Συνεχίζουμε…

Συνεχίζουμε...Ὅσα ἐμπόδια κι ἐὰν ἐμφανίζονται στὴν διαδρομή μας, ὅσα προβλήματα, ὅσες κακοτοπιές, ἐμεῖς ἔχουμε ἱερὰ ὑποχρέωσιν νὰ ἐξακολουθοῦμε τὴν πορεία μας, γιὰ τὴν ὁποίαν ἔχουμε δεσμευτεῖ, οὔτως ἤ ἄλλως. Ὁ σκοπός μας, ἡ προσωπική μας στόχευσις δῆλα δή, ἡ ὑλοποίησις τοῦ σκοποῦ καὶ τοῦ ὀνείρου μας, ΔΕΝ πρέπει νὰ ἀλλάξῃ κατευθύνσεις ἤ νὰ ἀνακόπτεται, ἐπεὶ δὴ διάφοροι παράγοντες δημιουργοῦν δυσκολίες.

Βέβαια…
Πάντα ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος νὰ ἔχουμε ἐπιλέξει λάθος διαδρομή… Δῆλα δὴ νὰ στοχεύουμε κάπου ποὺ γενικῶς, ἐὰν θὰ ὑπῆρχε πιθανότης νὰ ἐπιτύχουμε, τελικῶς νὰ μᾶς ἔκανε κακὸ ἤ νὰ ἔκανε κακὸ σὲ ἄλλους. Αὐτὴ ἡ …θεωρητικῶς ἰδεατὴ πιθανότης πάντα ἐνυπάρχει, ὡς κίνδυνος, μέσα στὶς προοπτικές μας.
Σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ὅμως ΠΑΝΤΑ ἔχουμε τὶς κατάλληλες πληροφορίες ἤ τὰ στοιχεῖα γιὰ νὰ ἐπανεξετάσουμε τὸ ἐὰν πράγματι, αὐτὸ ποὺ ἀποφασίσαμε καὶ στοχεύσαμε, χρειάζεται ἐπανεξέτασιν κι ἐπανέλεγχον.
Εἰδικότερα… Ἐὰν τὰ ἐμπόδια εἶναι ἀνυπέρβλητα κι ἐπαναλαμβανόμενα, τότε κάτι ΔΕΝ ἔχουμε προγραμματίσει καλῶς. Νὰ τὸ κυττάξουμε…

Ὅμως ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Γύρω μας ἐπικρατεῖ ὁπουδήποτε ἡ Ὕβρις, ἡ Παραλογία καὶ ἡ βρωμιά. Καὶ μέσα σὲ ἕνα τέτοιο περιβάλλον εἶναι δύσκολο νὰ παραμένῃ κάποιος καθαρός, δυνατὸς καὶ ἀπολύτως δεσμευμένος στὶς στοχεύσεις του. Αὐτὸ λειτουργεῖ ὡς ἀνασταλτικὸς παράγων γιὰ τὶς δικές μας ἐπιλογές. Δυστυχῶς…
Μὰ ἀκριβῶς σὲ περιπτώσεις ποὺ ἡ ἀμφιβολία καὶ ἡ ἀμφισβήτησις, ἀκόμη καὶ γιὰ τὶς παγιωμένες μας τοποθετήσεις, τίθενται ὑπὸ ἀμφισβήτησιν, ἀκριβῶς τότε ὀφείλουμε στοὺς ἑαυτούς μας, μὰ  περισσότερο στὰ ὅποια μας ὄνειρα, νὰ σταθοῦμε δυνατοὶ καὶ νὰ ἀπομακρύνουμε-ἀκυρώσουμε κάθε ἀρνητικὴ ἐπιῤῥοή…
Νὰ συνεχίσουμε στὴν πορεία μας ἀποφασισμένοι καὶ ἀλύγιστοι.
Νὰ συνεχίσουμε σκέτο.
Ἄλλως τέ… Ποιός ἄλλος πιό κατάλληλος ἀπό ἐμᾶς ὑπάρχει γιά νά πορευθῇ τήν …ΑΤΟΜΙΚΗ μας διαδρομή;;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply