Δικαία καί βιώσιμος λύσις γιά τό Κυπριακό;

Δικαία, βιώσιμος, λειτουργικὴ λύσις τοῦ Κυπριακοῦ, σύμφωνα μὲ τις ἀρχὲς τοῦ ΟΗΕ…

Αὐτὴν τὴν «ἀνοησία» ἀκούω ἐπὶ 40 χρόνια τώρα.
Εἶναι ἡ κραυγὴ τοῦ ἀδυνάτου, ἐνῶ ὁ δυνατὸς ἐπιβάλει δίκαιον.

Γιά ποιάν δικαία λύση μιλᾶμε;
Ἐνδιαφέρονται οἱ Τοῦρκοι γιά δικαία λύση καί γιατί νά δόσουν δικαιοσύνη πού νά εὐνοῇ τούς Ἕλληνες, ἐνᾦ μποροῦν νά διατηροῦν τήν κατοχή καί νά ἐποικήσουν ἀκόμη περισσότερο τήν νῆσο;

Τί κάναμε ἐπί 42 χρόνια;
Ἀπό ντροπὴ καὶ μόνον ἢ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀνακαταλάβουμε τὴν νῆσον ὁλόκληρη, ἢ νὰ ἔχουμε αὐτοκτονήσει ὁμαδικῶς.

Ἀντ’ αὐτοῦ τὸ ῥίξαμε στὴν καλοπέραση, μὲ ἐπισκέψεις στὴν «μάννα» Τουρκία», γιὰ διασκέδαση καὶ ἀγορὰ δερματίνων.

Τρύφων Ὀλύμπιος

εἰκόνα

(Visited 83 times, 1 visits today)
Leave a Reply