Μὰ ἡ ἀξία μου, ὡς ἀνθρώπου, πάντα ὑπάρχει.

Νομίζω ὅτι οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι βασανίζονται ἀπὸ μιὰ διπλῆ προσδοκία: νὰ εἶναι πάντα σημαντικοὶ στὴν μνήμη κάποιου καὶ ἐκεῖνοι ποὺ τοὺς ἐπλήγωσαν νὰ ἐπανορθώσουν. Συνήθως συμβαίνει τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο, οἱ ἄλλοι τοὺς ξεχνοῦν καὶ τίποτα δὲν ἐπανορθώνεται …..
Μέχρι τὴν μαγικὴ στιγμή…
Μέχρι τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν τὸ χρειάζονται πιά.
Μέχρι τὴν στιγμὴ ποὺ μποροῦν νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ γεγονὸς ὅτι μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι σημαντικοὶ γιὰ κάποιους καὶ νὰ μὴν ἐπανορθώσουν γιὰ τὰ λάθη τους ποτέ, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μειώνει τὴν ἀξία τους καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ νοιώθουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους.

Αὐτὴ ἡ συνειδητοποίησις κάνει τὰ πάντα νὰ ἀλλάξουν…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply