Ὑπάκουοι δοῦλοι ἐκπαιδεύουν ὑπάκουα δουλάκια!!!

Ἐνᾦ παραλλήλως λειτουργοῦν ὡς ἐπιτόπιοι ἐπόπτες καταστολῆς καὶ …ἀποκεφαλισμοῦ κάθε ἀντιλογοῦντος!!!

Δὲν εἶναι πολλὲς ἡμέρες ποὺ ἔγινα …λαθρακουστὴς μίας συνομιλίας.
Δύο γειτόνισσες, ἀπὸ τοὺς ἐξῶστες τους, συνῳμιλοῦσαν γιὰ τὰ παιδιά τους καὶ γιὰ τὸ νέο σχολικὸ πρόγραμμα, ποὺ θὰ κρατᾶ τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα ἔως τὸ ἀπόγευμα. Ἡ μία ἐκ τῶν δύο, ποὺ πιὸ ἥρεμη καὶ χαμηλῶν τόνων, ἦταν ἐπιφυλακτική, διότι τὸ παιδί της, πολὺ μικρὸ ἀκόμη, θὰ πρέπη νὰ παραμένη ἔως τὶς 16:00 (4:00 μ.μ.) στὸ σχολεῖο, ἐξέφραζε ἐνστάσεις κι ἀμφιβολίες γιὰ τὶς νέες ὑπουργικὲς ἀποφάσεις. Κατ’  αὐτὴν ἔπρεπε τὸ παιδάκι νὰ ἐπιστρέφῃ στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μητέρας του ἔως τὶς 12:00 τὸ μεσημέρι.

Ἡ ἄλλη, μὲ ἐπίσης πολὺ μικρὸ παιδί, φωνάζοντας καὶ χειρονομώντας, προσπαθοῦσε νὰ ἐπιβάλῃ τὶς ἀπόψεις της (πάντα ἀπὸ τὸν ἐξώστη), ἰσχυριζομένη πὼς εἶναι ὅ,τι καλλίτερο συνέβη στοὺς γονεῖς αὐτὴ ἡ ὑποχρεωτικὴ ἀπασχόλησις τῶν παιδιῶν ἔως τὸ ἀπόγευμα, πὼς ἐπὶ τέλους οἱ γονεῖς θὰ μποροῦν νὰ ἔχουν ἐλεύθερο χρόνο, πὼς τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ κοινωνικοποιοῦνται ἀπὸ πολὺ νωρίς, πὼς οὔτε γιὰ φαγητὸ θὰ ἐνδιαφέρονται οἱ γονεῖς πλέον – ἐφ΄ ὅσον τὰ παιδιὰ θὰ σιτίζονται μέσα στὸ σχολεῖο-, πὼς ὅλα τὰ παιδιὰ δημοτικοῦ (στὴν συνέχεια) θὰ ἔρχονται στὸ σπίτι διαβασμένα καὶ πὼς ἐπὶ τέλους θὰ συστηματικοποιηθῆ ἡ σωστὴ ἐκπαίδευσις τῶν παιδιῶν, ἐφ΄ ὅσον τώρα ὅλα εἶναι …ἅρπα κόλλα!!! (Ἔχει καὶ μεγαλύτερο παιδὶ στὸ Δημοτικό, τὸ ὁποῖον δύο ἢ τρεῖς φορὲς τὸν μῆνα δὲν ἔχει μάθημα, διότι οἱ δάσκαλοι εἶναι τεμπέληδες – δικά της λόγια-, δὲν ἔχει πολλὲς φωτοτυπίες, καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ἑβδομάδος γιὰ νὰ ἀσκεῖται καὶ ὅλο τὸ σύστημα, ἔως τώρα, ἀντιμετωπίζει τοὺς γονεῖς ὡς δασκάλους, κάτι ποὺ πρέπει νὰ παύσῃ!!! Ναί, τὰ εἶπε κι αὐτά, μέσα σέ, κυριολεκτικῶς, ὑστερικὰ ξεσπάσματα, κατὰ τῆς ἄλλης γειτόνισσας, ἀλλὰ καὶ κατὰ αὐτῶν ποὺ ἐχθρεύονται τοὺς δασκάλους. Ἴσως κάτι νὰ ὑπονοοῦσε γιὰ ἐμέναν, ἐφ΄ ὅσον γνωρίζει τὶς θέσεις μου, ἀλλὰ δὲν εἶχα κάποιαν διάθεσιν νὰ ἀναμειχθῶ στὸ …κρεσέντο της!!!)

Ἄκουγα καὶ γελοῦσα. Δὲν ἐπεδίωξα νὰ ἀκούσω, ἀλλὰ ἦσαν τόσο δυνατὲς οἱ φωνὲς τῆς μίας γειτόνισσας, ποὺ μαζὺ μὲ ἐμέναν ἄκουγαν κι ἄλλες ἀρκετές, γιὰ νὰ συμμετάσχουν καὶ νὰ τοποθετηθοῦν κατὰ διαστήματα καί, τελικῶς, νὰ ἐρεθίσουν τὴν παλαβή, γιὰ νὰ ὑψώσῃ ἀκόμη περισσότερο τὴν φωνή της καὶ νὰ τοὺς …ἐπαναφέρῃ ἐν τάξει καὶ ἐντὸς τῶν δικῶν της τοποθετήσεων.
Τὸ σκηνικὸ ἦταν τοὐλάχιστον ὀξύμωρον, ἐφ΄ὅσον οἱ περισσότερες μητέρες, γιὰ λόγους ἐνστίκτου ἴσως, παρὰ τὶς κραυγὲς τῆς παλαβῆς, ἐπέμεναν πὼς τὸ νὰ ἐπιστρέφονται τὰ παιδιὰ στὶς οἰκογένειές τους τὸ ἀπόγευμα δὲν ἦταν καλὸ γιὰ τὰ παιδιά, ἐκνευρίζοντας ἀκόμη περισσότερο τὴν ψυχοπαθή.

Τὶς ἐπόμενες ἡμέρες συνέβησαν ἐπίσης πολλά, σχετιζόμενα μὲ τὸ προαναφερθέν, περιστατικά, στὰ ὁποία δὲν ἤμουν αὐτήκοος μάρτυς, ἀλλὰ εἶχα τὴν …τύχη νὰ μοῦ τὰ περιγράψουν ἀρκετοὶ μετέχοντες, σὲ ἕνα ἄλλο «πηγαδάκι» κρασοκατανύξεως τῆς γειτονιᾶς. (Κάπου κάπου τὸ …τολμοῦμε κάποιοι γείτονες αὐτό, ἀπρογραμμάτιστα, στὸ εὑρύχωρο πεζοδρόμιον ἑνὸς ἐξ αὐτῶν, μὲ ὅ,τι ἔχουμε εὔκαιρο ἐκείνην τὴν στιγμή, ἀλλά, συνήθως, καταλήγει σὲ …ἑστία «μολύνσεως» τῶν ἀπόψεων ποὺ ἐπιβάλλουν διάφορες παλαβές…!!!) 
Σὲ αὐτὴν τὴν κατὰ καιροὺς συνάντησιν τῶν γειτόνων, ὅπου ἐκτὸς ἀπὸ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ πληροφοριῶν, καταλήγουμε στὸ νὰ συναναστρεφόμεθα ἅπαντες σχεδὸν οἱ γείτονες, ἔχουν κατὰ καιροὺς εἰπωθεῖ πάρα πολλά, πού, κατ’ ἐμέ, σηματοδοτοῦν τὶς μεγάλες ζυμώσεις ποὺ συμβαίνουν πλέον στὸν κόσμο μας. Καὶ εἶναι δείκτης σημαντικὸς αὐτὲς οἱ συναντήσεις, γιὰ νὰ κατανοήσω βαθύτερα τὸ τὶ ἀκριβῶς σκέπτονται ὅλοι αὐτοὶ ποὺ δὲν ἐκφράζονται.

Εἴχαμε λοιπὸν προσφάτως, πάλι ἀπροόπτως, μίαν τέτοιαν συνάντησιν, ὅπου ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς βασικοὺς μετέχοντες, μᾶς προέκυπταν, κατὰ τακτὰ διαστήματα -ὅπως συχνὰ συμβαίνει-, διάφοροι γείτονες-περαστικοί, ποὺ εἶχαν ἐπίσης κάτι νὰ ποῦν ἢ νὰ καταθέσουν.
Κάποιοι ἐξ αὐτῶν ἔτυχαν νὰ εἶναι καὶ …θύματα τῆς παλαβῆς, ποὺ τοὺς ἐπλησίασε, στὶς ἐπόμενες ἡμέρες ἀπὸ τὸ παραπάνω περιστατικό, γιὰ νὰ τοὺς …συμμορφώσῃ!!!
Αὐτοὶ οἱ, ἐπίσης μετέχοντες δῆλα δή, ποὺ ἐν τελῶς αὐθορμήτως ἔσπευδαν νὰ στρωθοῦν, κουβαλώντας τὴν καρέκλα τους καὶ τὸν μεζέ τους, κατέφθαναν κυρίως γιὰ νὰ ζητήσουν, κυριολεκτικῶς, τὴν δική μας ἄποψιν γιὰ τὸ θέμα τῆς προπαγανδιστικῆς ἐκείνης ἀρχικῆς συζητήσεως, μὴ γνωρίζοντες πὼς …γνωρίζαμε.

Ἐκεῖ μάθαμε πὼς ἡ γειτόνισσα ποὺ θεωροῦσε ὅτι καλῶς τὰ παιδιὰ θὰ ἀπουσιάζουν ἔως τὸ ἀπόγευμα ἀπὸ τὶς οἰκογένειές τους, σὲ διάφορα  ..τυχαία «πηγαδάκια», ποὺ μόνης της δημιουργοῦσε πιάνοντας τὰ …περάσματα τῆς γειτονιᾶς, προσπαθοῦσε νὰ πείσῃ ὅλους αὐτοὺς ποὺ διεφώνησαν μαζύ της καὶ νὰ ἐξαλείψῃ τὶς ἀμφιβολίες τους καὶ τὶς ἀντιδράσεις τους, μὲ ἐπιχειρήματα τοῦ τύπου …«ὥρα νὰ ἀσκήσουμε τὰ δικαιώματά μας ὡς γονεῖς, σταθμεύοντας τὰ παιδιά μας στὰ σχολεῖα». 
Κάποιοι …ἐπείσθησαν, ἀλλά, κάποιοι ἄλλοι, μᾶλλον περισσότεροι, ἀμφέβαλαν καὶ πρὸς τοῦτον ζητοῦσαν τὴν ἀρωγή μας γιὰ νὰ διαλύσουν τὶς ἀμφιβολίες τους, καθὼς καὶ συμβουλὲς γιὰ τὸ τὶ πρέπει πράγματι νὰ κάνουν μὲ τὰ παιδιά τους. Νά τά ἐμπιστευθοῦν στό σχολεῖο ἤ νά τά πάρουν καί νά ἐπιστρέψουν στά πατρογονικάς τους, μειώνοντάς τους μὲν τὶς εὐκαιρίες ἀποκαταστάσεως, ἀλλὰ διατηρώντας τους, σὲ ἕναν βαθμό, τὶς ἐλευθερίες τους.

Τὸ ποῦ κατέληξαν οἱ, μὲ πολλοὺς διαφορετικοὺς γείτονες, πολλὲς ἐκεῖνες συζητήσεις, δὲν θὰ σᾶς τὸ γράψω σήμερα.
Θὰ σᾶς πῶ μόνον πὼς γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, βάσει πάντα τῶν ὅσων προέκυψαν ἀπὸ τὶς ἐπὶ πλέον πληροφορίες, διεπιστώσαμε, ἅπαντες οἱ μετέχοντες, πὼς γιὰ νὰ γίνῃ κάποιος δοῦλος συνειδητῶς καὶ οἰκειοθελῶς, χρειάζεται νὰ ἔχῃ τὸν …ἐκπαιδευτή του. Ὁ ἐκπαιδευτὴς δὲ αὐτὸς δὲν γίνεται νὰ εἶναι κάποιος …ἐχθρικός, ἀλλὰ συνήθως, στὶς περισσότερες τῶν περιπτώσεων, πρέπει νὰ εἶναι αὐτὸς ποὺ …τρέφει τὸν ὑποψήφιον δοῦλον.
Καί τί καλλίτερο ἀπό τήν ἰδίαν τήν …μάννα του;

Φιλονόη

Σημείωσις

Δοκιμᾶστε στὴν δική σας γειτονιὰ νὰ συζητήσετε τὸ ἐν λόγῳ ζήτημα, γιὰ νὰ διαπιστώσετε πὼς ἂν καὶ ὑπάρχουν πράγματι ἀρκετοὶ ποὺ θὰ συμφωνήσουν μαζύ σας, γιὰ τὸ πόσο πρέπει νὰ παραμένουν τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα, ἐν τούτοις θὰ ἀναγνωρίσετε μέσα στοὺς συνομιλητές σας καὶ κάποιους ποὺ θὰ ἐπιδροῦν σοβαρὰ στὶς ἀπόψεις τῶν γειτόνων σας, μὲ ἐντελῶς …ἀνάποδο τρόπο, γιὰ νὰ ἐπιτύχουν, συνειδητῶς ἢ ἀσυνειδήτως, νὰ κάμψουν τὶς ἀντιστάσεις τῶν διαφωνούντων καὶ νὰ περάσουν τὴν «κοινὴ λογική» τους ὡς ἀναγκαία σύμβασιν.
Δοκιμάστε νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσετε… Ἀποτύχατε…
Δοκιμάστε νὰ τοποθετηθεῖτε μὲ ἐπιχειρήματα, λογικὰ καὶ ἀναγκαία… Δὲν θὰ ἀναγνωρίζονται, δὲν θὰ ἀκούγονται, δὲν θὰ ληφθοῦν ὑπ΄ ὄψιν. Ὑπερισχύει πάντα ὁ κραυγάζων ὑστερικῶς, ποὺ κουνᾶ τὸ δάκτυλο ὡς …ἐπιτηρητής.

Ἡ Μοίρα τῆς Ἀνθρωπότητος, ὅσο κι ἐὰν φαντάζῃ …μοιρολατρικό, ἐπὶ τῶν παρόντων φυσικὰ συνθηκῶν, εἶναι νὰ ἄγεται ἀπὸ ἐκείνους ποὺ κουνοῦν ἐντονότερα τὸ δάκτυλο.
Αὐτὸ δὲν …ἀνατρέπεται. Ἁπλῶς …κόβεται, μαζὺ μὲ τὸ (κάθε) δάκτυλο.

εἰκόνα

 

 

(Visited 456 times, 1 visits today)
Leave a Reply