόμαξαν πάρα πολύ…
Μὴ βλέπετε τὴν λάσπη ποὺ ἀκόμη πετοῦν… Ἀνοησίες… Σὲ λίγο, πολὺ λίγο, θὰ τρέχουν νὰ μαζεύσουν τὰ ἀμάζευτα καὶ δὲν θὰ φθάνουν κάπου, διότι ἤδη τὰ ἔχουν κάνει σὰν τὰ μοῦτρα τους. Ἤδη δῆλα δὴ τρέχουν… Καὶ μία ἀπόδειξις τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου εἶναι τὸ …πτῶμα ποὺ ἀνέσυραν!!!

Γιὰ νὰ ῥίξουμε ὅμως μίαν ματιὰ στὸ ὑπόλοιπο σκηνικό.
Εἴπαμε, ἀπὸ τὴν μία ἔχουμε τοὺς κρατοῦντες κι ἀπὸ τὴν ἄλλην αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ γίνουν κρατοῦντες. Ἀγνοοῦν, οἱ …βιτρινάτοι, πὼς τελικῶς τὸ …«ὑγιειὲς κομμάτι τῆς χρυσῆς αὐγῆς»  θὰ χρησιμοποιηθῇ γιὰ νὰ …αἰτιολογηθῇ ἕνα νέο σκηνικὸ στὸν κομματικὸ μηχανισμό, ἀπολύτως …«ἐθνοκεντρικό», ποὺ θὰ …«αἰτιολογήση» περαιτέρῳ ἐξελίξεις. Ἀγνοοῦν ἐπίσης πὼς σήμερα τοὺς χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ μᾶς ἐξαναγκάσουν στὴν …ἀποδοχὴ αὐτῆς τῆς …«ἀνάγκης». Ἀγνοοῦν τέλος πὼς ὅλη αὐτὴ ἡ ἐκδοχὴ τοῦ πολιτικοκομματικοῦ μηχανισμοῦ θὰ ὁδηγήσῃ (βάσει σχεδίου) στὸν …ἀντίποδα!!!
Ἀγνοῶντας ὅμως τὸ πραγματικὸ σχέδιον, τελικῶς δροῦν …εἰς βάρος τους.

Ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Καζάκη καὶ τοῦ ΕΠΑΜ ἦταν γιὰ τὰ …τσοντοκάναλα βούτυρο στὸ ψωμί τους.

Ὑπόδειγμα διχαστικῆς ῥητορικῆς.

Τὸ ἀστεῖο βέβαια εἶναι πὼς σὰν τὸν Καζάκη πολλοί!!! Πάρα πολλοί…. Ἐμύρισαν πτῶμα κι ᾥρμηξαν τὰ ὄρνια…

Κι ἐμεῖς;
Τί κάνουμε ἐμεῖς;
Κατ’  ἀρχὰς διασκεδάζουμε!!!
Ἀρχίζουμε πλέον νὰ διανύουμε τὴν πιὸ ἀστεία περίοδο τῆς «κατοχῆς»!!!
Τώρα ἡ γελοιοποίησίς τους εἶναι πλέον καθημερινὴ κατάστασις καὶ ὁ πανικὸς βασικὸς μοχλὸς λειτουργίας…
Ἐὰν λοιπὸν δὲν διασκεδάσουμε τώρα, δὲν ἔχει νόημα…

Τί ἄλλο ὀφείλουμε νά κάνουμε;
Τὰ αὐτονόητα.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ «ποιὸς ὀφελεῖται», ποὺ ἔπρεπε νὰ θέσουμε ὡς ἐρώτημα ἐξ ἀρχῆς στοὺς ἑαυτούς μας, ἐδῶ ἔχουμε κι ἄλλα, λιγότερο ἐμφανῆ.
Τὰ περὶ μεθοδευμένης λασπολογίας τὰ ἀντιλαμβανόμεθα. Τὰ περὶ ὑστερίας τῶν κρατούντων ἐπίσης.
Τὰ περὶ ὑστερίας, μεγαλυτέρας σίγουρα, τῶν «σχεδιαστῶν», ἀρχίζουν ἐπίσης καὶ διαφαίνονται.
Συνεπῶς; Τί συμφέρει τήν Πατρίδα μας αὐτήν τήν στιγμή; Διότι μόνον αὐτὸ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολῇ!!! Τὸ τὶ χρειάζεται ἡ Πατρίς μας!!!

Ὁπωσδήποτε σίγουρα δὲν συμφέρει ἡ ἀποχή.
Τὴν ἄνοδο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς οἱ ἀναλώσιμοι σημερινοὶ κρατοῦντες τὴν ἀπεύχονται.
Τὴν ἄνοδο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς οἱ ἀναλώσιμοι ἔξω κρατοῦντες τὴν θέλουν, ἀλλὰ τὴν θέλουν μὲ μέτρο, ἐλεγχομένη.
Ἄρα; Τί θά συμβῇ;
Θὰ συμβῇ αὐτὸ ποὺ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἐπιθυμεῖ!
Ἡ βιαία ἄνοδος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς πο, ὅμως, ἐν συνεχείᾳ ἢ θὰ καπελωθῇ πλήρως ἢ θὰ …«καθαρθῆ» τόσο, ὅσο νὰ …ἐξυπηρετῇ. Ἔτσι, μὲ ἕναν σμπάρο βάλλονται δύο τριγόνια. Ἕνα μέσα, ποὺ λέγεται σαμαρικὸ (νουδολικό, μΠατΣοκικό, τΣΥΡΙΖΑιϊκό) ἐπιτελεῖο, κι ἕνα ἔξω, ποὺ λέγεται «κοσμοεξουσιαστές».
Μετά; Μετά τί θά κάνουμε;
Μὰ τὸ μετὰ ἀκόμη δὲν ἦλθε… Ὅταν θὰ ἔλθῃ, ἀναλόγως τῶν τότε δεδομένων, θὰ ἀποφασίσουμε κι ἐμεῖς τὶς κινήσεις μας…

Εἴπαμε…
Καλὴ καὶ ἁγία ἡ κρίσις, ἀλλὰ πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ἡ ἡδονή!!!
Κι ἐμεῖς πλέον ἐλάχιστε ἡδονὲς ἔχουμε…
Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι τὸ γέλιο…
Ἄς τὸ ἀπολαύσουμε λοιπόν! Διότι τὸ γέλιο θεραπεύει πολλὲς νόσους…
Μὰ κυρίως τὴν βλακεία ποὺ εἶναι ἀπέραντος…

Φιλονόη

Υ.Γ. Χρόνο κερδίζουν. Χρόνο. Ἀλλά ἔως πότε;

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ.

 

Leave a Reply