Πράκτορες, ἀνθέλληνες καὶ ἀνεγκέφαλοι κατὰ τῆς «Στέγης Ἀστέγων».

Ἀνακοίνωσις ἀπὸ τὴν «Στέγη Ἀστέγων»

Ἤμουν πολὺ τυχερὸς ἄνθρωπος  στὴν ζωή μου, ἐφ’ ὅσον ἄλλοτε οἱ «συγκυρίες» κι ἄλλοτε τὸ ἔνστικτόν μου, μὲ προστάτευσαν ἀπὸ τὸ νὰ ἐμπλακῶ σὲ κομματικὲς γραμμές, παραμάγαζα φανατικῶν καὶ δίκτυα ἐλπιδοφορίας.
Ἤμουν ἀκόμη πιὸ τυχερὸς ἄνθρωπος ὅταν διεπίστωσα πὼς ὅλα τὰ κομματομάγαζα ἐμπορεύονται ἐλπίδες, ποὺ ἐξαργυρώνονται μὲ τὸ αἷμα μας καὶ τὸν θάνατό μας.
Καὶ ἤμουν ἀκόμη πιὸ τυχερὸς ἄνθρωπος ὅταν, συνειδητῶς, ἀπεφάσισα νὰ ἀποκοπῶ ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς προσπάθειες διαχωρισμοῦ μας καὶ νὰ ἀναμένω κάτι, μίαν σπίθα ἴσως, ποὺ θὰ μᾶς ἐπανενεργοποιήσῃ, θὰ μᾶς ἐνώσῃ καὶ θὰ μᾶς κάνῃ νὰ στραφοῦμε πρὸς τὴν ἐπαναδόμησιν τοῦ «κυττάρου» ποὺ λέγεται μικροκοινωνία καὶ βασίζεται στὴν εἰλικρινὴ ἐπικοινωνία, γιὰ νὰ περάσουμε σταδιακῶς στὴν ἐπανάκτησιν τῆς Πατρίδος μας.
Ἐγχείρημα μεγάλο, τρανὸ  μὰ πλέον Ἀναγκαῖον καί, κυρίως, Μονόδρομος.

Μέσα σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς θεωρίες, τὶς ἰδέες, τὶς διασπάσεις ποὺ καθημερινῶς ὑπομένουμε, ξεπροβάλλουν ἐλάχιστες ὑγιεῖς κινήσεις συμπολιτῶν μας, ἐφ΄ ὄσον οἱ περισσότερες, εἶτε λόγῳ τρομοκρατίας, εἶτε λόγῳ ἐκβιασμῶν, εἶτε ἀκόμη καὶ λόγῳ «δηλητηριάσεώς» τους, παραμένουν ἐλεγχόμενες καὶ τελικῶς ἄχρηστες γιὰ ἐμᾶς.
Διότι ἐμεῖς χρειαζόμεθα κάτι ἄλλο. Κάτι ποὺ νὰ λειτουργῇ ἑνωτικά, νὰ προβάλη καὶ νὰ παγιώνῃ ἤθη, ἀρχὲς κι ἀξίες, ποὺ οὐδέποτε στὴν πραγματικότητα χάσαμε καὶ νὰ δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς «προζῦμι» γιὰ πολλὲς διεργασίες, ἀναγκαῖες στὴν μετέπειτα ἐπανα-ἀνάκτησιν τῆς Πατρίδος μας.
Ἔργο μέγιστον ποὺ βασίζεται κατὰ κύριον λόγον στὴν δημιουργία νέων κοινωνικῶν ἱστῶν, ἀπὸ τὴν ἀρχή, σὲ νέες βάσεις καὶ ποὺ διαρκῶς στοχεύει σὲ μεγάλο σκοπό!

Μοῦ …«ἔκοψε» λοιπὸν νὰ περάσω κι ἀπὸ τὸν Βοτανικὸ γιὰ νὰ δῶ.
Ἦταν κάτι ἀναγκαῖον γιὰ νὰ διαπιστώσω, ἰδίοις ὅμμασι, τὸ ἐὰν πράγματι ἐκεῖ μέσα κάποιοι παλεύουν γιὰ Ἑλλάδα ἢ γιὰ τὸ ἐάν, ὅπως συνηθίζουν ἀρκετοί, παλεύουν γιὰ νὰ ξεχάσουμε κάθε ἔννοια Ἑλλάδος.

Πῆγα, λοιπόν, ἄκουσα, μίλησα, ῥώτησα, ἔψαξα, σκάλισα, διεσταύρωσα, ἀμφισβήτησα καὶ τελικῶς κατέληξα στὸ νὰ μπορῶ νὰ ἰσχυρισθῶ πὼς ναί, ἐκεῖ μέσα κάποιοι παλεύουν γιὰ τὴν Ἑλλάδα κι ὄχι γιὰ τὰ ὅποια προσωπικά τους μικροσυμφέροντα.
Αὐτὸ φυσικὰ δὲν σημαίνει πὼς δὲν εἶναι ἄνθρωποι, μὲ τὸν χαρακτῆρα τους, τὶς ἐμπειρίες τους, τὶς παραξενιές τους, τὶς ἀνοικτὲς ἢ κλειστὲς ὀπτικές τους, τὰ ὅποια προσωπικά τους βαρίδια, ἀλλὰ κατάφεραν ἐπὶ τέλους νὰ θέσουν τὴν Πατρίδα τους ἐπάνω ἀπὸ τὴν ὅποια προσωπική τους κοσμοθέασιν, τὴν θρησκεία τους, τὸ κόμμα τους ἤ, ἀκόμη καὶ τὴν …ὁμάδα τους.

Ἄστεγοι στὸν Βοτανικό… Κι ἐμεῖς;

Ὑποχρέωσίς μας τὸ πρῶτον κέντρον φιλοξενίας ἀστέγων!!!

Ἕνα σπουδαῖον ἐρώτημα ἔθεσαν στοὺς ἐαυτούς τους σιωπηλά..
Μίαν ἀνατρεπτικὴ ἀπόφασις ἐλήφθη ψιθυριστά.

Μία οὐσιώδης λεπτομέρεια ἄλλαξε τὰ πάντα…
Ὑπὲρ Ἄνω Ὅλων ἡ Πατρίς!!!

Μητρός τε καὶ πατρός καὶ τῶν ἄλλων προγόνων
ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον
καὶ ἐν μείζονι Μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾿ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι.

Σωκράτης

Ἀπὸ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν λεπτομέρεια τῆς κοινῆς Πατρίδος ὀφείλουμε ἐπὶ τέλους νὰ ξεκινήσουμε.
Ἀπὸ ἐδῶ ἀρχίζουμε γιὰ νὰ πᾶμε λίγο παρὰ πέρα, ὅλοι μας, κάθε στιγμή.
Τὸ ποιὸς πιστεύει τί, πῶς τὸ ἐκφράζει μά, κυρίως τὸ ἐὰν ἐπάνω ἀπὸ τὰ ὅποια (σωστὰ ἢ λάθος) πιστεύω του  τοποθετεῖ τὴν ἔννοια Πατρίς, εἶναι τὸ μόνον κριτήριον γιὰ νὰ θεωρηθῇ συμπολίτης, ἤ ὄχι.
(Τὸ τὶ σημαίνει γιὰ τὸν κάθε ἔναν ἀπὸ ἐμᾶς «Πατρίς» εἶναι τὸ ἐπόμενον βῆμα.)
Διότι, ἐὰν θέλουμε, μποροῦμε νὰ βροῦμε πολλὲς …«δικαιολογίες» γιὰ νὰ παραμένουμε ἀδρανεῖς…
…μὰ ἕναν καὶ μόνον αἴτιον γιὰ νὰ ἐνεργοποιηθοῦμε!!!

Βοτανικὸς λοιπόν.
Στέγη Ἀστέγων καὶ πρωτεργάτες τῆς κινήσεως.
Ποιοί εἶναι; Ἀπό ποῦ μᾶς προέκυψαν; Μέ ποιό …δικαίωμα βγῆκαν αὐτοί ἐμπρός καί …«παρέκαμψαν» τόσους καί τόσους μηχανισμούς; Ποιά εἶναι ἡ ταὐτότης τους; Εἶναι χριστιανοί; Εἶναι ἄθεοι; Εἶναι τσογλάνια; Εἶναι πατριῶτες;
Εἶναι ὀλυμπιακοί; Εἶναι παναθηναϊκοί; Εἶναι σωῤῥοέλληνες; Εἶναι ξεφτίλες;
Εἶναι κοινοί καταληψίες; Εἶναι ἀποδομητές; Εἶναι κτίστες;
Εἶναι παρανοϊκοί; Εἶναι φανατικοί; Εἶναι πράκτορες; Εἶναι Ἕλληνες;
Τί στα κομμάτια εἶναι αὐτοί οἱ «πολῖτες – ὁπλῖτες» πού κατέλαβαν ἕναν δημόσιο χῶρο καί ἀπευθύνουν προσκλήσεις πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις;

Τίποτα περισσότερο ἀπὸ ἐμέναν κι ἐσέναν.
Κάθε ἔνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ἔνας συνήθης ἄνθρωπος, ποὺ δουλεύει πολλὲς ὧρες, συντηρεῖ τὴν οἰκογένειά του, πίνει μπῦρες μὲ τοὺς φίλους του ὄταν βλέπῃ ποδόσφαιρο, μαλώνει γιὰ τὴν ὁμάδα του, πάει στὸ γήπεδο, πάει – ὅταν μπορῇ – διακοπές, ὀνειρεύεται, θυμώνει, χαίρεται, χορεύει, τραγουδᾶ,
πιστεύει στὸν Δία ἢ στὸν Χριστὸ ἢ στὸν …Ἀλλάχ, θρησκεύεται ἢ δὲν θρησκεύεται, ἀναλόγως τῶν ὀπτικῶν του, ἀγαπᾶ τὰ παιδιά του καὶ τὰ κυνηγᾶ νὰ ντυθοῦν γιὰ νὰ μὴν κρυώσουν, θυμώνει μὲ αὐτοὺς ποὺ συζητᾶ, φωνάζει, ἐρωτεύεται, πονᾶ, σκέπτεται, ἀναθεωρεῖ ἀπόψεις, πεισμώνει, προβληματίζεται, ἀδιαφορεῖ καὶ νοιάζεται…
…παραμένοντας ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς, τοὺς πολλούς.

Καί τί τόν ἔκανε νά συμμετάσχῃ σέ μίαν τέτοιαν δράσιν;
Ὁ πόνος του γιὰ αὐτὰ ποὺ χάνονται καὶ ἡ συνειδητοποίησις τοῦ τὶ θὰ ἀφήση στὰ παιδιά του, ἀλλὰ καὶ στὶς ἐπόμενες γενεές, ὡς κληροδότημα.
Καί εἶναι καθαροί; Ὅλοι; Μποροῦμε νά πᾶμε κι ἐμεῖς γιά νά μάθουμε; Μποροῦμε νά βοηθήσουμε;
Πρέπει νά πᾶμε; Ἤ μήπως νά περιμένουμε γιά νά δοῦμε τίς ἐξελίξεις;

Τί νά σᾶς πῶ;
Ἀπὸ τὸ νὰ προσπαθοῦμε νὰ κατακρημνίσουμε αὐτό, τὸ πράγματι τιτάνειον ἔργο κάποιων, ἂς δοκιμάσουμε νὰ πᾶμε ἐκεῖ καὶ νὰ δοῦμε μόνοι μας περὶ τίνος πρόκειται.
Ἀν τὶ νὰ ἀναζητοῦμε ἀκόμη μίαν δικαιολογία γιὰ νὰ ἀναβάλουμε τὴν δική μας ἐνεργοποίησιν, μποροῦμε νὰ βροῦμε μίαν μόνον δικαιολογία γιὰ νὰ δοκιμάσουμε νὰ τὸ ἐνισχύσουμε, νὰ τὸ ἀναδείξουμε καὶ νὰ τὸ ὑποστηρίξουμε.
Ἀν τὶ νὰ γινόμαστε ἀρνητές
, δίχως νὰ γνωρίζουμε, ἂς δοκιμάσουμε νὰ συμπαρασταθοῦμε, κυρίως, μὲ τὴν παρουσία μας.
Δῆλα δὴ νὰ πᾶμε ἐκεῖ, μόνοι μας καὶ νὰ δοῦμε ἐὰν πράγματι εἶναι ἔτσι ὅπως τὰ μάθαμε ἢ ὅπως μᾶς τὰ εἶπαν, ἤ, ἀκόμη καλλίτερα, ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι.

Διότι ὁ Βοτανικὸς εἶναι ἐν δυνάμει τὸ πρῶτο ἀπελευθερωθὲν ἑλληνικὸ ἔδαφος.
Διότι ἡ Στέγη Ἀστέγων εἶναι ἐν δυνάμει ἡ βάσις πολλῶν ἄλλων βάσεων.
Διότι αὐτοὶ οἱ πολῖτες κάνουν κάτι γιὰ ὅλους μας…
…κι ἐμεῖς ἀκόμη σκεπτόμεθα γιὰ τὸ ἐὰν …ὑπάρχουν!!!

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ἀπ΄ ἔξω τριγυρνοῦν διαρκῶς πρακτοράκια καὶ ἐπαγγελματίες «ἐπαναστάτες».
Δὲν ὑπάρχει ἡμέρα ποὺ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ μὴν ἀντιμετωπίζουν ἀπειλές.
Ἐθελοντὲς ὅλοι τους. Ὅλοι τους. Μὰ ἐμεῖς στὸν κόσμο μας.

Τὸ χρῆμα γιὰ τὸ τέμενος πολύ. Θὰ φᾶν μερικοὶ ἀκόμη μὲ χρυσὲς κουτάλες. Αὐτὸ εἶναι φυσικὰ καὶ τὸ βασικό τους κόψιμο κι ὄχι τὸ νὰ θρησκεύονται οἱ μουσουλμάνοι.
Ὅποιος ἀντιστέκεται κρίνεται ὡς …ῥατιστὴς καὶ στοχοποιεῖται.
Εἶναι δυνατόν νά κόψῃ τήν μάσα ἀπό τούς …εἰδικούς;

Ὁ πραγματικὸς λόγος ποὺ θέλουν τὸ τζαμὶ εἶναι ἡ …ΜΑΣΣΑ!!!

Ἀρκετοὶ πρώην καὶ νῦν κομματικοὶ παράγοντες προσπάθησαν νὰ προσεγγίσουν τὴν ἐν λόγῳ προσπάθεια, εἶτε γιὰ νὰ τὴν καπελώσουν, εἶτε γιὰ νὰ τὴν δηλητηριάσουν εἶτε γιὰ νὰ τὴν διασύρουν. Καὶ εἶναι πρὸς τιμὴν κάποιων, ποὺ ἂν καὶ διαθέτουν τὶς ὅποιες κομματικὲς θέσεις τους, ἐν τούτοις συνειδητοποίησαν πὼς ἐκεῖ μέσα θὰ παρασταθοῦν ὡς πολῖτες κι ὡς μονάδες κι ὄχι σὰν ἐκπρόσωποι τῆς ὄποιας κομματικῆς θέσεώς τους.
Παραλλήλως, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ τὰ πρακτοράκια τοῦ Soros, οἱ ἀνθέλληνες καὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι ἀπειλοῦν  νὰ «μπουκάρουν» κάθε στιγμή, κάποιοι ἄλλοι, μὲ τὴν ταὐτότητα τοῦ «πατριώτου» καὶ μὲ τὸ δηλητήριο στὸ στόμα, προσπαθοῦν νὰ ἁλώσουν τὸν ἀγῶνα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, μὲ ὅλα τὰ μέσα. Κυρίως μὲ ψέμματα. Πολλὰ ψέμματα, παραπληροφόρησιν καὶ ῥάδιο ἀρβύλα.

Κι ἔτσι μποροῦμε πράγματι νὰ ἀκούσουμε τὸ ὅποιο  μακρύ, δίπλα στὸ ὅποιο κοντό, εἶτε γιὰ νὰ συγχυσθοῦμε, εἶτε γιὰ νὰ μπερδευθοῦμε, εἶτε γιὰ νὰ ἀμφισβητήσουμε καὶ τελικῶς νὰ μὴν ἀποφασίσουμε νὰ συμπαρασταθοῦμε σὲ μίαν πραγματικὰ καθαρὴ προσπάθεια.

Διαβάζοντας τὰ σχόλιά σας θέλουμε νὰ σᾶς ξεκαθαρίσουμε πὼς ἔχουν τὰ πράγματα σὲ αὐτὴν τὴν πρωτοβουλία-κίνηση.

Παρατηροῦμε ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἐσᾶς ποὺ γράφετε στὰ πὸςτ δὲν γνωρίζετε καὶ ἄλλοι κάνετε πὼς γνωρίζετε, φυσικὰ ὁ κάθε ἔνας γιὰ τοὺς δικούς του λόγους ἢ «σκοπούς»… Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι αὐτὴ τὴν σελίδα ἐμεῖς ποὺ τὴν διαχειριζόμεθα εἴμαστε καὶ αὐτοὶ ποὺ διαχειριζόμαστε τὸν χῶρο σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα… Ὁπότε μὴν ἐκτίθεσθε γενικότερα καὶ μὴν προσπαθεῖτε νὰ παρουσιάσετε μιὰν εἰκόνα ποὺ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν πραγματικότητα…!

Ἐμεῖς καὶ μόνον ἐμεῖς μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν σελίδα θὰ σᾶς δίνουμε τὴν πραγματικὴ εἰκόνα για ὅλα τὰ δρώμενα στὸν χῶρο ἀλλὰ καὶ τὴν μόνη ἀλήθεια!

Στὸν χῶρο τοῦ Βοτανικοῦ σᾶς ἔχουμε ἤδη ἀποσαφηνίσει ὅτι δὲν ὑπάρχει πολιτική, δὲν ὑπάρχει σκοπιμότητα, δὲν ὑπάρχει συμφέρον ἀλλὰ μόνον Ἀνθρωπισμὸς καὶ Ἀνθρώπινα δικαιώματα…!!

Εἴμαστε ἁπλοῖ καθημερινοὶ Ἕλληνες πολῖτες ποὺ διαθέτουμε τὴν ψυχή μας γιὰ νὰ δικαιώσουμε τὴν Πατρίδα μας ἀπὸ ὄλες αὐτὲς τὶς συντονισμένες ἐπιθέσεις ποὺ δέχεται ἡ χώρα μας καὶ ἡ κοινωνία μας.

Ἔχουμε ἐντοπίσει τὰ κίνητρα, τὴν τακτικὴ καὶ τὰ μέσα ὅπου οἱ ἐπίδοξοι ἐχθροὶ τῆς Πατρίδος μας προσπαθοῦν νὰ ἐπιτύχουν τοὺς στόχους ποὺ ἔχουν θέσει γιὰ τὰ συμφέροντα τοὺς καὶ ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν Χώρα μας…

Θέλουν τὸν πλοῦτο μας, θέλουν τὴν ἐκμετάλλευση τῆς πανέμορφης Πατρίδος μας σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα…!

Αὐτὸ γιὰ νὰ γίνῃ ἐφικτὸ δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχουμε ἐμεῖς σὰν Λαός…

Τὸ σχέδιο τους εἶναι ἡ ἐξαθλίωσίς μας, ἡ ὑποταγή μας καὶ ἂν εἶναι δυνατὸν ὁ ἀφανισμός μας!

Κλείνουμε λοιπὸν γνωστοποιώντας σὲ ὅλους τοὺς «φαφλατάδες» που γράφουν τὰ χίλια μύρια σενάρια καὶ «παραμυθάκια» ὅτι αὐτὴ ἡ κίνησις δεν ἔχει πολιτικὴ χροιά, ἔχει μόνο τὸ ἀνθρωπιστικὸ σὰν πρόταγμα καὶ εἴμαστε ἀνοικτοὶ σὲ ὅλους αὐτούς που ἔχουν ἀγάπη για τὴν Πατρίδα μας, αὐτοί που νοιώθουν Ἕλληνες ὅπως ἐμεὶς οἱ Ἕλληνες νοιώθουμε καὶ γνωρίζουμε. Θέλουμε αὐτοὶ οἱ Ἕλληνες νὰ σταθοῦν στὸ πλευρό μας μὲ τὴν παρουσία τους… Διότι αὐτὰ τὰ ὀργανωμένα, πληρωμένα ἀπολειφάδια ἀπὸ ὅπου καὶ ἂν προέρχονται, νὰ ξέρετε ὅτι μᾶς φοβοῦνται ὅταν εἴμαστε ἑνωμένοι!!!

Ξεχνᾶμε λοιπὸν ἔξω ἀπὸ τὸν χῶρο αὐτὸ τὰ πάντα καὶ τοὺς πάντες ὑπερασπιζόμενοι τὰ νόμιμα Ἀνθρώπινα δικαιώματά μας…!!

Ὅλοι οἱ ἁπλοῖ ἄνθρωποι ἀπὸ ὅποιον πολιτικὸ χῶρο καὶ «ἰδεολογία» μπορεῖ νὰ προέρχεσθε καὶ νοιώθετε τὰ κοινὰ Ἑλληνικὰ συναισθήματα ποὺ μᾶς διακρίνουν, ἐλᾶτε νὰ ὑπερασπισθεῖτε τὴν ΝΟΜΙΜΗ, ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΗ κίνησή μας ἐνάντια στὶς συντονισμένες καὶ «παράνομες-νόμιμες» ὁμάδες Ἑλληνοφώνων ποὺ προσπαθοῦν νὰ τρομοκρατήσουν τὴν κοινωνία καὶ τὸν κυρίαρχο Λαό!!

Ἐλᾶτε νὰ γίνουμε ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ὑποχωροῦν στὶς ὀρέξεις αὐτῶν ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ἐξαπατήσουν, νὰ μᾶς «ἐξαφανίσουν» ὡς Ἱστορία, Ἔθνος, Κράτος, Πνεῦμα καὶ στάις ζωῆς».

Ἀνακοίνωσις ἀπὸ τὴν «Στέγη Ἀστέγων»
ἐπιμέλεια Φιλονόη

Τὸ νὰ ἰσχυρίζονται ὅμως οἱ (ἄσχετοι μὲ τὸ ἐγχείρημα) συμπατριῶτες μας κάτι, ὁ,τιδήποτε, δὲν σημαίνει πὼς εἶναι κι ἀληθές.
Θὰ μποροῦσαν νὰ ψεύδονται ἢ νὰ εἶναι …ὀνειρόπληκτοι ἢ ἁπλῶς παραπληφορημένοι!!!
Καλὴν ὥρα…

Νοιώθω ἀπογοητευμένη, γιατὶ ἐνᾦ χάρηκα γιὰ τὴν πρωτοβουλία στεγάσεως Ἑλλήνων ἀπόρων, ξαφνικὰ ἄκουσα γιὰ τὸ γελοῖον στήσιμο τῆς ἐκκλησίας στὴν στέγη φιλοξενίας Ἑλλήνων.
Νοιώθω ἀηδία γιατὶ ὁ ἄστεγος ἔχει ἀνάγκη ἀξιοπρεποῦς διαμονῆς, ἔχει ἀνάγκη ἀνθρωπίνου διαβιώσεως καὶ ὄχι τὴν στέγαση τῆς πίστεώς του. (!!!)

Τί θέλουν τελικά οἱ ῥωμιοί; Γιατὶ αὐτὸς ὁ χαρακτηρισμὸς τοὺς ἀξίζει. Νὰ δείξουν ὅτι οἱ Ἕλληνες=χριστιανοί, σὲ ἀντιπαράθεση μέ τά χότ σπότς τῶν ἀλλοδαπῶν μουσουλμάνων;
Θέλησαν νά δείξουν ὅτι ἡ ἀλληλεγγύη καί ἡ φιλανθρωπία εἶναι ἦθος καί ἀξία πού μόνον ἀπό χριστιανούς ἀποῤἑέει; Τελικά ὅταν κάποιος προσφέρῃ τήν βοήθειά του, μέ ποιά κίνητρα τό κάνει;
Γιατὶ μόνον ἀνιδιοτέλεια δὲν δείχνει  καὶ σεβασμὸ στοὺς συνέλληνες, ὅταν τοὺς ἐπιβάλῃ  ἕνα θρησκευτικὸ σύμβολο.
Μοῦ ἦλθε αὐθόρμητα ἡ εἰκόνα μιᾶς ἀγκαλιᾶς καὶ ἑνὸς χαμογέλου, μὲ ἕναν σταυρὸ στὸ χέρι, ἀπαραίτητος προϋπόθεσις γιὰ τὴν εἰσοδο σὲ αὐτὸν τὸν χῶρο.
Νοιώθω ντροπὴ γιὰ τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο καὶ τὸ ἐπίπεδον ἀξιῶν τοῦ σημερινοῦ Ἑλληνοφώνου ῥωμιοῦ.
Γιατὶ μία τέτοια πρωτοβουλία, στὰ δικά μου μάτια, θὰ ἦταν ἕνας χῶρος γιὰ νὰ στεγασθοῦν Ἕλληνες – σκέτο -, ὄχι ἐκχριστιανισμένοι ἑλληνόφωνοι, ἐφ΄ ὄσον ἐπιλέγουν νὰ στήσουν ἐκεῖ ἕνα ὀρθόδοξο χριστιανικὸ σύμβολο, μὴ σεβόμενοι ὅτι ὑπάρχουν καὶ Ἕλληνες, ποὺ ΔΕΝ εἶναι χριστιανοί… ἄρα γιὰ αὐτοὺς Ἕλληνες εἶναι μόνον οἱ …χριστιανοί…

…ἡ πόρωσις τους εἶναι τέτοια πού, ὅποια προσπάθεια καλὴ γίνεται, πρέπει νὰ ἔχῃ  καὶ μία ἐκκλησία ἢ ἕναν σταυρὸ ἀπὸ ἐπάνω…

Κι ἐγὼ νοιώθω ντροπὴ γιὰ αὐτὸ τὸ ἄτομον ποὺ πῆρε φόρα, φόρα κατηφόρα, γιὰ νὰ βρωμήσῃ κάτι ποὺ ἀγνοεῖ.

Τὸ παραπάνω, σχόλιον διαδικτυακῆς γνωστῆς μου, εἶναι πλῆρες ψεμμάτων, προπαγανδιστικῆς δηλητηριασμένης παραπληφορήσεως καὶ ἀνθελληνισμοῦ.

 • Ἀνθελληνισμοῦ διότι ὁ Ἕλλην, ὅταν εἶναι Ἕλλην, δὲν ἐμπλέκει τὰ ὅποια θρησκευτικά του πιστεύω στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις του, στὶς κοινωνικές του συμπεριφορὲς καί, κυρίως στὸ πῶς θὰ ὑπηρετήση τὴν Πατρίδα του.
  Ὅταν κάποιος, ὁ ὁποιοσδήποτε, ἐπιλέξῃ νὰ ὑπηρετήσῃ τὴν Πατρίδα του, κυττᾶ μόνον ἐὰν ἔχῃ δίπλα του συμπολεμιστὴ ἱκανό, ἔμπιστο καὶ ἐπίσης συνειδητοποιημένο καὶ ὄχι τὸ ἐὰν πιστεύῃ στὰ …παπούτσια του ἢ στὶς …κόττες του. Καὶ μόνον ποὺ ἐμπλέκεται τέτοιο ζήτημα, ὡς «προϋπόθεσις» ὑποστηρίξεως, ἢ αὐτὰ τὰ ἄτομα ζοῦν σὲ μίαν νιρβάνα ἢ εἶναι δοτοί.
 • Προπαγανδιστικῆς δηλητηριασμένης παραπληροφορήσεως διότι τελικῶς …«ἄκουσε», τῆς «εἶπαν», «ἔμαθε»… ἀλλὰ δὲν μπῆκε στὸν κόπο νὰ περάσῃ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ νὰ διαπιστώσῃ πὼς ναί, ἂν καὶ μέσα στὸν χῶρο ὑπῆρχε πράγματι ἐκκλησία (ἦταν ἀπὸ τὸ Π.Ν.), ἐν τούτοις ὄχι μόνον δὲν λειτουργεῖ ἀκατάπαυστα, ἀλλὰ ἡ μόνη, ἔως τώρα, λειτουργία της, ἦταν μετὰ τὴν ἐπίσημο κατάληψιν τοῦ χώρου. Μὰ καὶ νὰ λειτουργοῦσε διαρκῶς, κάτι ποὺ δὲν συμβαίνει, τότε ἡ ὅλη τοποθέτησίς της εἶναι ξεκάθαρα ῥατσιστικὴ καὶ ἀνθελληνική, ἐφ΄ ὅσον:
  1. ἀγνοεῖ ἐπιδεικτικῶς πὼς ναί, πράγματι, ἡ πλειοψηφία τῶν συμπολιτῶν μας εἶναι χριστιανοί.
  2. ἀλλοιώνει στοιχεῖα, ἐφ΄ ὄσον μέσα στὸν χῶρο συνυπάρχουν ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ πεποιθήσεις, ἔνθεοι ἢ ἄθεοι, ποὺ οὐδέποτε προέβαλαν τὴν ὅποιαν πίστη τους ὡς προϋπόθεσιν εἰσόδου καὶ ὑποστηρίξεως καὶ συμμετοχῆς. Κοινῶς προπαγανδίζει ἐνάντια στὴν μοναδική, ἔως σήμερα, προσπάθεια ἀπελευθερώσεως ἐδαφῶν μας μὲ τὸν αἰσχρότερον καὶ ἀνηθικότερον τρόπο.
  3. πηγὲς δὲν ἀναφέρονται… ἁπλῶς νοιώθει ντροπή. Λέει…
 • Ψέμματα, ψέμματα, ψέμματα… Μόνον ψέμματα ἀνήθικα καὶ ἀνθελληνικά, ὑπὸ τὸν μανδύα τῶν «πιστῶν τῆς πατρώας θρησκείας» καὶ μὲ «σημαία τους» τὸ …«ὑψηλότατόν» τους  ἐπίπεδον τῆς …καφρίλας!!!
  Οὐδέποτε πέρασαν ἀπὸ ἐκεῖ γιὰ νὰ δοῦν μὲ τὰ μάτια τους τὸ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει, τὸ γιατὶ συμβαίνει καὶ τὸ ἐὰν ἔςτῳ καὶ στὸ ἐλάχιστον ἰσχύῃ κάτι ἀπὸ τὰ παραπάνω.
  Χρησιμοποιοῦν ὅμως τὴν ὅποιαν προσωπική τους ἐπίδρασιν σὲ κάποιο κοινό, ὄχι γιὰ νὰ ἐνισχύσουν τὴν Πατρίδα, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὴν ἀποτελειώσουν.

 Παρακάτω, ὡς σχόλια, διαβάζουμε διάφορα παρανοϊκὰ κυρίως, μὰ καὶ φωνὲς λογικῆς, ἀπὸ ἐπίσης μὴ ἐμφανιζόμενα στὸν χῶρο ἄτομα. Ξέρουν, τοὺς εἶπαν, φαντάζονται καὶ δηλητηριάζουν, δίχως ὅμως τὴν παραμικρὴ ἀλήθεια στὰ λεγόμενά τους.
Πράκτορες, ἠλίθιοι ἤ προδότες;

 • Σχόλιον πρῶτον:
  …δὲν γίνεται νὰ κάνουμε σύμβολο ἀντιστάσεως τοὺς μπερντέδες, ποὺ στήνουν κάποιοι.
  Καὶ ἔπειτα, τὸ μῖσος ποὺ κρύβουν οἱ συγκεκριμένοι, τοῦ Βοτανικοῦ, γιὰ τὴν Ἐθνική μας θρησκεία, εἶναι ἀνεπανάληπτο.
  Τὸ τὶ ἄκουσα δὲν περιγράφεται. Μιλᾶμε γιὰ ἠλιθίους Χρυσαυγίτες, φανατικοὺς χριστιανούς, ποὺ ἀντιλαμβάνονται τὴν ἑλληνικότητά τους μέσα ἀπὸ τὸν σταυρό.
  Μὲ λίγα λόγια εἶναι χριστιανὰ τζιχάντια, ποὺ στήνουν τὴν ἀντίπαλη ὁμάδα, σὰν τὰ παιδάκια στὶς γειτονιές, πρὸ κειμένου νὰ μποροῦν νὰ ἀντιπαρατεθοῦν, ὄχι μὲ τοὺς μουσουλμάνους, ἀλλὰ μὲ τοὺς ἀναρχοantifa.
  Παναθηναϊκὸς – Ὀλυμπιακός, αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματική τους ἀνάγκη καὶ τὸ ἀντίστοιχο πνευματικό τους ἐπίπεδον.
 • Σχόλιον δεύτερον:
  Δὲν ὑπάρχει  κάποιος Ἐθνικός μέσα στὸν χῶρο; Μόνον χριστιανοί.
  Πῶς νά τό κάνουμε;
  Νά ἐπιβληθοῦμε στούς ἀνθρώπους;
  Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀνάγκη γιὰ ὑλικὴ τροφή… ὐπάρχει καὶ ἡ ἀνάγκη γιὰ πνευματικὴ τροφή.
  Εἶναι δυνατόν νά ἀφήσουμε στόν δρόμο οἰκογένειες μέ παιδιά, ἐπειδῆ εἶναι χριστιανοί; Δὲν γίνονται αὐτὰ τὰ πράγματα…
 • Ἀπάντησίς μου:
  Ὑπάρχουν. Ἁπλῶς δὲν ἔκανες τὸν κόπο νὰ τοὺς βρῇς, διότι δὲν ἤθελες νὰ τοὺς βρῇς.
  Λυπᾶμαι.
  Ἐγὼ καὶ τοὺς βρῆκα καὶ μίλησα καὶ διατηρῶ ἐπικοινωνία μαζύ τους. Ἀλλὰ πῆγα ἐκεῖ γιὰ νὰ βοηθήσω κι ὄχι γιὰ νὰ βρῶ μαῦρα κι ἄραχνα σημεῖα, πρὸ κειμένου νὰ κάνω ἀρνητικὴ προπαγάνδα.
  Ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐὰν ΔΕΝ ὑπάρχῃ, δὲν εἶναι πρόβλημα. Νὰ πᾶτε ἐσεῖς γιὰ νὰ ὐπάρξουν. Νὰ πᾶτε ὄμως μὲ τὴν καρδιά σας γεμάτη Ἑλλάδα κι ὄχι μὲ ἐμφυλιοπολεμικὲς διαθέσεις.
  Δὲν χρειάζονται κι ἄλλους ἐχθροὺς οἱ ἄνθρωποι.
  Σχόλιον τρίτον:
  Εἶμαι Ἑλληνίδα, ἄθεη, ἄθρησκη, ἀγνωστικίστρια… Ἄν χρειασθῶ θρησκεία ὑπάρχει ἡ ἑλληνική  μας.
  Ὅμως σὲ αὐτὴν τὴν φάση θεωρῶ πὼς ἐφ΄ ὅσον ἡ ὀρθοδοξία ἐνώνει τὴν μεγάλη μάζα τῶν Ἑλλήνων, ἀπέναντι στὴν ἰσλαμικὴ ἐπίθεση, βᾶλτε κι ἐμέναν στὶς τάξεις τῶν χριστιανῶν ὀρθοδόξων!
  Αὐτὴ εἶναι ἡ θέσις μου, χωρὶς παρέκκλιση ἀπὸ τὰ πιστεύω καὶ τὴν ἀλήθεια μου.
  Ἐμπρὸς στὸν κίνδυνο νὰ χαθῇ ἡ Πατρίς, δὲν διχάζω, δὲν σπέρνω ἀμφιβολία καὶ διχόνοια, ἀλλὰ συντάσσομαι μὲ τοὺς συμπατριῶτες μου!
  Ἐμπρὸς στὸ ἰσλάμ, θὰ πολεμήσω ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία

(Στὸ τελευταῖον σχόλιον θὰ προσέθετα, ἐὰν ἐξακολουθοῦσα τὸν σχολιασμό, πὼς τελικῶς δὲν εἶναι ὁ ἰσλαμισμὸς ὁ ἐχθρός μας ἀλλὰ οἱ τοκογλῦφοι, ποὺ τώρα χρησιμοποιοῦν τὸν ἰσλαμισμὸ γιὰ νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν.)

Πῶς τό βλέπετε λοιπόν;
Εἶναι διχαστικός ὁ παραπάνω ῥόλος;

Κρύβει μόνον καχυποψία;
Κρύβει μόνον ἀμφιβολία;
Κρύβει προβληματισμό εἰλικρινή;
Κρύβει ἀναζήτησιν τῆς ἀληθείας;

Ἤ μήπως κρύβει συνειδητή παραπληφόρησιν;

Ὅ διχαστικὸς λόγος εἶναι εὔκολος.
Χορτάσαμε ἀπὸ δοσιλόγους, τσογλάνια, πράκτορες, κομματάρχες, ἐλπιδοφόρους, δισεκατομμυριούχους.
Χορτάσαμε ἀπὸ προβατάρηδες καὶ τσοπάνηδες.
Χορτάσαμε ἀπὸ ἐλπιδοφόρους πατριδεμπόρους…
…καὶ χάσαμε τὴν Πατρίδα μας!!!

Ἡ λογικὴ τοῦ «ὅποιος δὲν πιστεύει αὐτὰ ποὺ ἐμεῖς πιστεύουμε  εἶναι ἐχθρός μας», στὸ θέμα τῆς Πατρίδος ἀκυρώνεται.
Κι ἀκυρώνεται διότι ἡ Πατρὶς παραμένει ἡ κοινή μας σκέπη κι ὄχι τόπος διαχωρισμοῦ.
Κάτω ἀπὸ αὐτὴν τὴν σκέπη, ὅταν ὑπάρχῃ, μποροῦμε νὰ πιστεύουμε καὶ στὸν θεό μας καὶ στὸν …διάολό μας.
Ὅταν ὅμως αὐτό, τὸ ὅποιον προσωπικό μας (κι ὁπαδικὸ τελικῶς), κατὰ πῶς φαίνεται ἀπὸ τὰ παραπάνω, «πιστεύω» καταντᾶ μοχλὸς διαλύσεως τῆς Πατρίδος, τότε συνεργοῦμε, συνειδητῶς ἢ ὄχι, στὸ ἔγκλημα ἐναντίον  της.
Ὅταν τὸ ἄτομον τοποθετῇ ἐπάνω ἀπὸ τὴν Πατρίδα τὸν  θεό του, παραμένει κακομοιριασμένος ὁπαδὸς καὶ Ἄπατρις!!!
Πρῶτα φτιάχνουμε τὴν Πατρίδα μας καὶ μετὰ μποροῦμε νὰ φτιάξουμε καὶ «πνευματικὰ ἐπίπεδα» καὶ «φιλοσοφικὲς τάσεις» καὶ «ἀνώτερες» ἢ «κατώτερες» φυλὲς καὶ ὅ,τι μᾶς καπνίση.
Ἔως τότε ὅμως ἂς τὸ βουλώσουμε καὶ ἂς στρώσουμε τὸν κῶλο μας κάτω νὰ δουλέψουμε συνειδητά.
Μὰ πρῶτα πρῶτα ἂς «κατεβάσουμε τὴν μύτη» μας πιὸ χαμηλά, ποὺ παρὰ έγινε εὐαίσθητη τώρα τελευταία, ἄς σκύψουμε πρὸς τὸν «πτωχὸ ἀλλὰ ἀμόρφωτο» συνάνθρωπό μας, ποὺ …«ὅλως συμπτωματικῶς» εἶναι πιὸ ἄνθρωπος ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς …«μεγάλους καὶ τρανοὺς» καὶ ἄς ξαναγνωρισθοῦμε, ἀκυρώνοντας τὶς ὅποιες προκαταλήψεις μας, ἂς κυττάξουμε δίπλα μας νὰ βροῦμε συντρόφους κι ὄχι …«πνευματικῶς πένητες», κατὰ πῶς ἰσχυρίζονται κάποιοι. Διότι, σὲ τελικὴ ἀνάλυσιν, ἐὰν πράγματι εἶναι κατὰ πῶς ἰσχυρίζονται ὅλοι αὐτοί, «ἀνώτεροι» ἂς ἔλθουν νὰ τὸ ἀποδείξουν στὴν πράξιν. Ἂς τὸ κερδίσουν μὲ τὸ σπαθί τους…
Ἐκτὸς κι ἐὰν εἶναι σκέτα σκουπίδια, σὰν τὰ ὑπόλοιπα ποὺ γνωρίσαμε…
…ἤ …Σουσοῦδες!!!

 

Σὲ αὐτὴν λοιπὸν τὴν περίπτωσιν ἔχω μόνον νὰ προτείνω ἕνα πράγμα: πηγαίνετε νὰ δεῖτε μόνοι σας κι ἀφῆστε τὶς προπαγάνδες καὶ τὶς παραπληροφορήσεις.
Στὴν …δράσιν κολλᾶ τὸ …«σίδερο» τῆς ἐπαν-Ἑνώσεώς μας!!!

Ἀπόψε εὑρέθημεν, παλαιοὶ φίλοι, συναγωνιστές, χωρὶς κομματικὲς ταμπέλες, ἀλλὰ καὶ νέοι ὑποστηρικτὲς τῆς «Στέγης Ἀστέγων», στὸν Βοτανικὸ (Ἱερὰ Ὁδὸς 114).

Πηγαδάκια, χαλαρὲς πολιτικὲς συζητήσεις, κάποιοι φιλοσοφικότεροι ἄλλων… Ἕλληνες ἀνάμεσα σὲ Ἕλληνες…

Κάποιαν στιγμὴ πέντε ἐντυπωσιακὲς κυρίες ἔφθασαν μὲ τὸ αὐτοκίνητό τους, ἄφησαν τρόφιμα καὶ πολλὰ νερά, χωρὶς δηθενιὲς καὶ χωρὶς πόζα.
Χαιρέτησαν κι ἔφυγαν, ἀφήνοντας πίσω τους τὴν ἐλπίδα πὼς κάτι μπορεῖ νὰ γίνῃ. Ἀπὸ ὅλους.

Αὐτὸ ποὺ ζητᾶ ἡ ἐπιτροπὴ ἀγῶνος εἶναι κυρίως ἡ παρουσία μας. Τὰ ὑπόλοιπα θὰ γίνουν μὲ καλὴ θέληση καὶ ἐθελοντικὴ ἐργασία.
Καὶ ὅπως εἶπε ἕνας ἄνεργος: ἀντὶ νὰ κάθομαι καὶ νὰ κλαίω τὴν Μοίρα μου, ἔρχομαι καὶ νοιώθω πὼς ἐδῶ ἔχω δουλειά!

Ἕνα μεγάλο μπράβο στὰ ἄγρυπνα παιδιὰ τῆς περιφρουρήσεως, (χρειάζονται περισσότεροι νεαροὶ γιὰ περιφρούρηση) καθὼς καὶ στοὺς ὑπευθύνους τῆς ὀργανώσεως καὶ τῆς φροντίδος…

Κάθε ἡμέρα ποὺ περνᾶ θὰ γινόμαστε ὅλο καὶ περισσότεροι!

Δημήτριος Δρούκας

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος πῆγε, εἶδε, ἐκτίμησε, ζύγισε, διεπίστωσε καὶ μετὰ ἐνημέρωσε. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι σάλτσες, προπαγάνδα, πληρωμένες τοποθετήσεις ἀπὸ ἀνοήτους, ἀνθέλληνες καὶ πράκτορες.
Τὰ ἀνθελληνικὰ κέντρα πολλὰ καὶ οὐδόλως ἀποσκοποῦν στὸ νὰ γίνουμε καλλίτεροι. Ἀντιθέτως μάλιστα.

Δὲν ἔχω ζητήσει ἄδεια δημοσιεύσεως ἀπὸ τοὺς γράφοντες.
Τὰ κείμενά τους ἔχουν πολυτονισθεῖ.

 

5 thoughts on “Πράκτορες, ἀνθέλληνες καὶ ἀνεγκέφαλοι κατὰ τῆς «Στέγης Ἀστέγων».

  • Θὰ ἔλεγα πὼς κάθε σκεπτόμενος ἀρνεῖται νὰ θέσῃ θρησκευτικὰ θέματα σὲ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν Πατρίδα.

 1. οι χριστιανοί που συμμετέχουν και οι κομάντο και οι απλοί χριστιανοί ακολουθούμε το αγαπά τον πλησίον σου και αυτό ει αι πολύ σημαντικό για όλους μας.Όλοι οι θρησκευόμενοι πλην των τζαχαντιστων ας συμμετάσχουμε στη διαδικασια

Leave a Reply