Κάθε περίοδος τῆς ζωῆς μας ἔχει διαφορετικὲς προτεραιότητες.

 

Κάθε περίοδος τῆς ζωῆς μας ἔχει διαφορετικὲς προτεραιότητες.Κάθε περίοδος τῆς ζωῆς μας ἔχει διαφορετικὲς προτεραιότητες. Ἕνα ἀπὸ τὰ κυριότερα μελήματά μας εἶναι νὰ μποροῦμε να ξέρουμε αὐτά που εἶναι σημαντικὰ για μας σὲ κάθε περίοδο, νὰ τοὺς δίνουμε ἐνέργεια, ἀλλὰ ταυτόχρονα νὰ διατηροῦμε τὴν ἰσορροπία μας, χωρὶς να χάνουμε τὸ βῆμα μας ἤ νὰ βάζουμε τὴν ζωὴ στὴν ἀναμονή.

Κάποια παιδιὰ αὐτὸ τὸν καιρὸ διαβάζουν γιὰ νὰ μποῦν στὸ Πανεπιστήμιο ἀλλὰ αὐτὸ δεν σημαίνει ὅτι αὔριο δὲν θὰ μποροῦν νᾶ ζοῦν πιὸ ἀνέμελα.

Κάποιες γυναῖκες αὐτὴ ταὴν στιγμὴ μπορεῖ νὰ ἔχουν βάλει τὴν καριέρα τους στὴν ἄκρη προκειμένου νὰ μείνουν μὲ τὰ παιδια τους, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι στὸ μέλλον δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δημιουργικὲς στὴ δουλειά τους. 

Προφανῶς δὲν μποροῦμε νὰ τὰ ἔχουμε ὅλα τὴν ἴδια ἀκριβῶς στιγμή…

Εἶναι ὅμως πολὺ σημαντικὸ νὰ ἔχουμε ἐπίγνωση τοῦ γιατὶ κάνουμε αὐτὸ ποὺ κάνουμε.

Ὅπως ἡ φύση ἔτσι καὶ ἡ ζωὴ ἔχει τὶς δικές της ἐποχές.

Τὸ πιὸ σπουδαῖο εἶναι νὰ νοιώθουμε τὴν πληρότητα τῶν στιγμῶν ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν εἴμαστε ἐπιτυχημένοι ἐπαγγελματίες ἤ εἴμαστε δίπλα στὰ παιδιά μας γιὰ νὰ τὰ βοηθήσουμε νὰ μάθουν νὰ γράφουν ἤ νὰ διαβάσουν ἤ νὰ τοὺς σκουπίζουμε τὶς συναχωμένες μυτοῦλες τους.

Ὑπάρχει πάντα ὁ σωστὸς χρόνος γιὰ τὸ κάθε πρᾶγμα κάτω ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ ἡ κάθε ἐνασχόλησή μας ἔχει μιὰ ἱερότητα καὶ ἔναν σκοπό.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply