Ὁ …μαγνήτης τῆς συμφορᾶς.

Ὁ ...μαγνήτης τῆς συμφορᾶς.Ἀνάμεσα σὲ δύο δρόμους διαλέγει τὸν χειρότερο καὶ ἔχει ἔνα ἐκπληκτικὸ ταλέντο νὰ μὴν χάνῃ ἀναποδιά.
Φεύγει γιὰ διακοπὲς καὶ δεν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ μὴν πέσῃ θῦμα κλοπῆς ἢ κάποιας τοπικῆς ἰώσεως.
Κάθε ἑορτὴ καὶ σχόλη τὸν εὑρίσκει πικρόχολο, λὲς καὶ τὸ καλὸ τὸν προσβάλλει προσωπικά. Βάζει ὅλην του τὴν ἐνέργεια καὶ τὴν τέχνη γιὰ νὰ ἀποτύχῃ σὲ ὅ,τι κάνει καὶ φτιάχνει τὴν δυστυχία του μὲ τέτοιαν ἐμμονὴ καὶ μὲ τέτοιαν ἐπιτυχία, ποὺ προκαλεῖ θαυμασμό.

Κι ὅταν ἡ ζωή του εἶναι ἔνας σωρὸς ἐρειπίων, αὐτὸς ἀπολαμβάνει τὴν γλυκιὰ γεύση τῆς ἐπιβεβαιώσεως γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τὴν ζωή. Μαγνήτης τῆς συμφορᾶς, παθιασμένος δημιουργὸς καταστροφῆς.

«Κυτττάξτε νὰ δεῖτε τὶ ἔπαθα»!!! λέει καὶ γελᾶ καὶ περιγράφει μὲ λεπτομέρεια καὶ ἀκρίβεια Ἐλβετοῦ ὡρολογοποιοῦ τὶς δυστυχίες του.

Ἐπειδὴ ὅπως ὅλοι μας ἔτσι καὶ αὐτὸς θέλει ἀγάπη καὶ ἀναγνώριση, βάζει τὴν κακοτυχία σὰν ὑπογραφὴ ποὺ θὰ τοῦ τὰ ἐξασφαλίσῃ.
 Ὅταν πῆγα νὰ τοῦ πῶ κάτι χαρούμενο θύμωσε…
Ἡ καλὴ ἐκδοχὴ τοῦ προκαλοῦσε σύγχυση, ἐνῶ ἡ σταθερότης τοῦ στὴν συμφορὰ τὸν γεμίζει μιὰ παράδοξη ὑπερηφάνια, κάνοντας τὸν νὰ νοιώθῃ ἐκλεκτὸς καὶ νὰ κάθεται στὸν μεγαλοπρεπὴ θρόνο τῆς συμφορᾶς.

Αὐτὸ τὸ εἶδος ἀνθρώπου ζεῖ ἀνάμεσά μας.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply