Ἡ «Παρδάλα».

Τὸ 1917, ὁ Γιαγκούλας ἀπέκτησε ἓνα ξεχωριστὸ φονικὸ ὃπλο, τὴν μαχαίρα του, τὴν ὁποία ὁ ἲδιος ἀποκαλοῦσε «Παρδάλα» καὶ στὴν λεπίδα της εἶχε χαράξει τὸ ἐξής κείμενο:

«Πρὸς τοὺς πάντας. Μὴ δηνάμενος νὰ εὒρο ἲδινος δικαίου παρὰ τῆς δυκαιοσήνης τῶν Ἑλλήνων, ἠναγγάσθην νὰ τονίσο τὸ δίκαιον τῆς Παρδάλας ἢ Μαχαίρας. Ὃθεον ἡ ὓψηστος αὐτή λειτουργός τῆς ἀνάνδρου Δικαιοσύνης ὀνόματι Παρδάλα ἒχη τὸν λόγον ἀπό σήμερον εἰς πάντας τοὺς αἰωθοῦντας καὶ ἀπίστους. Ἡ λειτουργία αὐτῆς ἒσετε πάντοτε εἰλικρινής καὶ οὐδέποτε θέλῃ λησμονήσῃ τὰ Ἱερά καθήκοντά της πρὸς ἀναμονὴ τοῦ δικαίου.
Μαρτίου 1917»Ἡ «Παρδάλα».

(Ἡ ὀρθογραφία διατηρήθηκε ὡς ἒχει)

Χλόη

(Visited 388 times, 1 visits today)
Leave a Reply