Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπωλέσαι

Ἀδωναΐ, Ἀδωναΐ, υἱὲ τοῦ Ἠσαῦ καὶ τοῦ Ναυῆ..

Τίς παρακάτω σελίδες στὶς ἀφιερώνω..


Τό αἷμα τῶν Ναουσαίων καί τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε’ θά ἐπιπέση ἐπὶ τῆς κεφαλῆς σου..

«Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι»!

Ποταμιᾶνος Κωνσταντῖνος

(Visited 255 times, 1 visits today)
Leave a Reply