Ὁ Ἰουλιανὸς μιλᾶ γιὰ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας

Ἰουλιανὸς ὁ Μέγας *
γιὰ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας καὶ τῶν Θεσσαλονικέων.
******************************************************************************
Τοσοῦτον δὲ ἴσως οὔτε εἰπεῖν………….Τόσα μπορῶ ἴσως νὰ πῷ χωρὶς
οὔτε ἐπακοῦσαι πολὺ καὶ…………………πολυλογίες καὶ χωρὶς νὰ
ἐργῶδες, ὃτι δὴ γένος μὲν……………..γίνῳ κουραστικός: ὅτι δηλδὴ εἶναι
αὐτῇ σφόδρα Ἑλληνικόν,………………..ἀπὸ γενεὰ καθεαυτοῦ Ἑλληνική,
Ἑλλήνων τῶν πάνυ, καὶ πόλις…………..ἀπὸ τοὺς πιὸ γνησίους Ἕλληνες
ἡ μητρόπολις τῆς………………………….καὶ ἡ πόλις τους εἶναι ἡ μητρ
όπολις τῆς
Μακεδονίας……………………………….. Μακεδονίας. Ὁ Ἰουλιανὸς μιλᾶ γιὰ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας

Ἇρ᾽ οὖν ἔτι χρὴ διὰ μειζόνων…………..Μήπως χρειάζονται μεγαλύτερες
τεκμηρίων δηλοῦν ὡς……………………ἀποδείξεις τῆς παλαιᾶς δόξης
ἔνδοξος μὲν ἡ Μακεδονία………………καί τοῦ μεγαλείου τῆς Μακεδονίας;;;
καὶ μεγάλη τὸ πρόσθεν ………………….Καὶ ὁ πιὸ σπουδαῖος τόπος τῆς
γένοιτο; ταύτης δὲ αὐτῆς τὸ…………..Μακεδονίας εἶναι ἐκείνη ἡ πόλις
κράτιστον ἡ πόλις ἐκείνη, ἣν……………τὴν ὁποίαν ἔκτισαν, μετὰ τὴν
ἀνέστησαν, πεσσόντων οἶμαι…………..συντριβὴ τῶν Θεσσαλῶν, νομίζω,
Θετταλῶν, τῆς κατ᾽ ἐκείνων……………καὶ ποὺ πῆρε τὸ ὄνομά της ἀπὸ
ἐπώνυμον νίκης……………………………τὴν νίκη ἐναντίον τους.
————————————————————————————————————

* «Φλωρεντίῳ τῆς αὐλῆς ἐν τοῖς ὑπὲρ τὰς Ἄλπεις ἔθνεσιν ὑπάρχῳ γενομένῳ κατὰ τοὺς χρόνους ἐν οἷς Ἰουλιανὸς ὁ Μέγας τὴν τοῦ Καίσαρος εἶχε τιμήν» (Ζώσιμος, Νέα Ιστορία, 5.2)

Νεφέλη Ὠκεανίς

(Visited 51 times, 1 visits today)
Leave a Reply