Φασιστικές, προπαγανδιστικὲς τακτικὲς

Φωνάζουν ἕναν παπά, ποὺ οὐδὲ μίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὸ ἐὰν κάποιος πρέπῃ, ἤ ὄχι, νὰ λειτουργῇ ἐρωτικῶς κατὰ φύσιν, ἀλλὰ ὄχι ἕναν ὁποιονδήποτε ἰατρὸ (πραγματικὸ καὶ γνώστη), ἢ ἀκόμη κι ἐνήλικα, ποὺ ἔχει ὑγειὴ ἐρωτικὴ ζωή.
Φωνάζουν ἕναν ἐπίσκοπο νὰ σχολιάσῃ τὸ ἐὰν αὐτὴ ἢ ἡ ἄλλη ἐρωτικὴ ἐπιλογὴ εἶναι ὀρθή, τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν δικαιοῦται νὰ θεωρῇ τὸ ὁ,τιδήποτε ἐπὶ αὐτοῦ τοῦ θέματος, ἐφ΄ ὅσον τοῦ ἀπαγορεύεται (ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς νόμους) ἡ ἐρωτικὴ ἐμπειρία.
Φωνάζουν ἕναν μητροπολίτη νὰ μιλήσῃ γιὰ ἤθη, τὴν στιγμὴ ποὺ αὐτὸς εἶναι ἁπλῶς θεματοφύλαξ ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας κι ἐλέγχου πιστῶν κι ὄχι ἠθῶν.

Καί δέν ἀσκοῦν προπαγάνδα διχαστική;
Καί δέν κατευθύνουν τό κοινό τους στό νά λάβῃ θέσεις ἀπολύτως ἐκβιαστικά;
Καί δέν ὑποχρεώνουν αὐτούς πού ἀγαποῦν τούς παππάδες νά χαροῦν, ἀλλά κι αὐτούς πού τούς μισοῦν νά ἐξοργισθοῦν;
Καί δέν εἶναι πρακτοράκια, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ στήνουν τέτοια διχαστικὰ σκηνικά, τοῦ κάθε μηχανισμοῦ τῶν Soro-Rothschild;

Καί δέν μᾶς ὁδηγοῦν στό νά λάβουμε κι ἐμεῖς, ἀσχέτως τῶν ἀπόψεών μας, θέσεις;
Κι ἐκφράζουν ἐπιστημονικές ἀντιλήψεις αὐτά τά ὄντα ἤ μήπως ἀπολύτως προπαγανδιστικές καί στοχευμένες ἐναντίον μας;

Φωνάζουν ἕναν χαζὸ ἢ λοβοτομημένο ἢ ταγμένο σὲ κάποιο ἰδεολόγημα ἢ δασκαλεμένο ἢ μονομερὴ ἢ ἐκπρόσωπο μίας Χὶ (ἐπὶ μέρους) ὁμάδος ἢ ἐγκάθετο ἢ πράκτορα ἢ ἐξαγορασμένο ἢ ἐξηρτημένο  ἀπὸ διάφορες …διαπλοκές, γιὰ νὰ τοποθετηθῇ ἀπέναντι σὲ σοβαρὰ θέματα, ποὺ ἀφοροῦν στὸ σύνολον τῆς κοινωνία μας…
ἂν καὶ δὲν ἔχει δικαίωμα, γνώσεις, εἰδικότητα. Καὶ πρέπει νὰ γίνῃ σεβαστὴ καὶ ἀντικείμενον συζητήσεων ἡ τοποθέτησίς του, λὲς καὶ δὲν ὑπάρχουν ἐκ τῆς Φύσεως Ὁρισμένοι Νόμοι, γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀναπαραγωγῆς τῶν εἰδῶν. Μᾶς ἐπιβάλλουν ὅμως νὰ  ἀκούσουμε καὶ νὰ συμφωνήσουμε ἢ νὰ διαφωνήσουμε, παίζοντας, τελικῶς, ὡς πιόνια στὰ παιχνίδια τους, ῥόλους ποὺ οὔτε ἐπιλέξαμε, οὔτε κατανοοῦμε καὶ οὔτε θέλουμε. Τὸ κάνουμε ὅμως διότι ἔτσι ἔστησαν τὸ παιχνίδι τῆς «ἐνημερώσεώς» μας..

Στήνουν ἕναν καυγὰ γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου καὶ ὁδηγοῦν τοὺς τηλεθεατὲς (ἢ τοὺς ἀκροατὲς καὶ τοὺς ἀναγνῶστες) σὲ ὑποχρεωτικὴ τοποθέτησιν, ὑπὲρ ἢ κατά, μίας ἐκτὸς γνωστικοῦ ἀντικειμένου τοῦ θύματός τους, θέσεως. Μᾶς στρέφουν δῆλα δὴ στὸ νὰ δοῦμε τὸν ἱερέα ποὺ τοποθετεῖται ἐπὶ ἑνὸς  θέματος, ἐκφράζοντας ἢ ὄχι, μίαν μονομέρεια, ἀλλὰ ὄχι τὸν πράγματι εἰδικὸ ἰατρό, ποὺ γνωρίζει ὅλες τὶς παραμέτρους τοῦ θέματος, μὴ ἐξυπηρετώντας συμφέροντα. Κι ἔτσι ἐμεῖς κυττᾶμε τὸ ῥάσο κι ὄχι τὸ πρόβλημα. Ἐπέτυχαν δῆλα δὴ τὸν κατακερματισμὸ τοῦ μεγάλου προβλήματος σὲ ἀμέτρητα μικρότερα, ἀποπροσανατολίζοντας τὸ κοινό τους ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ πρόβλημα.

Κραυγάζουν, ἀναπαράγοντας μισὲς ἀλήθειες, ἐπικαλούμενοι λαθρονόμους καὶ ἐπιβεβλημένες ἐκ τῆς νεοταξιτικῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης (βλέπε καὶ τράπεζες) ὑποχρεωτικῆς ἐπιμειξίας, πολυπολιτισμικότητος, πτωχοποιήσεως, δουλοποιήσεως, ἐλευθεροποιήσεως (τῶν συνεκτικῶν ἱστῶν καὶ τῶν ἠθῶν) τῆς κοινωνίας μας, ἀποδομήσεως τῶν κατὰ φύσιν παναρχαίων ἀρχῶν καὶ τελικῶς ἀποπληθυσμοῦ μας, μὴ ἀντιλαμβανόμενοι πὼς πρῶτα θύματα τῆς ἐπερχομένης γενοκτονίας μας,  θὰ εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ διαφημιστὲς – παπαγάλοι – προπαγανδιστὲς αὐτοῦ τοῦ μορφώματος.

Κατηγοροῦν μὲ τὰ χείριστα κοσμητικὰ ὅσους ὑπερασπίζονται πανάρχαιες ἀρχὲς διατηρήσεως καὶ συντηρήσεως τῶν κοινωνικῶν δομῶν, γελοιοποιώντας ὅλους ὅσους διαφωνοῦν μὲ τὶς τακτικές τους, μὴ ἀντέχοντας τὸν διάλογο καὶ ἀλλάζοντας τὴν ἔννοια τῶν λέξεων «φασισμός», «δικτατορισμός», «δημοκρατία» μόνον πρὸς ὄφελος ὅσων ἐξυπηρετοῦν τὰ συμφέροντα τῶν ἀφεντικῶν τους.

Διαφημίζουν τὸ ἀπόλυτα ψευδὲς ἰδεολόγημα τῆς ἐλευθεριότητος, ποὺ ἀκυρώνει τὴν Ἐλευθερία καί, προέρχεται, κατ’ αὐτοὺς πάντα, ἀπὸ τὴν ἱερὰ ὑποχρέωσιν τοῦ Ἀνθρώπου στὴν αὐτοδιαχείρισιν. Κι ἐδῶ ὅμως ἀλλοιώνουν τὶς ἔννοιες, εἶτε ἀπὸ βλακεία εἶτε ἀπὸ συμφέρον, ὑπερασπιζόμενοι τὴν δουλεία τῶν ὑπολοίπων στὶς ἐπιταγὲς τῶν τοκογλύφων.

Ἐμφανίζουν μόνον ὅσους, κατ’ αὐτοὺς πάντα, εἶναι ἀκραῖοι, μὲ στόχο τὸ νὰ ἀναδείξουν τὶς (ὅποιες) ἀκρότητες, ὄχι πρὸς ὄφελος τῆς ἐνημερώσεως, ἀλλὰ πρὸς ὄφελος τῶν ἐπενδυτῶν, ποὺ σήμερα ἐλέγχουν κυβερνήσεις, νομομαγειρεύματα, μέσα μαζικῆς παραπληροφορήσεως καὶ τελικῶς λαούς.

Ἀναζητεῖστε ὁπουδήποτε αὐτὲς τὶς τακτικές. Σὲ ἐκπομπὲς ποὺ ἀφοροῦν στὴν «δημοκρατία», στὸν «φασισμό», στὴν «πολυπολιτισμικότητα», στὸ «προσφυγικό», στὰ «ἐθνικὰ θέματα», στὴν «παιδεία», στὸ «προσφυγικό», στὴν «ἰθαγένεια», στὸ «βουλευτικό»… Ὅπου καὶ νὰ κυττάξετε μερικοὶ μαϊντανοὶ ὁρίζουν θεματολογία, συνομιλητὲς καὶ ἀντικείμενον συζητήσεων ὄχι βάσει πραγματικῶν ἀναγκῶν τῶν κοινωνιῶν μας, ἀλλὰ βάσει τῶν ὅσων θέλουν οἱ χρηματοδότες τους νὰ προβάλουν καὶ νὰ ἀναδείξουν, ἤ, ἀκόμη καὶ νὰ γελοιοποιήσουν. Ἀναγνωρίστε τὶς τεχνικές τους καὶ σβῆστε τὶς τηλεοράσεις καὶ τὰ ῥαδιόφωνα. Ἀπομακρύνατέ τους ἀπὸ τὶς ζωές σας.
Ἂς περιορισθῇ, ἐπὶ τέλους, ἡ προπαγάνδα τους μόνον στοὺ ἰδίους. Μόνον.
Εἶναι οἱ μόνοι ποὺ τοὺς ἀξίζει.

Φιλονόη

Σημείωσις

Ψᾶξτε ὅλους τοὺς …«πατριώταρους» ποὺ ἐμφανίζονται σὲ ὅλων τῶν ἐπιπέδων τὶς ἐκπομπές, γιὰ νὰ διαπιστώσετε πὼς παίζουν παιχνίδια, ἀπολύτως στοχευμένα εἰς βάρος μας. Ὁ ἕνας, γιὰ παράδειγμα, νὰ μιλᾶ γιὰ τὸ ἐὰν κρατᾷ, ἤ ὄχι, κινητὸ τηλέφωνο τελευταίας τεχνολογίας ὁ …«μετανάστης», ἀλλὰ οὐδέποτε γιὰ τὸν δουλέμπορο. Ὁ ἄλλος θὰ μιλᾶ γιὰ τὸ ἐὰν τὰ ῥοῦχα του εἶναι σιδερωμένα ἢ ὄχι, ἀλλὰ οὐδέποτε γιὰ τὸ θέμα ποὺ ὄφειλε νὰ ἀναδείξῃ. Ὁ τρίτος θὰ λέη πὼς ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι κακὴ ἢ καλή, ἀλλὰ δὲν θὰ θίξη τὰ (πραγματικά) αἴτιά της.Ὁ τέταρτος θὰ μιλᾶ γιὰ τὸ ἐὰν πρέπῃ, ἢ ὄχι, νὰ χρεωκοπήσουμε, ἀλλὰ οὐδέποτε θὰ ἀκυρώνη τὴν …χρεωκοπία. Ὁ πέμπτος θὰ λέη «ζήτω ἡ δραχμή», ἀλλὰ θὰ ἀποκρύβη τὸ ποιὸς θὰ τὴν ἐκδίδη. Ὁ ἕκτος θὰ μᾶς δείχνη ὑπερήφανα τὸ …δάκτυλο (Ἀλβανά, Ἐρντογάν, Βαρδάρσκα) ἀλλὰ οὐδέποτε αὐτοὺς ποὺ χρηματοδοτοῦν τὰ ὅσα τὸ κάθε δακτυλάκι στοχεύει.

Ἐξειδικευμένα σεμινάρια, περὶ διχαστικῶν προπαγανδιστικῶν ἐκπομπῶν, στοὺς ἐπαγγελματίες καθοδηγητές μας καὶ τελικῶς τσοπάνηδές μας.

εἰκόνα

 

(Visited 129 times, 1 visits today)
Leave a Reply