Θὰ γεμίσῃ δῆλα δὴ ἡ Ἀφρικὴ λευκὰ παιδάκια…

Τοῦ «ἀντιῤῥατσισμοῦ» ὁ ῥατσισμός.Δὲν ξέρω ἐὰν τὸ ἔχετε ἀντιληφθῇ, ἀλλὰ τελικῶς ὅλοι αὐτοὶ οἱ φερόμενοι ὡς «ἀντιῤῥατιστές», δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπὸ ῥατσιστὲς τοῦ κερατᾶ. Εἶτε καλοπληρωμένοι (ὀνόματα καὶ μὴ χωριά…), εἶτε φανατικὰ ἄσκεφτοι ὀπαδοί, εἶτε σκέτο ἀνόητοι ποὺ ἀναπαράγουν ὅσα τοὺς ὑπαγορεύσουν κι ἀβούλως βρίσκονται εἶτε ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἑνὸς ἄκρου εἶτε ἀπὸ τὴν ἄλλην… «Τυχαίως»… (Ναί, κι αὐτὸ συμβαίνει… Ἔχω δῇ ἀνθρώπους νὰ πηγαίνουν ἀπὸ τὸ ἕνα ἄκρο στὸ ἄλλο, διότι μία φράσις ἤ μία εἰκόνα τοὺς ἄλλαξε τὰ μυαλά… Πάντα παραλόγως κι ἄνευ ἐπιχειρημάτων…!!!)
Ὁ Ἕλλην οὐδέποτε ἦταν ῥατσιστής. Τὸ τὶ πασχίζουν νὰ μᾶς πείσουν εἶναι ἄλλο ἀνέκδοτο, τελείως διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν πραγματικότητα.
Ἐμεῖς οὔτε φερθήκαμε ὑπεροπτικῶς οὔτε ἐπιθετικῶς οὔτε βιαίως σὲ κάποιον ποὺ ἔφθασε ἔως ἐδῶ. Πολλῷ δὲ μᾶλλον δὲν στραφήκαμε κατὰ τῆς ζωῆς του, τῆς οἰκογενείας του καὶ τῶν ἀτομικῶν του δικαιωμάτων. (Δὲν καταπιάνομαι μὲ ἐξαιρέσεις, διότι σὲ κάθε κανόνα ὑπάρχουν καὶ οἱ ἐξαιρέσεις του.)
Ἀντιθέτως μάλλιστα, προσφέραμε πάντα στήριξι, περίθαλψι, προστασία, ἀκόμη κι ὅταν αὐτοὶ ποὺ βοηθούσαμε μὲ τὸ ἕνα χέρι ἐλάμβαναν τὴν βοήθεια καὶ μὲ τὸ ἄλλο μᾶς λήστευαν ἤ μᾶς βίαζαν ἤ μᾶς δολοφονοῦσαν…

Τὸ νὰ μὴν θέλουμε ὅμως νὰ πλημμυρίσῃ ἡ χώρα μας ἀπὸ ὅλες τὶς φυλὲς τοῦ πλανήτου δὲν εἶναι δεῖγμα ῥατσισμοῦ, ἀλλὰ κοινῆς λογικῆς. Ἐὰν ἦταν δεῖγμα ῤατσισμοῦ θὰ εἴχαμε πιάσῃ τὶς καραμπίνες ἐδῶ καὶ καιρὸ καὶ θὰ «καθαρίζαμε» διαφορετικῶς… Γιὰ νὰ μὴν τὸ κάνουμε, κάτι σημαίνει…
Ἐμεῖς λοιπὸν προτιμοῦμε τὸν διάλογο, καταθέτοντας ἐπιχειρήματα, πασχίζοντας νὰ ἀποδείξουμε πὼς παρατράβηξε ἡ συλλογὴ καὶ ἠ συσσώρευσις ὅλων τῶν φυλῶν τοῦ πλανήτου σὲ ἕναν τόσο μικρὸ τόπο.
Ἀλλά τί λέμε τώρα; Σέ ποιόν τά λέμε; Σέ αὐτούς πού πληρώνονται γιά νά κάνουν τήν χώρα πολύχρωμη; Δἒν γίνεται… Εἶναι ἀπὸ τὴν ἀρχή του παράλογον… Στημένο τὸ παιχνίδι…

Ἐὰν ὅμως θέλουμε νὰ τὸ πιάσουμε στὴν σωστή του διάστασι, θὰ πρέπῃ νὰ ἀρχίσουμε νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὴν ἐπίθεσι τῶν «ἀντιῤῥατσιστῶν» μὲ τὰ ἴδια ὅπλα…
Τί μᾶς ἔφεραν; Πολύχρωμες φυλές… Ἀπό ποῦ μᾶς τίς ἔφεραν; Ἀπὸ κάθε μεριὰ τοῦ πλανήτου.
Πῶς θά φαινόταν σέ αὐτές τίς πολύχρωμες φυλές τό νά ἀρχίσουμε κι ἐμεῖς νά ἐπιλέγουμε τίς δικές τους χῶρες ὡς τόπους διαβιώσεως; Πῶς θά φαινόταν σέ αὐτές τίς φυλές ἐάν τούς ἐπιβάλαμε διά τῆς βίας τήν παρουσία μας, διότι ἐν τελῶς ῥατσιστικῶς δέν θά μᾶς ἤθελαν;
Πῶς θά μᾶς ἀντιμετώπιζαν ὅλοι οἱ «ἀντιῤῥατιστές τοῦ πλανήτου»; Ὥς ἄτομα πού δικαίως θά ἐφαρμόζαμε τά ὅμοια ἤ ὡς κάτι ἄλλο;

Δὲν θὰ μάθουμε…
Γιὰ τὴν ὥρα, πρὸ κειμένου νὰ διασκεδάσετε, σᾶς παραθέτω ἕναν πολὺ χαριτωμένο διαδικτυακὸ διάλογο ποὺ ἔκανε  ἡ Πέρσεια ἀστειευομένη…

Ἀναμένοντας λοιπὸν ἀπαντήσεις, ἀπὸ τὸν συμπαθὴ αὐτὸν τύπο ποὺ ἔκανε τὴν δημοσίευσι…

Φιλονόη.

Αρνούμαι να δεκτώ την ιδέα ότι η ανθρωπότητα είναι τόσο τραγικά περιορισμένη στα μαύρα μεσάνυχτα του ρατσισμού και του πολέμου που η φωτεινή ημέρα της ειρήνης και της αδελφότητας δεν μπορεί να γίνει ποτέ πραγματικότητα Martin Luther King,

Αρνούμαι να δεκτώ την ιδέα ότι η ανθρωπότητα είναι τόσο τραγικά περιορισμένη στα μαύρα μεσάνυχτα του ρατσισμού και του πολέμου που η φωτεινή ημέρα της ειρήνης και της αδελφότητας δεν μπορεί να γίνει ποτέ πραγματικότητα
Martin Luther King,

Ἄ, τὶ ὡραῖα, θὰ γεμίσει δηλαδὴ ἡ Ἀφρικὴ λευκὰ παιδάκια; Γιατὶ ὄχι, νὰ ὑπάρχουν πολλοὶ πολλοὶ λευκοὶ ἐκεῖ, νὰ ἔχουν καὶ πολιτικὰ δικαιώματα, νὰ ἀνακατεύονται στὶς κυβερνήσεις καὶ ὅλα. Σωστά;

Σωστά. Δὲν ὑπάρχουν οὔτε κατὰ διάνοια σὲ τέτοιες ἀναλογίες, ὅπως στὴν Ἑλλάδα, ἢ σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Σίγουρα αὐτὸ πρέπει νὰ ἀλλάξῃ, νὰ ὑπάρξῃ “διαφορετικότητα” ἐκεῖ. Ἐπίσης στὶς φωτογραφίες ἀπὸ ὁπουδήποτε στὴν Ἀφρικὴ ὑπάρχουν ὑπερβολικὰ πολλοὶ μαῦροι, καὶ κανένας λευκός. Αὐτὸ ὁπωσδήποτε πρέπει νὰ ἀλλάξῃ καὶ νὰ ὑπάρχῃ diversity. Τὰ δὲ σχολεῖα εἶναι ἀπαράδεκτα! Ἄκρατος ρατσισμός. Πουθενὰ λευκοὶ πόσο μᾶλλον Ἀσιάτες. Μὰ ἐπιτρέπεται;

ΥΓ: Νὰ μὴν ξεχάσουμε νὰ γίνῃ σοβαρότατο θέμα μὲ κάποιες πολὺ ῥατσιστικὲς χῶρες, ὅπως ἡ Ζιμπάμπουε. Καὶ ἡ Ν. Ἀφρική, ἄλλωστε ἀποικία ὀλλανδῶν ἦταν, πρέπει νὰ ἐπιστραφῇ στοὺς ἀρχικοὺς της κατοίκους.
Μιλῶντας γιὰ ἀρχικοὺς κατοίκους, κάτι πρέπει νὰ γίνῃ μὲ τὶς ἀποικίες μας στὴν β. Ἀφρική. Μόνον ἡ Ἀλεξάνδρεια κρατάει ἀκόμη. Ἐπίσης ἡ Φοινίκη νὰ ἐπιστραφῇ καὶ νὰ φύγουν οἱ Τούρκοι ἀπὸ τὴν Μ. Ἀσία. Ἐπιστροφὴ στοὺς γηγενεῖς κατοίκους, κάτω ὁ ῥατσισμός.
Ἄ, καὶ νὰ γίνουν ἐκστρατεῖες ἐνοχοποιήσεως γιὰ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΣΙΑ, γιατὶ κάποτε πρὶν αἰῶνες εἶχαν ἐπιτεθεῖ κάποιοι μεμονωμένοι πρόγονοὶ τους στὴν Εὐρώπη, χαμὸς ἔγινε. Νὰ πληρώσουν γιὰ τὰ ἐγκλήματά τους, ὅλοι οἱ ἀσιάτες, οἱ σημερινοί, μὲ πλήρη συλλογικὴ εὐθύνη γιὰ ὅλους ποὺ δὲν εἶχαν σχέση, μέχρι καὶ τὴν Ἰαπωνία. Ἄντε, τόσα μάθαμε ἀπὸ τὴν “ἀντιρατσιστικὴ” “ῥητορική” τόσο καιρό, νὰ μὴν τὰ ἐφαρμόσουμε;

ἡ συντροφιὰ τοῦ περιβάλλοντος

Σημείωσις

Δὲν θέλουμε κάτι ἀπὸ κάποιον.
Τὸ μόνον ποὺ ἀξιώνουμε καὶ διεκδικοῦμε εἶναι ἡ ἐλευθερία μας καὶ ἡ ἀνεξαρτησία μας.
Πάντα δεχόμασταν τοὺς πάντες… Ὅμως τώρα τὸ παράκαναν…
Καιρὸς νὰ περάσουμε στὴν …ἀντεπίθεσιν.
Θέλουμε λοιπόν παύσι τοῦ ῥατσισμοῦ; Ἀπό κάθε πλευρά;
Ἔ, εὐκαιρία νὰ τὸ πιάσουμε ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές…
Δὲν γίνεται νὰ ζητοῦν μόνον ἀπὸ ἐμᾶς νὰ παύσουμε νὰ εἴμαστε αὐτὸ ποὺ μᾶς χαρακτηρίζουν. Θὰ πρέπῃ καὶ οἱ ἄλλοι, οἱ ὅποιοι ἄλλοι, νὰ δεχθοῦν στὶς χῶρες τους ὀρδὲς λευκῶν, πρὸ κειμένου νὰ «ἰσοῤῥοπήσουν» τὰ δεδομένα.
Καὶ εἶμαι βεβαία πὼς ἐφ΄ ὅσον οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἀπέτυχαν, στὶς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας θὰ ὑπάρχουν θαυμάσιες εὐκαιρίες γιὰ νὰ ἐπανακάμψουν οἰ βαλόμενοι πανταχόθεν Εὐρωπαῖοι..
Κι ἐπεὶ δὴ κάποιοι τὸ παρατράβηξαν, νομίζω πὼς ἔφθασε ἡ στιγμὴ νὰ ἀρχίσουμε κι ἐμεῖς νὰ τὸ …παρατραβᾶμε.
Καιρὸς νὰ περάσουμε στὸ ἄλλο ἄκρον, μήπως καὶ ἐπὶ τέλους, ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἔκαναν τὴν ἀντίληψι πουρέ, τὰ τελευταῖα χρόνια, γἰνει κατανοητὸ πὼς ναί, ἤ θὰ δεχθοῦν τὴν ἐξάπλωσι ὅλων τῶν φυλῶν πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν, ἤ ἐπὶ τέλους νὰ ἀφήσουν τοὺς λαοὺς μόνους τους νὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὶς διαδρομὲς τῶν ἐξελίξεῶν τους…

Τὰ παρακάτω σχόλια εἶναι τῆς Πέρσειας. Διασκέδασα ἀφάνταστα, ἰδίως μετὰ ἀπὸ τὴν …ἀποχώρησι τοῦ ὅποιου κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν φωτογραφία. Ἐλπίζω νὰ διασκεδάσατε κι ἐσεῖς…

(Visited 176 times, 1 visits today)
Leave a Reply