Τεχνοτρονικὴ ἐποχή. Ἡ ἐποχὴ κυριαρχίας τῆς Νέας Τάξεως.

Τεχνοτρονικὴ ἐποχή. Ἡ ἐποχὴ κυριαρχίας τῆς Νέας Τάξεως.Ἡ τεχνοτρονικὴ ἐποχὴ περιλαμβάνει τὴν σταδιακὴ ἐμφάνιση μίας πιὸ ἐλεγχομένης κοινωνίας.
Μία τέτοια κοινωνία θὰ κυριαρχεῖται ἀπὸ μία ἐλίτ, ἀνεξέλεγκτη ἀπὸ τὶς παραδοσιακὲς ἀξίες.

Σύντομα θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ διεκδικήσῃ σχεδὸν συνεχὴ ἐπιτήρηση ἐπάνω σὲ κάθε πολίτη καὶ νὰ διατηρῇ πλήρως ἐνημερωμένα ἀρχεῖα, ποὺ περιέχουν ἀκόμη καὶ τὶς πιὸ προσωπικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν πολίτη.
Τὰ ἀρχεῖα αὐτὰ θὰ ὑπόκεινται σὲ στιγμιαῖα ἀνάκτηση ἀπὸ τὶς ἀρχές. (Θὰ εἶναι διαθέσιμα ἄμεσα ἀπὸ τὶς ἀρχές).

Στὴν τεχνοτρονικὴ κοινωνία ἡ τάσις φαίνετια νὰ πηγαίνῃ πρὸς τὸ ἄθροισμα τῆς ἀτομικῆς στηρίξεως  ἑκατομμυρίων ἀυσυντονίστων πολιτῶν, εὔκολα, μέσῳ τῆς προσιτότητος προσωπικοτήτων ποὺ μαγνητίζουν καὶ εἶναι ἐλκυστικές, ἀξιοποιώντας τὶς τελευταῖας τεχνικὲς ἐπικοινωνίας γιὰ νὰ χειραγωγήσουν συναισθήματα καὶ νὰ ἐλέγχουν τὸν λόγο.

Ζμπίγνιου Μπρεζίνσκυ
Πρώην Σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῶν Η.Π.Α.
Ἀπὸ 20-01-1977 ἔως 20-01-1981
Ἐπὶ προέδρου Τζίμυ Κάρτερ
Δημοκρατικὸ κόμμα

Ἀπὸ τὸ βιβλίο του «Μεταξὺ Δύο ἐποχῶν», ὁ ῥόλος τῶν Η.Π.Α. στὴν Τεχνολογικὴ Ἐποχή».
(BETWEEN TWO AGES America’s Role in the Technetronic Era)

The technotronic era involves the gradual appearance of a more controlled society. Such a society would be dominated by an elite, unrestrained by traditional values. Soon it will be possible to assert almost continuous surveillance over every citizen and maintain up-to-date complete files containing even the most personal information about the citizen. These files will be subject to instantaneous retrieval by the authorities.

In the technotronic society the trend would seem to be towards the aggregation of the individual support of millions of uncoordinated citizens, easily within the reach of magnetic and attractive personalities exploiting the latest communications techniques to manipulate emotions and control reason.

Zbigniew Brzezinski
Former National Security Advisor
January 20, 1977 – January 20, 1981
BETWEEN TWO AGES
America’s Role in the Technetronic Era

Ὅλο τὸ βιβλίο σὲ μορφὴ ἁπλοῦ κειμένου (.txt):
Full text of “Zbigniew Brzezinski – Between Two Ages.pdf (PDFy mirror)”

Ὅλο τὸ βιβλίο σὲ μορφή  (.pdf):
Zbigniew Brzezinski Between Two Ages

Ὅλο τὸ βιβλίο σὲ μορφὴ  Adobe Acrobat (.pdf)
take over world

Zbigniew Brzezinski

Τὸ χρήσιμον

Μετάφρασις Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 160 times, 1 visits today)
Leave a Reply