Ὅταν τὸ Ἑλληνικὸ κράτος ὑπερασπίζεται τὸν Μπόμπολα εἰς βάρος τοῦ …κράτους.

Ὅταν το ἑλληνικὸ κράτος ὑπερασπίζεται τὸν Μπόμπολα σὲ βάρος τοῦ …Ἑλληνικοῦ κράτους…!!!

Κατεδικάσθη ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριον γιὰ τὰ μεταλλεία χρυσοῦ!
Μὲ τὴν σχετικὴ ἀπόφασι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ζητᾶ ἀπὸ τὴν ἐταιρεία «Ἑλληνικὸς Χρυσὸς-συμφερόντων Μπόμπολα καὶ λοιπῶν- νὰ καταβάλῃ 22,3 ἑκατομμύρια εὐρῶ, ἐπεὶ δὴ ἡ μεταβίβασις περιουσιακῶν στοιχείων καὶ γαίας ἔγινε σὲ τιμὴ κατωτέρα τῆς ἀξίας των!

Τὸ σημαντικο εἶναι πὼς μὲ τὴν καταδικαστικὴ αὐτὴ ἀπόφασι δικαστηρίου γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνησι, ἀναγνωρίζεται πλέον ὅτι πρόκειται γιὰ σκάνδαλο μὲ πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς διαστάσεις.

Ἕνα σύντομο ἱστορικὸ τῆς ὑποθέσεως….
Ἀπὸ τὸ 2003 ἡ ἑταιρεία χρυσοῦ, ἀπέκτησε μίναν ἔκτασι 300.000 στρεμμάτων στὴν Χαλκιδική, μὲ μόλις 11 ἑκατομμύρια εὐρῶ! Ἡ ὁποία ἔκτασις, σύμφωνα μὲ τίς μελέτες τοῦ ΙΓΜΕ, ἔχει ὀρυκτὸ πλοῦτο ἀξίας 20 δισεκατομμυρίων εὐρῶ! Τώρα…!!!

Τὸ 2003, οἱ κάτοικοι προσέφυγαν στὴν Εὐρωπαϊκὴ δικαιοσύνη, θεωρῶντας ὅτι ἡ ἀγοραπωλησία εἶναι ἐπιζήμιος γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ δημόσιο… καὶ ἐδικαιώθησαν! Γιατί πράγματι, δὲν μπορεῖ μία τόσο μεγάλη περιουσία νὰ ἀποτιμᾶται μόνον… 11 ἑκατομμύρια εὐρῶ!
Καὶ πράγματι, ἡ Εὐρωπαϊκὴ ἐπιτροπὴ ἐδικαίωσε τοὺς κατοίκους καὶ ἐπεδίκασε τὸ ποσὸ τῶν 15.5 ἑκατομμυρίων εὐρῶ (+ τόκους) εἰς βάρος τῆς ἑταιρείας «Ἑλληνικὸς Χρυσὸς», ὑπὲρ τοῦ δημοσίου!
Καὶ τί νομίζετε ὅτι κάνει τότε τὸ Ἑλληνικὸ κράτος, ποὺ κόβει τὰ φάρμακα καὶ τίς συντάξεις τῶν 300 εὐρῶ;
Κάνει προσφυγὴ στὰ Εὐρωπαϊκὰ δικαστήρια, γιὰ νὰ μὴν εἰσπράξῃ ἀπὸ τὴν ἑταιρεία Ἑλληνικὸς Χρυσός! Γιὰ νὰ ἀκυρώσῃ τὸ πρόστιμο!!!
Ὥσπου ἦλθε ἡ τελευταία ἀπόφασις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ δικαστηρίου, γιὰ νὰ βάλῃ τα πράγματα στὴν θέσι τους, καταδικάζοντας τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπαιτῶντας την πληρωμή!

Στέφανος Θεοφανάκης

Leave a Reply