Στόχος τους ἡ δουλοποίησίς μας κι ὄχι ἡ συλλογὴ φόρων.

 

Ἐνῶ δύο ἐκατομμύρια πολῖτες ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ νὰ πληρώσουν τὶς ὀφειλές τους στὴν ἐφορία … πῶς ἀπαντᾶ τό κράτος, πού νομίζεις ὅτι πρέπει νά ὑπηρετεῖ τόν πολίτη;

Μὲ ἐφάπαξ πρόστιμα στὰ ἐκπρόθεσμα ποσά, ποὺ θὰ φτάνουν μέχρι καὶ τὸ 30% σὺν ΤΟΚΟΥΣ, ποὺ ἄκομα δὲν ἀνακοινώθηκαν!
Δηλαδὴ μὲ καθυστέρηση μόνον ΔΥΟ (2) μηνῶν ἡ ὀφειλὴ θὰ αὐξάνεται κατὰ 10% σὺν τοὺς ΤΟΚΟΥΣ…
Γιὰ καθυστέρηση ἑνὸς ἔτους 20% (!) σὺν τοὺς ΤΟΚΟΥΣ καὶ για δύο (2) χρόνια καθυστέρηση 30% σὺν τοὺς ΤΟΚΟΥΣ.

Γνωρίζοντας ὅτι ἤδη 2.000.000 πολίτες δὲν ἔχουν νὰ πληρώσουν περυσινῶν καὶ προηγουμένων ἐτῶν ὀφειλές…
…δέν εἶναι πασιφανές ὅτι ἐπιδιώκουν τήν καταστροφή μας ξεκάθαρα και ὄχι την συλλογή φόρων;

Παράλληλα μὲ τὴν ἐπιτηδευμένη κατακόρυφη αὐξήση τοῦ χρέους πρὸς τὸ Δημόσιο καὶ τὴν γνωστὴ καὶ παγιωμένη ἀδυναμία τῶν πολιτῶν να πληρώσουν …ψηφίζουν νόμο για «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ» ἢ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ τῆς ἀκινήτου περιουσίας ἀπὸ τὸ Δημόσιο.
Θὰ μπορῇ κάποιος, γιὰ νὰ ἐξοφλήσῃ τὰ ἀπίθανα χρέη, ποὺ τοῦ δημιουργεῖ τὸ κράτος-κλέφτης ἀπὸ τὸ πουθενά… νὰ παραχωρῇ ἄκομα κι ἔνα δωμάτιο ἀπὸ ἔνα σπίτι ἢ κόμματι ἀπὸ ἔνα οἰκόπεδο.
Κι ἂν γίνει ἡ ἀρχή, δεδομένου ὅτι ἡ ληστεία μέσῳ φόρων ΜΟΝΟΝ θὰ ἐπιδεινώνεται καί ποτὲ δὲν θὰ ὑποχωρήσῃ … σὲ λίγα χρόνια τὸ ΤΑΙΠΕΔ θὰ ἐλέγχῃ τὰ ἀκίνητα ἐκατομμυρίων πολιτῶν…
…Κι ἐπειδὴ ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ καὶ ἀπὸ τὸ 1990 οἱ πολιτικοὶ ἔχουν πάρει χιλιάδες πραγματικά, ἀλλὰ καὶ ΕΙΚΟΝΙΚΑ δάνεια, ἀπὸ τοὺς ξένους τοκογλύφους, μὲ ἐγγυήσῃ τοῦ Δημοσίου …θὰ γίνουμε ἀπὸ ἰδιοκτῆτες… ἐνοικιαστὲς τοῦ Soros καὶ τοῦ Paulson ποὺ …κατάγονται φυσικὰ κι αὐτοὶ … ἀπὸ τὴν «ἐκλεκτή» φυλὴ καὶ ὁ Θεὸς τοὺς δίνει ὅ,τι τοῦ ζητήσουν…

Τώρα θέλησαν τὰ σπίτια μας… καὶ θὰ τὰ πάρουν!

 

Καὶ θὰ τὰ πάρουν μὲ ΝΟΜΟΥΣ (ὅπως γίνεται ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα) ποὺ θὰ ψηφίσουν οἱ πολιτικοί, ποὺ νομίζουμε ὅτι ἐκλέξαμε αὐτοβούλως…
…ὁπότε δὲν θὰ ἀντιδράσῃ σοβαρὰ κάποιος…


 Ἡ ἑπομένη γενιὰ θὰ μεγαλώσει σὲ μία ΝΕΑ ΤΑΞΗ, μία νέα καταστάση …ὅπου θὰ εἶναι αὐτονόητο ὅτι ΟΛΑ τὰ σπίτια ἀνήκουν σὲ κάποια ἐταιρία τοῦ Paulson, ποὺ τὰ ἀπέκτησε «νόμιμα», λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν τῆς δικῆς μας γενιᾶς…
Καὶ θὰ εἶναι αὐτονόητο ὅτι πρέπει νὰ πληρώνουμε ἐνοίκια γιὰ τὰ σπίτια μας, τὰ ὁποῖα πληρώσαμε τρεῖς (3) φορὲς λόγῳ φόρων, χαρατσιῶν, δημοτικῶν τελῶν κλπ.

Οἱ σιωνιστὲς τοκογλύφοι, ποὺ μέχρι καὶ τὸ 1800 κάποια κράτη κατάφερναν νᾶ τοὺς διώχνουν, γιὰ νὰ γλυτώσουν τοὺς λαοὺς ἀπὸ τὴν κατάρα τῆς τοκογλυφίας …πλέον ἔχουν ὑφάνει ἔναν ἰστό, στὸν ὁποῖο ἔχουν παγιδεύσῃ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα.
Ἀπὸ ὅπου πέρασαν …λιμὸ καὶ θάνατο ἔσπειραν.

Μπεῖτε στον κόπο να διαβάσετε τὸ κείμενο αὐτὸ ἀπὸ τὴν ΓΕΝΕΣΗ … καὶ θὰ καταλάβετε ἀπὸ πόσο παλαιὰ ἔχουν σχεδιάσει αὐτό που συμβαίνει σήμερα…
…καὶ πόσο θανατηφόρος εἶναι ἡ ὕπαρξίς τοὺς ἐπάνω στὴν γῆ.
Οἱ τοκογλύφοι λατρεύουν τὴν «δημοκρατία»,  γιατὶ μποροῦν νὰ χρηματίζουν ἢ νὰ ἐκβιάζουν πέντε ἀνθρώπους στὴν κορυφὴ …κι αὐτοὶ νὰ νομοθετοῦν ἐναντίον ἑνὸς ὁλόκληρου λαοῦ, προκειμένου νὰ τοῦ πιοῦν τὸ αἷμα, παρέα μὲ τοὺς τραπεζίτες. Τὸ ἴδιο γίνεται χιλιάδες χρόνια…
…Καὶ χιλιάδες χρόνια τώρα οἱ τοκογλύφοι ἀναλαμβάνουν τὴν εἰσπράξῃ τῶν φόρων στὰ κράτη, τῶν ὁποίων ἐλέγχουν τὰ λαμόγια τῶν κυβερνήσεων.
Διαβάστε καὶ θὰ καταλάβετε:

 Ὁ Ἰωσὴφ ἐγκατέστησε τὸν πατέρα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ, σύμφωνα μὲ τὸ πρόσταγμα τοῦ Φαραώ, εἰς τὴν ὡραιοτάτην περιοχὴν τῆς Αἰγύπτου, εἰς τὴν χώραν Ῥαμεσσή, τὴν Γεσέμ, τὴν. ὁποίαν καὶ ἔδωσεν εἰς αὐτοὺς ὡς ἰδιοκτησίαν…

 

Γεν. 47,12                 Κατά δὲ τὴν διάρκειαν τοῦ λιμοῦ ἐχορήγει ὁ Ἰωσὴφ στὸν πατέρα του καὶ τοὺς ἀδελφούς τουκαὶ εἰς ὅλα τὰ μέλη τῶν οἰκογενειὼν τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς του, σιτάρι ἀναλόγως μὲ τὰ ἄτομά που εἶχεν ἑκάστη..

 

Γεν. 47,13                 Σίτος δὲ δὲν ὑπῆρχε πλέον εἰς ὅλην τὴν χώραν, διότι ὁ λιμὸς ἐνετάθη πολύ. Ἡ χώρα τῆς Αἰγύπτου καὶ ἡ χώρα τῆς Χαναὰν ἐξηντλήθησαν ἕνεκα τοῦ λιμοῦ.

 

Γεν. 47,14                 Ὁ  δὲ Ἰωσὴφ συνεκέντρωσεν ὅλα τὰ χρήματα, ποὺ ὑπῆρχον εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ εἰς τὴν Χαναάν, πωλῶν τὸν σῖτον, τὸν ὁποῖον ἠγόραζον οἱ κάτοικοι. Ἔτσι δὲ ὁ Ἰωσὴφ συνεκέντρωσεν ὅλον τὸ ἀργύριον στὸν οἶκον τοῦ Φαραώ.

 

Γεν. 47,15                 Ἔνεκα τοῦ συνεχιζομένου λιμοῦ καὶ τῆς ἀγορᾶς τοῦ σίτου ἐξηντλήθησαν τὰ χρήματα τῶν ἀνθρώπων τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Χαναάν. Δεν εἶχον πλέον μὲ τὶ νὰ ἀγοράσουν σῖτον. Δία τοῦτο ἤλθαν πρὸς τὸν Ἰωσὴφ καὶ τοῦ εἶπον· «δὸς μας ψωμί· διατί νά ἀποθάνωμεν ἐνώπιόν σου; Τὰ χρήματα μας ἔχουν πλέον ἐξαντληθῆ».

 

Γεν. 47,16                 Ο Ἰωσὴφ τοὺς εἶπεν· «ἀφοῦ δὲν ἔχετε ἄλλα χρήματα, φέρετέ μου τὰ ζῷα σας καὶ ἀντὶ αὐτῶν θὰ σᾶς δώσω ἄρτους, ἀφοῦ ἔχουν ἐξαντληθῆ πλέον τὰ χρήματα σας».

 

Γεν. 47,17                 Ἔφεραν λοιπὸν τὰ ζῷα των οἱ Αἰγύπτιοι πρὸς τὸν Ἰωσὴφ καὶ ἐκεῖνος τοὺς ἔδωσεν ἄρτους ἀντὶ τῶν ἵππων καὶ ἀντὶ τῶν προβάτων, ἀντὶ τῶν βοῶν καὶ ἀντὶ τῶν ὄνων καὶ διέθρεψεν αὐτοὺς κατὰ τὸ ἔτος ἐκεῖνο μὲ ἄρτους ἀντὶ ὅλων τῶν κτηνῶν, ποὺ εἶχε πάρει ὑπὸ τὴν κατοχὴν του.

 

Γεν. 47,18                 Ἐπέρασε καὶ τὸ ἔτος ἐκεῖνο τῆς πείνας, ἔφθασε τὸ δεύτερον ἔτος, κατὰ τὸ ὁποῖον ἐπανῆλθον οἱ Αἰγύπτιοι πρὸς αὐτὸν καὶ τοῦ εἴπαν· «δὸς μας τρόφιμα. Μήπως, τάχα, καί θά ἐπιτρέψῃς ποτὲ σῦ ὁ κύριος μας νά ἐξοντωθῶμεν ὅλοι ἀπό τήν πεῖναν; Ἐφ’ ὅσον ἔχουν ἐξαντληθῶ τὰ χρηιματὰ μας, ἡ δὲ κινητὴ περιουσία μας καὶ τὰ ζῷα μας εἶναι πλέον ἰδικά σου, δεν ὑπολείπεται πλέον εἰς ἡμᾶς εἰ μὴ μόνον νὰ θέσωμεν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν σου τὸν ἑαυτὸν μας καὶ τὰ χωράφια μας, νὰ γίνωμεν ἀκτήμονες δοῦλοι σου.

 

Γεν. 47,19                 Διὰ νὰ μὴν ἀποθάνωμεν, λοιπόν, ἀπὸ τὴν πεῖναν ἐνώπιόν σου καὶ μείνῃ ἔρημος ἀπὸ ἀνθρώπους ἡ χώρα τῆς Αἰγύπτου, ἀγόρασε ἠμᾶς καὶ τὰ χωράφια μας, ἀντὶ τῶν ἄρτων, ποὺ θὰ μῶς δώσης. Θὰ εἴμεθα ἡμεῖς δοῦλοι τοῦ Φαραὼ καὶ οἱ ἀγροὶ μας ἰδιοκτησία του. Δὸς μας σῖτον πρὸς σποράν, διὰ να σπείρωμεν καὶ θερίσωμεν, ἔτσι δὲ νὰ ζήσωμεν, νὰ μὴ ἀποθάνωμεν καὶ ἐρημωθῇ πλέον ὁ τόπος».

 

Γεν. 47,20               Ἔτσι δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἠγόρασε διὰ τὸν Φαραὼ ὅλην τὴν χώραν τῶν Αἰγυπτίων. Διότι οἱ Αἰγύπτιοι ἐπώλησαν τὴν χώραν των στὸν Φαραώ, ἐπειδὴ ὁ μεγάλος λιμὸς διήρκεσε πολύ. Ἡ Αἴγυπτος ἔγινεν ἰδιοκτησία τοῦ Φαραῶ.

 

Γεν. 47,21                 Καὶ τὸν λαὸν ἀκόμη τὸν ἔκαμε δοῦλον στὸν Φαραῶ ἀπὸ τὸ ἕνα ἕως τὸ ἄλλο ἄκρον καὶ καθ’ ὅλα τὰ ὅρια τῆς γῆς Αἰγύπτου,

 

Γεν. 47,22                Ἐκτὸς μόνον τῆς χώρας τῶν ἱερέων. Αὐτὴν δὲν τὴν ἠγόρασεν ὁ Ἰωσήφ, διότι ὁ Φαραῶ ἔδιδε δωρεὰν στοὺς ἱερεῖς τὸ ἀπαραίτητον ποσὸν τοῦ σίτου καὶ ἐτρέφοντο ἀπὸ τὴν χορηγίαν αὐτήν, διὰ τοῦτο δὲ καὶ δεν ἐπώλησαν ἐκεῖνοι τὴν περιοχὴν τῶν.

 

Γεν. 47,23                Είπε τότε ὁ Ἰωσὴφ πρὸς ὅλους τοὺς ἄλλους Αἰγυπτίους· «ἰδοῦ, σήμερον ἔχω ἀγοράσει διὰ τὸν Φαραῶ καὶ σᾶς ὡς δούλους του καὶ τὴν χώραν σας ὡς ἰδιοκτησίαν του. Λάβετε λοιπὸν τώρα διὰ τὸν ἑαυτὸν του ὁ καθένας σῖτον πρὸς σπορὰν καὶ σπείρατε τὰ χωράφια σᾶς.

 

Γεν. 47,24                Ὅμως κατὰ τὸν θερισμὸν τῶν ἀγρῶν σας θὰ δώσετε τὸ ἕν πέμπτον τοῦ σίτου στὸν Φαραῶ τὰ δὲ τέσσερα πέμπτα θὰ τὰ κρατήσετε πρὸς σπορὰν καὶ πρὸς διατροφὴν ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ οἴκου σας».

 

Γεν. 47,25                Ἐκεῖνοι δὲ εὐχαριστημένοι ἀπήντησαν· «μᾶς ἔσωσες! Εὑρήκαμεν ἐνώπιόν σου χάριν, ἐνώπιον τοῦ κυρίου μας. Θὰ εἴμεθα δοῦλοι στὸν Φαραῶ».

 

Γεν. 47,26                Τότε δὲ ἐξέδωσε καὶ διαταγὴν διὰ τοὺς Αἰγυπτίους ὁ Ἰωσήφ, ἡ ὁποία ἰσχύει καὶ μέχρι σήμερον· να δίδεται ἀπὸ τὰ προϊόντα τῆς γῆς Αἰγύπτου τὸ ἕν πέμπτον στὸν Φαραώ, ἐκτὸς τῆς γῆς τῶν ἱερέων. Ἡ γῆ αὐτὴ δὲν ἀνῆκεν στὸν Φαραώ.

 

Γεν. 47,27                Ὁ Ἰακὼβ ἐγκατεστάθη εἰς τὴν χώραν τῆς Αἰγύπτου, εἰς τὴν περιοχὴν Γεσέμ, τὴν ὁποίαν ἐπῆραν ὡς ἰδιοκτησίαν των. Ἐκεῖ δὲ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰσραὴλ ηὐξήθησαν καὶ ἐπληθύνθησαν παρὰ πολύ.

 

Γεν. 47,28                Ἔζησε δὲ ἀκόμη ὁ Ἰακὼβ εἰς τὴν χώραν τῆς Αἰγύπτου δεκαεπτᾶ ἔτη· καὶ αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς τοῦ ἀνῆλθον εἰς ἑκατὸν τεσσαράκοντα ἑπτὰ ἔτη.

 

Γεν. 47,29                Ἐπλησίασαν αἱ ἡμέραι νὰ ἀποθάνῃ. Προσεκάλεσε τότε τὸν υἱὸν του τὸν Ἰωσὴφ καὶ τοῦ εἶπεν· «ἐὰν ἔχω εὔρει χάριν ἐνώπιόν σου- ὅπως καὶ πράγματι εὕρηκα- βᾶλε τὸ χέρι σου κάτω ἀπὸ τὸν μηρόν μου καὶ ὁρκίσου ὅτι θά μοῦ προσφέρῃς καὶ αὐτὴν τὴν καλωσύνην, ὅτι πιστῶς θὰ ἐκπληρώσῃς τὴν τελευταίαν μου ἐντολήν· νὰ μὴν μὲ θάψῃς εἰς τὴν Αἴγυπτον.

 

Γεν. 47,30               Ἀλλά θὰ ἐνταφιασθὼ μαζὺ μὲ τοὺς πατέρας μου εἰς τὴν Χαναᾶν. Θὰ μὲ μεταφέρῃς ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον καὶ θὰ μὲ θάψῃς στὸν τάφον των». Ὁ Ἰωσὴφ εἶπε· «θὰ κάμω, ὅπως μοῦ εἴπες».

 

Γεν. 47,31                 Τοῦ εἶπε δὲ ὁ Ἰακώβ· «ὁρκίσου» καὶ ὁ Ἰωσὴφ ὡρκίσθη ἐνώπιον τοῦ πατρὸς του. Τότε ὁ Ἰακὼβ προσεκύνησεν στὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου τοῦ υἱοῦ του, ἡ ὁποία ἐσυμβόλιζε τὴν βασιλικήν του ἐξουσίαν.

«Σίγμα»

Τὸ ἀπόσπασμα άπὸ ἐδῶ:

Ποτὲ δὲν ἀκούσαμε κάποιον νὰ ἀμφισβητῇ τὸ θέμα τῶν δανείων…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Στόχος τους ἡ δουλοποίησίς μας κι ὄχι ἡ συλλογὴ φόρων.

Leave a Reply