Τὸ παλάτι τοῦ Βουκολέοντος…

Τὸ παλάτι τοῦ Βουκολέοντος...Τμῆμα ἀπὸ τὸ κατεστραμένο, ἀγαπημένο μου για κάποιο λόγο…
Ἴσως ἐμπνέει τὴν φαντασία μου μὲ τὰ φαντάσματά του…
Παλάτι τοῦ Βουκολέοντος καὶ λιμάνι φυσικὰ ἐπὶ ἐποχῆς τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας…

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

From the remains of byzantine Boukoleno’s palace, in Constantinople
Τέμπερα (tempera)
My original work

(Visited 110 times, 1 visits today)
Leave a Reply