Τὸ αἷμα δὲν ἔχει χρῶμα πράσινο ἤ κίτρινο ἤ μαῦρο… Εἶναι πάντα κόκκινο!!!

Ἐπιλέγω αὐτὴν τὴν φωτογραφία διότι βλέπουε τὴν λέξι «ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ»  νὰ μᾶς προειδοποιῇ. Ἡ Ἐκδίκησις ὅμως εἶναι ἀναγκαία μόνον γιὰ αὐτοὺς ποὺ αἰσθάνονται μισοί, μικροί, ἀνόητοι. Ὅλοι οἱ ἄλλοι, αὐτοὶ ποὺ πράγματι θέλουν νὰ φτιάξουν Ἑλλάδα, δὲν χρειάζονται τέτοιες λέξεις. Μόνον γιὰ τὸν ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΜΟ τους φροντίζουν.

Ἐπιλέγω αὐτὴν τὴν φωτογραφία διότι βλέπουε τὴν λέξι «ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ» νὰ μᾶς προειδοποιῇ.
Ἡ Ἐκδίκησις ὅμως εἶναι ἀναγκαία μόνον γιὰ αὐτοὺς ποὺ αἰσθάνονται μισοί, μικροί, ἀνόητοι. Ὅλοι οἱ ἄλλοι, αὐτοὶ ποὺ πράγματι θέλουν νὰ φτιάξουν Ἑλλάδα, δὲν χρειάζονται τέτοιες λέξεις. Μόνον γιὰ τὸν ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΜΟ τους φροντίζουν.

Κι ἐμεῖς δὲν ἔχουμε περιθώρια γιὰ νὰ χάνουμε κι ἄλλους Ἕλληνες…
Οὔτε ἔχουμε περιθώριο νὰ ἀδιαφοροῦμε…
Οὕτε μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ τασσόμεθα μὲ τὴν μία ἤ τὴν ἄλλην πλευρά…
Ἡ δική μας δουλειὰ εἶναι νὰ μείνουμε ἔξω ἀπὸ κάθε μορφῆς προπαγάνδα, ἀπὸ κάθε μορφῆς φανατισμό, ἀπὸ κάθε μορφῆς ἀκρότητες…
Ἄλλως τέ, ὅπως πολὺ σωστὰ λέει ὁ πατέρας Φουντούλης, ναί, οἱ ἰδέες, ἐὰν θέλῃς νὰ παραμένουν ἰδέες, πρέπει νὰ ὁδηγοῦν τοὺς ἀνθρώπους στὸ νὰ λύνουν τὶς διαφορές τους μὲ διάλογο.
Ὅταν οἱ ἰδέες γίνονται μοχλὸς γιὰ νὰ ἐγείρουν πάθη, μίση καὶ μικρότητες, τότε ναί, δὲν εἶναι ἰδέες ἀλλὰ φασιστικά, ὑπάνθρωπα, ἀνθελληνικὰ ἐργαλεῖα ποὺ στοχεύουν μόνον στὴν ὑποδούλωσι τῆς κοινωνίας μας καὶ στὸν ἔλεγχο.
Ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ μένουμε ἔξω ἀπὸ παιχνίδια, χρώματα, κόμματα…
Ἡ διαδρομή μας ἔχει πρὸ πολλοῦ ξεκαθαρισθῇ καὶ δὲν ἔχει σὲ καμμίαν περίπτωσι νὰ κάνῃ μὲ αὐτὰ ποὺ γνωρίζαμε..
Τώρα πιὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν συνολικὴ ἐλευθερία τῶν λαῶν τῆς οἰκουμένης κι ὄχι γιὰ τὰ μικροσυμφέροντα τῶν τοπικῶν ἐξουσιαστῶν παντὸς εἴδους καὶ χρώματος… Τώρα πιὰ ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ μείνουμε ἔξω ἀπὸ τὸ παιχνίδι τους… Πολὺ ἔξω… Τόσο ποὺ νὰ τοὺς τρομάξουμε…

Καὶ νὰ θυμόμαστε…
Τὸ αἷμα ποὺ ῥέει δὲν ἔχει χρῶμα κομματικό… Εἶναι πάντα κόκκινο!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply