Δημοσιογραφία τοῦ …ἐθνικοῦ διχασμοῦ!!!

Ἔχοντας ζήσει ἐποχὲς Αὐριανισμοῦ, Ἐλευθεροτυπίας, ΣΚΑΙ ῥάδιο καὶ …..MEGA,
τολμῶ νὰ πῶ ὅτι ἡ σημερινὴ δημοσιογραφία, ἀπὸ τύπου Capital, ΣΚΑΙ, liberal, Πρῶτο Θέμα
εἶναι ἀπολύτως χειρότερη ἀπὸ τοὺς πρώτους.

Διότι οἱ πρῶτοι κτυποῦσαν τὴν ΝΔ καὶ τὴν ἡγεσία τῆς,
οἱ δεύτεροι κτυποῦν τὸν λαό, ἐπειδὴ …..διαφωνεῖ μαζύ τους,
προωθοῦν καὶ προσπαθοῦν να ἐπιβάλουν τὸν ἐθνικὸ διχασμό.

Φυσικὰ πάντα, ἡ προσωπική μου γνώμη, ἀπὸ ἕναν πολίτη ποὺ διάβαζε στὰ τέλη τοῦ 90, καθημερινὰ Ἐλεύθερο Τύπο στὴν Θεσσαλονίκη καὶ φοβόταν μὴν χαρακτηρισθῇ ….δεξιὸς ἀπὸ τοὺς τότε κομμουνιστὲς καὶ πρασινοφρουρούς, ποὺ σήμερα τὸ παίζουν φιλελεύθεροι.

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

(Visited 150 times, 1 visits today)
Leave a Reply