Ὁπαδοί τῆς Θεωρίας τοῦ J. Schumpeter περὶ «δημιουργικῆς καταστροφῆς» ἀναδεικνύονται οἱ Σόϊμπλε καὶ Μέρκελ.

Ὁπαδοί τῆς Θεωρίας τοῦ J. Schumpeter περὶ «δημιουργικῆς καταστροφῆς» ἀναδεικνύονται οἱ Σόϊμπλε καὶ Μέρκελ.Ἀκραιφνεῖς ὀπαδοὶ τῆς Θεωρίας τοῦ J. Schumpeter περὶ «δημιουργικῆς καταστροφῆς» ἀναδεικνύονται οἱ Σόϊμπλε καὶ Μέρκελ. Σύμφωνα μὲ αὐτὴν γιὰ νὰ ἀντεπεξέλθουν οἱ ἐπιχειρήσεις ἢ κράτη στον ἀνταγωνισμὸ χρησιμοποιούνται ὡς ἐργαλεῖα «ἀντικοινωνικὰ καὶ ἀντεργατικὰ μαθηματικά» καὶ ἄλλες «μεταρρυθμίσεις».

*****

Μὲ μοχλὸ μιὰ μακρο-οἰκονομικὴ στρεβλὴ ἐφαρμογὴ αὐτῆς τῆς θεωρίας, ὀραματίζονται οἱ παραπάνω Γερμανοὶ ἀξιωματοῦχοι καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Τραπεζίτες καὶ ἄλλα ἐπιχειρηματικὰ συμφέροντα, μίαν ἡγεμονικὴ θέση τῆς Γερμανίας στὸ Εὐρωπαϊκὸ γίγνεσθαι.
Παράλληλα μὲ τὰ «ἐργαλεῖα» τῆς Schumpeterian «δημιουργικῆς καταστροφῆς» ἐφαρμόζουν, μὲ μοχλὸ χειραγωγουμένους Εὐρωπαϊκοὺς Θεσμούς, αὐστηρὴ λιτότητα, παγιδεύοντας, μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια τὴν Εὐρώπη, στ]π σπιρὰλ τῆς ὑφέσεω: διαρκὴς πτώσις ὅλων τῶν δεικτών, ἐξ αἰτίας τῶν διαρκῶς μειουμένων εἰσοδημάτων καὶ ἄρα τῆς μειωμένης ζητήσεως, ποὺ τελικὰ ὁδηγεῖ στὴν μειώση τῶν ἐπενδύσεων καὶ στὴν καθόζηση τῆς ἀναπτύξεως. Μόνοι δεῖκτες σὲ ἀνοδικὴ πορεία, εἶναι ἐκεῖνοι τοῦ δημοσίου χρέους καὶ τῆς φτωχοποιήσεως.

Ἐξάλλου ἡ συγκέντρωσις παραγωγικῶν βιομηχανιῶν στὸν Βορρᾶ τῆς Εὐρώπης συμπίπτει μὲ τὴν καταστροφὴ τῆς παραγωγικῆς βάσεως χωρῶν τοῦ Νότου, μὲ ἀδοκίμους τρόπους, ὅπως ἡ διασπορὰ τῆς διαφθορᾶς καὶ τὸ μαῦρο χρῆμα.

Καὶ ὅλα αὐτὰ ὅταν μὲ πλήρη μυστικότητα ἐπεξεργάζονται τὴν Διατλαντικὴ Ἐμπορικὴ Συνεργασία (TAFTA) μὲ τὴν Ἀμερική, ἡ ὁποία ἐν τέλει θὰ εὐνοήση τὴν βόρεια βιομηχανικὴ Εὐρώπη, ἡ ὁποία θὰ ἐξαγάγη αὐτοκίνητα καὶ μηχανήματα, ἐνῶ θὰ βυθίση τὶς ἀγροτικὲς οἰκονομίες τῶν χωρῶν τοῦ εὐρωπαϊκοὺ νότου μὲ τὴν ἀθρόα εἰσαγωγὴ ἀμερικανικῶν ἀγροτικῶν προϊόντων.

Ἐν κατακλείδει, ἡ Γερμανία καὶ οἱ βόρειοι γείτονές της, καταστρέφουν οἰκονομίες γιὰ νὰ σωθοῦν οἱ ἴδιες. Τὸ ὅραμα τῆς Εὐρώπης τῶν λαῶν μεταλλάσσεται σὲ ὅραμα μιᾶς Γερμανικῆς Εὐρώπης

Θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ παρομοιάσῃ ἐτοῦτο τὸ σκηνικὸ ὡς μία ἀκόμη προσπάθεια τῆς Γερμανίας να ἐκδικηθῇ τὴν ἧττα τοῦ Χίτλερ, μὲ πρῶτο θῦμα τὴν χώρα που ξεκίνησε ἡ τότε ἀντιστάσις, τὴν Ἑλλάδα.

Ὡστόσο, φαίνεται ὅτι καὶ στην παροῦσα χρονικὴ συγκυρία, πάλι ἡ χώρα μας καλεῖται νὰ ἀντιδράσῃ πρώτη στὴν νέα Γερμανικὴ ἐπεκτατικὴ πολιτική, ἀφοῦ πρῶτα καταπολεμήσει τὰ μικρόβια τῆς πολιτικῆς διαφθορᾶς καὶ τοῦ μαύρου χρήματος, ἀλλὰ καὶ ἐπαναφέροντας στὴν ἐπιφάνεια τὸ μυστικὸ ὄπλο τῶν Ἑλλήνων: τὸ φιλότιμο!
Ἰωάννης Δέμος

(Visited 24 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁπαδοί τῆς Θεωρίας τοῦ J. Schumpeter περὶ «δημιουργικῆς καταστροφῆς» ἀναδεικνύονται οἱ Σόϊμπλε καὶ Μέρκελ.

Leave a Reply