Μὴν φοβᾶσαι… (γ)

Μὴν φοβᾶσαι...Ἠ …μαγικὴ συνταγὴ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ξεπεράσουμε τὰ ὅποια ἐμπόδια, ποὺ μᾶς παρουσιάζονται στὴν ζωή, εἶναι τὸ νὰ μποροῦμε νὰ ἐλέγξουμε καὶ νὰ διαχειριστοῦμε τοὺς ὅποιους φόβους μας. Οὐσιαστικῶς εἶναι ἡ ἀπόφασις ποὺ ὀφείλουμε νὰ λάβουμε, γιὰ τὸ ἐὰν πράγματι εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ θυσιάσουμε ἀκόμη καὶ τὴν ζωή μας, γιὰ αὐτὰ ποὺ ἐπιθυμοῦμε καὶ πιστεύουμε, ἤ γιὰ τὸ ἐὰν ΔΕΝ τὰ δικαιούμαστε.
Διότι ὅταν κάποιος γνωρίζῃ τὸ τὶ  θέλει καὶ  τὸ ποῦ στοχεύει, τότε ΔΕΝ ὐπάρχουν σκοτεινοὶ φόβοι, ἱκανοὶ νὰ δημιουργήσουν ἀναστολες καὶ ἐμπόδια στὸ ταξείδι.
Τὸ ταξείδι θὰ γίνη, οὔτως ἤ ἄλλως, ἐπεὶ δὴ ὁ ταξειδευτὴς …γεννήθηκε γιὰ νὰ πραγματοποιήσῃ αὐτὸ εἰδικῶς τὸ ταξείδι.

Οἰ περισσότεροι φόβοι εἶναι σὰν τὶς σκιές.
Ὅταν φωτιστοῦν χάνουν τὶς γωνίες τους καὶ τελικῶς τὴν ἐξουσία τους.
Καὶ οἰ φόβοι φωτίζονται ἀπὸ τὴν ἀλήθεια.
Ὅσο περισσότερα γνωρίζουμε γιὰ τὸ …ταξείδι μας, τόσο περισσότερι φῶς ἁπλώνεται στὰ ἐπὶ μέρους βήματα καὶ τόσο πιὸ ἀδύναμοι γίνονται οἰ φόβοι  μας.

Ὅταν εἴμαστε ἀποφασισμένοι γιὰ κάτι, εἶναι βέβαιον πὼς ἔχουμε πολὺ περισσότερες πιθανότητες νὰ ἐπιτύχουμε, ἀπὸ τὸ νὰ ἀποτύχουμε. Κι ὅλα αὐτὰ διότι ἐκτὸς τοῦ ὄ,τι ἠ ἀπόφασις θωρακίζει, ἐπὶ πλέον οἰ φόβοι ἀδυνατοῦν νὰ βροῦν κρυφὲς πτυχὲς γιὰ νὰ φωλιάσουν.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply