Πῶς τὸν Μάρτιο τοῦ 2008 «ἀπέδρασε» ἡ Τουρκία ἀπὸ τὸ Δ.Ν.Τ.

Πῶς ὅμως ἔγινε αὐτό;

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 2001, τὸ ΑΕΠ τῆς Τουρκίας μειώθηκε κατὰ 5.7%, ὁ πληθωρισμὸς στὶς τιμὲς τῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν ἔφθασε τὸ 55% καὶ ἡ τουρκικὴ λίρα ὑπετιμήθη κατὰ 51%, ἔναντι τῶν κυρίων ξένων νομισμάτων.

Οἱ χρεωκοπίες ἐπιχειρήσεων ἀνεκοινώνοντο ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλην καὶ χιλιάδες ἐργαζομένων εὑρέθησαν στὸν δρόμο.

 Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν κρίση, ἡ τότε κυβέρνησις Ἐτσεβίτ, μετεκάλεσε τὸν ἐπιφανὴ οἰκονομολόγο Κεμὰλ Ντερβὶς ἀπὸ τὴν Παγκόσμια Τράπεζα καὶ τοῦ ἀνέθεσε τὸ ὑπουργεῖο οἰκονομικῶν.

Ἦταν μία ἀρίστη ἐπιλογή, καθὼς ὁ Ντερβὶς ἦταν ανεξάρτητος ἀπὸ τὰ τοπικὰ συμφέροντα στὴν Τουρκία καὶ τὰ κυκλώματα διαφθορᾶς ποὺ λυμαίνοντο τὴν οἰκονομικὴ ζωή.

Μὲ τὴν στήριξη τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου καὶ τῶν συλλογικῶν του ὀργάνων, ὁ Ντερβὶς προώθησε ἕνα τολμηρότατο πρόγραμμα, τὸ πολιτικὸ κόστος τοῦ ὁποίου καμμία κυβέρνησις, ἔως τότε, θὰ εἶχε τολμήση νὰ ἀναλάβῃ.

Στο κέντρο τοῦ πακέτου σταθεροποιήσεως ἦταν ἡ περικοπὴ τῶν κρατικῶν δαπανῶν, τὸ πάγωμα τῶν μισθῶν τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, ἡ μείωσις τῶν ἑταιρικῶν φόρων καὶ ἡ αὔξησις μίας σειρᾶς ἄλλων, ἡ ἀναμόρφωσις τῆς γραφειοκρατίας πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς διευκολύνσεως τῆς ἐπιχειρηματικῆς δρααστηριότητος καὶ τῶν ξένων ἐπενδύσεων καὶ ἡ ἰδιωτικοποίησις τῶν σημαντικοτέρων κρατικῶν ἐπιχειρήσεων. Οι ἰδιωτικοποιήσεις καὶ μόνον ἀπεφεραν περισσότερα ἀπὸ εἴκοσι (20) δισεκατομμύρια δολλάρια, στὸ δημόσιν τραμεῖον, τὴν πρώτη περίοδο διακυβερνήσεως τοῦ ΑΚΡ.

Παράλληλα, ἡ Τουρκία ἐγκατέλειψε τὴν σύνδεση τῆς ἰσοτιμίας τῆς λίρας μὲ τὸ καλάθι νομισμάτων, ποὺ παρακολουθοῦσε, καὶ ἡ τιμή της ἀφέθηκε νὰ καθορισθῇ ἀπὸ τὴν ἀγορά. Το γεγονὸς ὠφέλησε σημαντικὰ τοὺς Τούρκους ἐξαγωγεῖς, ποὺ ἔζησαν τὴν χρυσῆ ἐποχή τους, ὥσπου ἡ διεθνὴς κρίσις τοὺς ἀπεστέρησε ἀπὸ μεγάλο μέρος τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀγορᾶς.

Σήμερα ὅμως, ἡ κατάστασις ἀντιστρέφεται, καθὼς οἱ τουρκικὲς ἐπιχειρήσεις ἔχουν θησαυρίσει ἐκμεταλλευόμενες τὶς εὐνοϊκὲς εὐκαιρίες τῶν τελευταίων ἐτῶν, ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς εὑρίσκεται στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ.

Τὸ μυστικὸ τῆς ἀποτάξεως τοῦ Δ.Ν.Τ. καὶ τῆς ἀναπτύξεως τῆς Τουρκικῆς Οἰκονομίας  διαγράφεται στὴν παρακάτω προφητικὴ δήλωση τοῦ Κεμᾶλ Ντερβίς, σὲ συνέντευξή του, ποὺ ἔδωσε στὶς 16 Μαΐου τοῦ 2010, στὴν ἐφημερίδα Real News:  «μία σημαντικὴ διαφορὰ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ τιμὴ τοῦ συναλλάγματος λειτούργησε στὴν Τουρκία μὲ τρόπο ποὺ ἐστηρίχθησαν οἱ ἐξαγωγές. Ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔχει αὐτὸ τὸ μέσον, ἐπειδὴ εἶναι μέλος τῆς εὐρωζώνης».

Δέμος Ἰωάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Πῶς τὸν Μάρτιο τοῦ 2008 «ἀπέδρασε» ἡ Τουρκία ἀπὸ τὸ Δ.Ν.Τ.

  1. Κε Δέμο, Η παραπανω περιγραφή σας είναι εσφαλμένη. Αυτό που έβγαλε την Τουρκία από την δύσκολη θέση στην ουσία ήταν η μαζική αγορά του τουρκικού χρέους από κινεζικές τράπεζες. Εις αντάλλαγμα η Τουρκία προσδέθηκε στις σινικές επιδιώξεις.

    Όσο για το οικονομκό “θαύμα” σας παραπέμπω εδώ. Στην ουσία δεν έγινε υποτίμηση που γράφετε αλλά γιγαντώδης ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ: https://isxys.blogspot.com/2011/07/blog-post_3867.html

Leave a Reply