Γρυλιός, «Ὁ Θεόφιλος τῶν Ἀνωγείων»

Γρυλιός, ὁ Ἀλκιβιάδης Σκουλᾶς

Τὰ Ἀνώγεια εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα κέντρα λαογραφικῆς τέχνης καὶ δημιουργικῆς χειροτεχνίας στὴν Κρήτη. Τὸ μουσεῖο λαογραφικῆς τέχνης τοῦ Ἀλκιβιάδου Σκουλᾶ (μὲ τὸ παρατσούκλι «Γρυλιός»), ἀποτελεῖ ἕνα ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος ἀξιοθέατο στὰ Ἀνώγεια.

Ὁ Γρυλιὸς ἐνασχολεῖτο μὲ τὴν κτηνοτροφία καὶ παράλληλα εἶχε καφενεῖο στὸ κάτω χωριὸ («Περαχῶρι»). Ὁ πνευματώδης καὶ σοφὸς Γρυλιός, ἔχοντας φιλοσοφήσει τἢν ζωή, ἀπεφάσισε, σὲ μεγάλη ἡλικία πλέον, νὰ ἐκφράσῃ τὴν ὀμορφιὰ τῆς ζωῆς, ὅπως αὐτὸς τὴν ἀντελήφθη, μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του.

Στὰ 70 του χρόνια ἄρχισε νὰ σκαλίζῃ ἀντικείμενοα ἀπὸ ξῦλο καὶ πέτρα καὶ νὰ ζωγραφίζῃ. 

Πεθαίνοντας στὰ 95 του, ἄφησε πίσω του μεγάλη παρακαταθήκη στὴν Τέχνη, ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν ἁπλῆ ζωὴ τοῦ χωριοῦ καὶ τὴν ἱστορία του. 

Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply