Ἡ οἰκονομικὴ καταστολὴ προκαλεῖ ζημία σὲ ὅλους ἐκτὸς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὴν …ἐπιβάλλουν!!!

Ἡ οἰκονομικὴ καταστολὴ προκαλεῖ ζημία σὲ ὅλους ἐκτὸς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὴν ...ἐπιβάλλουν!!!Τοῦ Mark Thornton

Ζοῦμε σὲ ἔναν κόσμο μαζικοῦ νομισματικοῦ πληθωρισμοῦ καὶ ἐξαιρετικὰ χαμηλῶν ἐπιτοκίων.
Τὰ ἐπιτόκια τῶν στεγαστικῶν δανείων βρίσκονται κοντὰ σὲ ἱστορικὰ χαμηλὰ ἐπίπεδα. Καὶ ὅμως οἱ ἄνθρωποι δὲν μποροῦν νὰ πάρουν δάνεια.
Ἀρχικὰ οἱ πωλήσεις κατοικιῶν αὐξήθηκαν, ἀλλὰ μὲ ποσοστὸ ῥεκὸρ τῶν πωλήσεων νὰ πραγματοποιοῦνται μὲ μετρητά, παρὰ μὲ ὑποθήκη. Τὸ ποσοστὸ ἀνεργίας πλησιάζει τὴν «πλήρη ἀπασχόληση» καὶ ὅμως ἕνας ἀριθμὸς ῥεκὸρ ἀνθρώπων εἶναι ἄνεργοι.
Μᾶς ἔχουν πεῖ ἐπανειλημμένα ὅτι ἡ πρωτοφανὴς νομισματικὴ ἐπέκτασις ἀπὸ τὴν Federal Reserve καὶ ἄλλες κεντρικὲς τράπεζες εἶναι ἀναγκαία γιὰ τὴν τόνωση τῆς οἰκονομίας, τὴν δημιουργία θέσεων ἐργασίας, καὶ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη.

Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι αὐτὸ τὸ καθεστὼς ἔχει σχεδιασθεὶ γιὰ νὰ κλέβῃ ἀθόρυβα ἀπὸ τὶς παραγωγικὲς τάξεις, προκειμένου νὰ πλουτίσῃ τὴν μὴ παραγωγικὴ χρηματοοικονομικὴ τάξη καί τις ἀντί-παραγωγικὲς πολιτικὲς τάξεις. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀπάτη.
Ἡ οἰκονομικὴ καταστολὴ (financial repression) εἶναι ἔνα  περιστρεφόμενο σύνολο πολιτικῶν στὶς ὁποῖες ἡ κυβέρνησις παίρνει-ληστεύει πλοῦτο ἀπὸ τὸν ἰδιωτικὸ τομέα, καὶ πιὸ συγκεκριμένα καθιστᾶ εὐκολότερο γιὰ τὴν κυβέρνηση νὰ χρηματοδοτήσῃ τὸ χρέος της. Στὸ σημερινὸ περιβάλλον αὐτὸ περιλαμβάνει:

  1. ZIRP ἣ «πολιτικὴ μηδενικῶν ἐπιτοκίων», ὅπου πολλὲς ἀπὸ τὶς κεντρικὲς τράπεζες τοῦ κόσμου διατηροῦν τὰ ἐπιτόκια δανεισμοῦ τους στὶς τράπεζες μηδενικὰ ἢ σχεδὸν μηδενικά. Φυσικά, αὐτὸ καθιστᾶ τὸ ἐπιτόκιο γιὰ τὸ δημόσιο χρέος χαμηλότερο ἀπὸ ὅ,τι θὰ ἦταν διαφορετικά.
  2. QE ἣ «ποσοτικὴ χαλάρωσις» εἶναι ἡ πολιτικὴ τῆς κεντρικῆς τραπέζης τῆς ἐξαγορᾶς δημοσίου χρέους ἀπὸ τὶς τράπεζες. Αὐτὴ ἡ αὐξημένη ζήτησις αὐξάνει τὴν τιμὴ τῶν κρατικῶν ὁμολόγων καὶ μειώνει τὰ ἐπιτόκια τῶν ὁμολόγων αὐτῶν.

Ἄλλα σημεῖα οἰκονομικῆς καταστολῆς περιλαμβάνουν ἀπαιτήσεις ἀπὸ τὶς τράπεζες νὰ κατέχουν κρατικὰ ὁμόλογα στὰ ἀποθεματικά τους, οἱ ὁποῖες ἀπαιτήσεις αὐξήθηκαν μὲ τὴν συμφωνία Βασιλεία ΙΙΙ. Ὑψηλὴ ὑποχρέωσις τηρήσεως ἐλαχίστων ἀποθεματικῶν καὶ καταβολὴ τόκων ἐπὶ τῶν πλεοναζόντων ἀποθεματικῶν. Ἐλέγχων κεφαλαίου ποὺ περιορίζουν ἢ φορολογοῦν τὴν ἐξαγωγὴ πλούτου. Καὶ τέλος ἄμεσο πόλεμο κατὰ τῶν μετρητῶν.

Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς χρηματοπιστωτικῆς καταστολῆς προκαλοῦν οἰκονομικὴ ζημία σὲ ὅλους τοὺς παραγωγικοὺς τομεῖς τῆς οἰκονομίας, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἐργαζομένων, τῶν ἀποταμιευτῶν, τῶν ἐπιχειρηματιῶν τῶν συνταξιούχων. Κτυπάει τὸν ἀσφαλιστικὸ κλάδο ποὺ προστατεύει τὶς ζωές μας, τὰ σπίτια, τὴν ὑγεία, καὶ τὴν ἰδιοκτησία.
Οἱ ὠφελημένοι εἷναι οἱ μεγάλες τράπεζες καὶ ἡ Wall Street, ἡ κυβέρνησις καὶ οἱ ἐργαζόμενοι γιὰ αὐτὴν καὶ ὁρισμένες μεγάλες ἐταιρεῖες.
Μετάφραση Εὐθύμης Μαραμῆς

περισσότερα ἐδῶ:

The Meaning of Financial Repression

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply