Μία ἀόρατος κλωστή…

Μιὰ Ἀρχαία Κινεζικὴ ἱστορία λέει ὅτι μιὰ ἀόρατη κόκκινη κλωστὴ συνδέει ὅλους ἐκείνους ποὺ προορίζονται γιὰ νὰ συναντηθοῦν, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν χρόνο, τὸν τόπο, ἤ τὶς περιστάσεις. Τὸ νῆμα μπορεῖ νὰ τεντώσῃ ἢ νὰ μπερδευθῇ, ἀλλὰ ποτὲ δὲν σπάει…

Πολλὲς φορὲς δύο ἐπιφανειακὰ ἄσχετα μεταξύ τους γεγονότα, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἐρμηνευθοῦν, μπορεῖ νὰ συνδέονται καὶ νὰ ἔχουν τὸ νόημά τους. Οἱ περισσότεροι αὐτὸ τὸ ὀνομάζουν σύμπτωσι, ἤ τύχη. Ὁ Κᾶρλ Γιοῦνκ τὸ ὀνομάζει συγχρονικότητα ἤ ἀόρατο κοσμικὸ ἰστό.

Πολλὲς φορὲς συμβαίνουν κάποια γεγονότα στὴν ζωή μας καὶ τὰ ὁποῖα μᾶς ὁδηγοῦν τὴν κατάλληλο στιγμὴ στὰ κατάλληλα ἄτομα, ἔτσι ὥστε νὰ προχωρήσουμε τὴν ζωή μας πρὸς μιὰ νέα σημαντικὴ κατεύθυνσι.
Ὅταν λειτουργοῦμε σὰν ὅλα ὅσα μᾶς συμβαίνουν νὰ ἔχουν ἔνα νόημα καὶ ἕναν σκοπό, μαθαίνουμε σιγὰ σιγὰ τὴν τέχνη τοῦ συγχρονισμοῦ καὶ τότε διαπιστώνουμε ὅτι δὲν εἴμαστε μόνοι ἀλλὰ εἴμαστε προνομιοῦχα ἄτομα, στὰ ὁποῖα προσφέρεται στήριξις, καθοδήγησις, ἔμπνευσις καὶ ὅλα αὐτὰ ποὺ χρειαζόμαστε γιὰ νὰ προχωρήσουμε πρὸς τὴν κατεύθυνσις τοῦ σκοποῦ καὶ τῶν ὁραμάτων μας…

Γιῶτα Σούσουλα

5 thoughts on “Μία ἀόρατος κλωστή…

Leave a Reply