Δημιουργικότης καὶ ἀσημαντότης…

Δημιουργικότης καὶ ἀσημαντότης...

Ὑπάρχουν πολλὰ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ συλλάβ{ὁ «κοινὸς νοῦς», σχετικὰ μὲ τὸ ἴντερνετ καὶ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα.
Ἀρχικὰ καὶ κύρια ἂς ξεκαθαρίσουμε μερικὰ θεμελιώδη.

Τὸ ἴντερνετ, ὅπως καὶ κάθε σπουδαία ἐφεύρεσις, δὲν ἀνακαλύφθηκε ἀπὸ τὸν μέσο νοῦ ἀλλὰ ἀπὸ ἐξέχοντες ἀνθρώπους ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὴν σπανιότητα.

Τί εἶναι ἡ σπανιότητα σέ μιά κοινωνία;
Εἶναι πολὺ ἁπλᾶ ὁ διαχωρισμὸς τῶν ἐξύπνων/δημιουργικῶν/ἱκανῶν/ταλαντούχων, ἀπὸ τοὺς ἠλιθίους,/μετρίίους/ἀνικάνους καὶ ἀταλάντους.

Δυστυχῶς γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ἡ πλειοψηφία ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν δεύτερη κατηγορία, τὴν ὁποία γιὰ λόγους «συλλογικῆς ἀντιλήψεως» καὶ διαλεκτικῆς ἀποδοχῆς, θὰ ἀποκαλῶ «μέτρια» ἀντὶ γιὰ ἄχρηστη.

Οἱ ἱκανοί/ταλαντοῦχοι/ἐφευρέτες/δραστήριοι καὶ τελικὰ ἐπιτυχημένοι ἀνάμεσα στὴν πλειοψηφία τῶν μετρίων, ἀποτελοῦν μιὰ μειοψηφία.
Ὁ χρήστης ἤ ὁ παραγωγὸς τοῦ ἴντερνετ, ποὺ ἐπιλέγει νὰ παράγῃ ἀπὸ τὴν μία καὶ νὰ βλέπῃ κάθε ἡμέρα τσόντες καὶ νὰ παίζῃ πόκερ ἀπὸ τὴν ἄλλην, εἶναι σαφῶς ἡ πλειοψηφία.
Τὸ ἀγαθὸ ὅμως ποὺ δημιούργησε ὁ ἐφευρέτης , ἀπευθύνεται ἐξίσου σὲ μετρίους καὶ σὲ ἱκανούς.

Ὁ ἱκανὸς χρήστης, θὰ ξεζουμίση τὸ ἴντερνετ καὶ θὰ ἐξελίξη τὴν κοινωνία, τὴν ὥρα που ἡ πλειοψηφία τραβάει μαλακία στὸ youporn καὶ χάνει τὴν περιουσία τῆς στὸ vistabet.

Δυστυχῶς γιὰ τὸν Μαρξισμὸ καὶ γιὰ τὴν θεωρία τῆς ἰσότητος, ἡ ἀνωτερότης τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἱκανότητος ἀνάμεσα στὰ ἄτομα καὶ στὰ φύλα, ἀποτελοῦν τὸ μέγιστο κριτήριο τοῦ πολιτισμοῦ.
Εἶναι ἀδιάφορο καὶ μάταιο νὰ ἐπιχειρεῖται νὰ ἐξισωθῇ τὸ πνεῦμα ποὺ παράγει τὴν ὕλη μὲ τὴν μετριότητα βάσει τῆς ὁποίας μαλακίζεται ἡ πλειοψηφία.

Μαραμῆς Εὐθύμης

εἰκόνα

(Visited 172 times, 1 visits today)
Leave a Reply