Ὁ Πλάτων στὸ Σούνιο

Ὁ Πλάτων στὸ Ἀκρωτήριο τοῦ Σουνίου, ἀνάμεσα στοὺς μαθητές του.

Platon sur le Cap Sunium au milieu de ses disciples.
Plato on Cape Sunium among his disciples.

Πρῶτος ἀναφέρεται στὸ Σούνιο ὁ Ὅμηρος (Ὀδύσσεια, γ΄ 278), περιγράφοντάς το ὡς τὸ «ἱερὸ ἀκρωτήριο τῶν Ἀθηναίων». Ὁ Ἡρόδοτος (6,87) μᾶς πληροφορεῖ ὅτι κάθε τέσσερα χρόνια οἱ Ἀθηναῖοι ὀργάνωναν ἐκεῖ μεγάλη γιορτή. Τὸ ἱερὸ τοῦ Ποσειδῶνος μνημονεύουν οἱ τραγικοὶ ποιητὲς Εὐρυπίδης καὶ Σοφοκλῆς καὶ ὁ κωμικὸς Ἀριστοφάνης.

Συνέχεια

Ὁ σκορπισμένος ναός.

Νὰ μὴν ἀναζητήσουμε τὰ αἴτια κάπου ἀλλοῦ…
Δὲν τον ἐσκόρπισαν οἱ ἄνεμοι… Οὔτε οἱ βροχές… Οὔτε οἱ σεισμοί…
Τὸν ἐσκόρπισαν χέρια, ἄς ποῦμε ἀνθρώπινα… Ἄς ποῦμε…
Διότι αὐτὰ τὰ χέρια μόνον ἀνθρώπων δὲν εἶναι…
Κτήνη, ἀνήθικα καὶ μιαρὰ ὑπανθρώπαρια… Συνέχεια

Ὑπῆρχε ἠλεκτρισμός στήν Ἀρχαία Ἑλλάδα;

Ἂς πᾶμε ὅμως στὸ ΠΑΥΣΑΝΙΑ, καὶ συγκεκριμένα στὰ Ἀρκαδικά, 10, 1 διαβάζουμε:

«Ἀπηγόρευσαν τὴν εἴσοδο τῶν ἀνθρώπων στὸ ἱερό, χωρὶς νὰ ὑψώσουν ἐμπόδιο στὴν πόρτα, ἀλλὰ τεντώνοντας ἐκεῖ νῆμα μάλλινο, ἐπειδὴ ἴσως ἐπίστευαν πὼς κι αὐτὸ θὰ προξενοῦσε φόβο στοὺς τότε ἀνθρώπους ποὺ ἐτιμοῦσαν τὰ θεῖα, ἴσως ὅμως ὑπῆρχε καὶ κάποια δύναμις στὸ νῆμα.
Ὁ Αἴπυτος, ὁ υἱός του Ἱπποθόου ποὺ εἰσῆλθε στὸ ἱερό, εἶναι φανερὸ πὼς δὲν ἐπήδηξε ἐπάνω ἀπὸ τὸ νῆμα οὔτε ἐπέρασε ἀπὸ κάτω, ἀλλὰ τὸ ἔκοψε! Ἡ πράξις του ἦταν ἀνόσιος καὶ γι’ αὐτὸ ἔπεσε τὸ νῆμα στὰ μάτια του καὶ τὸν ἐτύφλωσε καὶ εὐθὺς ἀπέθανε».

Τὸ ἐδῶ ἀναφερόμενο «μάλλινο νῆμα» ποὺ προεστάτευε τὴν εἴσοδο τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ποσειδῶνος, ἴσως πράγματι εἶχε «κάποιαν δύναμιν», ὅπως σκέπτεται καὶ ὁ ἴδιος ὁ Παυσανίας. Στὸ ἀρχαῖο κείμενο τὸ ὀνομάζει μῖτο….

Ἀναρωτῶμαι ἂν οἱ ἴδιοι αὐτοὶ ἄνθρωποι ποὺ δροῦσαν σὲ αὐτὰ τὰ ἱερᾶ εἶχαν ἀνακαλύψει τὸν ἠλεκτρισμὸ ἢ κάτι σχετικό, καὶ ἴσως αὐτὸ τὸ «μάλλινο νῆμα» ποὺ «ἐτύφλωσε» καὶ «ἐφόνευσε» τὸν «βέβηλο» μήπως ἦταν ἁπλὰ καλώδιο! Μήπως δηλαδὴ αὐτὸ τὸ νῆμα ἦταν μάλλινο ἀπ’ ἔξω γιὰ νὰ μή περνᾷ ὁ ἠλεκτρισμός, ἀλλὰ ἐάν κάποιος προσπαθοῦσε νὰ τὸ κόψῃ, θά ἐκαίγετο γιατί μέσα θὰ ἦταν σύρμα. Ὅπως περίπου καὶ τὰ παλαιὰ «πάνινα» καλώδια.
Ἐπάνω το ἱερό του Ἰππίου Ποσειδῶνος στὴν Μαντίνεια ποὺ συνέβη τὸ περιστατικό. 

Σὲ ὅλους τοὺς ναούς, ποὺ ἀναφέρει ὁ Παυσανίας, ἔχουμε «θαλασσινὸ νερὸ» ποὺ φθάνει μέχρι τὸν ναό. Δηλαδὴ ἔχουμε ἁλατισμένο νερό. Ἂν αὐτὸ ἐρχόταν ἀπὸ τὴν θάλασσα ἢ εἶχε δημιουργηθεῖ ῥίχνοντας μιὰ ποσότητα ἅλατος σὲ μιὰ δεξαμενὴ νεροῦ εἶναι ἕνα ἄλλο θέμα. Κρατᾶμε πὼς τὸ νερὸ αὐτὸ ἦταν ἁλατισμένο.

Τὸ 1800 ὁ Βόλτα (Alessandro Volta) ἀπέδειξε ὅτι ὁ ἠλεκτρισμὸς μπορεῖ νὰ παραχθῇ ἀπὸ τήν
ἐπαφὴ δύο μετάλλων.
Κατεσκεύασε τὸ  «βολταϊκὸ στοιχεῖο». Αὐτὸ ἦταν μιὰ συσκευὴ ποὺ εἶχε διαδοχικὰ στρώματα χαλκοῦ, ψευδαργύρου καὶ χαρτονιοῦ βυθισμένα σὲ ἁλατισμένο νερό.
Λόγῳ τῆς χημικῆς ἀντιδράσεως τῶν δύο μετάλλων δημιουργεῖται μιὰ μόνιμος ἠλεκτρικὴ πηγή.
Τὸ «βολταϊκὸ στοιχεῖο» εἶναι ὁ συσσωρευτής-μπαταρία. Χαλκὸ ξέρουμε ὅτι εἶχαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀπὸ τὰ ὅπλα τους κλπ. ἀλλὰ ψευδάργυρο ποὺ χρειάζοντο γιὰ νὰ γίνῃ ὁ συσσωρευτής ποῦ τόν εὑρῆκαν;
Ὅλα τὰ βιβλία μᾶς λὲν πὼς ὁ ψευδάργυρος ἦταν ἄγνωστος στὴν ἀρχαιότητα. Αὐτὰ λὲν οἱ πάνσοφοι ἀρχαιολόγοι τοῦ κατεστημένου. Δὲν ἦταν ὅμως ἄγνωστος ὁ ψευδάργυρος…
Ὑπῆρχε στὴν Ἑλλάδα, καὶ κάποιοι τὸν ἐγνώριζαν καὶ αὐτοὶ ἦσαν οἱ ἱερεῖς.

Ἀπόδειξις;
(Γιατί μπορεῖ μερικοὶ νὰ μὲ ἐξυβρίσουν.) Στὸ Λαύριο εὑρίσκεται ἕνα ὀρυκτὸ ποὺ ὀνομάζεται ἀδαμίνης. Ὁ ὁρισμός του Ἀδαμίνου εἶναι ὁ ἑξῆς:
Ἀδαμίνης: ὀρυκτὸν σπάνιον, ἔνυδρος ἀρσενικὸς ψευδάργυρος, εἰς ῥομβικοὺς κρυστάλλους, εὑρισκόμενος συχνὰ ἐν Λαυρίῳ!!!
(Λεξικὸ Ἐλευθερουδάκη).

Ἐπάνω σκλάβοι στὸ Λαύριο. 

Στὸ Λαύριο ἔχουν καταγραφεῖ περισσότερα ἀπὸ ἑκατὸ (100) μεταλλικὰ καὶ μὴ μεταλλικὰ ὀρυκτά. Μέσα σὲ αὐτὰ ὑπάρχει καὶ ὁ ἄργυρος. Γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ τοῦ ἀργύρου ἀπὸ τὸ μετάλλευμα χρειάζεται, κατὰ τὴν ἐπεξεργασία του, ὑποχρεωτικῶς καὶ ὁ ψευδάργυρος. Εἶναι φανερὸ ὅτι οἱ ἀρχαῖοι ἐγνώριζαν τὸν ψευδάργυρο, ἐφ΄ ὅσον εἶναι τεκμηριωμένο ὅτι ἀπὸ τὸ Λαύριο ἔπαιρναν ἄργυρο.
Μὲ δύο λόγια. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶχαν στὴν διάθεσί των τόννους μετάλλου ἀπὸ μολύβι καὶ ψευδάργυρο.
Ἔχουμε λοιπὸν ὅ,τι χρειάζεται γιὰ τὴν δημιουργία συσσωρευτοῦ (μπαταρίας). Τὸ ἁλατισμένο ὕδωρ τοῦ Volta ἦταν τὸ «θαλασσινὸ» ὕδωρ ποὺ ἔφθανε ἔως τοὺς ναοὺς αὐτούς.
Τώρα, πῶς γίνεται κῦμα θαλλάσσιο νὰ ἐμφανίζεται στοὺς ναούς, αὐτὸ εἶναι μία ἀρχαία παράδοσις. Παρομοία παράδοσι εἶχαν καὶ οἱ Ἀθηναῖοι γιὰ τὸ κῦμα τους στὴν Ἀκρόπολι. Διότι στὴν Ἀκρόπολι ὑπῆρχε θαλασσινὸ ὕδωρ καί, μάλιστα, κατὰ τὴν γερμανικὴ κατοχὴ  ἦλθε ὁ Χίμλερ στὸν Παρθενῶνα καὶ ἀπὸ ἕνα πηγάδι εἶδε κι ἐβεβαιώθη ὅτι ἔως ἐκεῖ ἔφθανε ὑπογείως τὸ θαλασσινὸ ὕδωρ.
Μὲ ὅλα τὰ παραπάνω ποὺ ἔγραψα ἐνδέχεται οἱ ἀρχαῖοι σοφοὶ ἱερεῖς νὰ κατεσκεύασαν συσσωρευτὴ (μπαταρία) καὶ περαιτέρῳ ἠλεκτρικὸ ῥεῦμα. Ἔτσι ἐκτύπησε τὸ ῥεῦμα τὸν «βέβυλο» Αἴπυτο καὶ τὸν ἐσκότωσε.
Παραμύθια;
Αὐτὸ δὲν εἶναι τίποτα. Εὑρέθησαν λυχνίες ποὺ ἔκαιγαν γιὰ χιλιάδες χρόνια, δίχως νὰ τροφοδοτῶνται ἀπὸ καύσιμο ὑλικό, ὅπως γιὰ παράδειγμα στὸν Τάφο τοῦ Πάλλα. Ἴσως σᾶς γράψω κάποτε.
Ἐπάνω ὁ συσσωρευτὴς (μπαταρία) τοῦ Volta, ψευδάργυρος καὶ ἁλατισμένο ὕδωρ, ποὺ μᾶς δίδει συνεχόμενον ῥεῦμα.

Οἱ ἄγνωστες πυραμίδες τῆς Ἑλλάδος

Η ύπαρξη πυραμίδων ή μάλλον πυραμιδοειδών κτισμάτων στην Ελλάδα δεν είναι ένα θέμα ευρύτερα γνωστό, αφού οι περισσότεροι ερευνητές –παγκόσμια– γνωρίζουν μόνον τις αιγυπτιακές πυραμίδες. Εντούτοις φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά πυραμοειδή οικοδομήματα στον ελληνικό χώρο με πιο εντυπωσιακό το πυραμοειδές κτίσμα στο χωριό Ελληνικό της Αργολίδας (Κεφαλάρι-Άργους).

Μερικά από τα ελληνικά πυραμιδοειδή κτίσματα έχουν υποστεί μεγάλες και ανεπανόρθωτες καταστροφές, αφού οι ογκόλιθοί τους χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό υλικό άλλων κτισμάτων στη διάβα των αιώνων. Οι δομικοί ογκόλιθοι των πυραμοειδών αυτών κτισμάτων χρησιμοποιήθηκαν στη θεμελίωση εκκλησιών και διάφορων άλλων οικοδομημάτων, αλλά και για Συνέχεια

Ἡ πυραμίδα τοῦ Λυγουριοῦ.

Πυραμίδα; Λάθος! 
Ῥημαδιὸ ἔπρεπε νὰ γράψω. 
Πυραμίδα ἦταν κάποτε. Σήμερα φαντάζει σωρός ἀπὸ πέτρες. Τοὐλάχιστον γιὰ ὅσουςδὲν γνωρίζουν πὼς ἐκεῖ ὑπάρχει κάτι τόσο σημαντικό! Συνέχεια

Ὁ Ἐχετλαῖος τοῦ Μαραθῶνος!

Σὰν σήμερα, βάσει τῶν ἱστορικῶν στοιχείων ποὺ διαθέτουμε, διεξήχθῃ μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες μᾶχες ὅλων τῶν ἐποχῶν γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. 

Κάποτε, γιὰ νὰ μπορέσω νὰ περιγράψω σὲ παιδιὰ νηπιακῆς ἡλικίας τὸ μέγεθος τῶν δυνάμεων ποὺ εἶχαν ἀντιπαραταχθεῖ, τὸ παρομοίασα μὲ τὴν μάχη ἑνὸς δεινοσαύρου μὲ ἕναν τρᾶγο. (Βλέπετε, τὰ παιδιά μας διδάσκονται τὴν ὕπαρξι τῶν δεινοσαύρων… Τὴν μάχη τὴν «μαθαίνουν» ἀκροθιγῶς….) 

Σήμερα, ἀρκετὰ χρόνια ἀργότερα ἀπὸ ἐκείνη τὴν περιγραφή, συνειδητοποιῶ πὼς δὲν ἦταν καὶ τόσο ὑπερβολική. Ἀναλογισθεῖτε μόνον τὸ μέγεθος τῶν δυνάμεων καὶ θὰ καταλάβετε….

Συνέχεια