Περὶ «παραδοσιακοφοβίας»…

Περὶ «παραδοσιακοφοβίας»...

Ὅταν ὅλοι μιλοῦν γιὰ ὁμοφοβία,  ἰσλαμοφοβία, ξενοφοβία ἔρχεται ὁ κοντὸς καὶ τοὺς χαλᾶ τὴν σοῦπα.

Πίσω στὸ 2013, στὴν ἐτήσια συνάντηση τῆς Λέσχης Βαλντάι (19 Σεπτεμβρίου 2013!!!)

Μιλᾶ γιὰ «χριστιανοφοβία»!!!
Μιλᾶ γιὰ «Παραδοσιακοφοβία», γιὰ «Ἀξιοφοβία»!!!
Τοὺς κράζει δημοσίως.
Πιὸ δημοσίως δὲν γίνεται!!!

Putin

001 (00:22):
-Μποροῦμε νὰ δοῦμε ἀπὸ τὶς εὐρω-ἀτλαντικὲς χῶρες στὴν πραγματικότητα νὰ ἀποῤῤίπτουν τὶς ῥίζες τους, συμπεριλαμβανομένων τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν βάση τοῦ δυτικοῦ κόσμου.
(We can see how many of the Euro-Atlantic countries are actually rejecting their roots, including the Christian values that constitute the basis of Western civilisation.)

Περὶ «παραδοσιακοφοβίας»...2Περὶ «παραδοσιακοφοβίας»...3

003 (00:44):
-Ἐφαρμόζουν πολιτικὲς (οἱ Δυτικοί) ποὺ ἐξισώνουν μεγάλες οἰκογένειες μὲ ἑταιρικὲς σχέσεις τοῦ ἰδίου φύλου, τὴν πίστη στὸν θεὸ μὲ τὴν πίστη στὸν σατανᾶ.
(They are implementing policies that equate large families with same-sex partnerships, belief in God with the belief in Satan.)Περὶ «παραδοσιακοφοβίας»...4

004 (00:55):
-Οἱ ὑπερβολὲς τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος ἔχουν φθάσει στὸ σημεῖο ὅπου οἱ ἄνθρωποι μιλοῦν σοβαρὰ γιὰ τὴν καταχώρηση πολιτικῶν κομμάτων, στόχως των ὁποίων εἶναι ἡ προώθησις τῆς παιδοφιλίας.
(The excesses of political correctness have reached the point where people are seriously talking about registering political parties whose aim is to promote paedophilia.)Περὶ «παραδοσιακοφοβίας»...5

 005 (00:59):
-Οἱ ἄνθρωποι σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες ντρέπονται ἤ φοβοῦνται νὰ μιλήσουν γιὰ τὶς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.
(People in many European countries are embarrassed or afraid to talk about their religious affiliations.)Περὶ «παραδοσιακοφοβίας»...6

 006 (01:06)
-Οἱ χριστιανικὲς ἀργίες/ διακοπές, καταργοῦνται, ἤἀκόμη καὶ μετονομάζονται σὲ κάτι διαφορετικό.
Ἔτσι ἡ οὐσία τους κρύβεται κάπου μακρυά, ὅπως καὶ ἡ ἠθική τους βάσις.

 Καὶ οἱ ἄνρθωποι αὐτοὶ ἐπιθετικὰ προσπαθοῦν νὰ ἐξαγάγουν αὐτὸ τὸ μοντέλο σε ὅλον τὸν κόσμο.
Εἶμαι πειπεισμένος ὅτι αὐτὸ ἀνοίγει μία ἄμεση διαδρομὴ πρὸς τὴν ὑποβάθμιση καὶ τὸν πρωτογονισμό, μὲ ἀποτέλεσμα μία βαθειὰ δημογραφικὴ καὶ ἠθικὴ κρίση. 

(Holidays are abolished or even called something different; their essence is hidden away, as is their moral foundation. And people are aggressively trying to export this model all over the world. I am convinced that this opens a direct path to degradation and primitivism, resulting in a profound demographic and moral crisis.)Περὶ «παραδοσιακοφοβίας»...7

007 (01:29)
-Τί ἄλλο ἀπό τήν ἀπώλεια τῆς ἱκανότητος νά αὐτοαναπαράγονται θά μποροῦσε νά λειτουργήσῃ ὡς ἡ μεγαλυτέρα μαρτυρία τῆς ἠθικῆς κρίσεως, πού ἀντιμετωπίζει μία ἀνθρώπινη κοινωνία;;
Σήμερα σχεδὸν ὅλα τὰ ἀνεπτυγμένα κράτη δὲν εἶναι πλέον σὲ θέση νὰ ἀναπαράξουν τὸν ἑαυτόν τους, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῆς μεταναστεύσεως.
Χωρὶς τὶς ἀξίες ἐνσωματωμένες στὸν χριστιανισμὸ καὶ σὲ ἄλλες θρησκεῖες τοῦ κόσμου, χωρὶς τὰ πρότυπα τῆς ἠθικῆς ποὺ ἔχουν διαμορφωθεῖ μέσα στὶς χιλιετίες, οἱ ἄνθρωποι ἀναπόφευκτα θὰ χάσουν τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπειά τους.
Θεωροῦμε ὅτι εἶναι φυσικὸ καὶ δικαίωμά μας νὰ ὑπερασπιζόμεθα αὐτὲς τὶς ἀξίες.
Κάποιος πρέπει νὰ σέβεται τὸ δικαίωμα κάθε μειοψηφίας νὰ εἶναι διαφορετική, ἀλλὰ τὰ δικαιώματα τῆς πλειοψηφίας δὲν πρέπει νὰ τεθοῦν ὑπὸ ἀμφισβήτηση.

(What else but the loss of the ability to self-reproduce could act as the greatest testimony of the moral crisis facing a human society? Today almost all developed nations are no longer able to reproduce themselves, even with the help of migration. Without the values embedded in Christianity and other world religions, without the standards of morality that have taken shape over millennia, people will inevitably lose their human dignity. We consider it natural and right to defend these values. One must respect every minority’s right to be different, but the rights of the majority must not be put into question.)

Περὶ «παραδοσιακοφοβίας»...8

008 (02:12)
-Τὴν ἴδια στιγμὴ βλέπουμε νὰ ἀναβιώνῃ, κατὰ κάποιον τρόπο, ἕνα τυποποιημένο μοντέλο ἑνὸς μονοπολικοῦ κόσμου καὶ νὰ θολώνουν τὰ θεσμικὰ ὄργανα τοῦ διεθνοῦς δικαίου καὶ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας.
Ἕνας τέτοιος μονοπολικός, τυποποιημένος κόσμος δὲν ἀπαιτεῖ κυρίαρχα κράτη. Ἀπαιτεῖ ὑποτελεῖς.
Σὲ μία ἱστορικὴ ἔννοια αὐτὸ ἰσοδυναμεῖ μὲ ἀπόῤῥιψη τῆς ταὐτότητος τοῦ κάθε ἑνός, μὲ ἀπόῤῥιψη τὴν ποικιλομορφία τοῦ κόσμου ποὺ ἔχει δοθεῖ ἀπὸ τὸν θεό.

(At the same time we see attempts to somehow revive a standardised model of a unipolar world and to blur the institutions of international law and national sovereignty. Such a unipolar, standardised world does not require sovereign states; it requires vassals. In a historical sense this amounts to a rejection of one’s own identity, of the God-given diversity of the world.)

Περὶ «παραδοσιακοφοβίας»...9

Russian president Putin defends Christian culture, Western values, condemns political correctness
https://www.youtube.com/watch?v=HSX2ALtIejw

———————————————————-

Putin in 2013: EU’s Christianity Phobia Means Certain Social Catastrophe

“In many EU countries, people are embarrassed and afraid to speak of their Christian beliefs”

This is a 2.5 minute excerpt from a speech Putin made 2 years ago, but we just stumbled across it, and in light of Putin’s pushback against the West in Ukraine and Syria over the last two years, it is even more relevant today than it was then.

He correctly noted that Western nations have abandoned their Christian roots, and now seek to spread this new, anti-Christian ideology around the world through a form of cultural imperialism.

This anti-Christian ideology is something that I, as both a Catholic and an American, experience every day living in the US.

He stressed the need for Russia to protect its Christian identity and traditional values from such influences. Further emphasizing the impact of declining traditional values, he stated: “I am deeply convinced that this is a direct way to the degradation and primitivization of culture.”

Putin also slammed western hegemony and attempts to spread its anti-religious ideology, stating that that Russia will side with sovereign states to protect their “God-given diversity.”

Surprised that western media didn’t cover this speech much? Watch it yourself here:

And read the full transcript here:

kremlin

russia-insider

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 206 times, 1 visits today)
Leave a Reply