Ἀρκεῖ νὰ κρώζῃς καθημερινῶς, περὶ τοῦ πόσον μισεῖς τὸν ἐθνικοσοσιαλισμόν, μὴ καὶ σὲ προσέξουν…

Ἀρκεῖ νὰ κρώζῃς καθημερινῶς, περὶ τοῦ πόσον μισεῖς τὸν ἐθνικοσοσιαλισμόν, μὴ καὶ σὲ προσέξουν...Ὑπάρχει ἀσφαλέστατος τρόπος νὰ διδάξῃς, νὰ εὐαγγελίσῃς τὸν Ἐθνικοσοσιαλισμὸν καὶ πᾶσαν ἄλλην παρομοίαν «ἀνθρωπιστικὴν» κοσμοθεωρίαν, εἰς λαοὺς ἀγνοούντας τόσον τὴν ἔννοιαν τοῦ Ἔθνους, ὅσον καὶ αὐτὴν ταύτην τοῦ σοσιαλισμοῦ…
Ἀρκεῖ νὰ εἶσαι φοβικὸς καὶ μανιοκαταδιωκτικὸς μέχρι παραφροσύνης.
Ἀρκεῖ νὰ κρώζῃς καθημερινῶς περὶ τοῦ πόσον μισεῖς τὸν ἐθνικοσοσιαλισμόν, μὴ καὶ σὲ προσέξουν τίποτε «ἰθύνοντες» καὶ «στρώσει» καλύτερον ἡ ζωούλα σου…
Δύνασαι αἴφνης, νὰ ἐπισκεφθῇς κάποιον «καταυλισμὸν» (δηλ. στρατόπεδον συγκεντρώσεως) τῶν Ναβάχων ἐρυθροδέρμων.
Ἐκεῖ νὰ τοὺς ἀπλώσῃς διάφορα προπαγανδιστικὰ πατσαβούρια, λέγοντάς τους νὰ μὴ χρησιμοποιοῦν τὸ (προκολομβιανὸν) ἱερὸν των σύμβολον, διότι ἕνας παράφρων δεκανεὺς ἐκ μιᾶς χώρας καλουμένης Αὐστρία, ἔκανε «κακὰ πράματα» εἰς διαφόρους -ἢ εἰς …συγκεκριμμένους- «καλοὺς ἀνθρώπους», φέρων αὐτὸ τὸ σύμβολον εἰς τὸν βραχίονά του.
Μετὰ τοὺς βάζεις νὰ ὑπογράψουν ὅτι δὲν θὰ τὸ ξαναχρησιμοποιήσουν πιά.
(Ἀφοῦ τοὺς πείσῃς προηγουμένως ὅτι ὁ παπποῦς σου, ποὺ τοὺς «μπουζούριασε» στὸν «καταυλισμὸν» δὲν ἔχει καμιὰν σχέσιν πρὸς τὸν …παράφρονα Αὐστριακὸν δεκανέα).

Η ΕΙΚΩΝ: Ναβάχοι Ἐρυθρόδερμοι, «διδασκόμενοι» νὰ μὴ χρησιμοποιοῦν τὸ πανάρχαιον σύμβολον τῆς φυλῆς των. (Περίπου 1950)

Φρεάντλης

Σημείωσις

Ἔχω φθάσει πλέον στὸ σημεῖον νὰ φρονῶ ὅτι αἱ σύγχρονοι κοινωνίαι ἀπαρτίζονται ἐκ δύο εἰδῶν προσώπων, ἐξ ἵσου ἠσκημένων εἰς τὴν ὑποκρισίαν:
1. Ἐκ κρυπτοναζιστῶν.
2. Ἐξ ὑποδυομένων τὴν «Ἀντιναζιστικὴν Ἑκάβην», βέβαιοι ὅτι θὰ τύχουν κάποιας «ἀνταμοιβῆς»…

Νὰ σταματήσουν οἱ λογῆς «ἀντιναζισταὶ» ὑποκριταὶ νὰ ἀναζητοῦν τὰς πηγὰς τοῦ ναζισμοῦ εἰς τὸν γερμανικὸν ῥομαντισμόν, τὴν Συνθήκην τῶν Βερσαλλιῶν καὶ στὸν …Νῖτσε καὶ νὰ κοιτάξουν τὰ μοῦτρα των στὸν καθρέπτην, διαβάζοντες τὴν Βίβλον, τὸν Θουκυδίδην κλπ. ἄλλα «μπαγιάτικα».

Συναντῶ καθημερινῶς τόσον πολλοὺς ναζῆδες χωρὶς σβάστικαν, ποὺ εὐχαρίστως θὰ τοὺς πυροβολοῦσα.
Καὶ ἄλλους τόσους «ἀνθρωπιστὰς» ἀντιναζῆδες, κρώζοντας ἐμφανῶς καὶ εὐηκόως διὰ νὰ γίνουν ἀντιληπτοὶ ὑπὸ «κάποιων», ποὺ μοὔρχεται ν᾿ ἀρχίσω νὰ κρώζω καὶ γώ ὡς παράφρων, ἀντὶ ἄλλου χαιρετισμοῦ, …«χαϊχίτλερ»!

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply