Ἔως καὶ …«νεκροὺς» ἀνασταίνουν γιὰ νὰ «φρενάρουν» τὴν Χρυσῆ Αὐγῆ.

Ἔως καὶ ...«νεκροὺς» ἀνασταίνουν γιὰ νὰ «φρενάρουν» τὴν Χρυσῆ Αὐγῆ.3Ἐπανέρχομαι συχνὰ στὸ θέμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, διότι τὸ ἔχουν παραξηλώσῃ ΟΛΟΙ τους!!!
«Μικροί», «μεγάλοι», δημοσιοκάφροι, πολιτικοί, ἔχοντες καὶ κατέχοντες…
Κι ἐγώ, ποὺ δὲν βλέπω τηλεόρασι, διαπιστώνω πὼς τόσους πολλοὺς ἠλιθίους, μαζεμένους, δὲν ἔχουν ξανασυγκεντρώσῃ σὲ ἐτοῦτον τὸν τόπο!!!

Τὸ καλλίτερο βέβαια εἶναι πὼς τὸ σχέδιο δράσεῶς τῶν «κρατούντων», κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ξεκίνησε μὲ ἐντολὲς «ἐκ τῶν ἄνω». Κοινῶς; Κάποιο πουλάκι τοὺς σφύριξε πὼς πρέπει νὰ βγάλουν ἐκτὸς νόμου τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ κι αὐτοὶ τὸ πίστεψαν. Δὲν θυμήθηκαν, καὶ νὰ τὸ πρῶτο σημεῖον ἀποκαλύψεως τῆς ἠλιθιότητός τους, πὼς μόλις πρὸ ἕξι μηνῶν, ὅταν καὶ τότε ἐξήτασαν τὴν πιθανότητα νὰ θέσουν τὸ ἐν λόγῳ κίνημα ἐκτὸς νόμου, διεπίστωσαν πὼς ἡ ἐκτὸς νόμου Χρυσῆ Αὐγὴ θὰ κατέστρεφε σὲ λίγα εἰκοσιτετράωρα τοὺς ἰδίους.
Δικές τους διαπιστώσεις, ποὺ διαβάζαμε πρὸ μηνῶν, στὶς δικές τους δηλώσεις, ἐμμέσως ἤ ἀμέσως παραδεκτές.

Ἕξι μῆνες ὅμως ἀργότερα, ἡ ἐντολὴ ἐδόθῃ καὶ ἦταν ὁριστική!!!
«Πρέπει νὰ βγῇ ἐκτὸς νόμου ἡ Χρυσῆ Αὐγή».
Ἐδόθῃ μὲν ἡ ἐντολή, ἀλλά μετά τί;
Μετὰ τὸ χάος… Τοὺς εἶχαν πῇ ἔως ἐκεῖ, ἀλλὰ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα μούγκα στὴν στρούγκα….

Καί τί ἀκολούθησε;
Τὸ χάος!!!
Ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς δὲν ἤξεραν οἱ κρατοῦντες τὶ νὰ κάνουν μὲ τόσους κρατουμένους, ἄφησαν τρεῖς νὰ ἐπιστρέψουν στὰ σπίτια τους.
Μετὰ ὅμως, κι ἐφ΄ ὅσον τὸ Ἀντωνάκι (συνειδητῶς γεγραμμένο μὲ ἰώτα) πῆγε στοὺς προϊσταμένους του, τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴν ἐξακολούθησι τῶν διώξεων ἐδόθῃ ἐπὶ τέλους… Γιατί ὅμως; Ἄλλαξαν τά ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν τους; Ἄλλαξαν τά ἀποτελέσματα τῶν διαπιστώσεῶν τους; Μήπως ἔχασαν τήν λίστα μέ τά συμπεράσματά τους;

Ὁπωσδήποτε δὲν συνέβῃ κάτι ἀπὸ τὰ παραπάνω.
Ἁπλῶς πράγματι, οἱ προϊστάμενοι ἐπιθυμοῦν ἄνοδο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς σὲ πρωτοφανῆ ἐπίπεδα.
Ὅμως, ἐπεὶ δὴ ἡ ἄνοδος ἔδειξε νὰ γίνεται μὲ καλπασμούς, τοὺς ξεβόλεψε… Τὴν ἤθελαν πιὸ …ἐλεγχομένη.
Καὶ ΤΣΟΥΠ… Νὰ καὶ ἡ πρώτη ἀνάστασις νεκρῶν:

Κόρινθος, 2 Ὀκτωβρίου 2013

Κόρινθος, 2 Ὀκτωβρίου 2013

Καὶ γιὰ νὰ μὴν μείνουμε μόνον μὲ τὶς εἰκόνες…
Νὰ κι ὁ Ζούγκλας, ποὺ ἔρχεται νὰ τοῦ …δωρίσῃ 4%!!!

Τὸ ὁποῖον 4% περιορίστηκε στὸ 1,3%, ὅταν δημοσιεύθηκαν τὰ ἀποτελέσματα τῆς δημοσκοπήσεως:

Ἔως καὶ ...«νεκροὺς» ἀνασταίνουν γιὰ νὰ «φρενάρουν» τὴν Χρυσῆ Αὐγῆ.2(Μὴν μὲ ῥωτᾶτε… Δὲν ξέρω πῶς τὰ μαγειρεύουν ἐκεῖ μέσα!!! Πάντως ψήνεται λέμεεεεε!!!)

Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, μᾶς «πέταξαν στὸ γήπεδο» ἕνα πτῶμα, μήπως καὶ μετριάσουν τὴν ζημιὰ ποὺ φαίνεται νὰ ἔχουν πάθῃ.

Τρόμαξαν;
Ναί, τρόμαξαν πάρα πολύ…
Μὴν βλέπετε τὴν λάσπη ποὺ ἀκόμη πετοῦν… Ἀνοησίες… Σὲ λίγο, πολὺ λίγο, θὰ τρέχουν νὰ μαζέψουν τὰ ἀμάζευτα καὶ δὲν θὰ φτάνουν κάπου, διότι ἤδη τὰ ἔχουν κάνῃ σὰν τὰ μοῦτρα τους. Ἤδη δῆλα δὴ τρέχουν… Καὶ μία ἀπόδειξις τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου εἶναι τὸ …πτῶμα ποὺ ἀνέσυραν!!!

Γιὰ νὰ ῥίξουμε ὅμως μίαν ματιὰ στὸ ὑπόλοιπο σκηνικό.
Εἴπαμε, ἀπὸ τὴν μία ἔχουμε τοὺς κρατοῦντες κι ἀπὸ τὴν ἄλλην αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ γίνουν κρατοῦντες.
Ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Καζάκη καὶ τοῦ ΕΠΑΜ ἦταν γιὰ τὰ …τσοντοκάναλα βούτυρο στὸ ψωμί τους.

Ὑπόδειγμα διχαστικῆς ῥητορικῆς.

Τὸ ἀστεῖο βέβαια εἶναι πὼς σὰν τὸν Καζάκη πολλοί!!! Πάρα πολλοί…. Μύρισαν πτῶμα κι ὅρμηξαν τὰ ὄρνια…

Κι ἐμεῖς;
Τί κάνουμε ἐμεῖς;
Κατ’  ἀρχὰς διασκεδάζουμε!!!
Ἀρχίζουμε πλέον νὰ διανύουμε τὴν πιὸ ἀστεία περίοδο τῆς «κατοχῆς»!!!
Τώρα ἡ γελοιοποίησίς τους εἶναι πλέον καθημερινὴ κατάστασις καὶ ὁ πανικὸς βασικὸς μοχλὸς λειτουργίας…
Ἐὰν λοιπὸν δὲν διασκεδάσουμε τώρα, δὲν ἔχει νόημα…

Τί ἄλλο ὀφείλουμε νά κάνουμε;
Τὰ αὐτονόητα.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ «ποιὸς ὀφελεῖται», ποὺ ἔπρεπε νὰ θέσουμε ὡς ἐρώτημα ἐξ ἀρχῆς στοὺς ἑαυτούς μας, ἐδῶ ἔχουμε κι ἄλλα, λιγότερο ἐμφανῆ.
Τὰ περὶ μεθοδευμένης λασπολογίας τὰ ἀντιλαμβανόμαστε. Τὰ περὶ ὑστερίας τῶν κρατούντων ἐπίσης.
Τὰ περὶ ὑστερίας, μεγαλυτέρας σίγουρα, τῶν «σχεδιαστῶν», ἀρχίζουν ἐπίσης καὶ διαφαίνονται.
Συνεπῶς; Τί συμφέρει τήν Πατρίδα μας αὐτήν τήν στιγμή; Διότι μόνον αὐτὸ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολῇ!!! Τὸ τὶ χρειάζεται ἡ Πατρίδα μας!!!

Ὁπωσδήποτε σίγουρα δὲν συμφέρει ἡ ἀποχή.
Τὴν ἄνοδο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς οἱ ἀναλώσιμοι σημερινοὶ κρατοῦντες τὴν ἀπεύχονται.
Τὴν ἄνοδο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς οἱ ἀναλώσιμοι ἔξω κρατοῦντες τὴν θέλουν, ἀλλὰ τὴν θέλουν μὲ μέτρο, ἐλεγχομένη.
Ἄρα; Τί θά συμβῇ;
Θὰ συμβῇ αὐτὸ ποὺ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἐπιθυμεῖ!
Ἡ βιαία ἄνοδος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Ἔτσι, μὲ ἕναν σμπάρο βάλλονται δύο τριγόνια. Ἕνα μέσα, ποὺ λέγεται σαμαρικὸ ἐπιτελεῖο, κι ἕνα ἔξω, ποὺ λέγεται «κοσμοεξουσιαστές».
Μετά; Μετά τί θά κάνουμε;
Μὰ τὸ μετὰ ἀκόμη δὲν ἦλθε… Ὅταν θὰ ἔλθῃ, ἀναλόγως τῶν τότε δεδομένων, θὰ ἀποφασίσουμε κι ἐμεῖς τὶς κινήσεις μας…

Εἴπαμε…
Καλὴ καὶ ἁγία ἡ κρίσις, ἀλλὰ πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ἡ ἡδονή!!!
Κι ἐμεῖς πλέον ἐλάχιστε ἡδονὲς ἔχουμε…
Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι τὸ γέλιο…
Ἄς τὸ ἀπολαύσουμε λοιπόν! Διότι τὸ γέλιο θεραπεύει πολλὲς νόσους…
Μὰ κυρίως τὴν βλακεία ποὺ εἶναι ἀπέραντος…

Φιλονόη

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ.

 

(Visited 45 times, 1 visits today)
Leave a Reply