Πῶς στήθηκε ἡ οἰκονομικὴ ἀπάτη τῆς ψευδο-κρίσεως.

ΠΩΣ ΣΤΗΘΗΚΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΨΕΥΤΟΚΡΙΣΕΩΣ – Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΖΕΦΡΥΠῶς στήθηκε ἡ οἰκονομικὴ ἀπάτη τῆς ψευδο-κρίσεως.1

Στὴν παραπάνω φωτογραφία φαίνονται οἱ δείκτες χρηματιστηρίων Ν. Ὑόρκης καὶ Ἀθηνῶν, ἀντίστοιχα. Κι ἐνῶ ἡ πορεία τους εἶναι ἀναλογική, ἐντελῶς ξαφνικὰ ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Τζέφρυ, ὁ δείκτης Ἀθηνῶν ἀκολουθεῖ ἄλλη πορεία καὶ κάνει βουτιά.

Τὸ σχέδιο τῆς στημένης χρεωκοπίας τῆς Ἑλλάδος μπῆκε σὲ ἐφαρμογὴ τὴν …ἐπομένη τῆς ἐκλογικής νίκης τοῦ ΠαΣοΚ.

Στὴν ἐφαρμογή ἔλαβαν μέρος πρόσωπα ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καὶ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος.

Συγκεκριμένα, τὴν ἐπομένη τῶν ἐκλογῶν 5/10/09 καὶ λίγες ἡμέρες ἀργότερα στὶς 22/10/09 ( Ἀριθμ. Πρωτοκ. 690 καὶ 691) ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος σὲ συνεννόηση μὲ τὸν κ. Παπακωνσταντίνου καὶ κατόπιν …..αἰτήματος τῆς Ἔνωσης Ἑλληνικῶν Τραπεζῶν, προέβη σὲ ἀλλαγή τοῦ κανονισμοῦ τοῦ συστήματος διακανονισμοῦ πωλήσεων τῶν τίτλων τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἀπὸ Τ3 σὲ Τ10.

 Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἄνοιξαν τὴν πόρτα στοὺς «σορτάκηδες» (sorting), ποὺ μποροῦσαν νὰ πωλοῦν ὁμόλογα τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου -ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ- καὶ ἀφοῦ ἔριχναν τὴν τιμή τους, νὰ τὰ ἐπαναγοράζουν σὲ χαμηλότερη τιμὴ γιὰ νὰ τὰ παραδώσουν μέχρι καὶ 10 ἡμέρες ἀργότερα (ἀπὸ 3 ποὺ ἴσχυε πρὶν τὴν ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν).

Μάλιστα τὸ διάστημα ἐκκαθαρίσεως τῶν ἐν λόγῳ γραμματίων (ὅπως ἀπεκάλυψαν γνῶστες τῆς ἀγορᾶς) συχνὰ ὑπερέβαινε καὶ τὶς 10 ἡμέρες μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν, οἱ ὁποῖες δροῦσαν ὡς μεσάζοντες. Ἐπιπλέον, ἡ Ἔνωση Ἑλληνικῶν Τραπεζῶν μὲ νέο αἴτημά τους (ποὺ γίνεται δεκτὸ στὶς 10/12/09 καὶ μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι τὸ …ζητοῦσαν οἱ διεθνεῖς οἴκοι, ποὺ ἐμπορεύονταν τὰ ὁμόλογα) κατορθώνουν νὰ μὴν ἐπιβάλλονται κυρώσεις γιὰ τὸν «σορτάκια», ὁ ὁποῖος…… δὲν θὰ εἶχε νὰ παραδώσει ὁμόλογα μετὰ τὴν 10η ἡμέρα ἢ καὶ ἀργότερα.

Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ μετέτρεψαν τὴν δημοπρασία, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ κάνῃ ἡ ΤτΕ γιὰ νὰ βρεῖ τὰ ὁμόλογα ποὺ δὲν εἶχε νὰ παραδώσῃ ὁ «σορτάκιας», ἀπὸ ὑποχρεωτικὴ σὲ … «προαιρετική»!!! Δηλαδή, μὲ τὸ τέχνασμα αὐτὸ μποροῦσε κάθε «σορτάκιας», ἐάν δὲν κατόρθωνε νὰ κερδίσῃ ἀπὸ τὴν ὑποτίμηση τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων (πάντα χωρίς νὰ τὰ ἔχῃ …ἀέρας δηλαδή…), νὰ ἀκυρώνῃ τὴν συναλλαγὴ μετὰ ἀπὸ 10 ἡμέρες.

Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ κανονισμοῦ ἔγινε μόνον μὲ ἐντολὴ τοῦ διευθυντοῦ τῆς Διευθ. Ὀργάνωσης καὶ ὄχι μὲ πράξη τοῦ διοικητοῦ, ὅπως ἔπρεπε! Γιατί; Ὅταν ἐμαθεύθη ἡ πρακτικὴ αὐτὴ στοὺς χρηματιστηριακοὺς κύκλους ἔγινε προσπάθεια νὰ καλυφθῇ τὸ σκάνδαλο μὲ πράξη διοικητοῦ, μὲ ἀριθμὸ 158 τῆς 10/2/2010, ποὺ θὰ «νομιμοποιούσε» τὴν μέχρι τότε πρακτικὴ καὶ τὴν ὁποία ὑπέγραψε …..ὁ ὑποδιοικητής, ἀλλά ….. οὐδέποτε ἐδημοσιεύθη! Γιατί; Καὶ γιατὶ μόλις τὴν 8/4/2010 ἐπεβλήθη ὁ διακανονισμὸς τῶν short selling σὲ μία μόνον ἡμέρα (Τ1);

Σχετικοὶ σύνδεσμοι:

Μέγα σκάνδαλο: ἔτσι ὁδηγοῦν τὴν χώρα στὴν χρεοκοπία

Ἐλεχγοχμένη ἤ ἀνεξέλεγκτη πτώχευσις

Ἡ ἀποκάλυψις τοῦ σχεδίου τῆς χρεοκοπίας

Ἔτσι λοιπὸν ἔγινε καὶ ἐκτοξεύθη τὸ κόστος δανεισμοῦ τῆς χώρας μας ὑψηλότερα καὶ ἀπὸ αὐτὸ τοῦ… Ἰράκ! Καὶ γιὰ νὰ βεβαιωθῇ ὅτι θὰ ἀνέβει, ὁ Τζέφρυ ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2010 ξεκίνησε μία δημόσια περιοδεία ζητιανιᾶς στὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη, μὲ σόου ΔΗΜΟΣΙΩΝ δηλώσεων ποὺ τὸ μόνο σίγουρο ἦταν ὅτι θὰ πανικόβαλλαν τὶς ἀγορὲς ἀκόμη περισσότερο. Ἐκτινάσσοντας ὄχι ἀπλῶς τὸ σπρέντ στὰ ὕψη ἀλλὰ καὶ προκαλῶντας τὴν πιστοληπτικὴ ὑποβάθμιση τῆς χώρας σὲ ἐπίπεδα χαμηλότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ σήμερα βρίσκεται ἡ Αἴγυπτος σὲ περίοδο ταραχῶν!!

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα ἐκτινάχθηκαν ἀκριβῶς ἀπὸ τότε ποὺ ἐτέθη ἐν ἰσχύι ἡ συγκεκριμένη διάταξη, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2009 κατὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ ΠαΣοΚ μέχρι τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2010, ἀπὸ 100 περίπου basis points σὲ …450! Ἡ ζημία ἐκτιμᾶται σὲ πολλὰ δισεκατομμύρια εὐρὼ ἐπιπλέον τοκοχρεωλύσια. Καὶ ἔτσι ἔγινε καὶ ξαφνικὰ προέκυψε ἡ «λύση» τοῦ Μνημονίου. Μίας καταπτύστου συνθήκης, παντελῶς παράνομης καὶ μὲ ὅρους ὄχι ἀπλῶς ἀντισυνταγματικοὺς ἀλλὰ σὲ κάθε ἐπίπεδο ἀνόμους!

Ἡ μεθοδευμένη συκοφαντία περὶ τῆς ἐγχωρίου ἀγορᾶς καὶ οἰκονομίας, ὑποστηρίχθη τότε ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς σὲ ἔντονους τόνους καλβινιστικῆς «ήθικῆς», γιὰ λόγους ἰδίου συμφἐροντος διότι προσπαθοῦσαν νὰ ἀρνηθοῦν τὶς τεράστιες εὐθύνες τους στὴν διακύβευση ὁλοκλήρου τῆς Εὑρωπαϊκῆς οἰκονομίας καὶ τοῦ εὐρώ. Εὐθύνες ποὺ τελικὰ ΔΕΝ ἀπέφυγαν, ὅπως σήμερα γνωρίζουμε ἀπὸ πληθώρα δημοσιευμάτων τῶν ἐγκυροτέρων οἰκονομικῶν ἐντύπων τῆς Εὑρώπης.

Ἔκτοτε ὁ Τζέφρυ καὶ τὰ λοιπὰ παρανοϊκὰ ἀφεντικὰ του, ξεκίνησαν μία πρωτοφανὴ προσπάθεια κατασυκοφαντήσεως τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματικῶν καὶ τῆς ἀναγωγῆς τῆς φοροδιαφυγῆς (ἀσχέτως ἐὰν οἱ φόροι ἦτσαν δίκαιοι ἢ ὄχι, καὶ ἀσχέτως ἐὰν ἡ διαχείρηση τοῦ δημοσίου χρήματος ἐκ τῶν φόρων ἦταν ὀρθολογικὴ καὶ νόμιμη ἢ ὄχι) σὲ… ὑπ΄ ἀριθμόν 1 ἔγκλημα (!). Καὶ ἀσχέτως ἐὰν ἡ πραγματικὴ οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς χώρας ἦταν πολὺ διαφορετική.

Ἡ ἀλήθεια ἀνεδύθη πολὺ ἀργότερα:

ΤΟ ΒΗΜΑ – ἡ μεταστροφὴ ἑνὸς «σκληροῦ»

Ὡρύεται λοιπὸν ὁ Τζέφρυ-Σἀιλοκ περὶ νόμων -καὶ μάλιστα καταχρηστικότατων, ὅπως οἱ καπνοαπαγορευτικοί-, ὅμως δὲν εἴδαμε κανέναν πολιτικὸ ἢ οἰκονομικὸ παράγοντα τοῦ δημοσίου νὰ τιμωρεῖται γιὰ τὶς καταχράσεις τοῦ δημ. χρήματος (Βατοπέδι, Ζίεμενς κ.ἄ.), δὲν εἴδαμε καμμία ἀπόδοση εὐθυνῶν γιὰ τὴν ἀπάτη τοῦ «σόρτινγκ»/Τ10 ἢ τὴν ἄνευ προηγουμένου συκοφαντία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ δυνατῆς ἀγορᾶς, δὲν εἴδαμε τὴν νομικὴ ἀκύρωση τῶν καταχρηστικότατων φόρων ποὺ ὁ Τζέφρυ ἐπιμένη νὰ προωθῇ, καὶ φυσικὰ δὲν ἔχουμε ἀκόμη δεῖ τὸ παραμικρὸ δείγμα σεβασμοῦ καὶ ὑπακοῆς στοὺς Νόμους τῆς χώρας, ποὺ ὁ κοινωνικὰ αὐτιστικὸς Τζέφρυ-Σἀιλοκ ἐκλήθη νὰ ὑπηρετήσῃ.

Ἐπιπλέον καὶ ἐπειδὴ ὁ Τζέφρυ καὶ τὰ λοιπὰ ἐλβετοτσάνταλα ἀφεντικὰ του, ἔχουν ἀρχίσει νὰ ψυλλιάζονται ὅτι τὸ κόλπο δὲν ἔχει πιάσει, ποντάρουν στὸ τελευταῖο τους χαρτί, τὴν προσπάθεια τῆς ἐπιβολῆς τῆς ἀνομίας τους μέσω τοῦ φόβου καὶ τῆς καταστολῆς τῶν πολιτῶν:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΗΘΟΥΣ

Τὰ πρόσφατα γεγονότα στὴν Αἴγυπτο δείχνουν τὴν παντελὴ ἀποτυχία τέτοιων πρακτικῶν, ὅπως καὶ ὅτι μόνον οἱ ἄνομοι, ἄδικοι καὶ ἐθνοπροδότες δικτάτορες ἐπιλέγουν τέτοιες μεθόδους.

Εἶναι ὥρα λοιπὸν οἱ Νόμοι νὰ ξυπνήσουν καὶ ὁ Τζέφρυ καὶ τὰ λοιπὰ έλβετοτσάνταλα νὰ συλληφθοῦν, νὰ δικαστοῦν καὶ νὰ καταδικαστοῦν. Ἐδῶ δὲν εἶναι Αἴγυπτος λαμόγια.. 🙂

Ἡμέρα Κρίσεως, του Jean-Leon Gerome

Ἡμέρα Κρίσεως, του Jean-Leon Gerome

Πέρσεια Ἑκάτη

Τὸ παραπάνω πρωτο-δημοσιεύθηκε στὶς 5 Φεβρουαρίου 2011.

(Visited 77 times, 1 visits today)
Leave a Reply