Ὅταν αὐτὸς …«κλαίῃ» ἐμεῖς πονᾶμε!!!

Καὶ πάρα πολύ.

(Δὲν συμφωνῶ μὲ τοὺς χαρακτηρισμούς, ἀλλὰ ἀπεφάσισα νὰ δημοσιεύσω τὴν εἰκόνα γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ ποιὸς εἶναι ποιός!!!)

Μὴν ἀσχοληθοῦμε περισσότερο Ἕλληνες μὲ τὰ σκουπίδια τους.
Ἐδῶ ἔχουμε μίαν Πατρίδα νὰ φτιάξουμε.
Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ τρισάθλια κουδουνισμένα μᾶς παραπλανοῦν, μᾶς καθυστεροῦν καὶ μᾶς ἀποπροσανατολίζουν.
Ἐδῶ συμβαίνουν ἄλλα, σοβαρά, σημαντικότερα σαφῶς, ποὺ τὰ ἀφήνουμε νὰ περάσουν ἔτσι, διότι ἀσχολούμεθα μὲ τὰ σκουπίδια.
Ἄς τὸ σταματήσουμε ἐδῶ.
Σκουπίδια ὑπῆρχαν, ὑπάρχουν καὶ θὰ ὑπάρχουν γιὰ καιρὸ ἀκόμη.
Ἐμεῖς τί κάνουμε;

Σαφῶς καὶ θὰ ὑπάρχουν πάντα ἀρκετοὶ συμπολῖτες μας ποὺ θὰ …«πείθονται» μὲ τὶς γνωστὲς μεθόδους, νὰ σπεύσουν καὶ νὰ …«δικαιολογήσουν» κάθε ἀθλιότητα, μὲ ὅλες τὶς πιθανὲς κι ἀπίθανες δικαιολογίες.
(Ἔχω ἀρχίσει καὶ πιστεύω πὼς ὄχι, δὲν μᾶς ψεκάζουν. Ἀλλὰ σαφῶς κάτι μᾶς κάνουν, ἴσως μὲ συχνότητες, πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθῇ τόσο φανατικὰ μία μερίδα τῆς …«κοινωνίας» μας, νὰ στηρίζῃ τὰ ξεπουλημένα.
Γιὰ νὰ ἐπιμένουν κάποιοι τόσο φανατικά, δίχως συμφέρον, ὑποστηρίζοντας τὸν κάθε βλαμμένο πράκτορα, σὰν νὰ εἶναι ὁ …θεός τους, δὲν εἶναι μόνον ζήτημα ἐγκεφαλικῆς βλάβης!!!)

Ἄς ἀνασκουμπωθοῦμε λοιπόν.
Ἐδῶ ἔχουμε ἄλλα, σοβαρότερα ζητήματα νὰ ἀντιμετωπίσουμε.
Τὸ πλιάτσικο ὁλοκληρώνεται, ἐντὸς τῶν ἐπομένων ἑβδομάδων καὶ ἡ ἐπίσημος χρεωκοπία ὁριστικοποιεῖται.
Ἡ ἐθνική μας ὑπόστασις, ὡς χώρας, ἀμφισβητεῖται, ἐπισήμως καὶ οἱ νέες συνοριακὲς γραμμές, ποὺ ἄλλοι θέλουν νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν, εἶναι γεγονὸς καὶ ἐντὸς τῶν ἐπομένων μηνῶν θὰ τὸ διαπιστώσουμε. Τὰ μικροκρατίδιά τους ἔρχονται.

Τὸ ἐπόμενον στάδιον λέγεται Μικροκρατίδια!!!

Μὰ τὰ πραγματικά μας προβλήματα, αὐτὰ ποὺ ΔΕΝ βλέπουμε, εἶναι πίσω, ἀκόμη κι ἀπὸ αὐτά, τὰ …«ἀκραῖα» σενάρια.
Κι ἀφοροῦν στὸ ποιὸς καὶ μὲ ποιὸν τρόπο θὰ ἀπελευθερωθῆ, πότε καὶ πῶς θὰ διασφαλίση αὐτὴν τὴν ἐλευθερία του.

Θὰ ἀναφερθῶ, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, στὴν προμηθειακή μας ῥίζα καὶ στὴν πραγματική μας εὐθύνη.

Ἕνας Προμηθεὺς στὸ Τόκυο.


Αὐτὴν ποὺ πλέον, ὅσοι Ἕλληνες, συνειδητοποιοῦν ὅλο καὶ βαθύτερα.
Αὐτὴν ποὺ σὲ κάθε ἄκρη τοῦ πλανήτου ἀρχίζουν νὰ τὴν ἐμφανίζουν σὰν μοναδική μας διαδρομή.

Ἔχουμε ἕναν κόσμο νὰ ξαναστήσουμε ἀπὸ τὴν Ἀρχὴ καὶ μία Ἐλευθερία νὰ τὴν παγιώσουμε.
Ἄς ξεκινήσουμε λοιπόν…

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply