Εἶσαι ὅλα ὅσα ἔχεις…

Εἶσαι ὅλα ὅσα ἔχεις...Ὅλοι μας ἔχουμε ἐπιθυμίες καὶ αἰτήματα ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς  πιστεύει ὅτι ὁ δικός του τρόπος, γιὰ νὰ γίνουν τὰ πράγματα, εἶναι ὁ καλλίτερος. Ἀνύπαντρος ἤ ἐλεύθερος, μὲ παιδιὰ ἤ χωρὶς παιδιά, κάθε ἡμέρα ὁ κάθε ἄνθρωπος κάνει τουλάχιστον ἕνα συμβιβασμό. Ὑπάρχουν μικροὶ συμβιβασμοὶ ἀλλὰ καὶ μεγαλύτεροι. Ὑποφερτοὶ συμβιβασμοί, ποὺ εἶναι αὐτοί, τοὺς ὁποίους ἀποδεχόμαστε πλήρως, γιατὶ ὑπάρχει μιὰ γνώση ἐκ τῶν προτέρων καὶ ἔτσι γνωρίζουμε ἀκριβῶς γιατὶ ὑποκύπτουμε.

Ἄλλοι συμβιβασμοὶ εἶναι δυνατοὶ καὶ ἀθόρυβοι. Εἶναι δυνατοὶ γιατὶ ἐνδεχομένως νοιώθουμε ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἀποφύγουμε καὶ ἀθόρυβοι γιατὶ δὲν τοὺς συνειδητοποιοῦμε. Κάθε συμβιβασμός που κάνουμε εἶναι ἔνα νόμισμά ποὺ προσπαθοῦμε μὲ αὐτὸ νὰ ἐξαγοράσουμε μιὰ μελλοντικὴ εὐτυχία.
Συμβιβαζόμαστε ἀπὸ φόβο καὶ ἀπὸ ἄγνοια, ὅταν δεν γνωρίζουμε ἀκριβῶς τὶς ἀξίες μας ἀλλὰ καὶ τό τὶ ἔχει σημασία γιὰ ἐμᾶς καὶ ἀπὸ τὸν φόβο τῆς ἀποτυχίας ἤ τῆς ἀπορρίψεως ἤ ἀπὸ τὸν φόβο τῆς μοναξιᾶς.

Ἂν θὲς να καλύψεις τὶς ἀνάγκες σου καί τὶς ἐπιθυμίες σου, χρειάζεται νὰ περάσεις ἀπὸ τοὺς συμβιβασμοὺς στὴν ἀποδοχή, ἡ ὁποία εἶναι μιὰ ἐντελῶς διαφορετικὴ στάση ζωῆς. Ἀποδοχὴ σημαίνει κατανοώ, καταλαβαίνω καὶ δεν μαζεύω κουπόνια θυμοῦ ποὺ θὰ τὰ ἐξαργυρώσω μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία. Ἀποδοχὴ σημαίνει ὅτι κάνω μία ἐπιλογὴ ἀνάμεσα σὲ πολλὲς ἄλλες καὶ ξέρω ἀκριβῶς γιατὶ τὴν κάνω καὶ κυρίως δὲν εἶμαι εἶμαι θῦμα.
Οἱ συμβιβασμοὶ δημιουργοῦν γκρίζες ζῶνες μέσα στὴν συνειδητότητά σου καὶ ἀργὰ ἤ γρήγορα θὰ ξεσπάσουν. Σὲ κάνουν νὰ νοιώθεις θῦμα καὶ συσσωρεύουν θυμὸ ἤ σὲ ὁδηγοῦν στὴν παραίτηση καὶ στὴν ἀπάθεια. Ἂν καταλήξεις νὰ δεκτεὶς τὸν συμβιβασμό, παρ΄ ὅλο ποὺ μέσα σου ἀντιστέκεσαι στὸ τέλος θὰ μισήσεις ὁλόκληρη τὴν συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου καὶ αὐτοῦ ποὺ τὴν δέχτηκε, τοῦ ἑαυτοῦ σου δηλαδή. Δεῖξε εὐγένεια στὶς σχέσεις, κατανόηση καὶ προσπάθησε νὰ δεῖς καὶ τὴν ἄποψη τοῦ ἄλλου προσώπου. Προσπάθησε νὰ ἐπιτευχθεῖ τὸ καλλίτερο δυνατὸ ἀποτέλεσμα γιὰ ὅλα τὰ μέρη. Πάνω ἀπὸ ὅλα μὴν διακυβεύεις τὸν ἑαυτὸ σου. Εἶσαι ὅλα ὅσα ἔχεις…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply