Μαργίτης

ΜαργίτηςἈπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

Ὁ Μαργίτης, ἕν ἀπολεσθὲν ἔπος, φέρεται ὡς δημιούργημα τῶν Κολοφωνίων, διότι αὐτοὶ θέλοντες νὰ σφετερισθῶσι τὸν ὍμηροΝ ἀπέδιδον τὸ ἔργον εἰς τὸν μεγάλον ποιητήν.
Ἡ διαδοθεῖσα φήμη ἔτυχεν ἀποδοχῆς ὄχι μόνον ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ ὑπὸ γνωστῶν συγγραφέων, ὅπως ἦσαν ὁ Πλάτων, ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ὁ Ζήνων ὁ Στωικός.

Ὁ Μαργίτης δὲν ἦτο παρῳδικὸν ποίημα, διότι ἡ παρῳδία ἦτο ἄγνωστος κατὰ τοὺς χρόνους, τοὺς ὁποίους ἤκμαζε τὸ ἔπος, οὔτε σατιρικὸν κατὰ τὸν τρόπον τοῦ Ἀρχιλόχου. Ἦτο μία ἁπλῆ περιγραφὴ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἐγνώριζε πολλά, ἀλλὰ ὅλα τὰ ἐγνώριζε μὲ κακὸν τρόπον (Πλάτων, Ἀλκιβιάδης Β΄, 147C, «ἐκεῖνος γὰρ ἐστιν ὁ λέγων τὸν Μαργίτην πολλὰ μὲν ἐπίστασθαι, κακῶς δὲ πάντα ἠπίστατο»), διότι ἦτο μωρός, ὅπως δεκνύει καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Φαίνεται ὅτι ἡ ὑπόθεσις ἔχει ληφθῆ ἐκ λαϊκῶν ἀναμνήσεων.
Τὸ ἀρχικὸν ποίημα ἦτο γραμμένον εἰς δακτυλικὸν ἐξάμετρον, ἀλλ’ ἀργότερον ἐγκατεσπάρθησαν εἰς αὐτὸ καὶ ἴαμβοι ὑπὸ τοῦ Πίγρητος τοῦ Ἁλικαρνασσέως, ὅπως ἐσφαλμένως λέγεται.

Ὁ Ῥωμαῖος Gaius Suetonius Tranquillus (περὶ βλασφημιῶν, 7) διέσωσε δύο χαρακτηριστικὰ τῆς μωρίας τοῦ Μαργίτου. «Μαργίτης, ὁ ἄφρων, ἀπὸ τοῦ μαργαίνειν ὃ ἐστὶ μωραίνειν. ὃν ὁ ποιήσας τὸν ἐπιγραφόμενον Ὁμήρου Μαργίτην ὑποτίθεται εὐπόρων εἰς ὑπερβολὴν γονέων φῦναι, γήμαντα δέ, μὴ συμπεσεῖν τῇ νύμφῃ ἕως ἀνασχισθεῖσα ἐκείνη τετραυματίσθαι τὰ κάτω ἐσκήψατο, φάρμακον δὲ μηδὲν ὠφελήσειν ἔφη πλὴν εἰ τὸ αἰδοῖον ἐκεῖ ἐφαρμοσθείη. καὶ οὕτω θεραπείας χάριν ἐκεῖνος ἐπλησίασεν». Εἰς τὸ λεξικὸν Σούδα ἢ Σουΐδα περιέχεται καὶ τὸ ἑξῆς ἀμίμητον «ἀγνοεῖν δὲ νεανίαν ἤδη γεγενημένον καὶ πυνθάνεσθαι μητρός, εἴ γε ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ πατρὸς ἐτέχθη».

Μιχαὴλ Χρ. Ἀλεξανδρῆς
Φιλόλογος

(ἡ σελίδα τοῦ Μιχαῆλ ἐδῶ)

φωτογραφία

(Visited 166 times, 1 visits today)
Leave a Reply