Εἶναι λοιπὸν πολιτικοὶ καὶ ΟΧΙ οἰκονομικοὶ οἱ λόγοι φορομπηχτισμοῦ.

Εἶναι λοιπὸν πολιτικοὶ καὶ ΟΧΙ οἰκονομικοὶ οἱ λόγοι φορομπηχτισμοῦ;ΕΧΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ:
Τὸ κεντρικὸ ἐξουσιαστικὸ μοντέλο στὴν πραξικοπηματικὴ ΕΕ ἔχει ὑψηλὰ ἐπίπεδα φόρων, κανονισμοὺς καὶ ἀσφυκτικὸ ρεγουλάρισμα ἀγορᾶς καὶ συνεκδοχικὰ μία συνεχὴ ἀνάγκη τροφοδοτήσεώς του μὲ χάρτινο χρῆμα.

Καὶ ἐρωτῶ: ἐφόσον ἡ ΕΚΤ (καὶ γενικὰ μία κεντρικὴ τράπεζα) μπορεῖ νὰ τυπώνῃ χρῆμα γιὰ νὰ συνεχίζῃ νὰ τροφοδοτῇ τὸν ἐαυτό του ΠΡΟΣ ΤΙ ἡ ὑψηλὴ φορολογία, τὰ ἄχρηστα ρεγουλαρίσματα, τὰ ὑψηλὰ πρόστιμα κτλ ποὺ ἀπομυζοῦν τὰ χρήματα τῶν πολιτῶν του καὶ τοὺς ἐμποδίζουν νὰ κυκλοφοροῦν, νὰ παράγουν κέρδος, ἐργασιακὲς θέσεις καὶ γενικῶς νὰ οἰκονομοῦν; Ἀπλὴ ἠλιθιότητα; Ἤ μήπως ὄχι;
Ποίο θὰ ἤταν τὸ ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ ἰδίου συστήματος, ἐὰν οἱ φόροι (ἄμεσοι & ἔμμεσοι) ἦταν ἐλάχιστοι, τὰ ρεγουλαρίσματα ἐλαχιστοποιημένα, ὁ παρεμβατισμὸς στὴν ἰδιωτικὴ ζωή ἀνύπαρκτος καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀφήνονταν δίχως πρήξιμο νὰ κυκλοφοροῦν, νὰ ἐμπορεύονται, νὰ ἐργάζονται καὶ νὰ οἰκονομοῦν;

Ἄρα κάτι ἄλλο συμβαίνει μὲ τὴν χρήση χάρτινου χρήματος καὶ ἀφορᾷ τὴν ἐπιβολὴ δικτατορικῶν ρεγουλαρισμάτων (ὑπὸ τὴν προπαγάνδα διαφόρων στημένων ὁμάδων πιέσεων/ἀκτιβιστῶν/σωτήρων). Μὲ σκοπὸ:
-τὴν ἐπιβολὴ ἰδεολογιῶν (ἄμεσα σχετιζόμενες μὲ ἕναν κενὸ ἠθικουρισμὸ καὶ ποὺ εἶναι ἐκτὸς πραγματικότητος, ἀνεφάρμοστες καὶ βλαπτικὲς μὲ πολὺ ἄσχημες κοινωνικὲς συνέπειες… ) γιὰ νὰ συντηροῦν στὴν ἐξουσία τοὺς πραξικοπηματίες.
-τὴν ἐξόντωση κάθε πολιτικοῦ ἀντιπάλου καὶ κάθε δραστηριότητος του ποὺ θὰ ἀποφέρει πλουτισμό, ὥστε νὰ μὴν μπορέσῃ νὰ ἀποκτήσῃ ἐξουσία (ἐδῶ ὑπάγεται ἡ προπαγάνδα γιὰ δῆθεν “φοροδιαφυγή” καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ πραγματικὸς της ρόλος).

Εἶναι λοιπὸν πολιτικοὶ καὶ ΟΧΙ οἰκονομικοὶ οἱ λόγοι φορομπηχτισμοῦ, ἐπιβαρύνσεων σὲ ἀκίνητα-γῆ, καταστροφὴ τῆς ἀνθρωπίνου ἐμπορικῆς δραστηριότητος κ.ο.κ. Ὅπως καὶ τῶν τρομοεκστρατειῶν παντὸς εἴδους γιὰ ἐπιβολὴ περισσοτέρων ρεγουλαρισμάτων.
Τὸ κάνουν ἐπίτηδες.

Πέρσεια Ἑκάτη

εἰκόνα

(Visited 12 times, 1 visits today)
One thought on “Εἶναι λοιπὸν πολιτικοὶ καὶ ΟΧΙ οἰκονομικοὶ οἱ λόγοι φορομπηχτισμοῦ.

Leave a Reply