Ὁ Πλάτων στὸ Σούνιο

Ὁ Πλάτων στὸ Ἀκρωτήριο τοῦ Σουνίου, ἀνάμεσα στοὺς μαθητές του.

Platon sur le Cap Sunium au milieu de ses disciples.
Plato on Cape Sunium among his disciples.

Πρῶτος ἀναφέρεται στὸ Σούνιο ὁ Ὅμηρος (Ὀδύσσεια, γ΄ 278), περιγράφοντάς το ὡς τὸ «ἱερὸ ἀκρωτήριο τῶν Ἀθηναίων». Ὁ Ἡρόδοτος (6,87) μᾶς πληροφορεῖ ὅτι κάθε τέσσερα χρόνια οἱ Ἀθηναῖοι ὀργάνωναν ἐκεῖ μεγάλη γιορτή. Τὸ ἱερὸ τοῦ Ποσειδῶνος μνημονεύουν οἱ τραγικοὶ ποιητὲς Εὐρυπίδης καὶ Σοφοκλῆς καὶ ὁ κωμικὸς Ἀριστοφάνης.

Πληροφορίες ἀντλοῦμε ἀπὸ τὰ συγγράματα ἐρευνητῶν, ὅπως ὁ Στράβων (Γεωγραφικά, 1ος αι. π.Χ. –1ος αἰ. μ.Χ.) καὶ ὁ Στέφανος Βυζάντιος (Ἐθνικά, λ. Σούνιον, 6ος αιἰ μ.Χ.). Μία σύντομη ἀναφορὰ παραδίδεται ἀπὸ τὸν Παυσανία (Ἑλλάδος Περιήγησις) τὸν 2ο αἰ. μ.Χ. ὅπου ὁ περιηγητὴς ἀναφέρει ἐσφαλμένα ὅτι στὸν ὀρατὸ στὸ ἀκρωτήριο ναὸ ἐτιμάτο ἡ Ἀθηνᾶ. Ἡ πλάνη αὐτὴ ἐξακολούθησε μέχρι τὸ 1900, ὀπότε ἡ εὔρεση ἐπιγραφῶν ὁδήγησε στὴν ἀναγνώρισή του ὡς ναοῦ ἀφιερωμένου στὸν Ποσειδῶνα.
Homer was the first to refer to Sounion (Odyssey c 278) as “the sacred cape of the Athenians”. Herodotus (6,87) informs us that the Athenians celebrated there a great four-yearly festival. Poseidon’s sanctuary is mentioned by the tragedians Euripides and Sophocles and the comic poet Aristophanes. Information is derived from writers like Strabo (Geography, 1st cent. BC – 1st cent. AD) and Stephanus of Byzantium (Ethnika, w. Sounion, 6th cent. AD). A concise account was written by the traveler Pausanias (Description of Greece) in the 2nd cent. AD. The traveler wrongly mentions that in the temple visible on the cape Athena was worshipped, a misconception that lasted until 1900, when inscriptions found in the excavation proved that the temple was dedicated to Poseidon.
————————–——
Image – Ἡ εἰκόνα εἶναι ἀπὸ τὸ βιβλίο CARTES GEOGRARHIQUES DE L’ ANCIENNE GRECE. AU VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS, 1789
Informations – Πληροφορίες ἐδῶ.
 
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ὁ Πλάτων στὸ Σούνιο

Leave a Reply