Τὰ τέκνα τοῦ πλοιάρχου Μαλαφράντζα.

Τὰ τέκνα τοῦ πλοιάρχου Μαλαφράντζα.Κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ 20οῦ αἰῶνος, ἡ προτίμησις ἑνὸς Ἕλληνος μεταπτυχιακοῦ φοιτητοῦ ἐν Βερολίνῳ διὰ τοὺς εὐθηνοτάτους οἴκους ἀνοχῆς, τοῦ ἐστοίχισε τὴν «παρασημοφορίαν» του διὰ τοῦ ὑπερτάτου παρασήμου τῆς ἀνδροπρεπείας.
Καὶ καλά, κάτι μὲ τα περμαγγανάτ καὶ τὰ λοιπὰ σκευάσματα ποὺ ἠκολούθησαν τὴν μεγαλειώδη πορείαν τῆς Ἀντιβιωτικῆς, ὁ νέος μας ἐστάθη ἐπὶ δεκαετίας πολλὰς ἀκμαῖος καὶ ἐμεγαλούργησε καταστὰς καὶ ἴνδαλμα ἑκατομμυρίων συμπατριωτῶν του καὶ λαβὼν σπουδαῖον προσωνύμιον, συνδυάζον τὴν σοφίαν τοῦ ἡλικιώτου πρὸς τὸ χείριστον κατ᾿ Ἀριστοτέλην πολίτευμα.
Καὶ ἄφησεν ἀπογόνους δοξασθέντας ἐπίσης, φέροντας -ἀσφαλῶς- τὸ «Γαλλικὸν Πάθος» τοῦ …Βερολίνου, (κληρονομικῷ δικαιώματι), ὡς δύναταί τις νὰ συμπεράνῃ ἐκ τοῦ ὅλου βίου καὶ κυρίως τῆς πολιτείας των.
Ναί παιδὶ μου! Πρέπει νὰ ἔχῃς ΚΑΙ ΣΥ τὸ «Γαλλικὸν Πάθος» μέσα σου!
Ἄλλως πῶς δύνασαι, ἔχων κυβερνήσει μιὰν χώραν ὁλόκληρον, νὰ συμβουλεύῃς λέγων (;):
-Εἶναι προτιμότερο νὰ ἔλθει ἕνας ἄνεργος Ἕλληνας στὴν Αὐστρία καὶ νὰ μάθει κάτι τὸ καινούριο, ἀπό τὸ νὰ κάθεται ἄπραγος στὴν Ἑλλάδα…

Η ΕΙΚΩΝ: Treponema Pallidum, ἢ Ὡχρᾶ Σπειροχαίτη, χυδ. Μαλαφράντζα.

Φρέαντλης

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply