Θεμιστοκλέους φίλοι

Οἱ φίλοι τοῦ Θεμιστοκλέους*

Ὁ Κλέαρχος** στὸ πρῶτο βιβλίο τοῦ ἔργου του Περὶ φιλίας λέει πώς, ὅταν ὁ Θεμιστοκλῆς κατεσκεύασε ἕνα θαυμάσιο τρίκλινο, εἶπε ὅτι θὰ ἦταν εὐτυχὴς ἐὰν εὑρίσκοντο τόσοι φίλοι, ποὺ νὰ καλύψουν ὅλες τὶς θέσεις.***

============

Τὸ ἀνέκδοτο γιὰ τὸν Θεμιστοκλῆ (π. 528-462 π.Χ.), ἕναν ἀπὸ τοὺς σπουδαιοτέρους πολιτικοὺς καὶ στρατηγοὺς τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας, εἶναι μᾶλλον εὐστόχου ἐπιλογῆς γιὰ τὸ ἐν γένει πνεῦμα τοῦ Κλεάρχου. Καὶ τοῦτο διότι ὅλη του ἡ ζωή, ἀπὸ νεανικῆς ἡλικίας, δείχνει εἰλικρίνεια προθέσεων ὡς πρὸς τὴν καλή, τοὐλάχιστον, χρήση τῆς οἰκίας του· γράφει ὁ Πλούταρχος (Θεμιστ. 3.4, 113bc):

Λέγεται, μάλιστα, πὼς τόσο παράφορος ἦταν <ὁ Θεμιστοκλῆς> γιὰ δόξα καὶ τέτοιος ἐραστής, ἀπὸ δίψα γιὰ τιμές, τῶν μεγάλων πράξεων, ὥστε, ἂν καὶ νέος ἀκόμη κατὰ τὴν μάχη τοῦ Μαραθῶνος ἐναντίον τῶν βαρβάρων καὶ τὴν στρατηγία τοῦ Μιλτιάδου τὴν περιλάλητο, τὸν ἔβλεπαν βουτηγμένο στὶς δικές του σκέψεις νὰ μένῃ τὶς νύκτες ἄγρυπνος, νὰ παραιτῆται ἀπὸ τὶς συνηθισμένες οἰνοποσίες καὶ νὰ λέῃ σ’ ὅσους τὸν ρωτοῦσαν κι ἀποροῦσαν γιὰ τὴν μεταβολὴ τούτη τοῦ βίου του, πὼς δέν τὸν ἀφήνει νὰ κοιμηθῇ τὸ τρόπαιο τοῦ Μιλτιάδου!..

** Ο Κλέαρχος ἦταν ἀρχαῖος Ἕλλην φιλόσοφος, ἀπὸ τοὺς Σόλους τῆς Κύπρου. Ἦτο δὲ μαθητὴς τοῦ Ἀριστοτέλους κι ἔζησε τὸν  4ο – 3ο αἰῶνα π.Χ..

*** Ἀθήναιος 12.45, 533e. Ἡ πλέον σημαντικὴ πηγὴ τοῦ Κλεάρχου παραμένει ὁ Ἀθήναιος, ὁ ὁποῖος στοὺς Δειπνοσοφιστὲς ρητῶς παραδίδει ὀνομαστικῶς τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀποσπασμάτων, ἑνενήντα ἑπτὰ συνολικῶς.

Σπανὸς Πανορμίτης

 

(Visited 75 times, 1 visits today)
Leave a Reply