Ψηφίζει ὅμως ἀκόμη ὁ ἄκης…

Ἔφαγε, μὲ τὴν παρέα του… Ἔφαγε… ξανα-ἔφαγε…
…ἀλλὰ ὁ σκασμός του δὲν ἦλθε. Ἀχόρταγος κι αὐτὸς καὶ ὅλα τὰ τσιράκια τῆς συμμορίας τους, ἀνεξαρτήτως χρώματος καὶ κόμματος. Ἡ τιμωρία του δέ, γιὰ τὰ …μάτια τῶν χαχόλων, ἦταν τοὐλάχιστον …παραδειγματική, ἐφ΄ ὅσον οὔτε πλήρωσε, γιὰ τὰ ἐγκλήματά του, μά, κυρίως, τὰ κλοπιμαία παραμένουν στὴν διακριτική του …ἰδιοκτησία!!! Κι ἐπὶ πλέον τῶν παραπάνω οὐδέποτε ἀπεστερήθη τῶν πολιτικῶν του δικαιωμάτων.
Ἀκόμη καὶ σήμερα δέ, μετὰ ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ παραπληροφορήσεως καὶ παραπλανήσεως, ποὺ ἐπέτυχε νὰ ξεπεράσῃ μὲ …γενναιότητα ὁ ἄκης, ἐφ΄ ὅσον δὲν ἄνοιξε τὸ στόμα του γιὰ νὰ «δόσῃ» τοὺς ἀγαπημένους του συντρόφους, ψηφίζει κανονικότατα καὶ οὐδέποτε ἐτέθη θέμα στερήσεως πολιτικῶν δικαιωμάτων του, ἐφ΄ ὅσον ἐξακολουθεῖ νὰ ἀνήκῃ στὴν «σεβαστή» κοινότητα τῶν σαπροφύτων.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριὰ ὁ πσῶῤῥας, μὲ τὶς μικρὲς ἢ μεγάλες του ἀπάτες, βάσει τῶν ὁποίων ὑφῄρπαζε ἀπὸ τὰ θύματά του μικροποσά, σαφῶς ὑποδεέστερα (ἔως καὶ …ἀνύπαρκτα, συγκρινόμενα μὲ τὰ κλοπιμαία τῶν ἐξοπλιστικῶν καὶ ὅλων τῶν λοιπῶν προμηθειῶν) ὄχι μόνον φυλακίζεται, ἀλλὰ στερεῖται καὶ τῶν πολιτικῶν του δικαιωμάτων, μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ προκαλεῖται ὑστερικὸς κλαυσίγελως στοὺς ὁπαδούς του, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους μας. Κι αὐτὸ διότι τελικῶς πράγματι ὁ πσῶῤῥας δὲν τιμωρεῖται γιὰ τὰ πραγματικά του ἐγκλήματα, ἀλλὰ γιὰ τὸ ὅτι ἐπέτυχε νὰ διαφύγῃ (μερικῶς καὶ μόνον μετὰ τῆς ἀποχωρήσεως λαμπράκη) τοῦ ἀπολύτου ἐλέγχου τῶν σαπροφύτων καὶ νὰ δυναμιτίσῃ, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, τὴν νιρβάνα τῶν σαπροφύτων.

Συνωμοσιολογικῶς καὶ μόνον ναί, τοῦ τὴν εἶχαν στημένη γιὰ ἄσχετα, ἀπὸ τὰ πραγματικά του ἐγκλήματα, ποὺ βάσει τῶν δικονομικῶν ἠθῶν τῆς χώρας μας θὰ μποροῦσαν νὰ παρακαμφθοῦν μὲ μίαν ἔφεσιν. Ἡ ἔφεσις ὅμως δὲν ἐπιτρέπεται.
Προσχηματικῶς καὶ μόνον λοιπὸν ἔστησαν μίαν δίκη, πραγματικῶν ἐγκλημάτων, μὲ ὑπερβολικὰ ἄσχετες καὶ μεγάλες ποινές, πρὸ κειμένου ἀφ΄ ἑνὸς νὰ τρομοκρατήσουν κάθε ἐπίδοξον …κινηματία (διάδοχο τοῦ πσῶῤῥα καὶ ὄχι μόνον) ἀλλά, κυρίως, νὰ παγιώσουν τὴν ἐξουσία τῶν σαπροφύτων ἐπάνω μας, γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα ἀκόμη. Ἐπὶ πλέον δὲ σύρουν καὶ τὴν σύζυγο-συνεργό του στὴν τιμωρία, ἂν καὶ δὲν ἀποδεικνύεται πὼς ἦταν σὲ ὅλα του τὰ ἐγκλήματα παρούσα καὶ συνεργός.
Κατ’ ἐπέκτασιν ὁ πσῶῤῥας δὲν τιμωρεῖται γιὰ κάτι ποὺ ἔκανε, ἀλλὰ γιὰ κάτι ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ κάνῃ καὶ γιὰ τὸ ὁποῖον οὔτε ὁ ἴδιος δύναται νὰ συνειδητοποιήσῃ τὶς συνέπειές του, ἀλλὰ γνωρίζουν πολὺ καλὰ αὐτοὶ ποὺ τὸν «μεγέθυναν» στὰ μάτια μας καὶ τὸν ἐπέβαλαν ὡς «ἐθνοσωτήριο μονόδρομο». Οἱ συνεργάτες του δέ, ποὺ εἶναι καὶ συνεργοί του, παραμένουν ἀκόμη ἐκτὸς «στοχεύσεως» τῆς δικαιοσύνης (ποιός ἦλθε;;;), ἂν καὶ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποκαλύψουν πολλὰ περισσότερα, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἤδη γνωρίζουμε, γιὰ τὰ ἀποδεδειγμένα τους ἐγκλήματα.

Ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ εἶναι τόσο γελοῖο, ποὺ μόνον νὰ ἐκνευριζόμεθα μποροῦμε.
Δὲν διώκεται ὁ πσῶῤῥας γιὰ προσηλυτισμό, γιὰ παραπλάνησιν κοινοῦ, γιὰ παραπληροφόρησιν, γιὰ ἐκμετάλλευσιν ἐξαπατημένων συμπολιτῶν μας, γιὰ φοροδιαφυγή, γιὰ ἀπειλὲς κατὰ ζωῆς, γιὰ ἐξυβρίσεις, γιὰ προσβολὴ ἠθῶν καὶ ἐθίμων καὶ γιὰ ὅποιο ἄλλο ἔγκλημά του. Καὶ οὔτε θὰ ἀσχοληθῆ ἡ δικαιοσύνη (ποιός ἦλθε;;;) μὲ τὰ πραγματικά του ἐγκλήματα.
Τὸ πρόβλημα ὅλων αὐτῶν, καὶ τῆς δικαιοσύνης συμπεριλαμβανομένης, ἦταν ἡ παγίωσις τῆς ἐξουσίας τους ἐπάνω μας καὶ ἡ μετατροπὴ τῆς ὁποίας ἀμφισβητήσεως σὲ ποινικὸ ἔγκλημα.
Τόσο ἁπλᾶ.

Φιλονόη

Σημείωσις

Ὑπάρχει καὶ κάτι ἀκόμη, ποὺ ἐλάχιστοι τὸ παρετήρησαν κι ἀφορᾶ στὶς δηλώσεις πσῶῤῥα.

Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, λίγο πρὶν νὰ ὁλοκληρώσῃ τὶς δηλώσεις του, ἐξαγγέλλει κανονικὸ πόλεμο.

Τὰ τσιράκια του ἔχουν λυσσάξει κυριολεκτικῶς, διότι θεωροῦν πὼς εἶναι ἀπολύτως ἄδικη ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφασις. (Καὶ εἶναι σαφῶς ἄδικη καὶ προσχηματική, τοὐλάχιστον, στὸ τμῆμα τῶν πολιτικῶν του δικαιωμάτων. (Τὸ ἐὰν εἶναι, ἢ ὄχι, ἐγκληματίας ὁ πσῶῤῥας ὄφειλε ἀπὸ καιρὸ νὰ τὸ διερευνήσῃ ἡ δικαιοσύνη, ἀλλὰ …διακοπεύεται!!!)
Πρὸς τὸ πέρας λοιπὸν τῶν δηλώσεών του ξεκαθαρίζει πὼς εἶναι ἕτοιμος νὰ θυσιάσῃ ἀκόμη κι αὐτὰ ποὺ ἀγαπᾶ (σύζυγο καὶ παιδί) γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ τὸν σκοπό του, ἐνᾦ παραλλήλως ἀναφέρεται σὲ «νόμιμο» ἀντίδρασιν.
Οὐδὲν ψευδέστερον. Ἤδη τὸ ἄτομον ἔχει φτιάξει τὸ δικό του στρατὸ καὶ ἀναμένει ἀπὸ καιρὸ τὴν ἀνάληψιν τῆς ἐξουσίας, μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ κακό. Στὶς ἀρχικὲς τους δηλώσεις (Ξενοδοχεῖον President, Σεπτέμβριος τοῦ 2012), ὁ τότε δικηγόρος του παπαδάκης ἐδήλωνε, πρὸ τοῦ τέλους:

Πληροφορίες περισσότερες ἐδῶ:

Οἱ «Ἐθνάρχες», οἱ «Ἐθνικοὶ εὐεργέτες» καὶ οἱ «Ἐθνοσωτῆρες».

Τὸ θέμα εἶναι ἕνα: δὲν μοῦ ἀρέσει ὁ πσῶῤῥας καὶ οἱ πσωῤῥοπληγμένοι του (ἀλλὰ σαφῶς εἶναι δικό μου πρόβλημα αὐτό), ὅμως θεωρῶ ἀναγκαῖον νὰ δικασθῇ καὶ νὰ καταδικασθῇ δικαίαως κι ὄχι σὰν ἀποδιοπομπαῖος τράγος. Οὔτε θὰ τοῦ φορτώσουμε ὅλα τὰ ἐγκλήματα τῆς κοινωνίας μας, οὔτε καὶ θὰ τοῦ χαρισθοῦμε.
Δικαιοσύνη σημαίνει δικαιοσύνη κι ὄχι κολπάκια πολιτικοκομματικὰ καὶ σιωνιστικομασσωνικά, παρέα μὲ ἀλληλοεξυπηρετήσεις.

Τώρα ξέρουμε πὼς ὁ πσῶῤῥας ἦταν ἡ ἀρχή. Ἡ ἀρχὴ πολλῶν, μὰ δὲν μποροῦμε νὰ διανοηθοῦμε ἀκόμη, τὸ πόσο πολλῶν. Αὐτὰ θὰ τὰ ζήσουμε, ἀργότερα καὶ σταδιακῶς, μά, κυρίως, θὰ τὰ βιώσουν τὰ σαπρόφυτα, ποὺ τὸ παίζουν «θεσμοί» (πολιτεία, νομοθέτες, δικαστές, ἀστυνομικοί…) καὶ ποὺ ἀν τὶ νὰ ἐκτελοῦν τὸ χρέος τους, ὑπερασπιζόμενοι τὸ Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων, μεριμνοῦν μόνον γιὰ τὴν καταστροφὴ καὶ ἐξαφάνισιν τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων.

Κατ’ ἐπέκτασιν, γιὰ ἀρχὴ καὶ μόνον, καλὸ εἶναι ἐπὶ τέλους νὰ ἐπιλέξουμε στρατόπεδον, ἐφ΄ ὅσον, τώρα πιά, κυριολεκτικά, ξεκινᾶ νὰ ἰσχύῃ ἐμπράκτως τὸ «ἢ ἐμεῖς ἢ αὐτοί», μὲ τὸ «ἐμεῖς» νὰ δηλώνῃ κάθε Ἐλεύθερον Ἄνθρωπον καὶ τὸ «αὐτοί» κάθε προσκυνημένον, ἐξηρτημένον, διαπλεκόμενον, ἐξαγορασμένον καὶ μασωνόπληκτον. Τὸ «ἐμεῖς», ἂν καὶ ἀριθμητικῶς πολὺ μικρό, σαφῶς καὶ θὰ ὑπερισχύση, ἐφ΄ ὅσον πλέον σύμπασα ἡ Ἀνθρωπότης αὐτὸν τὸν σκοπὸ ἔχει, συνειδητῶς ἢ μή.
Τὸ «αὐτοί» φθάνει στὸ ταμεῖον του συντόμως  καὶ ἡ πληρωμὴ δὲν θὰ εἶναι μόνον σὲ εἶδος (αὐτὸ εἶναι μεσοστάδιον) ἀλλά, κυρίως, σὲ ἐκτοπισμό τους, διεθνῶς, ἐφ΄ ὅσον τὸ ζήτημα τῆς Ὕβρεως πρὸ πολλοῦ ξεπέρασε τὰ ἐσκαμμένα.

εἰκόνα

(Visited 101 times, 1 visits today)
Leave a Reply