Νὰ ξέρουμε τὶ ψηφίζουμε…

Νὰ ξέρουμε τὶ ψηφίζουμε...Νὰ ξέρουμε καὶ τὸ γιατὶ κάποιοι ζητοῦν τὴν ψῆφο μας.
Ὅπως ἐπίσης νὰ στεκόμαστε συχνὰ καὶ νὰ ἀναρωτόμεθα: «Ποιό τό ὄφελος;»…
Μία ἐρώτησις, ποὺ συχνὰ πυκνὰ πρέπει νὰ θέτουμε στοὺς ἑαυτούς μας, εἶναι τὸ ποιὸς ὀφελεῖται κι ἀπὸ τί.

Ἐρώτησις πού, συνήθως, ἀποκαλύπτει πολλά, ὅταν ἀπαντηθῇ, μὰ ποὺ σπανίως τίθεται…
Ξεβολεύει βλέπετε…

Ξεκινώντας λοιπὸν ἀπὸ τὰ πασιφανῆ, ποὺ εἶναι τὰ βολεμένα τῆς βο(υ)λῆς τους, μποροῦμε πολὺ εὔκολα νὰ κατανοήσουμε τὸ ποιός, πότε, πῶς, γιατί, μὲ ποιὸν τρόπο, ἀπὸ ποιοὺς δρόμους καὶ μὲ ποιὲς μεθόδους μᾶς ἐξαπατᾶ. Ἀρκεῖ, ἔτσι, πολὺ εὔκολα, νὰ ξανακούσουμε αὐτό:

Θὰ ἀναρωτηθεῖτε, εὐλόγως, γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι τόσο καλὸς ὁ Κασιδιάρης, ποὺ ὅλο μένος, ὁρμὴ καὶ ἀποφασιστικότητα κατήγγειλε στὴν βο(υ)λή τους ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν …«ἐκδοχὴ τῆς δημοκρατίας» τους.

Τὴν πολὺ καλοπληρωμένη.
Καὶ κανονικὰ ἐγὼ θὰ ὄφειλα νὰ ὑποστηρίζω τὸν Κασιδιάρη καὶ τὸ κόμμα του, ἀκριβῶς διότι προβαίνει σὲ αὐτὲς τὶς καταγγελίες.
Μά εἶναι πράγματι ἔτσι;

Ὄχι, δὲν εἶναι ἔτσι.
Ὁ Κασιδιάρης, ὅπως καὶ ΟΛΟΙ οἱ συνάδελφοί του, ἀνήκει στὴν συμμορία τῶν 300. Κι ὄχι μόνον ἀνήκει, ἀλλὰ τὴν προστατεύει μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις. Κι ὅσο προστατεύῃ αὐτὴν τὴν συμμορία, τόσο ἀποδεικνύει πὼς ΔΕΝ εἶναι μαζύ μας ἀλλὰ ἐναντίον μας.
Δέν μέ πιστεύετε;
Διαβᾶστε:

Κενὸν βουλευτικῆς ἕδρας παρακαλῶ!
Πρέπει νὰ καλυφθῇ ἄμεσα, διότι καμμία ψηφοφορία δὲν δύναται νὰ ἰσχύῃ μὲ τὴν ἀπουσία ἔςτῳ καὶ μίας ἕδρας!

Διαβάζουμε στὸν ἐκλογικὸ νόμο:

35. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν για οποιονδήποτε λόγο κατά την διάρκεια βουλευτικής περιόδου, κενούται βουλευτική έδρα, η κενωθείσα έδρα πληρούται μέσα σε σαράντα πέντε το πολύ ημέρες με ανακήρυξη από τον Έφορο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34, ως βουλευτή τον εν ζωή κατά τον χρόνο της ανακηρύξεως υποψήφιο του συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων, ο οποίος, στην περίπτωση κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, αποδεδειγμένα κατά τον χρόνο κενώσεως της έδρας εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων και οποίος θα εκλεγόταν στις γενικές βουλευτικές εκλογές, αν αυτός, που κατείχε την κενωθείσα έδρα και όσοι τυχόν άλλοι υποψήφιοι του εν λόγω συνδυασμού είτε αποποιούνται του δικαιώματος βάσει του παρόντος εδαφίου είτε δεν αποκτούν δικαίωμα ανακηρύξεως βάσει του παρόντος εδαφίου λόγω θανάτου ή γιατί κατά τον χρόνο κενώσεως της έδρας δεν ανήκουν στο ίδιο κόμμα ή τον συνασπισμό κομμάτων, δεν είχαν πάρει περισσότερους από αυτόν σταυρούς προτιμήσεως ή δεν είχαν ή μπορούσαν να είχαν θεωρηθεί δυνάμει της δευτέρας παραγράφου του εδαφίου (4) του άρθρου 32 ότι προηγούντο αυτού: 

Τί ἔχουμε; Πανικὸ ἔχουμε! Τὰ ποντίκια ἱδρώνουν καὶ ξεϊδρώνουν, φτύνουν καὶ ξαναφτύνουν, τρέμουν καὶ ξανατρέμουν….

Ὁ ἐκλογικὸς νόμος ἐπιτάσσει διάλυσιν τῆς βο(υ)λῆς!!! Τώρα!

Δῆλαδὴ:

γνωρίζουν ὅλοι τὰ ἐξῆς:

 • Ἡ βουλὴ ΔΕΝ λειτουργεῖ μὲ λιγοτέρους ἀπὸ 300 βουλευτές. Ἐὰν ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς παραιτηθῇ, τότε αὐτομάτως ἡ βουλὴ ἀκυρώνεται, ἐφ΄ ὅσον δὲν βρεθῇ ἀντικαταστάτης.
  Εἴδατε ἐσεῖς κάποιο κόμμα, πρό ψηφίσεως μνημονίων, νά παραιτηθῇ;;; Ἐγὼ ὄχι. Γιὰ αὐτὸ καὶ μόνον εἶναι ΟΛΟΙ προδότες.
  (Παράδειγμα τέτοιου εἴδους εἶναι ἡ Ἄννα Βαγενᾶ, ποὺ ἔσπευσε νὰ ἀντικαταστήσῃ παραιτηθέντες συναδέλφους της!!!)
 • Οἱ διαδηλώσεις ΔΕΝ ἔγιναν. Ὅταν κοτζὰμ Τσίπρας βγαίνει καὶ δηλώνει πὼς «δὲν θὰ βγάλουμε τὸν κόσμο στοὺς δρόμους» εἶναι ἀπὸ μόνον του ἀπόδειξις τοῦ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει. Μᾶς ἔχουν ξεπουλήσει κι ἐμεῖς ἀκόμη ἐλπίζουμε.
  Ἡ βουλὴ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ΜΑΤ ἔχει καὶ τὰ ΚΝΑΤ γιὰ προστασία. Στὰ ΚΝΑΤ εἶναι καὶ τὸ ΠΑΜΕ, ποὺ κάποιοι, ἀκόμη, θεωροῦν ὡς μέσον …ἀντιστάσεως καὶ ἐπαναστασεως.
 • Ἐὰν ΜΟΝΟΝ τριάντα (30) βουλευτὲς προτείνουν τὴν παραπομπή, ἤ τὸν ἔλεγχο, ἤ τὴν ἐξαίρεσιν πρωθυπουργοῦ, τότε αὐτομάτως μποροῦν νὰ τὸν παραπέμψουν.
  Ποιούς βουλευτές εἴδαμε νά τό κάνουν αὐτό;;;

Οἱ 251 ψηφίσαντες τῆς συμμορίας τῶν 300 ποὺ ἔγιναν …223!!!

Γνωρίζει κι ὁ Κασιδιάρης;
Φυσικὰ γνωρίζει. ΟΛΟΙ τους γνωρίζουν. Καὶ οἱ Κασιδιάρηδες, καὶ οἱ Μητσοτάκηδες, καὶ οἱ Κουτσουμπαῖοι…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ γνωρίζουν βγάζουν τὸν σκασμὸ καὶ σφυρίζουν ἀδιάφορα, πουλώντας μας φύκια γιὰ μεταξωτὲς κορδέλλες.
Βλέπουμε, γιὰ παράδειγμα, τὸν Κουτσούμπα, τοῦ ΚΚΕ, νὰ στέλνῃ τὰ κομματόσκυλά του νὰ στηρίξουν τὸ ἀντισυνταγματικὸ …«δημοψήφισμα», γιὰ νὰ μὴν κινδυνεύσῃ νὰ καταπέσῃ λόγῳ ἀποχῶν. Κι ἀν τὶ νὰ ἀπέχουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ …«ἐπαναστάτες» τοῦ κ@λου, «νομιμοποιοῦν» κάτι παράνομον.
Ἤ, ἄν καὶ γνωρίζουν, παρίστανται σὲ ὅλες τὶς κρίσιμες διαβουλεύσεις, ἀν τὶ νὰ παραιτηθοῦν καὶ σπρώχνοντας τὴν χώρα σὲ ἐκλογές, νὰ ἀκυρώσουν ἤ νὰ ἀναβάλλουν μία ψήφισιν μνημονίου.
Μὰ εἴπαμε… Ὅλοι στὸ κόλπο… Ὅλοι…
Καὶ οἱ 300!!!
Κι ἄς μὴν θέλουμε νὰ τὸ πιστεύσουμε…

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 145 times, 1 visits today)
Leave a Reply