Ἡ Ἑλλὰς τῶν …πρακτόρων.

Ἡ γαλλικὴ ἐπανάστασις, μεταξὺ τῶν πολλῶν ἄλλων …«περιέργων» καταστάσεων ἀναρχίας, ἐπέφερε μία πιὸ …εὐρωπαϊκὴ ἐκδοχὴ τῆς ἐννοίας τοῦ …ἀποκεφαλισμοῦ.
Μίας τακτικῆς κατὰ κύριον λόγον βαρβαρικῆς, ἐξ ἀνατολῶν ἤ ἐκ ἀπολιτίστων φυλῶν, ποὺ γενικῶς,  στὴν εὐρωπαϊκὴ ἤπειρο δὲν ἔχαιρε μεγάλης ἀποδοχῆς. 
Γενικῶς μετὰ τοῦ Μεσαίωνος ὁ ἐκπολιτισμὸς τῶν Εὐρωπαίων ἦταν ταχύς, δεδομένος καὶ κατ’ ἐπέκτασιν, ἀκόμη καὶ μία ἐπανάστασις, ἐὰν δὲν ἠλέγχετο ἀπὸ τὰ γνωστὰ ὑπανθρωποειδή, ὄφειλε καὶ ἔπρεπε νὰ σεβασθῇ τὸν ἄντίπαλον. Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Ὁ φερόμενος ὡς ἐπαναστάτης ποὺ ἔρχεται γιὰ νὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν (πραγματικὴ ἤ φανταστική) βία τοῦ ἀντιπάλου του μὲ ἄλλης μορφῆς βία, δὲν εἶναι ἐπαναστάτης, ἀλλὰ χρησιμοποιεῖ τὶς ἐπαναστατικὲς μάζες καὶ τὶς τάσεις τους, ἐρεθίζοντάς τες, γιὰ νὰ ἐξαφανίσῃ τὸν ἀντίπαλόν του.

Κι ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ σκηνικὸ εἴδαμε στὴν ἐπανάστασιν τῶν Γάλλων ποὺ δὲν ἦταν καὶ τόσο …δική τους, ἐφ΄ ὅσον ἐὰν μελετήσουμε τὶς λεπτομέρειές της, θὰ διαπιστώσουμε πὼς τελικῶς τὸ μοναδικό της ἐπίτευγμα ἦταν νὰ ἐξαφανίσῃ ἐκείνην τὴν μερίδα τῶν καλῶν στοιχείων, ποὺ εἶχαν ξεκινήση νὰ ἀλλάξουν τὰ κοινωνικὰ δεδομένα τῆς Γαλλίας. Ἡ ἐμφάνισις δὲ τοῦ Ναπολέοντος, ἀμέσως μετά, ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσῃ τὴν ἰσχὺ τῶν τοκογλύφων, ποὺ σὲ ἐκείνην τὴν περίοδο δὲν ἤθελαν νὰ καταργήσουν πλήρως τὴν μοναρχία, ἀλλά, σταδιακῶς, νὰ τῆς ἀλλάξουν ὀνόματα, ἀναβαπτίζοντάς την σὲ συνταγματική, δημοκρατική, κουμμουνιστικὴ καὶ ὅ,τι ἄλλο τοὺς ἐξυπηρετοῦσε, ἀφανίζοντας γιὰ δύο τοὐλάχιστον αἰῶνες, κάθε πιθανό τους ἀντίπαλο.
Διότι οἱ μάζες (ἐμεῖς δῆλα δή) ἐλεγχόμεθα καλλίτερα ὅταν διατηροῦμε τὴν ψευδαίσθησιν τῆς αὐτοδιαχειρίσεώς μας. Καὶ διότι οἱ μάζες (ἐμεῖς δῆλα δή) ἐὰν βροῦμε τὸν καλὸ ἡγέτη τὸν ἀκολουθοῦμε τυφλά.  Καὶ διότι οἱ μάζες (ἐμεῖς δῆλα δή) καταλήγουμε νὰ ἐπιλέγουμε μεταξὺ τῶν ὁποίων κακῶν τὸ μικρότερον, κατὰ τὴν (ἀσθενή) κρίσιν μας κακό, ποὺ ὅμως παραμένει κακό!!!

Αὐτὰ ὅμως συνέβησαν τότε καὶ ἁπλῶς σήμερα κάνουμε διαπιστώσεις.
Ὅπως ἐπίσης διαπιστώσεις κάνουμε ὅταν ἀναγνωρίζουμε τὰ ἴδια στοιχεία τῆς «πορτοκαλὶ γαλλικῆς ἐπαναστάσεως» στὴν καταστροφὴ τῆς Συρίας, τῆς Λιβύης, τῆς Σερβίας, τῆς Οὐκρανίας, τοῦ Ἰρᾶκ, τοῦ Ἀφγανιστᾶν… Μία ὁμοιότητα τὴν ἔχουν τὰ γεγονότα. Τόσο μεγάλη μάλιστα, ποὺ ἀναρωτᾶται κάποιος ἐρευνητὴς γιὰ τὸ ἐὰν κάποιοι ἐγκέφαλοι, ποὺ σκηνοθετοῦν αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα, ἀκολουθοῦν τὴν αὐτήν, παλαιοτάτη, συνταγή, ἤ, μὲ κάποιον μαγικὸ κι ἀνεξήγητο τρόπο, ἐπαναλαμβάνουν τὰ ἴδια πράγματα, διότι ἁπλῶς μόνον αὐτὰ γνωρίζουν. (Ναί, κουτὸ ἀκούγεται, ἀλλὰ πολλὲς φορές, ὅταν μελετῶ διαφορετικὲς περιόδους τῆς ἱστορίας, ἀναρωτιέμαι ἐὰν κάποιοι ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἀνακαλύψει κάτι …ὕδατα τῆς ἀθανασίας!!!)

Γιὰ νὰ συμβοῦν ὅμως τὰ προαναφερθέντα ἀπαιτοῦνται …ἐπενδύσεις.
Ἐπενδύσεις σὲ ἐκπαίδευσιν, σὲ πράκτορες, σὲ κατασκόπους, σὲ ἐξαγορασμένους προθύμους, σὲ στράτευμα καὶ σὲ ὁπλισμό. Τότε ὅλα αὐτὰ ἦσαν δεδομένα. Τὸ ἴδιο διαπιστώνουμε, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος πάντα, στὰ τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστασεως, ποὺ …ὅλως τυχαίως, χρηματοδότησαν καὶ τελικῶς ἤλεγξαν οἱ γνωστοί μας …«περιούσιοι» τραπεζῖτες. Τότε ὅμως οἱ πράκτορες ἦσαν πρόξενοι, ἔμποροι, περιηγητές, «φιλέλληνες» καὶ ἕνας σωρὸς ἄλλα τομάρια, ποὺ ἄνοιξαν τὸν δρόμο γιὰ νὰ περάσουμε στὴν νέα μορφὴ κατοχῆς.
Δῆλα δὴ κατὰ κύριον λόγον ἦσαν …ξένοι.
(Ἐλάχιστοι, καλὰ ἐξαγορασμένοι, ἦσαν ἀρχικῶς οἱ …δικοὶ ποὺ ἐπεσφράγησαν τὴν νέα μας δουλεία.)

Τότε λοιπὸν οἱ ἐποχὲς εἶχαν ἀνάγκη ἀπὸ …ξένους.
Τώρα οἱ …ξένοι ἔγιναν …δικοί, ἄλλαξαν ὀνόματα, ἄλλαξαν «βιολάκι» καὶ μέσῳ τῶν κομμάτων ἀρχικῶς,  διαφόρων κινημάτων στὴν συνέχεια καὶ τελικῶς στὶς ἡμέρες μας κατὰ κύριον λόγον, μέσῳ τῶν Μ.Κ.Ο. ἐπαναλαμβάνουν ἐπακριβῶς τὰ ὅσα ὁδήγησαν τοὺς Γάλλους στὸν …ἀποκεφαλισμό τους.
Δῆλα δή… οἱ πράκτορες σήμερα, ποὺ χρηματοδοτοῦνται καὶ ἐντέλονται ἀπὸ τὶς ξένες πρεσβεῖες, ἐπαναλαμβάνουν, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπο, τὰ ὅσα ὁδήγησαν τὴν Γαλλία στὴν ἄνευ ὅρων παράδοσίν τους στοὺς Rothschild.

Στὴν Σερβία, ἐδῶ, στὴν γειτονιά μας, ἐπανελήφθησαν τὰ παραπάνω, ὅπως ἐπανελήφθησαν καὶ σὲ κάθε ἄλλην πλευρὰ τοῦ πλανήτου, ποὺ οἱ «πορτοκαλὶ ἐπαναστάσεις» τοῦ Σόρος εὐδοκιμοῦν. Καὶ ἀκριβῶς σὲ αὐτὴν τὴν Σερβία, διεπιστώσαμε πὼς ἡ τέχνη τοῦ …ἀποκεφαλισμοῦ, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν κτηνώδη ἀφαίρεσιν ζωτικῶν ὀργάνων, βρῆκαν τὴν κορύφωσίν τους. Δῆλα δὴ κατὰ τὸν 20ον αἰῶνα, τῶν αἰῶνα μας, τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, στὴν πεπολιτισμένη Εὐρώπη μας, ἔχαιραν τῆς ἀπολύτου ἀποδοχῆς καὶ ὑποστηρίξεως καὶ χρηματοδοτήσεως, ἀπὸ τὰ ἴδια κέντρα ἐλέγχου ποὺ χρηματοδότησαν τὶς ἐπαναστάσεις τοῦ 19ου αἰῶνος.
Τὰ ἴδια καὶ στὴν Οὐκρανία καὶ στὴν Λιβύη καὶ στὴν Συρία.
Ἡ τέχνη τῶν πρακτόρων, ποὺ δὲν πολεμοῦν μὲ τὰ ὅπλα ἀλλὰ μὲ τὸν δόλο, τὸ χρῆμα καὶ τὸν ἐκφοβισμό, χρηματοδοτεῖται ἐπισήμως πλέον ἀπὸ τοὺς δυνάστες μας. Κι ἔτσι στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, πού, θεωρητικῶς ἀπηλάγησαν ἀπὸ τὰ στίφη τῶν βαρβάρων καὶ τοὺς ἀποκεφαλισμούς, ἐδῶ καὶ δύο αἰῶνες, ἀπολαμβάνουμε …διακριτικῶς τὴν ἐπιστράτευσιν τῶν πλέον βαρβαρικῶν μεθόδων καταστολῆς.
Καὶ μόνον ἡ ὕπαρξις τοῦ σφαγείου τῆς ΟΥΛΕΝ ἐπὶ τοῦ …«δικοῦ μας» …«ἐμφυλίου», μὲ τὰ κονσερβοκούτια, ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

Ἡ Ἑλλὰς τῶν ...πρακτόρων.1

Τὸ προσφιλὲς «ἄθλημα» τῶν …«συμμάχων» εἶναι οἱ …ἀποκεφαλισμοί!!!

(Μόνον ποὺ αὐτοὺς τοὺς ἀποκεφαλισμοὺς τοὺς διέπραταν ἐκτὸς εὐρωπαϊκῶν ἐδαφῶν γιὰ αἰῶνες!!!)

Ὅμως ἐξελιχθήκαμε ἀκόμη περισσότερο.
Τώρα πιὰ ἡ ἴδια ἡ κυβέρνησις ὑποστηρίζεται ἀπὸ αὐτὰ τὰ κέντρα ἐλέγχου καὶ ἐφαρμόζει ἀπ΄ εὐθείας στὶς μᾶζες (ἐμᾶς) τὶς μεθόδους τῶν ἐντολέων της. Κι ἔτσι διαπιστώνουμε στὸ ἡμερολόγιον τοῦ 2009 τῆς νεολαίας τΣΥΡΙΖΑ (ΑΥΓΗ) νὰ ἐκθειάζονται καὶ νὰ τιμῶνται ὡς …ἥρωες οἱ νέοι (ἐκκολαπτόμενοι) ἀποκεφαλιστές μας.

Ἡ Ἑλλὰς τῶν ...πρακτόρων.2
Αὐτοὶ ποὺ πλέον ἀνερυθρίαστα παρελαύνουν ἔνοπλοι μέσα στὶς πόλεις μας, κατὰ τὶς δικές τους ὁμολογίες.

Ὅπως ἀντιλαμβανόμεθα πλέον φθάνουμε σὲ ἐκεῖνον τὸ σημεῖον ποὺ μέσῳ τῆς νέας «ἐπαναστάσεώς» μας, θὰ βιώσουμε μίαν γερὴ ἐκκαθάρισιν πολλῶν ἐξ ἡμῶν, ὑπὸ τὸ πρόσχημα καὶ τὸν μανδύα τῆς …«λαϊκῆς ὀργῆς».
Κι ἐπεὶ δὴ σὲ αὐτὴν τὴν ἐποχὴ ποὺ διαβιοῦμε δὲν ὑπάρχουν …τυχαῖα γεγονότα καὶ …τυχαῖες ἐκδηλώσεις καὶ γενικότερα …τυχαιότητες, ἂς ἔχουμε τὸν νοῦ μας, διότι ἐὰν ἐπιτύχουν πράγματι αὐτὸ ποὺ σχεδιάζουν, γιὰ ἀκόμη διακόσια χρόνια θὰ ἀναζητοῦμε τόπο νὰ πατήσουμε.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ναί, ναί, ναί… Δὲν ὑπάρχουν, ἄνευ ὑποστηρίξεως, ἐλεύθεροι ὁπλισμένοι. Ναί, ναί, ναί… Δὲν θὰ ζήσουμε κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ βίωσαν οἱ Γάλλοι. Ναί, ναί, ναί… Τὰ νέα σφαγεῖα μᾶς τὰ ἔχουν πανέτοιμα.

εἰκόνα

(Visited 195 times, 1 visits today)
Leave a Reply